Факультет економiки та управлiння

Обгрунтування управлінських рішень_073_Менеджмент проєктів і консалтинг

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ОБҐРУНТУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

JUSTIFICATION OF MANAGEMENT DECISIONS

Рекомендована для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти

Мета дисципліни полягає в набутті теоретико-методичних знань та практичних навичок з розробки типових економічно-обґрунтованих управлінських рішень

Міждисциплінарні зв’язки: навчальна дисципліна  інтегрує значну кількість базових понять та інструментальних знань загальнотеоретичних і спеціальних дисциплін, таких як «Основи менеджменту», «Бухгалтерський облік», «Економіка підприємства», «Фінанси», «Фінансовий аналіз», «Бізнес-аналіз», «Бізнес-планування»

Результати навчання, методи навчання та засоби діагностики подаються у вигляді такої таблиці.

Таблиця 1 – Методи навчання та засоби діагностики результатів навчання з навчальної дисципліни «Обґрунтування управлінських рішень» у відповідності до результатів навчання

Результати навчання за навчальною дисципліною

Методи навчання

Засоби діагностики / форми оцінювання

1. 

   Знання:

1.1 

Методичні підходи та інструментарії проведення аналізу проблематики в діяльності підприємства, що потребує розробки управлінських рішень;

Лекція, семінарське заняття, дискусія  елементами аналізу,вирішення конкретних завдань та ситуацій 

Презентація, опитування, case-study,виконання індивідуальних завдань 

1.2 

методи підготовки та обробки інформації щодо економічного обґрунтування управлінських рішень;

1.3

Способи розрахунків економічної ефективності запропонованих управлінських рішень залежно від сфери управління;

1.4

Методи оцінки альтернатив управлінських рішень та інформаційну базу для їх обґрунтування;

1.5

Способи презентації відбору та обґрунтування управлінських рішень;

методи оцінки результативності впроваджених рішень

2.

   Уміння/навички:

2.1 

Здійснювати пошук та обробку інформації для завдань з підготовки економічних обґрунтувань;

Семінар-вирішення ситуаційних вправ 

 

Виконання індивідуальних завдань, виконання групових тренінгових завдань, контрольна (модульна) робота,  залік 

 2.2

Застосовувати практичні методи роботи з великими масивами даних;

 2.3

Виявляти економічні причинно-наслідкові зв’язки;

 2.4

Проводити економічні розрахунки прогнозних наслідків управлінських рішень;

 2.5

Готувати контрольні звіти для аналізу результатів чи відхилень від їх впровадження

3.

   Комунікація:

3.1

  Вміння задавати уточнюючі запитання щодо суті управлінського рішення та вести конструктивні діалоги з обговорення альтернатив

Семінарське заняття, дискусія, дискурс, тренінг, презентація 

Перевірка виконаних індивідуальних завдань та презентацій

3.2

Вміння демонструвати ефективну автономію при виконанні завдань

3.3

Вміння презентувати та погоджувати  розрахунки альтернативних варіантів управлінських рішень

4.

 Відповідальність та автономія[ОП1]

 

 

 4.1

Відповідальність за розрахунки для прийняття рішень в умовах неповної інформації

Дискусія, вирішення конкретних задач та ситуацій  

Перевірка виконання розрахункових робіт

4.2

Спроможність нести відповідальність за надані рекомендації, які можуть впливати на бізнес-моделі компанії 

4.3

При здатності до самостійного і незалежного мислення 

      

Зміст навчальної дисципліни за темами

ТЕМА 1. ВВЕДЕННЯ В ДИСЦИПЛІНУ ТА СКЛАДАННЯ БАЗИ ДАНИХ ДЛЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

ТЕМА 2. ОБҐРУНТУВАННЯ ОПТИМАЛЬНИХ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВ

ТЕМА 3. ОБҐРУНТУВАННЯ ЗМІН  ФІНАНСОВОЇ МОДЕЛІ ПІДПРИЄМСТВА

ТЕМА 4. ОБҐРУНТУВАННЯ  ВЕЛИЧИНИ ТА СТРУКТУРИ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА

ТЕМА 5. ОБҐРУНТУВАННЯ ТОРГОВИХ УГОД НА ПІДПРИЄМСТВІ

ТЕМА 6. ОБҐРУНТУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ У СФЕРІ МАРКЕТИНГУ

ТЕМА 7. ОБҐРУНТУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ У СФЕРІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

Науково-педагогічні працівники, що забезпечують викладання навчальної дисципліни:

О.В. Прендзевська, ст. викладач кафедри бізнес-економіки та підприємництва, e-mail: prendzevska.olena@kneu.edu.ua

С.С. Данильченко,  ст. викладач кафедри бізнес-економіки та підприємництва, e-mail: danylchenko.serhii@kneu.edu.ua

М.О. Будяєв,  доцент кафедри бізнес-економіки та підприємництва, e-mail: maksym.budiaiev@kneu.edu.ua

Рекомендовані інформаційні джерела ( 3-5 джерел)

1.  Прийняття управлінських рішень: навчальний посібник. Ю.Є. Петруня, Б. В. Літовченко, Т. О. Пасічник та ін. ; за ред. Ю. Є. Петр уні. Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2020. 276 с.

2. Технологія прийняття управлінських рішень – Електроний ресурс - Режим доступу http://pidruchniki.com/10560412/menedzhment/metodi_obgruntuvannya_upravlinskih_rishen#266

3.    Орлів М.С. Підготовка і прийняття управлінських рішень: навч.-метод. матеріали / М.С. Орлів; упоряд. Г.І. Бондаренко. К.: НАДУ, 2013. 40 с. URL: http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Navch_Posybniky/52a015a3-5ad9-4fd6-8bf0- 036e5711013d.pdf.

4. 8 інструментівв Excel, якими кожен повинен вміти користуватися https://youtu.be/h3RFPALHcOc?si=kPYPJbV2Af_SXv--

Робоча програма дисципліни

Методичні рекомендаціїї дисципліни

 
Остання редакція: 28.02.24