Факультет економiки та управлiння

Навчально-методична робота

Кафедра бізнес-економіки та підприємництва  — центр навчально-методичної діяльності, спрямованої на забезпечення високого освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки магістрів спеціальності «Економіка підприємства», який дозволить їм досягти успіхів у навчанні, науковій та практичній діяльності, сприятиме підвищенню авторитету даної спеціальності в Україні. 

Зазначене потребує від викладачів кафедри забезпечення високого науково-теоретичного, методичного і професійного рівня викладання та інноваційного супроводу навчального процесу.

Досягнення окресленої мети передбачає здійснення наступних заходів:

  1. Поліпшення якості навчання студентів шляхом  запровадження новітніх активних інформаційних та телекомунікаційних технологій, інтерактивних форм і методів навчання.
  2. Науково-методичне та навчально-організаційне забезпечення підготовки самостійної роботи студентів з дисциплін кафедри.
  3. Забезпечення високої якості рукописів підручників, посібників та інших навчально-методичних розробок, підготовлених викладачами кафедри до видання.

Колективом кафедри підготовлено та викладається 13 навчальних дисциплін бакалаврського рівня та 10 дисциплін магістерського рівня підготовки. Всі навчальні дисципліни, що викладаються кафедрою економіки підприємств, забезпечені підручниками і посібниками, конспектами лекцій, слайд-курсами. Основними навчально-методичними виданнями є:

Підручники і посібники дисциплін циклів професійної підготовки та  варіативних дисциплін бакалаврського рівня:

Економіка підприємства: підручник: за загальною редакцією Г. О. Швиданенко -  К. : КНЕУ, 2009 –816 с. (10 кредитів).
 

Економіка підприємства: підручник: за загальною редакцією Г. О. Швиданенко -  К. : КНЕУ, 2009 – 598с. (5 кредитів).
 

Васильков В. Г. Організація виробництва: Навчальний посібник -  К. : КНЕУ, 2003 – 362с.

Васильков В. Г.  Василькова Н.В.  Організація і управління процесами виробництва: Навчальний посібник/ В.Г. Васильков, Н.В. Василькова  -  К. : КНЕУ, 2011 – 503с.

Економіка  підприємства, збірник практичних задач і ситуацій: Навчальний посібник/ С. Ф. Покропивний, Г.О. Швиданенко,  О.С. Федонін -  К. : КНЕУ, 2003 – 323с.

Економіка підприємства: навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни/ Г. О. Швиданенко, Н.П Гончарова, О. Г. Мендрул: за загальною редакцією Г. О. Швиданенко -  К. : КНЕУ, 2012 – 364с.

Економіка підприємства: навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни/ за загальною редакцією Г. О. Швиданенко -  К. : КНЕУ, 2009 – 439с.

Економіка підприємства: ділові ігри, ситуації та імітаційні задачі: Навчально-методичний посібник/ Г. О. Швиданенко, І.М. Рєпіна, І.А. Іванов, О.А. Москаленко -  К. : КНЕУ, 2006 – 120с.

 

Федонін О.С., Рєпіна І.М., Олексюк О.І. Потенціал підприємства: формування та оцінка: навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни -  К. : КНЕУ, 2005 – 261с.

Павленко І. А. Економіка і організація інноваційної діяльності: Навчальний посібник -  К. : КНЕУ, 2004 – 204с.

Павленко І. А.,  Гончарова Н.П., Швиданенко Г.О. Економіка і організація інноваційної діяльності: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни/    -  К. : КНЕУ, 2002 – 150с.

Степапанов О.П., Гончарова Н.П., Андрощук Г.О. Інноваційний бізнес/ Навчальний посібник -  К. : НАУ, 2007 – 420с .

Тоцький В.І., Лаврененко В.В. Організаційний розвиток підприємства: Навчальний посібник -  К. : КНЕУ, 2005 – 247с.

Лаврененко В.В.,  Деревянко О.Г., Тоцький В.І. Організаційний розвиток підприємства: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни -  К. : КНЕУ, 2005 – 247с.

Підприємництво: організація, ефективність, бізнес-культура: навчальний посібник/ Колот В. М., Рєпіна І.М., Щербина О. В. -  К. : КНЕУ, 2009 – 444с.

Посібники для вивчення нормативних та вибіркових дисциплін  магістерської програми « Менеджмент підприємницької діяльності».

Мендрул О. Г. Управління вартістю  підприємства: навчальний посібник/ О. Г. Мендрул -  К. : КНЕУ, 2011 – 338с.

Бізнес-план: технологія розробки та обгрунтування: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни/    Г. О. Швиданенко -  К. : КНЕУ, 2001 – 160с.

Контролінг: Навчальний посібник/ Г. О. Швиданенко, Лаврененко В.В., Приходько Л.М. -  К. : КНЕУ, 2008 – 264с.

Економічна безпека бізнесу: навчальний посібник/ Г. О. Швиданенко, В.М. Кузьомко, Н.І. Норіцина Н.І. -  К. : КНЕУ, 2011 – 511с.

Швиданенко Г.О.,  Приходько Л.М. Оптимізація бізнес-процесів: навчальний посібник -  К. : КНЕУ, 2012 – 487с.

Кафедра бізнес-економіки та підприємства здійснює викладання нормативної дисципліни «Економіка підприємства» для всіх спеціальностей. Для подальшого удосконалення навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни «Економіка підприємства» на кафедрі реалізується концепція підготовки комплексу методичного забезпечення цієї дисципліни. У 2008 році авторським колективом під керівництвом професора Швиданенко Г.О. завершено підготовку підручника «Економіка підприємства»,  який вийшов з друку  у 2009 році, також вийшов з друку  навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни  «Економіка підприємства».

Викладачами кафедри розроблені авторські навчальні курси, що успішно впроваджені в навчальний процес, серед яких:

  • в бакалавраті – « Потенціал і розвиток підприємства» (керівник курсу – професор Рєпіна І.М.), «Організація операційної діяльності підприємства» (керівник курсу – доцент Васильков В.В.), « Економіка та організація інноваційної діяльності» (керівник курсу – доцент Норіцина Н.І.), «Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків» (керівник курсу – доцент Клименко С.М.)    «Капітал підприємства: формування та використання» (керівник курсу – доцент Шевчук Н.В.) ,  «Організаційний розвиток підприємства» (керівник курсу – доцент Лаврененко В.В.), «Організаційне проектування підприємства» (керівник курсу – професор Кукоба В.П.), Тренінг-курс «Бізнес-моделювання » (керівник курсу – доц. Швидка О.П.). Тренінг-курс «Створення власного бізнесу» (керівник курсу – доцент. Бойченко К. С.) “Інтернет  - економіка» (керівник курсу – доцент .Царьов В.Н.), Тренінг-курс « Оцінювання результативності діяльності підприємства» (керівник курсу -  доцент Криворучкіна О.В.), Тренінг - курс «Start up”(керівник курсу – доцент Норіцина Н.І.) 
  • в магістратурі –«Управління проектами» (автор курсу –професор Кукоба В.П.), «Комплексний тренінг» (автор курсу – професор Рєпіна І.М.), «Обгрунтування та експертиза бізнес проектів»  (автор курсу професор Швиданенко Г.О.), «Управління ресурсами підприємства» (автор курсу – доцент Шевчук Н.В.), «Економічна безпека бізнесу» (автор курсу – доцент Кузьомко В.М.), « Антикризовий менеджмент  підприємства» (автор курсу – доцент Дмитренко А.І.) ,«Контролінг» (автор курсу – доцент Лаврененко В.В.),  «Управління бізнес-процесами» (автор курсу – доцент Приходько Л.М.), «Адміністрування підприємницької діяльності» (автор курсу – доцент Кужель В. М.),  « Менеджмент бізнес-моделі компанії » (автор курсу – доцент Швидка О.П.), « Ризик менеджмент» (автор курсу – доцент Литюга Ю.В.)
  • для магістрів всіх спеціальностей університету розроблений  та успішно впроваджується в навчальний процес авторський навчальний курс  «Інноваційний розвиток підприємства» (автори курсу – професор Швиданенко Г.О., професор Павленко І. А., доцент Петренко  Л. А.

Слід зазначити, що викладачі кафедри підтримують контакти з економічними вузами і факультетами, консультують їх представників з питань планування і організації навчального процесу, підготовки навчальної літератури. Ця робота здійснюється при організаційній підтримці Науково-методичного кабінету координації економічної освіти України.