Факультет економiки та управлiння

Економічне обгрунтування управлінських рішень_073_Менеджмент бізнес-організацій

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ 

 ECONOMIC JUSTIFICATION OF MANAGEMENT DECISIONS

 

Рекомендована для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти

 

Мета дисципліни полягає в набутті теоретико-методичних знань та практичних навичок з розробки типових економічно-обґрунтованих управлінських рішень

Міждисциплінарні зв’язки: навчальна дисципліна  інтегрує значну кількість базових понять та інструментальних знань загальнотеоретичних і спеціальних дисциплін, таких як «Основи менеджменту», «Бухгалтерський облік», «Економіка підприємства», «Фінанси», «Фінансовий аналіз», «Бізнес-аналіз», «Бізнес-планування»

Результати навчання, методи навчання та засоби діагностики подаються у вигляді такої таблиці. 

Таблиця 1 – Методи навчання та засоби діагностики результатів навчання з навчальної дисципліни «Економічне обґрунтування управлінських рішень» у відповідності до результатів навчання

Результати навчання за навчальною дисципліною

Методи навчання

Засоби діагностики / форми оцінювання

1. 

   Знання: 

1.1 

Методичні підходи та інструментарії проведення аналізу проблематики в діяльності підприємства, що потребує розробки управлінських рішень;

Лекція, семінарське заняття, дискусія  елементами аналізу, вирішення конкретних завдань та ситуацій 

Презентація, опитування, case-study, виконання індивідуальних завдань 

1.2 

методи підготовки та обробки інформації щодо економічного обґрунтування управлінських рішень;

1.3

Способи розрахунків економічної ефективності запропонованих управлінських рішень залежно від сфери управління;

1.4

Методи оцінки альтернатив управлінських рішень та інформаційну базу для їх обґрунтування; 

1.5

Способи презентації відбору та обґрунтування управлінських рішень;

методи оцінки результативності впроваджених рішень

2.

   Уміння/навички:

2.1 

Здійснювати пошук та обробку інформації для завдань з підготовки економічних обґрунтувань;

 

Семінар-вирішення ситуаційних вправ 

 

Виконання індивідуальних завдань, виконання групових тренінгових завдань, контрольна (модульна) робота,  залік 

 

 2.2

Застосовувати практичні методи роботи з великими масивами даних;

 

 2.3

Виявляти економічні причинно-наслідкові зв’язки;

 2.4

Проводити економічні розрахунки прогнозних наслідків управлінських рішень;

 2.5

Готувати контрольні звіти для аналізу результатів чи відхилень від їх впровадження

3.

   Комунікація:

3.1

  Вміння задавати уточнюючі запитання щодо суті управлінського рішення та вести конструктивні діалоги з обговорення альтернатив

Семінарське заняття, дискусія, дискурс, тренінг, презентація 

Перевірка виконаних індивідуальних завдань та презентацій

3.2

Вміння демонструвати ефективну автономію при виконанні завдань

3.3

Вміння презентувати та погоджувати  розрахунки альтернативних варіантів управлінських рішень

4.

 Відповідальність та автономія

 

 

 4.1

Відповідальність за розрахунки для прийняття рішень в умовах неповної інформації

Дискусія, вирішення конкретних задач та ситуацій  

Перевірка виконання розрахункових робіт

4.2

Спроможність нести відповідальність за надані рекомендації, які можуть впливати на бізнес-моделі компанії 

4.3

При здатності до самостійного і незалежного мислення 

 

Зміст навчальної дисципліни за темами

ТЕМА 1. ВВЕДЕННЯ В ДИСЦИПЛІНУ ТА СКЛАДАННЯ БАЗИ ДАНИХ ДЛЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ 

Управлінські рішення, що потребують економічного обґрунтування та їх типи. Сфери прийняття управлінських рішень та ключові завдання щодо їх економічного обґрунтування. Етапи та процес розробки будь-яких управлінських рішень. Ознаки та опис обґрунтованого рішення.

Інформаційна база обґрунтування управлінських рішень. Критерії якості облікової бази даних. Системний облік та його коректний аналіз як основа бази прийняття управлінських рішень.

Компетенції економіста для здатності розробляти, обчислювати, та презентувати економічно обґрунтовані управлінські рішення.

ТЕМА 2. ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ОПТИМАЛЬНИХ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВ

Ситуації та види бізнес-потреб в обґрунтуванні витрат. Оптимальний рівень витрат та процес управління витратами на підприємстві. Підходи щодо економічного обґрунтування витрат.

Групи витрат та інструменти аналізу управлінського обліку для висновків щодо їх динаміки, деталізації та структури. Аналіз ефективності бізнесу на підставі управлінської звітності з доходів та витрат.

Економічний розрахунок альтернативних варіантів витрат та прогноз впливу способів оптимізації на результати діяльності.

ТЕМА 3. ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЗМІН  ФІНАНСОВОЇ МОДЕЛІ ПІДПРИЄМСТВА

Види стратегічних та тактичних управлінських рішень, що впливають на зміни бізнес-моделі підприємства. 

Основні компоненти усіх бізнес-моделей, їх структура та вплив на економічний ефект діяльності.

Фінансове моделювання, вимоги щодо розробки, актуалізації та презентації фінансових моделей. Симуляції змін та прогнози на підставі фінансових моделей. Підстави для корегування та принципових змін фінансових моделей.

ТЕМА 4. ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ  ВЕЛИЧИНИ ТА СТРУКТУРИ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА

Економічні аспекти аналізу активів. Оптимальна величина та структура  активів

Джерела й моделі фінансування оборотних активів та їх економічне обґрунтування. Ризики зниження ліквідності активів та їх вплив на ефективність.

Сенс та види нормування активів. Обґрунтування нормативів дебіторської заборгованості та товарних запасів. Алгоритм аналізу поточної структури товарних запасів та визначення оптимальної структури складу.

ТЕМА 5.  ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ТОРГОВИХ УГОД НА ПІДПРИЄМСТВІ

Види торгових угод та способи їх економічного обґрунтування 

Алгоритм розрахунку торгової угоди та презентація економічного ефекту

Методи оцінювання ефективності тендерних угод та принципи ефективного використання ресурсів

ТЕМА 6. ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ У СФЕРІ МАРКЕТИНГУ

Види маркетингових рішень, що потребують економічного обґрунтування 

Операційні питання маркетингу в управлінні асортиментом та ціноутворення. Алгоритм обґрунтування витрат на рекламні акції та методи обґрунтування цін. 

Стратегічні питання маркетингу та обґрунтування створення нових каналів збуту.

ТЕМА 7. ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ У СФЕРІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

Функції з управління персоналом та  розрахунки витрат на персонал.

Відмінність управлінських рішень з персоналу від решти рішень. Людський капітал та способи його оцінки.

Економічне обґрунтування рішень з персоналу та розробка систем стимулювання ефективності.

 

Науково-педагогічні працівники, що забезпечують викладання навчальної дисципліни:

О.В. Прендзевська, ст. викладач кафедри бізнес-економіки та підприємництва, e-mail: prendzevska.olena@kneu.edu.ua

С.С. Данильченко,  ст. викладач кафедри бізнес-економіки та підприємництва, e-mail: danylchenko.serhii@kneu.edu.ua

М.О. Будяєв,  доцент кафедри бізнес-економіки та підприємництва, e-mail: maksym.budiaiev@kneu.edu.ua

 

Рекомендовані інформаційні джерела ( 3-5 джерел)

  1. Прийняття управлінських рішень: навчальний посібник. Ю.Є. Петруня, Б. В. Літовченко, Т. О. Пасічник та ін. ; за ред. Ю. Є. Петр уні. Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2020. 276 с.
  2. Технологія прийняття управлінських рішень – Електроний ресурс - Режим доступу http://pidruchniki.com/10560412/menedzhment/metodi_obgruntuvannya_upravlinskih_rishen#266 
  3. Орлів М.С. Підготовка і прийняття управлінських рішень: навч.-метод. матеріали / М.С. Орлів; упоряд. Г.І. Бондаренко. К.: НАДУ, 2013. 40 с. URL: http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Navch_Posybniky/52a015a3-5ad9-4fd6-8bf0- 036e5711013d.pdf.
  4. 8 інструментів в Excel, якими кожен повинен вміти користуватися https://youtu.be/h3RFPALHcOc?si=kPYPJbV2Af_SXv--

Робоча програма

Методичні матеріали

Остання редакція: 16.06.24