Факультет економiки та управлiння

Комплексний тренінг «Цифрове лідерство»

  АНОТАЦІЯ ТРЕНІНГУ

Комплексний тренінг «Цифрове лідерство»

(Complex Training «Digital Leadership»)

Рекомендований для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти 

1. Мета проходження тренінгу.

Метапроходження тренінгуполягає в підвищенні у здобувачів рівня цифрової грамотності для формування команди лідерів здатних успішно впроваджувати цифрові стратегії у підприємництві та досягати високих результатів у динамічному цифровому світі.

Міждисциплінарні зв’язки: Тренінг проводиться на другому (магістерському) рівні вищої освітиспеціальності 076«Підприємництво та торгівля», освітньо-професійної програми «Інноваційне підприємництво і цифрове лідерство» для всіх форм навчання. Він ґрунтується на логіці освітньо-професійної програми та використання методологічних положень суміжних економічних дисциплін, зокрема «Глобальне конкурентне лідерство», «Дизайн-мислення та розвиток креативності»,  «Диджитал-підприємництво та цифрові бізнес-моделі», «Бізнес-процеси та їх автоматизація», «Технології штучного інтелекту в бізнесі», тощо.  Посиленню успішності проходження тренінгу сприяє попередне проходження  тренінг-курсу «Створення та розвиток ІТ-продуктів» який розроблено ГО «Product IT Foundation for Education» та кофаундинговою IT-компанією «Genesis» у співпраці зі студією онлайн-освіти «EdEra» за підтримки Міністерства освіти і науки України та Міністерства цифрової трансформації України.

2. Результати навчання, методи навчання та засоби діагностики:

Таблиця 1 – Методи навчання та засоби діагностики результатів навчання з навчальної дисципліни «Комплексний тренінг «Цифрове лідерство»» у відповідності до результатів навчання 

 

Результати навчання за навчальною дисципліною

Методи навчання

Засоби діагностики /

форми оцінювання 

1.

Знання:

1.1

глибоке розуміння цифрових технологій та можливостей їх застосування для забезпечення цифрового лідерства в бізнес-середовищі;

міні-лекція, вирішення конкретних задач та практичних ситуацій, аналітична робота в малих-групах, дискусія, презентація

перевірка виконання індивідуальних та командних тренінгових завдань, контрольна (модульна робота) / залік

 

1.2

здатність розвивати цифрову грамотність завдяки участі у різнах програмах підвищення професійної майстерності, конференціях, семінарах, вебінарах та ін.;

1.3

здатність формувати уявлення корисності диджитал технологій в підприємницькій діяльності та етичних обмежень при використання ШІ;

1.4

розуміння основ цифрової культури та трендів  трансформації менеджменту організації

1.5

знання основних принципів Agile та Lean методологій

2.

Уміння/навички:

2.1

здатність ефективно використовувати цифрові технології, інструменти та ресурси для досягнення цілей підприємницької діяльності;

міні-лекція, вирішення конкретних задач та практичних ситуацій, аналітична робота в малих-групах, дискусія, презентація

перевірка виконання індивідуальних та командних тренінгових завдань, контрольна (модульна робота) / залік

 

2.2

здатність розробляти та  економічно обґрунтовувати цифрові стратегії;

2.3

розвивати комунікаційні навички цифрових лідерів, віти захищати дані в цифровому середовищі;

2.4

розробляти ключові показники ефективності (KPIs) для вимірювання успішності цифрових ініціатив

3.

Комунікація

3.1

здатність будувати співпрацю в цифровому середовищі;

робота в малих-групах, вирішення конкретних задач та практичних ситуацій, аналітична доповідь, презентація

перевірка виконання індивідуальних та командних тренінгових завдань, контрольна (модульна робота) / залік

 

3.2

вміння чітко висловлювати свої ідеї, мотивувати команду, спілкуватися зі зацікавленими сторонами;

3.3

спілкування з професійних питань усно та письмово з учасниками економічних відносин щодо стимулюваннярозвитку підприємництва

4.

Відповідальність і автономія

4.1

вміння брати на себе особисту відповідальність при виконання тренінгових завдань та ефективно управляти віртуальними командами та робочими групами;

робота в малих-групах, вирішення конкретних задач та ситуацій, аналітична доповідь

 

перевірка виконання індивідуальних та командних тренінгових завдань, контрольна (модульна робота) / залік

 

4.2

демонструвати ефективну автономію при виконанні тренінгових завдань, що потребують персоніфікації;

 

3. Зміст тренінгу за темами

Тема 1. Цифрове лідерство та компетенції цифрового лідера. 

Тема 2. Лідерство через зміни: цифрові перетворення. 

Тема 3. Цифрові інструменти стимулювання розвитку підприємництва.

Тема 4. Цифрова культура та трансформація менеджменту організації

Тема 5. Ефективне управління віртуальними командами та робочими групами.

Тема 6. Впровадження Agile та Lean методологій у процеси управління

Тема 7. Розробка ключових показників ефективності (KPIs) для вимірювання успішності цифрових ініціатив.

Тема 8. Розвиток комунікаційних навиків цифрових лідерів

Тема 9. Кібербезпека та захист даних в цифровому середовищі

4. Науково-педагогічні працівники, що забезпечують проходження тренінгу

Рєпіна Інна Миколаївна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри бізнес-економіки та підприємництва, email:  inna.riepina@kneu.edu.ua      

5. Рекомендовані інформаційні джерела

  1. Комплексний тренінг : збірник бізнес-кейсів [Електронний ресурс] : практикум / Г. О. Швиданенко, І. М. Рєпіна, Л. М. Приходько; М-во освіти і науки, молоді та спорту України; ДВНЗ «Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана».  К. : КНЕУ, 2013. 220 с. 
  2. Швиданенко Г.О. Економіка підприємства: задачі, кейси, ділові ігри [Електронний ресурс] : практикум / [авт. кол.: Г. О. Швиданенко, І. М. Рєпіна, К. А. Андрющенко та ін.] ; за заг. ред. Г. О. Швиданенко ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Електрон. текстові дані. Київ : КНЕУ, 2018. 307 с.  
  3. Eric C. Sheninger, Thomas C. Murray (2019) Digital Leadership: Changing Paradigms for Changing Times URL:https://a.co/d/etjrUgk
  4. George Westerman, Didier Bonnet, Andrew McAfee(2014)Leading Digital: Turning Technology into Business Transformation  Harvard Business Press, 292р.
  5. Leadership Competencies for Digital Transformation: Evidence from Multiple Cases. Imran, Faisal; Shahzad, Khuram; Butt, Aurangzeab; Kantola, Jussi Advances in Human Factors, Business Management and Leadership: Proceedings of the AHFE 2020 Virtual Conferences on Human Factors, Business Management and Society, and Human Factors in Management and Leadership, July 16-20, 2020, USA. The final authenticated version is available online at: http://dx.doi.org/0.1007/978-3-030-50791-6_11 .
  6. Rogers, D. (2016). The Digital Transformation Playbook ([edition unavailable]). Columbia University Press. Retrieved from https://www.perlego.com/book/774197/the-digital-transformation-playbook-rethink-your-business-for-the-digital-age-pdf