Факультет економiки та управлiння

Навчальні дисципліни рівня PhD

Програма підготовки здобувачів здіснюється за спеціальністю 073 "Менеджмент" в галузі знань 07 "Управління та адміністрування".
Порядок та особливості підготовки здобувачів подано у Пораднику аспіранта.

Об’єкт вивчення: управління організаціями, їх підрозділами та об’єднаннями за невизначеності умов їх функціонування (у VUCA-середовищі)

Цілі навчання: підготовка висококваліфікованих науково-педагогічних кадрів через формування і розвитку у здобувачів компетентностей, необхідних для оволодіння ними основних знань, вмінь та навичок виконання оригінального дисертаційного дослідження у сфері менеджменту, що має теоретичне та практичне значення, а також здійснення науково-педагогічної діяльності та вирішення актуальних комплексних проблем з управління організаціями, їх підрозділами та об’єднаннями на засадах глибокого переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної практики.

 

Теоретичний зміст предметної області охоплює такі аспекти:

− передові концептуальні та методологічні знання науково-дослідного та професійного характеру у сфері менеджменту;

− актуальні напрями досліджень та досягнень в сучасній теоретичній та експериментальній науці, в професійній сфері;

− теорії, форми і методи наукового пізнання; парадигми управлінського мислення;

− методи і принципи наукового дослідження та їх застосування на практиці;

− освітні інноваційні процеси;

− основи сучасної наукової комунікації; інформаційні технології в науці та освіті.
 

Структура ОПП передбачає вивчення низки дисциплін, перелік яких наводиться далі.

Остання редакція: 09.06.23