Факультет економiки та управлiння

Управління вартістю бізнесу

Анотація

навчальної дисципліни

УПРАВЛІННЯ ВАРТІСТЮ БІЗНЕСУ

Business value management

Рекомендована для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти

 

Мета навчальної дисципліни полягає в опануванні теорії та практики управлінських процесів, ознайомленні із передовим досвідом іноземних і вітчизняних суб’єктів підприємницької діяльності щодо прийняття рішень з менеджменту вартості бізнесаа.

 

Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни. Дисципліна «Управління вартістю бізнесу» вивчається на другому (магістерському) рівні вищої освіти. Вона ґрунтується на логіці фахової спеціалізації та використання методологічних положень суміжних економічних дисциплін, зокрема підприємництво, біржова діяльність, оцінювання вартості бізнесу, адміністрування підприємницької діяльності.

 

Методи навчання та засоби діагностики результатів навчання з навчальної дисципліни «Управління вартістю бізнесу» у відповідності до результатів навчання

Результат навчання за навчальною дисципліною

Методи навчання

Засоби 

діагностики 

Код

Результат навчання

1.

Знання:

1.1

сутності понять «вартість бізнесу», «менеджмент вартості», «вартісний менеджмент»; 

лекція, семінарське заняття, дискусія

Презентація результатів, опитування, тест, case-study, контрольні вправи, модульна робота,

 залік

1.2

щодо взаємозв'язку та відмінностей категорій: концепції управляння вартістю; моделі росту; корпоративне стиснення та розширення 

1.3

ключових понять: ланцюг створення вартості; принципів оцінювання вартості; аспекти вартості бізнесу; структура капіталу; корпоративне стиснення та розширення; дивідендна політика

лекція, семінарське заняття, дискусія, аналіз кейсів, робота в малих групах

1.4

сутнісно-змістовної характеристики економічного зростання, масштабів бізнесу, потенціалу розвитку бізнесу; методичних підходів до оцінювання вартості бізнесу; фінансових моделей аналізу вартісного зростання бізнесу; методів та інструментів математичного моделювання вартісного зростання бізнесу

лекція,семінар-дискусія з елемен-тами аналізу, вирі-шення конкретних задач та ситуацій, аналіз кейсів

2.

Уміння/навички:

2.1

пояснювати причини та ідентифікувати передумови зміни вартості бізнесу; аналізувати якість змін, що супроводжують процеси зміни вартості

лекція, семінарське заняття, дискусія, робота в малих групах

Презентація результатів, опитування, тест, case-study, контрольні вправи, модульна робота,

 залік

2.2

визначати фактори та наслідки зростання інноваційних компаній; пояснювати причини різних способів та результатів зростання швидкозростаючих та зрілих компаній

лекція,семінарське заняття, дискусія, 

2.3

здійснювати кількісне оцінювання вартості бізнесу

лекція, семінарське заняття, розв'язання ситуаційних вправ

2.4

застосовувати моделі для аналізу зміни вартості бізнесуї

2.5

оцінювати економічні наслідки розвитку компанії за різними критеріями та їх сумісним використанням

2.6

здійснювати стратегічне та фінансове моделювання зростання вартості бізнесу

лекція,семінар-розгорнута бесіда, семінар-дискусія, вирішення ситуаційних вправ

3.

Комунікація

Вироблення у здобувачів практичних навиків командної роботи, а саме:

семінарське заняття, дискусія,вирішення конкретних задач та ситуацій

Перевірка виконання розрахункових робіт, case-study, перевірка виконання вирішених конкретних задач та ситуацій, презентація,

залік

3.1

донесення інформації, ідей, проблем, рішень, власного досвіду та аргументації

3.2

здатність працювати в команді - брати на себе відповідальність задля досягнення поставленої мети

3.3

спілкування з професійних питань усно та письмово  з учасниками економічних відносин щодо забезпечення зростання та розвитку бізнесу

3.4

здатність розробляти пропозиції щодо усунення виявлених недоліків, помилок, відхилень

4.

Відповідальність і автономія

продемонструвати розуміння особистої відповідальності та спроможність нести відповідальність за вироблення професійних або управлінських рішень чи надані рекомендації, які можуть впливати на збільшення вартості бізнесу 

семінарське заняття, дискусія,вирішення конкретних задач та ситуацій, аналітична доповідь

Перевірка виконання розрахункових робіт, case-study, модульна робота, 

залік

4.1

формування суджень, що враховують соціальні, наукові та етичні аспекти

4.2

організації та керівництвом професійним розвитком осіб та груп

4.3

при обґрунтуванні оперативних, тактичних та стратегічних управлінських рішень щодо різних аспектів управління вартості бізнесу

4.4

при продукуванні власних практичних ідей на принципах академічної культури й доброчесності

4.5

при здатності продовжувати навчання із значним ступенем автономії

4.6

при здатності до самостійного і незалежного мислення

Сфера реалізації набутих компетентностей - підприємницька, управлінська, консалтингова, аналітична, викладацька. Знання та вміння у межах тематики навчальної дисципліни необхідні майбутнім фахівцям для набуття практичних вмінь комплексного сприйняття та вирішення проблем, що виникають в діяльності підприємницьких структур для створення ефективної системи аналітичної підтримки бізнес-діяльності. Опанування змісту навчальної дисципліни повинно сприяти розумінню сутності та технологій визначення та управління вартістю бізнесу.

 

Зміст навчальної дисципліни за темами

Тема 1. Ціноутворення на підприємстві

Тема 2. Концепція управління вартістю підприємства

Тема 3. Оцінювання вартості підприємства

Тема 4.  Управління відносинами з учасниками фондового ринку

Тема 5. Організація первісної капіталізації підприємства

Тема 6. Організація корпоративного управління підприємствами

Тема 7. Інформаційна політика підприємства на фондовому ринку

Тема 8. Внутрішньогосподарська організація вартісного менеджменту

Тема 9. Раціоналізація структури капіталу за критерієм вартості підприємства

Тема 10. Управління вартістю за корпоративного стиснення та розширеня

Тема 11. Дивідендна політика і вартість підприємства

Тема 12. Менеджмент вартості в процедурі ліквідації підприємства

 

Науково-педагогічні працівники, що забезпечують викладання навчальної дисципліни, та адреси їх електронної пошти.

Рєпіна Інна Миколаївна, доктор екон. наук, професор, inna.riepina@kneu.edu.ua 

Вострякова Валентина Юріївна, канд. екон. наук, доцент, vvostriakova@kneu.edu.ua

 

Рекомендовані джерела:

  1. Краснокутська Н. С. Оцінка бізнесу: навч. посіб. для студентів економічних спеціальностей / Н. С. Краснокутська, Г. М. Коптєва. – Харків : НТУ «ХПІ», 2021. – 229 с.

  2. Мендрул О.Г. Управління вартістю підприємства: [навч. посіб.] К.: КНЕУ, 2011. 538 с.

  3. Оцінка бізнесу та його складових: навч.посібник для студентів, які навчаються на спец. 051 – Економіка / Е.І.Цибульська . – К.: Видавничий дім «Кондор», 2020 – 364 с.

  4. Рєпіна І.М. Активи підприємства: таксономія, діагностика та управління : монографія. К.: КНЕУ, 2012. 274 с. 

  5. Швиданенко Г.О., Шевчук Н.В. Управління капіталом підприємства: К.: КНЕУ, 2007. 470 с.

Робоча програма дисципліни

Методичні рекомендаціїї дисципліни

Остання редакція: 28.02.24