Факультет економiки та управлiння

Бізнес-процеси та їх автоматизація

АНОТАЦІЯ  НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«БІЗНЕС-ПРОЦЕСИ ТА ЇХ АВТОМАТИЗАЦІЯ»

(BUSINESS PROCESSES AND THEIR AUTOMATION)

Рекомендована для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти

 

Мета навчальної дисципліни полягає у формування у студентів комплексу теоретичних знань і прикладних навичок з ефективної організації системи бізнес-процесів та їх автоматизація на підприємстві 

Міждисциплінарні зв’язки дисципліни «Бізнес-процеси та їх автоматизація» визначаються особливостями підготовки магістрів та ґрунтується на теоретичному фундаменті підприємництва та методологічних положеннях суміжних економічних дисциплін, таких як  економіка підприємств, менеджмент, статистика, обґрунтування підприємницьких рішень, тощо.

 Методи навчання та засоби діагностики результатів навчання з навчальної дисципліни «Бізнес-процеси та їх автоматизація» у відповідності до результатів навчання 

Результат навчання за навчальною дисципліною

Методи навчання

Засоби 

діагностики 

Код

Результат навчання

1.

Знання:

1.1

сутності понять «бізнес-процеси», «автоматизація бізнес-процесів», «реінжиніринг бізнес-процесів», «корисність», «страхування та передача ризику»

лекція, семінарське заняття, дискусія

Презентація результатів, опитування, тест, case-study, контрольні вправи, модульна робота,

 залік

1.2

змісту бізнес-процесів та їх автоматизації, створення ефективної бізнес-моделі, яка відображає структурні блоки та взаємозв'язки між ними

1.3

методів та технологій розкладання бізнес-процесів на складові частини для кращого розуміння та управління

лекція,семінар-дискусія з елементами аналізу, вирішення конкретних задач та ситуацій, аналіз кейсів

1.4

змістовних відмінностей практикою управління системою бізнес-процесів підприємства

1.5

статистико-математичних методів та інструментів бізнес-інжинірингу і реінжинірингу для оптимізації бізнес-процесів

 

2.

Уміння/навички:

2.1

готувати інформаційну базу щодо бізнес-процесів

лекція, семінарське заняття, вирішення конкретних задач

лекція,семінарське заняття, дискусія, 

Презентація результатів, опитування, тест, case-study, контрольні вправи, модульна робота,

 залік

2.2

здійснювати розробку та обґрунтування доцільності автоматизації бізнес-процесів 

2.3

вирішувати проблемні питання та нестандартні ситуації у професійній діяльності 

лекція, вирішення конкретних задач та ситуацій

2.4

здійснювати ідентифікацію, аналіз бізнес-процесів, використовуючи комп’ютерну техніку та програмно-математичні комплекси;

лекція, семінарське заняття, розв'язання ситуаційних вправ

2.5

здійснювати розробку та обґрунтування господарських рішень на основі комплексу методів та моделей, системи показників економічного обґрунтування рішень

лекція, семінар-вирішення ситуаційних вправ  

2.6

економічно обґрунтовувати напрями та методи регулювання підприємницьких ризиків на підприємстві.

лекція,семінар-розгорнута бесіда, семінар-дискусія, вирішення ситуаційних вправ

3.

Комунікація

Вироблення у здобувачів практичних навиків командної роботи, а саме:

семінарське заняття, дискусія,вирішення конкретних задач та ситуацій

Перевірка виконання розрахункових робіт, case-study, перевірка виконання вирішених конкретних задач та ситуацій, презентація,

залік

3.1

донесення інформації, ідей, проблем, рішень, власного досвіду та аргументації

3.2

здатність працювати в команді - брати на себе відповідальність задля досягнення поставленої мети

3.3

спілкування з професійних питань усно та письмово  з учасниками економічних відносин щодо забезпечення зростання та розвитку бізнесу

3.4

здатність розробляти пропозиції щодо усунення виявлених недоліків, помилок, відхилень

4.

Відповідальність і автономія

продемонструвати розуміння особистої відповідальності та спроможність нести відповідальність за вироблення професійних або управлінських рішень чи надані рекомендації, які можуть впливати на розвиток компанії 

семінарське заняття, дискусія,вирішення конкретних задач та ситуацій, аналітична доповідь

Перевірка виконання розрахункових робіт, case-study, модульна робота, 

залік

4.1

формування суджень, що враховують соціальні, наукові та етичні аспекти

4.2

організації та керівництвом професійним розвитком осіб та груп

4.3

при обґрунтуванні оперативних, тактичних та стратегічних підприємницьких рішень щодо розвитку підприємства.

4.4

при продукуванні власних практичних ідей на принципах академічної культури й доброчесності

4.5

при здатності продовжувати навчання із значним ступенем автономії

4.6

при здатності до самостійного і незалежного мислення

Зміст навчальної дисципліни за темами.

Тема 1. Основи бізнес процесів 

Тема 2. Технологія реінжинірингу бізнес-процесів 

Тема 3. Стратегічне планування розвитку компанії через інструменти автоматизації HR процесів. 

Тема 4. Що таке EPR система D365 FO та як вона може стати в нагоді бізнесу 

Тема 5. Бізнес-процеси та їх автоматизація. 

Тема 6. Що таке EPR система D365 FO та як вона може стати в нагоді бізнесу

Тема 7. Перевага та недоліки автоматизації бізнес-процесів на підприємстві

 

Викладацький склад:

   Теплюк Марія Анатоліївна, канд.екон.наук, доцент кафедри бізнес-економіки та підприємництва

 

Рекомендовані інформаційні джерела:

1.Теплюк М. А. Бізнес-процеси та їх автоматизація - Теплюк - EMBE36050U_DIST : дистанційний курс.  К.: КНЕУ.  URL: //  http://do-m.kneu.kiev.ua/course/view.php?id=1066

2. Теплюк М. А., Туцька Т. І. 3.4. РЕІНЖИНІРИНГ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ В ПЕРІОД РЕЛОКАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА //Рекомендоване до видання рішенням вченої ради Української інженерно-педагогічної академії (Протокол № 5 від 19.12. 2022 р.). – 2023. – С. 187.

3.  Бізнес-процеси та їх автоматизація. Кредитно- модульний курс : навч. посіб. / [Н. М. Тягунова, О.А. Спориш.]. Київ. : Центр учбової літератури, 2019. 118 с.

4.Підприємництво: навч. посіб. / І. В. Гой, Т.П.Смелянська – К.: ЦУЛ, 2019. – 368 с. 

5. Підприємництво, торгівля та біржова діяльність:підручник/ [І.М. Сотник, Л.М. Таранюк].Університетська книга, 2018. 572 с.

 

Робоча програма дисципліни

Методичні рекомендаціїї дисципліни

Остання редакція: 29.02.24