Факультет економiки та управлiння

Наукова робота

Пріоритетні напрями наукових досліджень кафедри

Кафедра менеджменту, як один з пріоритетних напрямів роботи, реалізує наукові дослідження актуальних тенденцій розвитку управління бізнес-організаціями в контексті глобальних трендів цифрової економіки. Зокрема, на період 2021-2025 рр. визначені такі напрями досліджень:

 • детермінанти розвитку сучасного менеджменту
 • інноваційність та стратегізація в умовах цифрової трансформації
 • стратегічне управління розвитком бізнес-організацій
 • операційний та проєктний менеджмент: імперативи та трансформації
 • управління агробізнесом в національному та міжнародному вимірах
Наукові школи

Дослідження сучасних проблем та перспектив функціонування бізнес-організацій відбувається в межах розвитку трьох наукових шкіл:

Тематика п'ятирічних науково-дослідних робіт кафедри
 • «Стратегічні імперативи та детермінанти розвитку сучасного менеджменту» (2021-2025 рр., номер державної реєстрації 0121U109043)
 • «Трансформація менеджменту бізнес-організацій» (2016-2020 рр., номер державної реєстрації 011С U 001664). Звіт НДР 2016-2020 рр.
 • «Удосконалення систем управління організаціями у контексті розбудови інноваційної економіки в Україні» (2011-2015 рр., номер державної реєстрації 0106U007082)
 • «Розвиток системи управління ринково орієнтованими підприємствами» (2006-2010 рр., номер державної реєстрації 0106U007082)
 • «Методологічні засади та прикладні аспекти управління конкурентоспроможністю фірми в умовах трансформації економіки України» (2001-2005 рр., номер державної реєстрації 0101V006457)

Виконані госпрозрахункові науково-дослідні теми:

 • «Розвиток теоретико-методичних засад розбудови інститутів корпоративного управління в умовах інноваційної економіки» (2011-2012 рр., номер державної реєстрації 0111U000291);
 • «Розробка теоретико-методологічних основ організації ефективного функціонування та трансформації систем управління корпораціями в умовах перехідної економіки» (2001-2004 рр., номер державної реєстрації 0101-V002440);
 • «Методологія стратегічного управління фірмою в умовах трансформації економіки України» (1999-2000 рр., код ВАК теми: 08.06.02).
Наукове співробітництво

Кафедра менеджменту активно розвиває наукове і науково-технічне співробітництво із зарубіжними партнерами за напрямами:

 • виконання спільних наукових досліджень з подальшим оприлюдненням результатів в монографіях, статтях та тезах, виступах на конференціях
 • організація і проведення міжнародних наукових / науково-практичних конференцій
 • подвійне керівництво PhD дослідженнями (протягом 2023 року працювали аспіранти Р.В. Діденко й І.О. Сімшаг. Другим керівником призначено – Ваня Велбрук, PhD, професор-дослідник з питань сталих закупівель та управління ланцюжком створення вартості, факультет економіки, Хайльброннський університет прикладних наук, Федеративна Республіка Німеччина)
 • гостьові лекції і наукові семінари для здобувачів всіх рівнів від фахівців зарубіжних університетів-партнерів
 • запрошені спікери до установ-партнерів в межах вебінарів, тренінгів, лекцій
 • організація і проведення для здобувачів спільних онлайн занять із зарубіжними університетами-партнерами
 • участь у програмах академічної мобільності викладачів і здобувачів
Монографії кафедри
Конференції кафедри

Важливим напрямом наукової роботи є оприлюднення й поширення отриманих результатів досліджень через обговорення на всеукраїнських і міжнародних конференціях. Кафедра менеджменту на регулярній основі проводить міжнародні науково-практичні конференції.

листопад 2023 р.

Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Стратегія бізнесу: українські реалії та можливості конвергенції з ЄС»

Збірник матеріалів конференції
 

Відеозапис:
Частина 1
Частина 2

жовтень 2022 р.

VІ Міжнародна науково-практична конференція «Стратегічні імперативи сучасного менеджменту»

Збірник матеріалів конференції
 

Фотогалерея
 

листопад 2021 р.

Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Стратегія організації VS реалії VUCA-світу»

Збірник матеріалів конференції

квітень 2020 р.

V Міжнародна науково-практична конференція «Стратегічні імперативи сучасного менеджменту»

Збірник матеріалів конференції

листопад 2019 р.

Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Стратегія бізнесу: футурологічні виклики»

Збірник матеріалів конференції

квітень 2018 р.

IV Міжнародна науково-практична конференція «Стратегічні імперативи сучасного менеджменту»

Збірник матеріалів конференції

березень 2016 р.

IІІ Міжнародна науково-практична конференція «Стратегічні імперативи сучасного менеджменту»

Збірник матеріалів конференції
Частина 1
Частина 2

травень 2014 р.

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Стратегічні імперативи сучасного менеджменту»

Збірник матеріалів конференції

березень 2014 р.

Всеукраїнська студентська Інтернет-конференція «Удосконалення управління організаціями в умовах інноваційної економіки»

Матеріали конференції

лютий 2012 р.

Міжнародна науково-практична конференція «Стратегічні імперативи сучасного менеджменту»

Збірник матеріалів конференції

Спецвипуск

листопад 2012 р.

Всеукраїнська наукова конференція молодих вчених і студентів «Корпоративне управління: сучасні тенденції розвитку та проблеми впровадження в Україні»

 

листопад 2005 р.

Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні процеси в управлінні сучасними організаціями в постіндустріальній економіці»

 
Підготовка наукових кадрів

Актуальні дослідження

Провадиться підготовка здобувачів третього (освітньо-наукового) рівні для отримання наукового ступеня доктор філософії за спеціальністю 073 – Менеджмент.

Здобувачі рівня Ph.D виконують оригінальні дисертаційні дослідження у сфері менеджменту за актуальною тематикою:

 • Д.О. Гюльмагомедов «Управління результативністю діяльності органів досудового розслідування» (науковий керівник: д.е.н., проф. О.І. Гарафонова);
 • Р.В. Діденко «Стратегічна поліваріантність в управлінні проєктами ІТ-компаній» (науковий керівник: д.е.н., проф. М.П. Сагайдак);
 • К.О. Короткова «Формування та реалізація гібридної операційної стратегії» (науковий керівник: д.е.н., доц. Т.В. Омельяненко);
 • І.О. Сімшаг «Стратегічне партнерство у сфері освітніх послуг» (науковий керівник: д.е.н., проф. М.П. Сагайдак);
 • В.О. Казаченко «Управління процесом комунікаційної взаємодії органів досудового розслідування» (науковий керівник: к.е.н., доц. Д.С. Ліфінцев); 
 • О.М. Олесневич «Управління процесом трансформації закладу вищої освіти в підприємницький університет» (науковий керівник: к.е.н., доц. Є.В. Прохорова);
 • Я.О. Білецький «Управління бізнес-екосистемою в контексті євроінтеграції» (науковий керівник: д.е.н., проф. М.П. Сагайдак);
 • О.О. Білоусов «Системне управління проєктами бізнес-організації на засадах Agile підходу» (науковий керівник: д.е.н., проф. В.В. Гончар); 
 • Г.Ю. Гетьман «Розвиток організаційної культури в системі соціального партнерства підприємства» (науковий керівник: д.е.н., проф. О.В. Калінін);
 • С.Л. Дьяков «Управління екосистемою бізнесу в умовах цифровізації економіки» (науковий керівник: к.е.н., доц. О.В. Шатілова); 
 • Т.Г. Кліх «Управління діяльністю волонтерської організації на засадах проєктного підходу» (науковий керівник: д.е.н., доц. Т.В. Омельяненко);
 • Д.О. Козловський «Антикризовий розвиток бізнес-організації» (науковий керівник: д.е.н., проф. О.І. Гарафонова);
 • А.О. Костромін «Бізнес-стратегування діяльності мережевих організацій» (науковий керівник: д.е.н., проф. М.П. Сагайдак);
 • Є.В. Нотевський «Управління підприємством на засадах ESG-концепції» (науковий керівник: к.е.н., доц. О.В. Востряков); 
 • В.В. Шаров «Формування сервісноорієнтованої бізнес-моделі в контексті диверсифікації підприємства» (науковий керівник: д.е.н., проф. О.І. Гарафонова);
 • Д.Ф. Степура «Управління промисловими підприємствами в контексті декарбонізації економіки» (науковий керівник: к.е.н., доц. О.В. Востряков);
 • М.І. Огороднік «Стратегічне управління проектами консалтингової організації» (науковий керівник: к.е.н., доц. І.В. Колос); 
 • О.В. Дворник «Формування адаптивно-орієнтованої системи управління бізнес-організаціями» (науковий керівник: д.е.н., проф. О.І. Гарафонова);
 • В.І. Палієв «Формування стратегії антикрихкості бізнес-організацій в умовах глобальної нестабільності» (науковий керівник: д.е.н., проф. О.І. Гарафонова);
 • В.В. Задорожний «Організаційний дизайн в трансформаційному розвиткові підприємства» науковий керівник: д.е.н., проф. В.А. Верба);
 • Я.І. Храпач «Управління цифровим інтелектом телекомунікаційної організації» (науковий керівник: к.е.н., доц. Н.Г. Голіонко)

Захищені дисертації

на здобуття ступеня доктора економічних наук:

 • 2015 рік – Т.В. Омельяненко «Виробнича стратегія підприємства: теорія, методологія, практика» (науковий консультант: д.е.н., проф. А.П.  Наливайко). Автореферат
 • 2015 рік – О.І. Гарафонова «Методологічні основи управління змінами на промислових підприємствах» (науковий консультант: д.е.н., проф. І.А. Ігнатьєва)

на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 073 Менеджмент

на здобуття ступеня кандидата економічних наук:

 • 2020 рік – В.В. Ліщинська «Поліваріантність конкурентної стратегії підприємства: формування та вибір» (науковий керівник: к.е.н, проф. Н.В. Задорожня). Автореферат
 • 2019 рік – М.Д. Никифорчин «Управління операційною ефективністю підприємства» (науковий керівник: к.е.н., доц. А.В. Осокіна). Автореферат
 • 2016 рік – А.А. Свинчук «Організаційні механізми розвитку соціальних підприємств в Україні» (науковий керівник: к.е.н., проф. С.М. Соболь). Автореферат.
 • 2015 рік – В.О. Данилюк «Управління технічним розвитком підприємства на стратегічних засадах» (науковий керівник: к.е.н., доц. М.В. Володькина). Автореферат
 • 2014 рік – О.В. Шатілова «Управління стратегічною гнучкістю підприємства» (науковий керівник: к.е.н., доц. М.В. Володькина). Автореферат
 • 2012 рік – Ю.О. Лазаренко «Управління активізацією інноваційної діяльності малих підприємств» (науковий керівник: к.е.н., проф. С.М. Соболь). Автореферат
 • 2011 рік – Д.С. Ліфінцев «Вдосконалення використання організаційно-економічних важелів формування корпоративної культури організації» (науковий керівник: к.е.н., доц. М.П. Бабічев);
 • 2008 рік – Т.О. Соболєва «Управління формуванням та реалізацією інноваційного потенціалу підприємства (за матеріалами фармацевтичних підприємств України)» (науковий керівник: к.е.н., проф. С.М. Соболь). Автореферат
 • 2008 рік – С.М. Хименко «Управління конфліктами інтересів у процесі функціонування акціонерного товариства (на прикладі ГЗК Криворізького залізорудного басейну)» (науковий керівник: к.е.н, доц. З.Є. Шершньова). Автореферат
 • 2006 рік – О.І. Гарафонова «Організаційний механізм реструктуризації інтегрованих корпоративних структур» (науковий керівник: к.е.н., проф. С.М. Соболь). Автореферат
 • 2006 рік – А.Є. Черпак «Розвиток корпоративного контролю в умовах трансформації економіки» (науковий керівник: к.е.н, доц. З.Є. Шершньова). Автореферат
 • 2004 рік – Л.М. Хоменко «Управління процесами оновлення техніко-технологічної бази промислових підприємств (на прикладі ремонтних підприємств залізничного транспорту України)» (науковий керівник: к.е.н., проф. С.М. Соболь)
 • 2003 рік – Н.П. Азьмук «Управління процесами розвитку малого бізнесу на регіональному рівні (на прикладі Черкаської області)» (науковий керівник: к.е.н., проф. С.М. Соболь)
 • 2003 рік – Д.О. Барабась «Управління конкурентними перевагами підприємства» (науковий керівник: к.е.н., доц. Т.В. Омельяненко)
 • 2003 рік – Ю.М. Ратушний «Формування систем стратегічного моніторингу середовища функціонування організації» (науковий керівник: к.е.н, доц. З.Є. Шершньова)
 • 2002 рік – П.П. Крайнєв «Формування системи управління промисловою власністю» (науковий керівник: к.е.н., проф. С.М. Соболь)
 • 1999 рік – О.В. Щербина «Формування механізмів реалізації політики державної підтримки малого підприємництва в Україні (на матеріалах суб'єктів малого підприємництва)» (науковий керівник: к.е.н., проф. С.М. Соболь)
Науковий семінар кафедри

Керівником наукового семінару кафедри менеджменту від 2023 року є к.е.н, доцент Т.І. Решетняк

 • На науковому семінарі 29.11.2023 відбувся попередній захист дисертації здобувача наукового ступеня доктора філософії Воронця Дмитра на тему: «Формування стратегії диверсифікації діяльності підприємства на засадах системного підходу». Науковий керівник д-р екон. наук, професорка О.І. Гарафонова. Рецензенти: д-р екон. наук, професорка І.М. Рєпіна; канд. екон. наук, доцентка М.А. Теплюк.
 • На науковому семінарі 22.09.2023: (1) к.е.н, доценткою Т.І. Решетняк поінформовано про підготовку проєкту «Розбудова система екологічного менеджменту в контексті інтеграції України в ЄС» до участі у конкурсному відборі наукових досліджень 2023р. МОН України; (2) к.е.н., доцентом, керівником методичної секції «Стратегічний менеджмент» О.В. Востряковим представлено можливості і переваги формування бази підприємств-респондентів для проведення первинних наукових досліджень
 • На науковому семінарі 14.09.2023 розглянуто особливості підготовки кафедри до участі у конкурсному відборі наукових досліджень 2023 р., що оголошений МОН України 
 • На науковому семінарі 04.05.2023 предметом обговорення  стали: (1) командний склад дослідницьких лабораторій кафедри менеджменту на 2023 рік; (2) організація первинних досліджень за напрямами теми НДР «Стратегічні імперативи та детермінанти розвитку сучасного менеджменту» (2021-2025 рр.); (3) дослідницький формат програми переддипломної практики здобувачів магістерського рівня освіти
 • На науковому семінарі 01.02.2023: (1) к.е.н, доценткою Т.І. Решетняк представлено тематичні напрями, структуру та організацію командної роботи з виконання завдань Програми наукових досліджень роботи кафедри менеджменту на 2023 рік, (2) к.е.н., доцент кою Н.Г. Голіонко продемонстровано можливості Web-платформи наукового порталу кафедри менеджменту КНЕУ ім. В.Гетьмана  ; (3) к.е.н., доцент Д.С. Ліфінцев поділився досвідом побудови бази знань в міжнародних дослідницьких проєктах
 • На науковому семінарі 25.01.2023 розглянуто зміни щодо організації і змісту роботи наукового семінару кафедри менеджменту та Програму наукових досліджень кафедри менеджменту у 2023 році

Наукова робота студентів

Кафедра менеджменту з метою виявлення й підтримки обдарованої студентської молоді отримала право проводити Всеукраїнську студентську Олімпіаду з дисципліни «Менеджмент» на період 2020-2022 рр., згідно наказу МОН України № 1580 від 17.12.2019 р.

З 2018 по 2020 роки з метою створення умов для творчого зростання й підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації кафедра проводила Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт за спеціальністю «Менеджмент організацій»

Від 2018 року функціонують два проєкти співпраці з бізнес-спільнотою: «Практикум від професіоналів»  та "Менеджмент студії", в межах яких організовуються зустрічі студентів з успішними представниками провідних вітчизняних і міжнародних компаній як в межах окремих дивсциплін, так і в межах освітніх програм, для посилення практичної складової здобувачів вищої освіти через знайомство з найкращим бізнесовим досвідом.

З 2020 року під керівництвом к.е.н., доцента Д.С. Ліфінцева започатковано роботу наукового гуртка кафедри «Імперативи сучасного менеджменту», який реалізує ініціативи у науковій роботі й дослідженнях здобувачів  всіх трьох рівнів вищої освіти. Від 2022 року науковий гурток функціонує під керівництвом д.е.н., професора О.В. Калініна (в 2023 р. проведено 6 заходів, в 2022 р – 7 заходів). Роботу наукового гуртка орієнтовано на посилення soft skills здобувачів і формування й посилення дослідницьких (hard skills) навичок і компетенцій. Порядок роботи наукового гуртка.

Міжнародна науково-практична студентська конференція:

Кафедрою ініційовано проведення від 2020 року щорічної Міжнародної науково-практичної студентської конференції англійською мовою «Менеджмент: виклики та перспективи»:

листопад 2023 р.

ІV Міжнародна студентська науково-практична конференція «Менеджмент: виклики та перспективи»

Збірник матеріалів конференції

Відеозапис

листопад 2022 р.

ІІІ Міжнародна наукова студентська конференція «Менеджмент: виклики та перспективи цифрової епохи»

Збірник матеріалів конференції
Фотогалерея

жовтень 2021 р.

ІІ Міжнародна студентська науково-практична конференція «Менеджмент: виклики та перспективи»

Збірник матеріалів конференції

листопад 2020 р.

Міжнародна студентська наукова конференція «МЕНЕДЖМЕНТ 2020: виклики та перспективи»

Збірник матеріалів конференції

В роботі конференції беруть участь переважно представники наукової еліти серед здобувачів всіх рівнів вищої освіти і їх наукові керівники, члени організаційного комітету та всі зацікавлені особи з України, Республіки Болгарії, Грузії, Федеративної Республіки Німеччини, Республіки Польщі, Румунії. Під час обговорення панує атмосфера толерантності й конструктивної наукової дискусії з підтриманням результатів наукового пошуку учасників і побажаннями кожному здобувачеві не зупинятися на досягнутому і здійснювати подальші наукові дослідження за актуальною тематикою.

Платформа в межах щорічної науково-студентської конференції КНЕУ ім. В.Гетьмана

 • 4-13 травня 2020 року відбулася робота дистанційної Платформи «Сучасні управлінські практики в бізнесі» в межах 87-ї щорічної студентської наукової конференції «Інноваційні ідеї та креативні проєкти в цифровій екосистемі», де представлено результати наукового пошуку за двома секціями: (1) Інструменти управління організацією в умовах змін – 7 доповідей; (2) Механізми забезпечення конкурентоспроможності бізнес-організацій – 21 доповідь. Програма.  Кращі доповіді відзначено Сертифікатами й рекомендовано до опублікування. Збірник доповідей.
 • 17 травня 2021 року відбулася робота дистанційної Платформи «Сучасні управлінські практики в бізнесі в епоху діджитал-трансформацій» в межах 88-ї щорічної студентської наукової конференції «Інноваційні ідеї та креативні проєкти в цифровій екосистемі», де представлено результати наукового пошуку 14 здобувачів першого (бакалаврського) рівня освіти. Програма. Кращі доповіді відзначено Сертифікатами й рекомендовано до опублікування. Збірник доповідей
 • 06 червня 2022 року відбулася робота онлайн Платформи «Сучасні управлінські практики в бізнесі» в межах 89-ї щорічної наукової студентської конференції за міжнародною участю «Інноваційні ідеї та проєкти для економічного відродження України» в форматі Teams-зустрічі, де представлено результати наукового пошуку 6 здобувачів першого (бакалаврського) рівня освіти. Програма. Кращі доповіді відзначено Сертифікатами й рекомендовано до опублікування. Збірник доповідей.
 • 12 травня 2023 року відбулася робота онлайн Платформи «Кращі управлінські практики для відновлення та розвитку економіки України» (платформа Zoom) в межах 90-ї щорічної наукової студентської конференції за міжнародною участю «Інноваційні проєкти для післявоєнного відновлення та розвитку України», де презентовано результати наукового пошуку 8 здобувачів першого (бакалаврського) рівня освіти. ПрограмаВідеозапис. Кращі доповіді відзначено Сертифікатами й рекомендовано до опублікування. Збірник доповідей.

 

З квітня по травень 2024 року заплановано проведення 91-ої щорічної студентської наукової конференції «Інноваційні проєкти повоєнного відновлення України»  в асинхронному режимі.

Наукові досягнення студентів

Результати наукової роботи студентів за 2020 рік:

Публікації (у співавторстві):

 • 5 статей в українських виданнях
 • 3 статті в зарубіжних виданнях
 • 68 тез у збірниках матеріалів всеукраїнських і міжнародних конференціях.

Участь студентів у міжнародних заходах:

 • Здобувач третього рівня вищої освіти Ксенія Короткова прийняла участь у міжнародній конференції в Індії «Education : Creating Future Today . Going beyond the pandemic»

Участь студентів у Всеукраїнських конкурсах наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук

 • Диплом І ступеняІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Менеджмент організацій» Вініченко І.Ю. (науковий керівник – к.е.н., доцент Шатілова О.В.)
 • Диплом І ступеняІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Управління у сфері економічної конкуренції» Островська А.М. (науковий керівник – к.е.н., доцент Голіонко Н.Г.)
 • Диплом ІІ ступеняІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук зі спеціалізації «Менеджмент інвестиційної та інноваційної діяльності» Грач А.В. (науковий керівник – к.е.н., доцент Лазаренко Ю.О.)
 • Диплом ІІІ ступеняІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Менеджмент організацій» Даниленко В.В. (науковий керівник – к.е.н., доцент Прохорова Є.В.)

Результати наукової роботи студентів за 2021 рік

Публікації (у співавторстві):

 • 4 статті в зарубіжних виданнях
 • 68 тез у збірниках матеріалів всеукраїнських і міжнародних конференціях.

Участь студентів у міжнародних заходах:

 • International Competition of Student Scientific Works «Black Sea Science»
 • EDAMBA Thesis competition 2021 (PhD Thesis)
 • IV International Scientific Congress «Society of Ambient Intelligence»

Участь студентів у Всеукраїнських конкурсах наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук.

 • Диплом першого ступеня у Всеукраїнському конкурсі кваліфікаційних робіт зі спеціальності 073 Менеджмент Вінніченко І.Ю. (науковий керівник – к.е.н., доцент Шатілова О.В.)
 • Диплом першого ступеняу Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності 073 Менеджмент спеціалізації «Управління у сфері економічної конкуренції» Родіонова К.В. (науковий керівник – к.е.н., доцент Лазаренко Ю.О.)
 • Диплом першого ступеняу Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності 073 Менеджмент спеціалізації «Менеджмент організацій» Костромін А.О. (науковий керівник – к.е.н., доцент Данилюк В.О.)
 • Диплом першого ступеняу Всеукраїнському конкурсі наукових робіт зі спеціалізації «Менеджмент інвестиційної та інноваційної діяльності»  Шишук Н.О. (науковий керівник – к.е.н., доцент Шатілова О.В.)
 • Диплом другого ступеняу Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності 073 Менеджмент за спеціалізацією «Менеджмент організацій» Гайдамака Ю.М. (науковий керівник – д.е.н., професор Верба В.А.)
 • Диплом третього ступеняу V Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт зі спеціальності «Маркетинг» Острова Г.В. (науковий керівник – д.е.н., професор Сагайдак М.П.)
 • Диплом у Всеукраїнському молодіжному конкурсі есе про жінок-науковиць «Наука – це вона» Яковенко М. (науковий керівник – к.е.н., доцент Шатілова О.В.)
 • Грамотау Всеукраїнському конкурсі наукових робіт зі спеціалізації «Маркетинг» Гук А.О. (науковий керівник – к.е.н., доцент Соболєва Т.О.)

 

Результати наукової роботи студентів за 2022 рік

Публікації (у співавторстві):

 • 7 статей в українських виданнях 
 • 45 тез у збірниках матеріалів всеукраїнських і міжнародних конференцій

Участь студентів у міжнародних заходах:

 • Диплом першого ступеняу Міжнародний конкурс студентських наукових робіт «Управлінські, соціальні та поведінкові науки у реалізації засад сталого розвитку» Яковенко М. (науковий керівник – к.е.н., доцент Шатілова О.В.)
 • Virtual International Conference by IIU-Europe “A new vision of Europe youth” by the International Internship University Яковенко М.(науковий керівник – к.е.н., доцент Шатілова О.В.)
 • II. International Conference on Modern Trends in Digital Economy. Digital economy: modern challenges and real opportunities, Baku: Azerbaijan State University of Economics Гайдамака Ю. (науковий керівник – д.е.н., професор Верба В.А.)
 • Міжнародне змагання студентських бізнес-ідей «IDEAFEST Student Business Idea Competition 2022». 

Команда Голубятнікова Степана (4 курс, ОПП «Менеджмент бізнес-організацій» ЕО-401; Загоняйло Ірина, Черняк Олег, Молчанова Владислава Гунченко Денис) представила бізнес-ідею «CBCB» - організація багатофункціонального енергонезалежного коворкінгу, який поєднає коворкінг-кафе-притулок-бомбосховище та буде приймати відвідувачів незалежно від наявності електро-, водо- та теплопостачання. Команда посіла 2 місце й отримала ваучер на розвиток/тестування бізнес ідеї на суму 500 фунтів стерлінгів

Команда Думнич Руслан (4 курс ОПП «Менеджмент бізнес-організацій» EO-402; Бакота Христина, Рвачов Владислав, Степанюк Володимир, Тищенко Анна) презентувала міжнародному журі бізнес-ідею « Створення авіаційного містечка на базі аеродрому Гостомель», в якому планується організовувати різноманітні міжнародні авіашоу та інші евенти, спрямовані на підтримку та розвиток слави самого великого літака-української Мрії. Призового місця команда не зайняла, враховуючи пріоритети конкурсу (короткострокові невеликі проекти), але отримала запрошення на подальший розвиток проекту з участю міжнародних менторів.

Науковий керівник – д.е.н, професор Лігоненко Л.О.

Міжнародний конкурс відео-пітчів «Creative Spark Big Idea Challenge».

Команда-фіналіст у складі студентів магістерської програми ОПП «Менеджмент бізнес-організацій» - Вікторія Гамолі, Юлія Габрись, Вадим Адаменко, Анастасія Когденко, Дар'їя Тітова.

Ментор – д.е.н, професор Лігоненко Л.О.

Участь студентів у Всеукраїнських конкурсах:

 • Диплом першого ступеня у Всеукраїнському конкурсі кваліфікаційних робіт зі спеціальності 073 Менеджмент за спеціалізацією «Менеджмент бізнес-структур» Нотевський Н. (науковий керівник – к.е.н., доцент Востряков О.В.)
 • Диплом першого ступеняу Всеукраїнському конкурсі кваліфікаційних робіт зі спеціальності 073 Менеджмент за спеціалізацією «Менеджмент бізнес-структур» Синькевич С. (науковий керівник – к.е.н., доцент Шатілова О.В.)
 • Диплом другого ступеняу Всеукраїнському конкурсі кваліфікаційних робіт зі спеціальності 073 Менеджмент за спеціалізацією «Менеджмент бізнес-структур» Гайдамака Ю. (науковий керівник – д.е.н., професор Веоба В.А.)
 • Диплом другого ступеняу Всеукраїнському конкурсі кваліфікаційних робіт зі спеціальності 073 Менеджмент за спеціалізацією «Менеджмент бізнес-структур» Гук А. (науковий керівник – к.е.н., доцент Соболєва Т.О.)
 • Диплом другого ступеняу Всеукраїнському конкурсі конкурс наукових робіт «Інновації для відновлення України: погляд молоді» в межах реалізації міжнародного освітньо-наукового проєкту «Territory of innovations: best practices for sustaiable development at the local level» Яковенко М. (науковий керівник – к.е.н., доцент Шатілова О.В.)

   

Результати наукової роботи студентів за 2023 рік

Публікації (у співавторстві):

 • 8 статей в українських виданнях, 
 • 53 тези у збірниках матеріалів всеукраїнських і міжнародних конференцій.

Участь студентів у міжнародних заходах:

 • Диплом першого ступеня за напрямом Public and Corporate Management в Міжнародному конкурсі наукових робіт здобувачів вищої освіти Бондар І. (науковий керівник – д.е.н., професор Сагайдак М.П.)

Участь студентів у Всеукраїнських конкурсах :

 • Диплом першого ступеня у Всеукраїнському конкурсі кваліфікаційних робіт зі спеціальності 073 «Менеджмент» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти Яковенко М. (науковий керівник – к.е.н., доцент Шатілова О.В.)
 • Диплом першого ступеня у Всеукраїнському конкурсі кваліфікаційних робіт зі спеціальності 073 «Менеджмент» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти Андрющенко А. (науковий керівник – д.е.н., професор Сагайдак М.П.)
 • Диплом першого ступеня у Всеукраїнському конкурсі кваліфікаційних робіт студентів закладів вищої освіти спеціальності 073 Менеджмент спеціалізації «Менеджмент персоналу» або «Менеджмент бізнес-структур» освітнього ступеня «бакалавр/магістр» Василюк Н. (науковий керівник – д.е.н., професор Гарафонова О.І.)