Факультет економiки та управлiння

Тренінг-курс «Бізнес-інжиніринг»

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Тренінг-курс «Бізнес-інжиніринг»

(Training course “Business engineering”)

Рекомендована для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти

 

Мета опанування навчальної дисципліни.

Мета тренінгу є формування у студентів теоретичних знань, а також досвіду та комплексу основних  теоретичних знань і прикладних навичок з розуміння ролі бізнес-аналізу та бізнес-аналітики в сучасних загальних економічних системах і моделях та забезпечення її ефективного реінжинірингу; комплексного сприйняття та вирішення проблем, що виникають в діяльності підприємницьких структур для створення сприятливого бізнес-середовища і підвищення ефективності функціонування виробничо- господарських систем. Знання, отримані здобувачами після проходження тренінгу, є основою для практичної діяльності у сфері управління підприємницькими структурами.

Міждисциплінарні зв’язки Тренінг-курсу «Бізнес-інжиніринг» визначаються особливостями підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти. Навчальна дисципліна інтегрує велику кількість базових понять та прийом загальнотеоретичних дисциплін, ґрунтується на теоретичному фундаменті підприємництва та методологічних положеннях таких суміжних економічних дисциплін, як стратегія підприємства, фінанси підприємства, економіка підприємства, менеджмент та інших.

Результати навчання, методи навчання та засоби діагностики:

Таблиця 1 – Методи навчання та засоби діагностики результатів навчання з Тренінг-курсу «Бізнес-інжинірингу» у відповідності до результатів навчання

Результат навчання за навчальною дисципліною

Методи навчання

Засоби 

діагностики 

Код

Результат навчання

1.

Знання:

1.1

сутності понять «бізнес-процес», «ресурси», «пріоритети»; підходи до формування; видів бізнес-процесів.

лекція, семінарське заняття, дискусія

Презентація результатів, опитування, тест, case-study, контрольні вправи, контрольна (модульна) робота,

 залік

1.2

щодо взаємозв'язку та відмінностей категорій: розвиток, зростання, потенціал розвитку та зростання; зростання економічних результатів діяльності підприємства та економічне зростання підприємства

1.3

ключових понять: швидкозростаюча компанія, акселератор зростання, стратегія зростання; методів та прийомів стратегічного аналізу корпоративного зростання; практик та процедур стратегічного моделювання корпоративного зростання бізнесу

лекція, семінарське заняття, дискусія, аналіз кейсів, робота в малих групах

1.4

сутнісно-змістовної характеристики бізнес-моделювання, масштабів бізнесу, потенціалу розвитку бізнесу; методичних підходів до оцінювання ефективності бізнес-моделі; методів та інструментів моделювання бізнесу.

лекція, семінар-дискусія з елементами аналізу, вирішення конкретних задач та ситуацій, аналіз кейсів

2.

Уміння/навички:

2.1

пояснювати причини та ідентифікувати передумови ефективної побудови та функціонування бізнес-моделі підприємства; аналізувати якість змін, що супроводжують процеси менеджменту

лекція, семінарське заняття, дискусія, робота в малих групах

Презентація результатів, опитування, тест, case-study, контрольні вправи, контрольна (модульна) робота,

 залік

2.2

визначати фактори та наслідки управлінських рішень інноваційних компаній; пояснювати причини різних способів та результатів зростання швидкозростаючих та зрілих компаній

лекція,семінарське заняття, дискусія, 

2.3

здійснювати кількісне оцінювання факторів впливу на бізнес-процеси та економічні результати розвитку компанії

лекція, вирішення конкретних задач та ситуацій

2.4

застосовувати різні методи для аналізу ефективності бізнес-процесів компанії

лекція, семінарське заняття, розв'язання ситуаційних вправ

2.5

оцінювати економічні наслідки розвитку бізнес-процесів за різними критеріями та їх сумісним використанням

лекція, семінар-вирішення ситуаційних вправ  

2.6

здійснювати стратегічне та фінансове моделювання корпоративного зростання бізнесу

лекція,семінар-розгорнута бесіда, семінар-дискусія, вирішення ситуаційних вправ

3.

Комунікація

Вироблення у здобувачів практичних навиків командної роботи, а саме:

семінарське заняття, дискусія, вирішення конкретних задач та ситуацій

Перевірка виконання розрахункових робіт, case-study, перевірка виконання вирішених конкретних задач та ситуацій, презентація,

залік

3.1

донесення інформації, ідей, проблем, рішень, власного досвіду та аргументації

3.2

здатність працювати в команді - брати на себе відповідальність задля досягнення поставленої мети

3.3

спілкування з професійних питань усно та письмово  з учасниками економічних відносин щодо забезпечення  та розвитку бізнесу

3.4

здатність розробляти пропозиції щодо усунення виявлених недоліків, помилок, відхилень

4.

Відповідальність і автономія

продемонструвати розуміння особистої відповідальності та спроможність нести відповідальність за вироблення професійних або управлінських рішень чи надані рекомендації, які можуть впливати на бізнес-моделі компанії 

семінарське заняття, дискусія, вирішення конкретних задач та ситуацій, аналітична доповідь

Перевірка виконання розрахункових робіт, case-study, контрольна (модульна) робота, 

залік

4.1

формування суджень, що враховують соціальні, наукові та етичні аспекти

4.2

організації та керівництвом професійним розвитком осіб та груп

4.3

при обґрунтуванні оперативних, тактичних та стратегічних управлінських рішень щодо різних аспектів розвитку та бізнес-моделювання підприємства.

4.4

при продукуванні власних практичних ідей на принципах академічної культури й доброчесності

4.5

при здатності продовжувати навчання із значним ступенем автономії

4.6

при здатності до самостійного і незалежного мислення


 

 

Зміст навчальної дисципліни за темами

Тема 1. Когнітивна економіка і ера когнітивних обчислень

Тема 2. Введення в бізнес-інжиніринг

Тема 3. Основні стандарти в обробці бізнес-процесів і Big Date

Тема 4. Принципи та основи бізнес-аналітики

Тема 5. Бізнес-процес: моделювання та опис

Тема 6. Предикативна аналітика

Тема 7. Управління вимогами

Тема 8. Бізнес-архітектура: генезис, розвиток, стратегія

Тема 9. Тренди розвитку і вдосконалення бізнес-інжинірингу

Тема 10. Сучасні різновиди програмного забезпечення для бізнес-інжинірингу: огляд і основні функції

Науково-педагогічні працівники, що забезпечують викладання навчальної дисципліни та адреси їх електронної пошти:

Смирнов Євген Валерійович, кандидат економічних наук, доцент, e-mail: yevhen.smyrnov.3@kneu.ua

Швидка Оксана Полікарпівна, кандидат економічних наук, доцент, e-mail: shvydka.oksana@kneu.edu.ua

 

Рекомендовані інформаційні джерела:

 

  1. 1.Levchenko,Y.,Tsizhma,Y.,Slobodian,N.,&Nehoda,O (2022).Organizationandplanningoftheenterprisesofthefuture:legalstatus (2022).FuturityEconomics&Law,2229.https://doi.org/10.57125/fel.2022.12.25.03
  2. Bulkot,O.(2021).FormationofUkraine’ssmarteconomyinthecontextofglobalchallenges.FuturityEconomics&Law,11–17.https://doi.org/10.57125/fel.2021.03.25.2

  3. Zrybnieva,I.(2021).Theconceptofbuildingofeconomicensuringpolicythecompetitivenessofinnovativebusinessesisformedatthemacroandmicrolevels.Scientificopinion:EconomicsandManagement,1(71).https://doi.org/10.32836/2521‐666x/2021‐71‐14

  4. Yankovska,L.(2021).ManagementofsocioeconomicsystemsinUkraine:Europeanintegrationparadigm.GlobalProsperity,1(1),31–36.https://doi.org/10.46489/gpj.2021‐1‐1‐3

  5. Bozhkova,V.,&Halytsia,I.(2022).Mechanismstoensurethedevelopmentoftheeconomyofthefutureinthecontextofglobalchange.FuturityEconomics&Law,2(2),413.https://doi.org/10.57125/FEL.2022.06.25.01

Робоча програма дисципліни

Методичні рекомендаціїї дисципліни

Остання редакція: 29.02.24