Факультет економiки та управлiння

Навчально-методична робота

Відповідно до ухвал Вченої ради  КНЕУ та з метою реалізації компетентністного підходу в підготовці фахівців кафедра менеджменту регулярно працює над вдосконаленням навчально-методичного забезпечення дисциплін кафедри. Підвищення рівня методичного забезпечення здійснюється за такими напрямками:
- удосконалення змісту програм дисциплін з урахуванням сучасних тенденцій науки і практики менеджменту, та входженню України в європейський освітній простір;
- підготовка практичних занять на основі використання активних методів навчання;
- викладання курсів у дистанційні формі, а саме  таких дисциплін::  «Менеджмент», «Стратегічне управління», «Бізнес-планування», «Операційний менеджмент»,  «Управління конкурентоспроможністю підприємства», «Організаційна поведінка» ;
- удосконалення завдань для самостійної та індивідуальної роботи студентів на бакалаврському і магістерському рівнях;
- підвищення об?єктивності поточного і підсумкового контролю знань студентів з метою налагодження ефективного зворотного зв?язку у системі “викладач-студент”;
- наближення рівня вимог до методичного забезпечення дисциплін, що викладаються на кафедрі на очній, вечірній та заочній формах навчання з урахуванням їх специфіки;
- урахування специфіки окремих спеціальностей при викладанні дисциплін “Менеджмент”, а також інших вибіркових дисциплін;
- орієнтація на застосування інформаційних технологій в навчальному процесі;
- запровадження тренінгів по окремих дисциплінах («Антикризове управління підприємством»- 4-й курс спец. 6601/1 ), а також міжпредметних і комплексних тренінгів для студентів 4-го та 5-го курсів спеціальності “Менеджмент організацій” методичного забезпечення дисциплін кафедри, не порушуючи стандартних вимог до відповідної документації.
Так, були внесені зміни в методичні матеріали щодо поточного і підсумкового контролю знань студентів з усіх дисциплін, що викладаються на бакалаврському рівні у відповідності до розпорядження ректорату ДВНЗ КНЕУ від 15.02.2010 р. та Ухвали Вченої ради університету від 25.03.2010 р. та розміщені на сайті кафедри менеджменту. Також відповідні зміни відображено в робочих навчальних планах всіх дисциплін кафедри.
Для підвищення рівня підготовки фахівців та вдосконалення організації самостійної роботи студентів використовуються карти СРС по всіх дисциплінах кафедри (нормативних і вибіркових) для всіх форм навчання та графік індивідуально-консультативної роботи. 
Проводиться постійна робота над вдосконаленням поточного і підсумкового контролю по дисциплінах магістерського рівня з урахування рекомендацій названих документів. Внесено відповідні зміни до «Навчально-методичних комплексів» по магістерських програмах кафедри («Менеджмент малого бізнесу», «Менеджмент корпорацій»).
Відповідно до Ухвал вченої ради КНЕУ були розроблені нові навчальні плани підготовки бакалаврів зі спеціальності “Менеджмент організацій” в рамках Болонського процесу, в межах чого внесено зміни до змісту і структури нормативних та вибіркових дисциплін.  Розроблені оригінальні методичні вказівки до виконання комплексної курсової роботи для студентів 4-го курсу спеціальності “Менеджмент організацій» спеціалізації «Менеджмент промислових підприємств», які оновлено та доопрацьовано в 2010 р. (протокол № 8 від 26.02.10 р.) і розміщено на сайті кафедри менеджменту.
Викладачі кафедри менеджменту Соболь С.М. та  Багацький В.М. розробили шкалу і критерії оцінювання консультаційних проектів та магістерських дипломних робіт студентів магістерських програм 8201\\\\\\\\\\\\\\\\1 «Менеджмент корпорацій» і 8201/2 «Менеджмент малого бізнесу» у відповідності до вимог Болонського процесу. Також сформовано критерії оцінювання  комплексних курсових робіт та курсових робіт з «Менеджменту». Протягом звітного періоду ці критерії апробовано та вдосконалено.
Розроблений авторським колективом кафедри менеджменту . навчально-методичний  посібник  “Збірник ситуаційних вправ з дисциплін управлінського спрямування”, широко використовується в процесі викладання дисциплін кафедри, що сприяє розширенню сфери застосування інноваційних технологій навчання, зокрема тренінгових, методів, в процесі оволодіння студентами дисциплінами фахового спрямування. В процесі викладання всіх дисциплін як нормативних, так і вибіркових широко використовують інноваційні технології навчання, що засвідчують відповідні матеріали методичного забезпечення дисциплін кафедри менеджменту.
З метою вдосконалення викладання дисциплін кафедри менеджменту та активізації науково-дослідної роботи, а також взаємозбагачення при обговоренні дискусійних питань щодо сучасних підходів до управління організаціями, на кафедрі проводяться науково-методичні семінари. Разом з науковою проблематикою, в рамках семінарів розглядаються питання методичного характеру щодо досвіду та методики викладання окремих дисциплін, підготовки консультаційних проектів (з визначенням специфіки змісті організаційних та інвестиційних проектів) написання навчальних посібників тощо.
Досвід використання інноваційних технологій навчання, зокрема тренінгових, в процесі викладання дисциплін кафедри менеджменту висвітлюють в  доповідях та  тезах, які надруковані за результатами науково-методичної конференції КНЕУ. Участь приймали Бутенко Н.Ю., Вакуленко А.В., Пєнкіна Т.Є., Щербина О.В., Омельяненко Т.В., Колотило Д.М., Соколовський А.Т., Афтандилянц В.В., Коваленко О.М. та інш.
Видані друком та розміщені на сайті кафедри електроні версії затверджених Вченою Радою КНЕУ  до видавництва  «Навчально-методичні комплекси» з магістерських програм кафедри менеджменту, а саме «Менеджмент малого бізнесу» (керівник програми –проф.Соболь С.М.) «, «Менеджмент корпорацій» (керівник програми – проф.. Шершньова З.Є.)  
Все це значною мірою сприятиме підвищенню якості навчально-методичного забезпечення дисциплін кафедри менеджменту.

Протягом 2015 року членами кафедри здійснено підготовку програм, паспортів та методичного забезпечення більше 10 нових дисциплін і розроблено навчально-методичне забезпечення нової спеціальності на магістрському рівні "Менедмент інноваційної діяльності".

Остання редакція: 18.10.19