Факультет економiки та управлiння

Навчально-методична робота

 Колективом кафедри підготовлено та викладається 24 навчальні дисципліни першого (бакалаврського) рівня, 38 дисциплін другого (магістерського) рівня та 8 – на третьому освітньому рівні (PhD). Всі навчальні дисципліни забезпечені підручниками і посібниками, конспектами лекцій, слайд-курсами.

Викладання частини дисциплін пропонується на вибір студентам англійською мовою.

Викладачами кафедри розроблені дисципліни для викладання на дистанційній формі, у поточному році дистанційна форма навчання на бакалаврському рівні освітньо-професійної програми 073 «Менеджмент бізнес-організацій» повністю забезпечена навчальними дисциплінами на перших трьох курсах.

Основними навчально-методичними виданнями є:

Омельяненко Т. В. Операційний менеджмент: навч. посіб. Київ: КНЕУ, 2009. 478 с.

Омельяненко Т. В., Задорожна Н. В. Операційний менеджмент: навч. -метод. посіб. для самост. вивч. дисц. Київ: КНЕУ, 2006. 235 с.

Операційний менеджмент: презентаційний курс [Електронний ресурс] /Т. В. Омельянен-ко, А.В.Осокіна . -  К. : КНЕУ, 2016. — 197 с. — (Серія «MBA-studio»).

Управління конкурентоспроможністю підприємства: Навч. посіб./ С.М.Клименко, Т.В.Омельяненко, Д.О.Барабась, О.С.Дуброва, А.В.Вакуленко – К.: КНЕУ, 2008. –520с.

Омельяненко Т.В., Барабась Д.О., Вакуленко А.В. Управління конкурентоспроможністю підприємства: Навч. -метод. посіб. для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2006. – 272с.

Збірник ситуаційних вправ з дисциплін управлінського спрямування: Навч. посіб./ За заг. ред. А.В.Вакуленко. – К.: КНЕУ, 2006. – 200с.

Ощадливе виробництво: концепція, інструменти, досвід. / Т.В.Омелья-ненко, О.В.Щербина, Д.О.Барабась, Вакуленко А.В. -  Держ. вищ. навч. заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». -  К. КНЕУ, 2009. - 157c. (Серія«Iнноваційний університет»)

Управління якістю: Навч.посібник [Текст] / Вакуленко А.В. ,Гарафонова О.І., Гарбуз Н.А. К.:КНЕУ, 2010. –  551с.

Шершньова З. Є. Стратегічне управління: Підручник. – 2-ге вид., пере-роб. і доп. – К.: КНЕУ, 2004. – 699с.

Володькіна М.В. Організація управління промисловим підприємством: навч.посіб./ М.В.Володькіна. - К.: КНЕУ, - 2011. - 318 с.

Володькіна М.В.Економіка промислового підприємства. Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 196 с.