Факультет економiки та управлiння

Навчально-методична робота

 Колективом кафедри підготовлено та викладається 24 навчальні дисципліни першого (бакалаврського) рівня, 38 дисциплін другого (магістерського) рівня та 8 – на третьому освітньому рівні (PhD). Всі навчальні дисципліни забезпечені підручниками і посібниками, конспектами лекцій, слайд-курсами.

Викладання частини дисциплін пропонується на вибір студентам англійською мовою.

Викладачами кафедри розроблені дисципліни для викладання на дистанційній формі, у поточному році дистанційна форма навчання на бакалаврському рівні освітньо-професійної програми 073 «Менеджмент бізнес-організацій» повністю забезпечена навчальними дисциплінами на перших трьох курсах.

Основними навчально-методичними виданнями є:

Омельяненко Т. В. Операційний менеджмент: навч. посіб. Київ: КНЕУ, 2009. 478 с.

Омельяненко Т. В., Задорожна Н. В. Операційний менеджмент: навч. -метод. посіб. для самост. вивч. дисц. Київ: КНЕУ, 2006. 235 с.

Операційний менеджмент: презентаційний курс [Електронний ресурс] /Т. В. Омельянен-ко, А.В.Осокіна . -  К. : КНЕУ, 2016. — 197 с. — (Серія «MBA-studio»).

Управління конкурентоспроможністю підприємства: Навч. посіб./ С.М.Клименко, Т.В.Омельяненко, Д.О.Барабась, О.С.Дуброва, А.В.Вакуленко – К.: КНЕУ, 2008. –520с.

Омельяненко Т.В., Барабась Д.О., Вакуленко А.В. Управління конкурентоспроможністю підприємства: Навч. -метод. посіб. для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2006. – 272с.

Збірник ситуаційних вправ з дисциплін управлінського спрямування: Навч. посіб./ За заг. ред. А.В.Вакуленко. – К.: КНЕУ, 2006. – 200с.

Ощадливе виробництво: концепція, інструменти, досвід. / Т.В.Омелья-ненко, О.В.Щербина, Д.О.Барабась, Вакуленко А.В. -  Держ. вищ. навч. заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». -  К. КНЕУ, 2009. - 157c. (Серія«Iнноваційний університет»)

Управління якістю: Навч.посібник [Текст] / Вакуленко А.В. ,Гарафонова О.І., Гарбуз Н.А. К.:КНЕУ, 2010. –  551с.

Шершньова З. Є. Стратегічне управління: Підручник. – 2-ге вид., пере-роб. і доп. – К.: КНЕУ, 2004. – 699с.

Володькіна М.В. Організація управління промисловим підприємством: навч.посіб./ М.В.Володькіна. - К.: КНЕУ, - 2011. - 318 с.

Володькіна М.В.Економіка промислового підприємства. Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 196 с.

Володькина М.В. Стратегический менеджмент: Учебное пособие. - К.: Знання-Пресс, 2002. - 149 с. (Высшее образование ХХІ века)

Стратегія підприємства: навч. посіб./ А. П. Наливайко, Н. М. Гаращенко, Є. В. Прохорова; за заг. та наук. ред. д.е.н., проф., засл. діяча науки і техніки України А. П. Наливайка. — К.: КНЕУ, 2016. — 485, [3] с.

Бізнес-стратегії: зб. кейсів. Практикум/ [О. Ф. Михайленко, М. І. Дяченко, Н. М. Євдокимова, Т. М. Кібук та ін.]; за заг. ред. О. Ф. Михайленко. — К.: КНЕУ, 2016. — 274 [6] с.

Стратегія підприємства. Практикум[Електронний ресурс]: зб. кейсів / Є. В. Прохорова [та ін.]; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". - К.: КНЕУ, 2014. - 288, [8] с. Електрон. видання. - ISBN 978-966-483-854-9 Б. ц. Рекомендовано М-вом науки і освіти України.  Файл: prohorova_strateg_pidpriem_14.pdf– 0

Microeconomics Background of Managerial Decisions// International Journal of Management Cases, 2015 – Volume 17 Issue 2.

Підприємництво і бізнес-культура : Практикум /  В.М.Колот, І.М.Рєпіна, Л.А.Шергіна, О.В.Щербина, В.П.Ковтун. – К. : КНЕУ, 2014. – 244 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://irbis.kneu.edu.ua/cgi-bin/ecgi64/cgiirbis_64.exe (заг.об.1–  др.арк., ос.вн. – 2 др.арк.)

Курс дистанційного навчання з Менеджменту // Щербина О.В., Свінчук А.А., Ліновицька С.А. // Режим доступу: http://do-m.kneu.kiev.ua/course/view.php?id=806

Курс дистанційного навчання з Основ підприємництва// Щербина О.В. // Режим доступу: http://do-m.kneu.kiev.ua/course/view.php?id=865

Щербина О.В. Менеджмент: презентаційний курс: навч.посіб. /О.В.Щербина; Держ.вищ. навч. заклад "КНЕУ ім.В.Гетьмана" - К.: КНЕУ, 2012. - 229с.

Навчально-методичні матеріали з організації, технології проведення та оцінювання комплексного тренінгу «Прийняття управлінських рішень на підприємстві - ІІ» / Осокіна А.В., Щербина О.В., Соболєва Т.О., Гарафонова О.І., Оборська С.В., Ліфінцев Д.С.  // Для студентів 4-го курсу спеціальності 6601/1 “Менеджмент промислових підприємств”. -  КНЕУ, 2012. (авт. внесок – 1  д.а.)

Курс дистанційного навчання з Операційного менеджменту // Омельяненко Т.В., Барабась Д.О., Осокіна А.В. // Режим доступу: http://do-m.kneu.kiev.ua/course/

Васильков В.Г., Василькова Н.В. Організація і управління процесами виробництва: Навч. посіб., - К.: КНЕУ, 2011. - 503 с.

Васильков В.Г. Організація виробництва: навчальний посібник. - Вид. 2-ге, без змін. - К.: КНЕУ, 2008. - 524 с.

Васильков В.Г., Дзюбенко Л.М. Організація виробництва: навч. метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2003. – 241 с.

Організація операційної діяльності підприємства [Електронний ресурс]: підручник/ В. Г. Васильков, Н. В. Василькова; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Електрон. текстові дані. - Київ: КНЕУ, 2015. - 502, [2] с. Затверджено М-вом освіти і науки України.

Організація операційної діяльності підприємства [Електронний ресурс]: Практикум/ В. Г. Васильков, С. С. Данильченко. — Київ: КНЕУ, 2015. — 240 с.

Організаційна поведінка: Навч. -метод. посібникдля самост. вивч. дисц. /Л.М.Савчук, Н.Ю. Бутенко, А.М.Власова та ін. – К.: КНЕУ, 2001. -249 с.

Бутенко Н.Ю., Хоменко Л.М., Черпак А.Є. Організаційна поведінка: Навч. посіб. /За заг. ред. Н.Ю,Бутенко. – К.: КНЕУ, 2008. – 744 с.

Бутенко Н.Ю., Черпак А.Є. Тренінг управлінських компетенцій: навч. посіб. - К.: КНЕУ, 2011. – 444 с.

Власова Г.М., Савчук Л.М., Савинова В.Б. Організаційна поведінка: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 1998. – 96 с.

Методичні рекомендації та завдання для підготовки до міждисциплінарного тренінгудля студентів спеціальності 6102 «Менеджмент організацій» магістерських програм «Менеджмент малого бізнесу», «Менеджмент корпорацій (АТ)», «Менеджмент інноваційної діяльності» /Укл. Н.Ю.Бутенко, А.Є.Черпак. -  Київ, КНЕУ, 2008. – 128 с.

Методичні рекомендації та завдання для роботи на міждисциплінарному тренінгудля студентів спеціальності 6102 «Менеджмент організацій» магістерських програм «Менеджмент малого бізнесу», «М енеджмент корпорацій (АТ)», «Менеджмент інноваційної діяльності» /Укл. Н.Ю.Бутенко, А.Є.Черпак. -  Київ, КНЕУ, 2008. – 171 с.

Тренінгові технології навчання з економічних дисциплін. Навч. посіб./Г.О.Ковальчук, Н.Ю.Бутенко, М.В.Артюшина та ін.; За ред. Г.О.Ковальчук. - К.: КНЕУ, 2006.- 320 с.

Бізнес-тренінг для економістів: Навч. посібник/Н.Ю.Бутенко, О.О. Герасименко та ін. – К.: КНЕУ, 2007 – 280 с.

Магістерські програми. Менеджмент організацій; Програма “Менеджмент корпорацій (АТ)” 2008 /09 навч. рік, Ч.ІІ. / Кол. Авт. Під кер. З.Є. Шершньової.- К.: КНЕУ, 2008.

Магістерські програми. Менеджмент організацій; Програма “Менеджмент малого бізнесу” 2008 /09 навч. рік, Ч.І./ Кол. Авт. Під кер. С.М. Соболя. - К.: КНЕУ, 2008.

Остання редакція: 03.12.19