Факультет економiки та управлiння

Освітня програма "Менеджмент бізнес-організацій"

 

Рівень вищої освітиперший (бакалаврський)
Освітній ступіньбакалавр
Галузь знань07 «Управління та адміністрування»
Спеціальність073 «Менеджмент»
Освітня кваліфікаціябакалавр менеджменту
Обсяг програми240 кредитів ЄКТС
Тривалість навчання3 роки 10 місяців
Форма навчанняочна (денна) / заочна
Мова(и) викладанняукраїнська (з можливістю вивчення окремих навчальних дисциплін англійською мовою)
Візитівка освітньої програми "Менеджмент бізнес-організацій"
Портфоліо освітньої програми

 


У світі немає неефективних організацій, є погано керовані. Цей вислів вказує на непересічну роль ефективного менеджменту для будь-якої організації. Сучасні тенденції соціально-економічного розвитку, таких, як глобалізація, цифрова трансформація, дотримання принципів рівності і екологічності, прискорення темпів впровадження інновацій тощо, ставлять принципово нові проблеми перед менеджментом організацій, вимагають неординарного, креативного підходу до їх розв’язання. Саме на підготовку висококваліфікованих фахівців з менеджменту, які володіють сучасними теоретичними знаннями, методами, інструментами та практичними навичками, здатних вирішувати проблеми бізнес-організацій, і спрямована освітньо-професійна програма «Менеджмент бізнес-організацій».

Логіко-структурна схема освітньої програми

Презентація освітньої програми

 

Особливості освітньої програми
Освітньо-професійна програма є практично-орієнтованою. Цикл загальної підготовки забезпечує надання фундаментальних теоретичних, методичних та методологічних знань щодо закономірностей формування, функціонування, інноваційного розвитку та управління сучасними бізнес-організаціями в епоху четвертої промислової революції. Цикл професійної підготовки орієнтований на набуття професійних компетентностей сучасних фахівців, здатних адаптуватися до мінливого ринкового середовища та приймати управлінські рішення. Цикл практичної підготовки забезпечує формування фахівців-управлінців з новим перспективним способом системного мислення. Навчання проводиться в активному дослідницькому науковому середовищі, що передбачає використання інтерактивних, відкритих та проблемних лекцій, семінарів і круглих столів із запрошенням відомих фахівців і практиків з менеджменту, бізнес-тренінгів, у тому числі на основі віртуальних симуляторів, кейс-методів, а також застосування сучасних освітніх інформаційно-комунікаційних технологій. Розвиток професійних та дослідницьких компетентностей забезпечується долученням здобувачів до різноманітних науково-практичних заходів кафедри менеджменту, зокрема: студентських олімпіадах з різних напрямів менеджменту, Всеукраїнських конкурсах студентських наукових та кваліфікаційних робіт, періодичної Міжнародної науково-практичної конференції «Стратегічні імперативи сучасного менеджменту» і періодичної Міжнародної науково-практичної конференції «Стратегія бізнесу: футурологічні виклики», програм академічної мобільності а також різноманітних міжнародних конкурсів, проєктів, тренінгових програм, круглих столів і конференцій. Отримання студентами таких знань і професійних компетентностей забезпечується логічною структурою освітньо-професійної програми та програмами навчальних дисциплін.

Освітня програма передбачає:

 • комплексну підготовки фахівців, здатних управляти бізнес-організаціями різних видів діяльності в цілому, а також окремими їх функціональними сферами зокрема;
 • формування у випускників soft-skills, таких, як навички ефективної комунікації, лідерства, командної роботи;
 • можливість набуття практичних навичок у сфері управління за рахунок проходження широкого спектру тренінг-курсів у кожному семестрі;
 • орієнтацію на засвоєння програмного матеріалу дисциплін крізь призму його адаптації до реальної практики управління утому числі за рахунок долучення здобувачів до різноманітних дослідницьких проєктів;
 • комбінування традиційних та інноваційних технологій навчання, зокрема, залучення до навчального процесу менеджерів-практиків, використання бізнес-симуляцій, розв’язання кейсів;
 • створення умов для саморозвитку та самовдосконалення здобувачів, врахування їх індивідуальних навчальних потреб;
 • можливість вивчення всіх або окремих дисциплін програми англійською мовою.
Працевлаштування та конкурентні переваги випускників програми
Працевлаштування випускників програми можливе у бізнес-організаціях різних видів діяльності. Випускники можуть займати посади керівників організації або її структурних підрозділів, а також виконувати професійну роботу на рівні лінійних та функціональних підрозділів бізнес-організацій. Перевагами випускників програми є володіння цілісним комплексом знань та практичних навичок, необхідних для ефективного управління та розвитку сучасних бізнес-організацій, а саме: обізнаність із сучасними теоріями та інструментарієм менеджменту; вміння діагностувати стан таких функціональних сфер бізнес-організації, як операційна діяльність, інноваційна діяльність, фінансова діяльність, маркетингова діяльність тощо; навички визначення проблем розвитку бізнес-організації в цілому та її окремих функціональних сфер зокрема; вміння приймати управлінські рішення та здійснювати їх економічне обґрунтування; навички розроблення та обґрунтування конкурентної стратегії бізнес-організації; знання концептуальних засад та набуття практичних навичок з бізнес-проєктування та проєкутвання систем управління; набуття таких soft-skills, як уміння налагоджувати ефективні комунікації, працювати в команді, розвивати свої лідерські якості та системне мислення, вміння вирішувати конфлікти; обізнаність з сучасним ІТ-інструментарієм та набуття навичок його використання в управлінській діяльності.
Програмні результати навчання

Після успішного завершення програми випускники набудуть комплекс знань і професійних навичок, зокрема:

 • знатимуть свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлюватимуть цінності громадянського суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні;
 • зберігатимуть моральні, культурні, наукові цінності та примножуватимуть досягнення суспільства, використовуючи різні види та форми рухової активності для ведення здорового способу життя;
 • демонструватимуть знання теорій, методів і функцій менеджменту, сучасних концепцій лідерства;
 • набудуть навичок виявлення проблем та обґрунтування управлінських рішень;
 • вмітимуть описувати зміст функціональних сфер діяльності організації;
 • виявлятимуть навички пошуку, збирання та аналізу інформації, розрахунку показників для обґрунтування управлінських рішень;
 • виявлятимуть навички організаційного проектування;
 • вмітимуть застосовувати методи менеджменту для забезпечення ефективності діяльності організації;
 • демонструватимуть навички взаємодії, лідерства, командної роботи;
 • матимуть навички обґрунтування дієвих інструментів мотивування персоналу організації;
 • набудуть навички аналізу ситуації і здійснення комунікації у різних сферах діяльності організації;
 • оцінюватимуть правові, соціальні та економічні наслідки функціонування організації;
 • вмітимуть спілкуватись в усній та письмовій формі державною та іноземною мовами;
 • ідентифікуватимуть причини стресу, вмітимуть адаптувати себе та членів команди до стресової ситуації, знаходитимуть засоби до її нейтралізації;
 • демонструватимуть здатність діяти соціально відповідально та громадсько свідомо на основі етичних міркувань (мотивів), повагу до різноманітності та міжкультурності;
 • демонструватимуть навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань, будуть критичним і самокритичним;
 • вмітимуть виконуватимуть дослідження індивідуально та/або в групі під керівництвом лідера;
 • використовуватимуть методи та моделі обґрунтування цілей, а також конкурентних і функціональних стратегій бізнес-організації;
 • володітимуть практичними прийомами аналізу та проектування систем управління; використовуватимуть ефективні методи, прийоми та інструменти організаційного аналізу та організаційного проектування.