Факультет економiки та управлiння

Менеджмент бізнес-організацій (спеціальність 073

Освітньо-професійна програма (БАКАЛАВР)

Менеджмент бізнес-організацій

Спеціальність 073 "Менеджмент"

 


У світі немає неефективних організацій, є лише погано керовані. Цей вислів наголошує на визначальній ролі ефективного менеджменту. Сучасні тенденції – глобалізація, становлення цифрової економіки, прискорення темпів впровадження інновацій, – ставлять принципово нові завдання перед менеджментом бізнес-організацій, і вимагають неординарного, креативного підходу до їх розв’язання. Саме на підготовку висококваліфікованих фахівців з менеджменту, які володіють сучасними теоретичними знаннями, методами, інструментами та практичними навичками, здатних вирішувати проблеми бізнес-організацій, і спрямована освітня програма «Менеджмент бізнес-організацій».

За програмою «Менеджмент бізнес-організації» здійснюється підготовка фахівців-універсалів з інноваційним типом мислення. У процесі навчання студенти набувають компетентностей, які дозволять випускникам програми ефективно реалізовувати ключові управлінські функції та успішно працювати у будь-якій сфері економіки та бізнесу.

Освітня програма «Менеджмент бізнес-організацій» – для тих, хто:

 • бажає займати керівну посаду на підприємстві
 • здатний адаптуватися до мінливого зовнішнього середовища
 • хоче та може активно займатись науковою та дослідницькою діяльністю

Паспорт освітньо-професійної програми

Ступінь 

бакалавр менеджменту бізнес-організацій

Форми навчання

денна / заочна / дистанційна

Тривалість підготовки / обсяг програми

4 роки / 240 кредитів ЕКТС

Мова викладання

українська / англійська

 


 

Відмінності навчання на освітньо-професійній програмі «Менеджмент бізнес-організацій»

 

Виразними особливостями програми є:

 • Комплексність підготовки фахівців, здатних управляти кількома функціональними сферами бізнес-організацій різних видів діяльності.
 • Орієнтація на засвоєння програмного матеріалу фахових дисциплін крізь призму його адаптації до реальної практики управління.
 • Поєднання інноваційних (використання кейсів, комп’ютерних симуляцій, командних тренінгів тощо) та традиційних технологій навчання, залучення до навчального процесу менеджерів-практиків.
 • Створення умов для саморозвитку та самовдосконалення студентів, врахування їх індивідуальних навчальних потреб.
 • Формування навичок ефективної комунікації, лідерства, командної роботи.
 • Можливість вивчення вибіркових дисциплін англійською мовою.

Відмітності навчання:

 • Програма «Менеджмент бізнес-організацій» є практично-орієнтованою.
 • Навчання за освітньою програмою «Менеджмент бізнес-організацій» проводиться в активному дослідницькому науковому середовищі, що передбачає використання інтерактивних, відкритих та проблемних лекцій, семінарів і круглих столів із запрошенням відомих фахівців і практиків від бізнесу та менеджменту, бізнес-тренінгів на основі віртуальних симуляторів, кейс-методів, а також застосування сучасних освітніх інформаційно-комунікаційних технологій.
 • Розвиток професійних та дослідницьких компетентностей забезпечується участю студентів у різноманітних науково-практичних заходах, зокрема: всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт за напрямом «Менеджмент організацій», студентські олімпіади з різних напрямів менеджменту, щорічна конференція студентів КНЕУ, міжнародна науково-практична конференція «Стратегічні імперативи сучасного менеджменту».

***


 

Навички, які отримує випускник

 

 • виконувати функції менеджменту та застосовувати сучасні інструменти для їх реалізації;
 • аналізувати зміст основних економічних процесів і їх вплив на організацію;
 • вчасно виявляти проблеми функціонування бізнес-організацій і ухвалювати обґрунтовані управлінські рішення для їх усунення;
 • реалізовувати всі складові проектування організаційних структур управління бізнес-організацій;
 • виявляти навички ефективної взаємодії, лідерства і командної роботи;
 • обґрунтовувати і впроваджувати дієві інструменти мотивації підлеглих;
 • виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення і здатності отримувати нові знання та вміння;
 • здійснювати аналіз ринку функціонування організації, поведінки суб’єктів господарювання і змістовно інтерпретувати одержані результати;
 • обґрунтовувати стратегії та балансувати стратегічний набір бізнес-організації;
 • формувати систему стратегічних планів, організовувати їх виконання;
 • узгоджувати процеси в різних функціональних сферах управління бізнес-організацією, досягаючи при цьому ефекту синергії.

 


 

Сфери працевлаштування випускників програми

 

Випускники освітньої програми працюють у:

 • будь-яких бізнес-організаціях на керівних посадах;
 • власному бізнесі створюючи свої компанії;
 • службах апарату управління державних бізнес-структур.

 

Випускники-обличчя програми

 

 

 

 

 

Остання редакція: 02.07.20