Факультет економiки та управлiння

Аграрна політика

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«Аграрна політика»

(Agrarian policy)

Рекомендована для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти

 

Мета вивчення навчальної дисципліни є виклад принципів, завдань та функцій управління діяльністю підприємств агробізнесу з врахуванням впливу державних регулюючих органів та законодавчого поля, розгляд алгоритмів, стратегій та політик, які дозволять озброїти майбутніх спе­ці­а­ліс­тів з агробізнесу необхідними теоретичними знаннями і практичними на­вич­ками в області теорії і практики організації управлінської діяльності на під­приємствах АПК та побудови їх роботи в умовах активної взаємодії та врахуванні впливу політичного середовища. 

Міждисциплінарні зв’язки дисципліни.  Дисципліна «Аграрна політика» базується на окремих науках фундаментального  цик­лу: «Економіка підприємств», «Соціологія», «Політологія», «Інфраструктура аграрного ринку», «Економіка і організація агробізнесу», «Аграрний менеджмент», «Аграрний розвиток», «Економіка сільських територій», «Управління безпекою та якістю аграрної продукції», «Аграрний консалтинг», «Маркетинг агробізнесу», «Логістика експорту аграрної продукції». Дисципліна «Аграрна політика» тісно пов`язана із іншими науками магістерської програми підготовки, зокрема: «Управлінська економіка»,  «Технології агровиробництва»,  «Економіка та організація агротрейдингу», «Управління стратегічними змінами в агробізнесі», «Технології форсайту в агробізнесі», «Маркетинговий менеджмент в агробізнесі», «Бізнес-діагностика в агробізнесі», «Економіка сільських територій та громад».

 

Результати навчання, методи навчання та засоби діагностики:

Таблиця 1 – Методи навчання та засоби діагностики результатів навчання з навчальної дисципліни «Аграрна політика» у відповідності до результатів навчання

Результати навчання за навчальною дисципліною

Методи навчання

Засоби

діагностики

1.

Знання:

1.1

методичних та методологічних основ розробки і реалізації комплексу заходів щодо підтримки і розвитку підприємств сільського господарства і агропромислового комплексу в системі міжгалузевих зв'язків у національній економіці;

лекції, дискусії

Опитування, тестування, виконання самостійних робіт

1.2

фундаментальних концепцій аграрної політики, теоретичних та методичних інструментарії в для діагностики і моделювання  діяльності компаній агробізнесу;

лекції, дискусії

1.3

основ взаємодії з державними інститутами;

дискусії, кейс

1.4

методологічних основ прийняття стратегічних рішень в агробізнесі з врахуванням політичних ризиків.

кейс, тренінг, дискусії

2.

Уміння/навички:

2.1

уміти з позицій теорії економічної політики держави та її складової частини - аграрної політики осмислювати і оцінювати практичні дії державних і самоврядних структур по створенню зовнішнього соціально-економічного та організаційно-правового середовища, яке детермінує рівень розвитку агропромислового сектору національної економіки на конкретному історичному етапі життя країни та утвердження його ролі в гарантуванні продовольчої безпеки держави;

дискусії, кейс

Аналіз самостійних робіт (проєктів, звітів),

Самоаналіз, рефлексія

2.2

формувати стратегії підприємства з врахування політичних факторів;

кейс, дискусія

2.3

здійснювати аналіз конкурентного середовища функціонування підприємства, впливу зовнішнього середовища, особливо державного регулювання, на ефективність діяльності підприємств агробізнесу;

тренінг, дискусія

2.4

виконувати наукові дослідження у сфері аграрної політики та взаємопов’язаних напрямках, проводити науково-методичну роботу з удосконалення методики планування аграрної політики;

навчальна гра

2.5

проводити консультації для спеціалістів інших підрозділів з питань організації роботи підприємства в частині врахування політичної складової агробізнесу.

дискусії, кейс

3.

Комунікація

3.1

координувати діяльність структурних підрозділів, що відповідають за реалізацію аграрної політики та взаємодії із державними інститутами;

навчальна гра, кейс

Аналіз самостійних робіт,  самоаналіз, рефлексія

3.2

координувати взаємодію між різними структурними підрозділами підприємства, які впливають на досягнення стратегічних цілей, зокрема надання необхідної інформації щодо впливу політичної складової;

дискусія, кейс

3.3

здатність працювати в умовах жорсткої конкуренції як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках.

тренінг, дискусія

4.

Відповідальність і автономія

4.1

продемонструвати розуміння особистої відповідальності за професійні та/або управлінські рішення чи надані пропозиції/рекомендації, які можуть впливати на діяльність державних органів, що відповідають за розробку аграрної політики, а також суб’єктів агробізнесу (в частині взаємодії із державними інститутами) в цілому чи окремі її складові.

кейс, навчальна гра, дискеусія

Презентація та аналіз результатів виконаних робіт, рефлексія

 

 

Зміст навчальної дисципліни за темами

Тема 1. Поняття про аграрну політику як інструмент державного управління

Тема 2. Теоретичні засади та особливості розроблення аграрної  політики

Тема 3. Основні складові сучасної аграрної політики

Тема 4. Глобалізація, євроінтеграція і світова продовольча проблема та аграрна політика України

Тема 5. Земельні відносини як центральна ланка аграрної політики

Тема 6. Продовольча безпека як критерій ефективності аграрної політики

Тема 7. Сучасна аграрна політика України і проблеми розвитку села

Тема 8. Сучасні проблеми аграрної політики в Україні та механізми їх вирішення

Тема 9. Особливості розробки стратегії компаній в агробізнесі з врахуванням політичної складової

 

Науково-педагогічні працівники, що забезпечують викладання навчальної дисципліни

Садовник Олександр Володимирович, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри бізнес-економіки та підприємництва e-mail: sadovnyk@kneu.edu.ua

 

Єранкін Олександр Олександрович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу імені А.Ф. Павленка email: yerankin@kneu.edu.ua

 

Рекомендовані інформаційні джерела

  1. Аграрна політика: Підручник / Хорунжий М.Й. – К.: КНЕУ, 2010. – 321 с.
  2. Аграрна політика: Практикум для студентів магістерської програми / Хорунжий М.Й. – К.: КНЕУ, 2012. – 257 с.
  3. Дем’яненко С.І., Єранкін О.О., Зарицька Н.П., Коцупатрий М.М., Садовник О.В., Судеркін А.М., Чабан В. Агрохолдинги в Україні та їх вплив на розвиток сільських територій. – К.: КНЕУ, 2013. – 360 с.
  4. Андрійчук В. Г., Зубець М. В., Юрчишин В. В. Сучасна аграрна політика: проблемні аспекти. Аграрна наука. — К., 2005. — 137 с.
  5. Маєрс В., Дем’яненко С., Джонсон П., Зоря С.Зміна фокусу аграрної політики та розвитку села. — К.: КНЕУ, 2005. — 170 с.
  6. Єранкін О.О. Маркетинг підприємств АПК в умовах глобалізації: [Монографія] / О.О. Єранкін – К.: КНЕУ, 2009. – 424 с.

 

Робоча програма навчальної дисципліни

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни

 

Остання редакція: 26.02.24