Факультет економiки та управлiння

Кафедра бізнес-економіки та підприємництва

 

Кафедра бізнес-економіки та підприємництва  функціонує у складі факультету економіки та управління, акумулюючи креативний  науково-педагогічний потенціал та науково-освітні традиції підготовки висококваліфікованих фахівців з економіки та підприємництва.

Місія кафедри полягає у розвитку творчої  особистості — висококваліфікованого економіста, здатного в ринкових умовах приймати обґрунтовані рішення і нести відповідальність за результативність діяльності компанії та власного бізнесу.

Кафедра має вагомий науково-методичний, дидактичний і навчально-виховний фундамент для збереження та збагачення класичної спадщини минулого й підняття її на вищий інтелектуальний щабель розвитку та безпосередньо веде підготовку здобувачів вищої освіти на початковому, першому (бакалаврському), другому (магістерському) та третьому (освітньо-науковому) рівнях за спеціальностями 051 Економіка та 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», а також залучена до викладання на інших освітніх програмах університету.

Освітні програми:

Перший (бакалаврський) ОПП «Економіка підприємства» та ОПП «Економіка агробізнесу та агротрейдинг» за спеціальністю 051 «Економіка», ОПП «Підприємництво» за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»; ОПП «Підприємництво і бізнес-технології» за спеціальністю 076 «Підприємництво та торгівля»;

Другий (магістерський) ОПП «Бізнес-економіка» та ОПП «Економіка агробізнесу та агротрейдинг», ОПП «Бізнес-економіка та дата аналітика» (ІБО) за спеціальністю 051 «Економіка» та ОПП «Інноваційне підприємництво і цифрове лідерство» за спеціальністю 076 «Підприємництво та торгівля»;

Третій (освітньо-науковий) ОНП «Економіка» за спеціальністю 051 «Економіка» та ОНП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» за спеціальністю 076 «Підприємництво та торгівля».

Діяльність кафедри регламентується нормативним документом Університету

Положення про кафедру бізнес-економіки та підприємництва

Історія кафедри »


Історія кафедри

Кафедра була створена у 1906 році з самого початку заснування Вищих комерційних курсів і мала назву “Кафедра економіки”.

Протягом ХХ століття вона пройшла еволюційний шлях становлення, розвитку, трансформації та успішного функціонування.

На першому етапі розвитку кафедра була невід'ємною складовою фундаментальної інститутської освіти. Студенти Київського комерційного інституту (з 1908 р.) навчалися на економічному та комерційному відділеннях, в межах яких вивчали такі обов’язкові дисципліни: економія промисловості, заняття в семінаріях з прикладної економії, організація промислових і торгових підприємств, особливі курси з області прикладної економії. У студентській читальні, крім спеціальної та довідкової літератури, збиралися проспекти торгових фірм, устави та звіти торгово-промислових підприємств. Наведені дисципліни (науки) забезпечували необхідну практичну підготовку майбутніх фахівців комерційних підприємств (у галузі торгівлі та промисловості) та державних службовців (до посад суспільного й державного характеру).

У період з 1910-1917 років формується трудовий колектив економічного відділення, наукова школа, а також перелік необхідних наук, які можна вважати базою (основою) сучасних предметів з галузі економіки підприємств. У 1913 році вийшов перший підручник з назвою «Економія промисловості» авторів Гольдельман С.І., Куприць А.Н., Остапенко С.С., надрукований у м. Києві типографією Гросмана А.І. по вул. В.Володимирській 1к.

З 1926 року у складі економічного факультету функціонувала з назвою “кафедра промисловості”.

Після Великої Вітчизняної війни у складі планового факультету з 1944 по 1957 роки кафедру економіки промисловості очолював відомий економіст Бардієр Ф.Ф., який створив колектив однодумців, об’єднаних вірою в необхідність удосконалення економічної науки та практики.

У 1957-1968 роках кафедру економіки промисловості очолював професор Гак Д.В. З липня 1963 по серпень 1965 років мала назву «кафедра планування народного господарства».

За цей час кафедра істотно зросла і стала однією з провідних в інституті за рівнем організації навчально-методичної і науково-дослідної роботи, масштабами і якістю підготовки науково-педагогічних кадрів через аспірантуру. Професор Гак Д.В. започаткував написання реальних дипломних робіт і їх захист безпосередньо на виробництві, нові форми проведення семінарських занять та екзаменів, проблемні лекції для студентів тощо. З 1960 року розпочалася підготовка науково-педагогічних кадрів через аспірантуру. Під керівництвом професора Гака Д.В. було підготовлено більше 80 кандидатів економічних наук, 13 докторів наук.

Багато років єдиною профілюючою кафедрою на факультеті планування промисловості була кафедра економіки промисловості, на якій у той час працювало 10 викладачів. На базі цієї кафедри як основи всіх інших економічних кафедр у 1960-1965 рр. сформувались: кафедра технологічних дисциплін, кафедра планування народного господарства, кафедра організації і планування промислових підприємств, кафедра економіки і планування матеріальнотехнічного постачання, кафедра наукової організації управління і праці.

Якісно новий етап в удосконаленні науково-дослідницької та навчальнометодичної діяльності кафедри прийшовся на 1968-1992 роки, коли нею завідував доктор економічних наук, професор Покропивний С.Ф. Результати науково-дослідної роботи знайшли відображення в понад 180 опублікованих наукових працях професора С.Ф.Покропивного (у тому числі 22 наукові монографії, підручники і навчальні посібники загальним обсягом понад 450 друк. арк.). Найбільш фундаментальними серед них є: «Економіка промислового виробництва» (1977 р., 25 др. арк., Покропивний С.Ф., Белорус О.Г., Федонін О.С.), «Ефективність ремонту машин» (1975 р., 14 др. арк.), «Економічне обґрунтування інженерних рішень» (1985 р., 16 др. арк.), «Ефективність інноваційних процесів у машинобудуванні» (1987 р., 10 др. арк.), «Науковотехнічний та організаційний прогрес в машинобудуванні: ефективність і шляхи прискорення» (1989 р., 18 др. арк.).

Першими та єдиними в Україніє видані за редакцією проф. С.Ф.Покропивного підручники: «Економіка промисловості» (1977 р., 34 др. арк.), «Економіка підприємства» (1995 р., 32 др. арк.), «Підприємство: стратегія, організація, ефективність» (1997 р., 22 др. арк.), «Бізнес-план: технологія розробки та обґрунтування» (1999 р., 12 др. арк.). У 1990 р. – відбулося об’єднання кафедр організації і планування промислових підприємств і економіки промисловості в кафедру економіки та управління виробництвом, завідувачем якої був призначений доктор економічних наук, професор С. Ф. Покропивний. Під науковим керівництвом проф. С.Ф.Покропивного 36 аспірантів стали кандидатами економічних наук, а 7 вихованців – докторами економічних наук. У 1992 році кафедра була перейменована у “Кафедру економіки підприємств”. Протягом 1992-1993 років кафедрою керував доц. Наливайко А.П. До 90-х рр. XX ст. кафедра була малочисельною. З розширенням кількості факультетів і контингенту студентів університету економіка підприємства набула статусу загальноуніверситетської дисципліни, а кафедра поповнилася новими викладачами. У 1994-2018 роках керівництво кафедрою здійснювала кандидат економічних наук, професор Швиданенко Г.О. За двадцять п’ять років під керівництвом Генефи Олександрівни Швиданенко кафедра досягла значних результатів у всіх напрямках діяльності.

У 2019 році в результаті оптимізації структури факультету економіки та управління та необхідністю приведення у відповідність до вимог ринку праці кафедру економіки підприємств було перейменовано на кафедру «Бізнес-економіки та підприємництва» та очолила її доктор економічних наук, професор Рєпіна Інна Миколаївна. Висока професійна репутація і конкурентоспроможність випускників кафедри на вітчизняному та зарубіжному ринку праці є підтвердженням високої якості освітніх послуг, що надаються професорсько-викладацьким складом кафедри й університетом у цілому.

 

Викладачі

Переглянути викладацький склад кафедри »