Факультет економiки та управлiння

Кафедра бізнес-економіки та підприємництва

 


 Ка­фед­ра бізнес-економіки та підприємництва функціонує у складі факультету економіки та управління, акумулючи високий науково-педагогічний потенціал. Вона є випусковою з підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» і «магістр» зі спеціальності «Економіка підприємства», має вагомий науково-методичний, дидактичний і навчально-виховний фундамент для збереження та збагачення класичної спадщини минулого й підняття її на вищий, адекватний новим інноваційним вимогам, щабель розвитку.

         Місія ка­фед­ри полягає в формуванні гармонійно розвиненої особистості — висококваліфікованого економіста, здатного в ринкових умовах приймати обґрунтовані господарські рішення і нести відповідальність за результативність діяльності підприємства.

        Основними завданнями ка­фед­ри є забезпечення на високому науково-педагогічному рівні підготовки фахівців з економіки підприємств різних рівнів кваліфікації (бакалавр, магістр, доктор філософії), формування і розповсюдження новітніх перспективних наукових і прикладних компетентностей, що створюють нові можливості до трудової мобільності та адаптивності науковців і практиків на світовому ринку праці, імплементація міжнародного досвіду підготовки висококваліфікованих професіоналів для ведення бізнесу в сучасних умовах глобалізації і диференціації суспільства.

   

Науково-педагогічний потенціал кафедри бізнес-економіки та підприємництва представлений  2 докторами економічних наук, 5 професорів, 31 кандидат економічних наук, 28 доцентів, 3 старших викладача, а загалам – 45 викладачів.

Положення про кафедру 

Детальніше про кафедру »

Виконання завдань ка­фед­ри здійснюється шляхом: підготовки фахівців найвищої кваліфікації в межах проведення системних досліджень у сфері економіки та підприємництва, за результатами яких після захисту дисертацій присвоюються ступені доктора філософії й доктора наук; підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу у формі стажування у вітчизняних і зарубіжних університетах, наукових та навчальних центрах, провідних підприємствах й корпораціях; розроблення і виконання у повному обсязі новітніх планів та програм підготовки бакалаврів й магістрів з економіки підприємства з орієнтацією навчального процесу на тренінгові технології навчання індивідуального спрямування; залучення провідних науковців і практиків до проведення відкритих лекцій та майстер-класів; підготовка до видання новітніх підручників і навчальних посібників, наукових монографій і статей (у тому числі тих, що зареєстровані у міжнародних наукометричних базах даних) як на теренах України, так і за її межами; розширення міжнародних зв’язків і пошук нових форм співробітництва з вищими навчальними закладами інших країн; участь у конкурсах, грантах міжнародного та національного рівня; організація та проведення міжнародних науково-практичних конференцій, участь у круглих столах, симпозіумах, бізнес-форумах; залучення студентів до участі в міжнародних, всеукраїнських та регіональних студентських олімпіадах і конкурсах студентських робіт, підготовці наукових публікацій у наукових фахових і студентських спеціалізованих виданнях, в тому числі й інтернет-публікацій.

Про достатньо високий рівень викладацького потенціалу свідчить також той факт, що завідувач кафедри, професор Швиданенко Г.О. нагороджена Орденом Княгині Ольги ІІІ ступеня, професорам кафедри Покропивному С.Ф. і Швиданенко Г.О. присвоєно звання “Заслужений працівник народної освіти України”; професора Федоніна О.С. нагороджено Знаком «Відмінник освіти України», а доцент Чужинов І.Й. є лауреатом “Державної премії України”. Чотири викладачі кафедри є Заслуженими працівниками КНЕУ (Швиданенко Г.О., Федонін О.С., Колот В.М., Новак А.П., Савощенко Г.І.).

Добру згадку про себе залишили провідні викладачі кафедри у вузах зарубіжних країн. Ряд викладачів кафедри в 70-80 роках минулого століття працювали за кордоном і приймали активну участь у підготовці спеціалістів та науковців в багатьох державах:

За сумлінну працю за кордоном викладачі кафедри нагороджувались Почесними грамотами відповідних країн, Посольствами СРСР, Мінвузу СРСР і УРСР. Доцент Колот В.М. в 1982 році одержав звання професора Аденського університету (Ємен).

На ка­фед­рі економіки та підприємництва  сформовано дві науково-освітні школи: економіки підприємства та потенціалу підприємства. Фундамент науково-освітніх шкіл почали формувати відомі економісти — Ф. Ф. Бардієр, Д. В. Гак та С. М. Бухало. Проте остаточне становлення науково-освітньої школи економіки підприємства відбулося в 1968–1992 рр., коли нею керував видатний науковець, д.е.н., проф. С. Ф. Покропивний. Саме за його редакцією видано перший фундаментальний підручник «Економіка підприємства» та сформовано навчально-методичний комплекс для підготовки фахівців з економіки підприємства.

Якісно новий етап у розвитку наукової школи в останні роки пов’язаний з ім’ям вихованки Д. В. Гака, послідовниці принципів і наукових підходів С. Ф. Покропивного, завідувача ка­фед­ри економіки та підприємництва проф. Г. О. Швиданенко. Під її керівництвом головними принципами роботи школи стали креативність, наукова творчість і поглиблення досліджень з економіки підприємства.

Творчий внесок представників науково-освітньої школи «Економіка підприємства» у науково-освітній потенціал КНЕУ ім. В. Гетьмана головним чином пов’язаний зі з’ясуванням методологічного фундаменту навчальної дисципліни «Економіка підприємства», зокрема: встановлення її предметного поля (пізнання і свідоме використання об’єктивних законів і закономірностей функціонування та розвитку суспільного виробництва у конкретних ринкових умовах); визначення її об’єкта (економічні процеси та закономірності організації, функціонування та розвитку підприємства) і предмета (виявлення конкретних форм прояву економічних законів і закономірностей в підприємницькій діяльності суб’єктів господарювання); систематизація наукових спрямувань з економіки підприємства; формулювання понятійно-категоріального та методичного апарату з розділів навчальної дисципліни «Економіка підприємства» (теорії та різновиди підприємств, ринкове середовище функціонування підприємства, структура та управління підприємством, ресурсне забезпечення діяльності підприємства, організація діяльності підприємства, витрати та результати діяльності підприємства, розвиток, економічна безпека та антикризова діяльність підприємства).

З 2004 р., з метою обговорення вченими і практиками результатів наукових досліджень та досвіду функціонування підприємств у контексті перспективних ринкових реформ в Україні, ка­фед­рою ініційовано проведення міжнародної науково-практичної конференції «Економіка підприємства: теорія і практика». Захід став визначною подією для інтелектуальної, ділової і політичної еліти країни. За останні десять років у конференції взяли участь відомі вітчизняні та зарубіжні вчені, підприємці, економічні експерти й політики з різних країн (Литви, Азербайджану, Республіки Білорусь, Іраку, Росії, України та ін.).


Відповідальний секретар, д.е.н., проф. І. М. Рєпіна та студенти-волонтери перед початком V Міжнародної науково-практичної конференції «Економіка підприємства: теорія і практика» (10 жовтня 2014 р.)

Становлення науково-освітньої школи потенціалу підприємства припадає на початок 20‑х рр. XX ст. і пов’язане з ім’ям видатного вітчизняного науковця — К. Г. Воблого. Проте системні дослідження потенціалу підприємства розпочав професор ка­фед­ри економіки та підприємництва О. С. Федонін, а продовжили професори І. М. Рєпіна й О. І. Олексюк. Вони підготували низку наукових праць, які розкривають природу й особливості формування та функціонування потенціалу суб’єкта господарювання.


Випускники магістерської програми «Менеджмент підприємницької діяльності» (2014)

Навчальний посібник «Потенціал підприємства: формування та оцінка», підготовлений у співавторстві професорами О. С. Федоніним, І. М. Рєпіною та О. І. Олексюком, має найбільший h-індекс цитування Гірша у системі Google Scholar в університеті. За результатами досліджень розроблено навчальну дисципліну «Потенціал і розвиток підприємства» яка нині є нормативною для спеціальності «Економіка підприємства» і введена в навчальні плани підготовки бакалаврів з економіки у всіх ВНЗ України. За час існування науково-освітньої школи на ка­фед­рі понад 20 здобувачів захистило кандидатські дисертації з питань управління потенціалом підприємства.

Наукові дослідження за тематикою наукових шкіл ка­фед­ри економіки та підприємництва об’єднують понад 100 вчених із КНЕУ та інших наукових установ і вишів України. За останні три роки видано 12 монографій, 198 наукових статей, зокрема 34 — у закордонних і 52 — у наукометричних виданнях, 208 тез доповідей. За цей період на основі розробок науково-освітніх шкіл видано низку навчально-методичних видань: 16 підручників і навчальних посібників із грифом МОН України та сім навчально-методичних комплексів для дистанційного навчання. У межах тематики наукових досліджень розроблено 25 авторських курсів навчальних дисциплін, значна частина яких є унікальними в Україні, зокрема: «Підприємництво і бізнес-культура» (проф. В. М. Колот, проф. І. М. Рєпіна, доц. Л. А. Шергіна), «Економіка і організація інноваційної діяльності» (проф. І. А. Павленко, доц. Н. В. Норіцина, доц. Л. А. Петренко), «Організація операційної діяльності підприємств» (доц. В. Г. Васильков), «Організаційне проектування підприємства» (проф. В. П. Кукоба), «Капітал підприємства: формування та використання» (доц. Н. В. Шевчук), «Потенціал і розвиток підприємства» (проф. О. С. Федонін, проф. І. М. Рєпіна, проф. О. І. Олексюк), «Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків» (доц. О. Л. Устенко, доц. С. М. Клименко, доц. О. С. Дуброва), тренінг-курс «Формування бізнес-моделі підприємства» (доц. Н. В. Ревуцька), тренінг-курс «Start-up» (доц. Н. В. Норіцина, доц. В. М. Кужель, доц. А. М. Бортнік), тренінг-курс «Оцінювання результативності діяльності підприємства» (доц. О. В. Криворучкіна), «Бізнес-діагностика» (проф. Г. О. Швиданенко, проф. О. І. Олексюк, доц. А. І. Дмитренко), «Управління вартістю підприємства» (проф. О. Г. Мендрул, проф. І. М. Рєпіна, доц. Г. Є. Ямненко), «Конкурентоспроможність підприємства» (доц. С. М. Клименко), «Комплексний тренінг з менеджменту підприємницької діяльності» (проф. І. М. Рєпіна), «Управління ресурсами підприємств» (доц. Н. В. Шевчук), «Управління антикризовою діяльністю підприємства» (проф. В. П. Кукоба), «Економічна безпека бізнесу» (проф. О. І. Олексюк, доц. В. М. Кузьомко), «Контролінг» (доц. В. В. Лаврененко), «Управління бізнес-процесами підприємства» (доц. Л. М. Приходько), «Інноваційний розвиток підприємства» (проф. І. А. Павленко, проф. Г. О. Швиданенко, доц. Л. А. Петренко) тощо.

За роки діяльності ка­фед­ра підготувала тисячі висококваліфікованих економістів. Серед її випускників є викладачі, науковці, практичні працівники: міністри, їхні заступники, голови банків, народні депутати України тощо. До числа випускників ка­фед­ри, які в різні роки обіймали високі посади, належать: А. Ф. Павленко, Ю. І. Єхануров, О. Г. Білорус, В. Т. Лановий, Б. М. Крижанівський, О. Л. Устенко, О. М. Мозговий, А. М. Колот, В. М. Кальнік, Д. А. Штефаніч, В. Ф. Шудра, Ю. П. Лебединський, Д. Г. Лук’яненко, С. М. Соболь, В. М. Сай, О. В. Савченко, Р. В. Корж та багато інших.


Робота з аспірантами. Зліва направо: асп. А. В. Соло­войчик, асп. Б. О. Ходакевич, д.е.н., проф. І. М. Рєпіна, асп. М. А. Реплюк, к.е.н., доц. Н. І. Поріцина)

За роки діяльності кафедра підготувала тисячі висококваліфікованих економістів. Серед випускників кафедри є викладачі, науковці, практичні працівники – міністри, їх заступники, голови банків, народні депутати України тощо. До випускників кафедри, які в різні роки обіймали високі посади відносяться: Білорус О.Г., Лановий В.Т., Крижанівський Б.М., Колот А.М., Кальнік В.М., Штефаніч Д.А., Шудра В.Ф., Мозговий О.М., Лебединський Ю.П., Лук’яненко Д.Г., Соболь С.М., Сай В.М., Савченко О.В. та багато інших.

Історія кафедри »


Історія кафедри

Кафедра економіки та підприємництва організована з самого початку заснування ДВНЗ “КНЕУ ім. В. Гетьмана” і має  давні наукові та педагогічні традиції. Протягом ХХ століття вона пройшла еволюційний шлях становлення, розвитку, трансформації та успішного функціонування. В 1906 році мала назву “Кафедра економіки”, у 1944 році – “Кафедра економіки промисловості”, пізніше була перейменована у “Кафедра економіки та управління виробнитвом”, а згодом – у “Кафедра економіки підприємств”. У 2018 році кафедра змінила назву на "Кафедра економіки та підприємництва".

На різних етапах  свого розвитку кафедра економіки та підприємництва відігравала важливу роль у кадровому забезпеченні нових спеціальних кафедр, що утворювалися за вимогою часу; на її кадровій базі були сформовані кафедри: технології, організації і планування підприємства, матеріально-технічного постачання, економіки праці, міжнародної економіки та інші. Це створило необхідні передумови для поступового введення нових економічних спеціальностей та організації відповідних факультетів.

З 1944 року по 1957 рік кафедру очолював відомий економіст Бардієв Ф.Ф. Значні наукові та методичні здобутки кафедра мала, коли її очолював професор Гак Д.В. (08.1957-06.1968).

Якісно новий етап в удосконаленні науково-дослідницької та навчально-методичної діяльності кафедри прийшовся на 1968-1992 роки, коли нею завідував доктор економічних наук, професор Покропивний С.Ф. Активний розвиток відбувся на кафедрі, коли нею керував доктор економічних наук, професор Наливайко А.П. (1992-1993 рр.). З лютого 1994 року керівництво кафедрою здійснює кандидат економічних наук, професор Швиданенко Г.О. За останні роки кафедра досягла у всіх напрямках діяльності значних результатів.

По-перше, вдосконалено навчальні плани, а також - програму з нормативних і фахових дисциплін відповідно до трансформаційних змін в економічному житті держави. Крім того,  освоєно принципово нові спеціальні курси ринкової орієнтації. По-друге, відбулися радикальні зміни у методах і засобах проведення занять. Популярними стали проблемні лекції, виробничі ситуації, ділові ігри, тестовий контроль знань тощо. По-третє, у навчальному процесі широко використовуються технічні засоби, обчислювальна техніка, комп’ютерні та тренінгові технології. По-четверте, кафедра перейшла на підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр, спеціаліст, магістр. По-п’яте, відбулася активізація наукових досліджень. Відчутні позитивні зміни спостерігаються в науково-дослідній роботі студентів, яка стала обов’язковою складовою навчального процесу.

Впродовж останнього п’ятнадцятиріччя кафедра здійснювала наукове, методичне та організаційне забезпечення проведення ІІ-го заключного туру Всеукраїнської студентської Олімпіади зі спеціальності “Економіка підприємства”, на якій студенти факультету економіки та управління ДВНЗ “КНЕУ ім. В. Гетьмана” відрізнялися високим рівнем теоретичних і практичних фахових знань.

Кафедра “Економіки та підприємництва” функціонує у складі факультету “Економіки та управління”, є випускною з підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр і магістр зі спеціальності “Економіки підприємства”.

Викладачі

Переглянути викладацький склад кафедри »

Дисципліни бакалаврського рівня
Економіка та організація інноваційної діяльності

Мета науки: надання студентам системи теоретичних та прикладних знань у галузі економіки та організації  інноваційної діяльності підприємств та організацій України

Завдання науки: сформувати  у студентів комплексу компетенцій,  достатніх для виконання комплексних економічних розрахунків та конкретних  завдань з  розробки та обґрунтування напрямків інноваційної діяльності  підприємства  та управлінських рішень з метою  забезпечення ефективної інноваційної діяльності суб’єктів господарювання

Економіка підприємства

Мета науки: формування у студентів сучасного економічного мислення та системи спеціальних економічних знань з теорії та практики господарювання первинної ланки економіки.

Завдання науки: сформувати у слухачів глибоке розуміння господарських механізмів та процесів, що відбуваються у виробничо-комерційних системах сучасних підприємств

Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків (кафедра економіки підприємств)

Мета науки: надання студентам системи теоретичних і прикладних знань у галузі обґрунтування господарських рішень в умовах невизначеності та ризику.

Завдання науки: сформувати у студентів комплекс компетенцій, достатніх для аналізу, ідентифікації та оцінювання ризику при обґрунтуванні різних видів господарських рішень

Потенціал і розвиток підприємства (кафедра економіки підприємств)

Мета науки: полягає у засвоєнні  понятійного апарату, методології і прикладного інструментарію оцінювання ринкової вартості потенціалу підприємства та його структурних елементів, а також знань про закономірності, принципи і особливості формування, розвитку та конкурентоспроможності потенціалу сучасних підприємств як збалансованого інтегрованого утворення

Капітал підприємства: формування та використання

Мета науки: формування комплексу прикладних вмінь щодо оцінювання капіталу на основі сучасних аналітичних моделей; набуття навичок обґрунтування рішень у сфері раціоналізації структури та стратегічної архітектури капіталу підприємства та їхньої імплементації в практику реального бізнесу

Контролінг

Мета дисципліни: надання студентам системи теоретичних і прикладних знань щодо здійснення контролінгової (аналітичної) діяльності на підприємстві.

Завдання дисципліни: сформувати у студентів комплекс знань, умінь, навичок та інших компетентностей, необхідних для розуміння особливостей реалізації функції контролінгу на підприємстві та достатніх для виконання функціональних обов’язків у цій сфері

Організаційний розвиток підприємства

Мета дисципліни: надання студентам системи теоретичних і прикладних знань у галузі організаційного розвитку сучасних підприємницьких структур.

Завдання дисципліни: сформувати у студентів комплекс знань, умінь, навичок та інших компетентностей, необхідних для розуміння особливостей організаційного розвитку підприємств та достатніх для виконання функціональних обов’язків у цій сфері

Організація виробництва

Мета дисципліни: формування у студентів теоретичних знань і прикладних навичок з раціональної організації виробничих процесів та використання методів підвищення результативності виробничих систем.

Завдання дисципліни: сформувати у студентів комплекс компетенції, достатніх для початку роботи за фахом на первинних посадах під керівництвом досвідчених професіоналів і керівників

Підприємництво і бізнес-культура

Мета науки: формування системи знань щодо сутності підприємництва;

 набуття практичних вмінь комплексного сприйняття та вирішення проблем, що виникають в діяльності підприємницьких структур для створення сприятливого бізнес-середовища і підвищення ефективності функціонування виробничо-господарських систем

Тренінг-курс «Start-up:Створення та функціонування»

Мета науки: надання студентамсистемитеоретичних знань і прикладних навичокззапочаткування та організації функціонування start-up.

Завдання науки:  сформувати у студентів компетенцій, достатніх для виконання комплексних завдань зі створенняінноваційного формату підприємницької  діяльності (start-up) та управління розвитком новоствореного підприємства

Тренінг-курс Створення власного бізнесу

Мета науки: є підняття у слухачів підприємницького духу, формування сучасного економічного мислення і системи спеціальних економічних знань з теорії та практики господарювання, з метою формування навичок для відкриття власного бізнесу, прогнозування і планування економічних показників, розробки економічної стратегії розвитку з урахуванням соціально-економічних аспектів підвищення ефективності діяльності підприємства

Тренінг-курс Оцінювання результативності діяльності підприємства

Метою тренінг-курсує формування у студентів навичок ретроспективного аналізу результативності діяльності підприємства задля обґрунтування управлінських рішень, спрямованих на розвиток організації у напрямку визначених результатів.

Завдання тренінг-курсу: забезпечити засвоєння концептуальних засад технології управління результативністю з погляду різних груп стейкхолдерів; сформувати навички використання сучасного інструментарію оцінювання результативності діяльності суб’єктів господарювання та обґрунтування управлінських рішень щодо її підвищення

Організація операційної діяльності підприємства

Мета науки: надання студентам системних теоретичнихзнань і прикладних навичок з організовування, функціонування та розвитку операційних систем виробничих та сервісних підприємств. 

Завдання науки: сформувати у студентів комплекс компетенції, достатніх для початку роботи за фахом на первинних посадах під керівництвом досвідчених професіоналів і керівників

Виробнича практика (Практикум з економіки підприємств)
«Економіка підприємства» (10 кредитів)

Мета науки:формування у студентів сучасного економічного мислення і системи спеціальних економічних знань з теорії та практики господарювання підприємств та оцінювання соціально-економічної ефективності їх діяльності.

 

Завдання науки: забезпечити засвоєння сучасних досягнень теорії та практики управління підприємствами та організаціями;сформувати здатність проводити комплексні економічні розрахунки з метою обґрунтування управлінських рішень та виявлення резервів підвищення ефективності господарської діяльності підприємств

Дисципліни магістерського рівня
Бізнес-діагностика

Мета науки: формування та поглиблення у студентів теоретичних знань, формуванні вмінь, набуття навичок здійснення комплексної діагностики бізнесу, результати якої слугуватимуть основою для розробки і впровадження ефективних управлінських рішень.

Завдання науки: сформувати у студентів комплекс компетенцій, необхідних для обґрунтування господарських рішень за результатами проведеної бізнес-діагностики з метою підвищення ефективності діяльності підприємства

Конкурентоспроможність підприємства (К-ра. Економіки підприємств)

Мета науки: сформувати у студентів теоретичні знання та практичні навички управління конкурентоспроможністю підприємств у сучасних умовах господарювання.

Завдання науки: полягають у вивченні теорії, вітчизняного та зарубіжного досвіду оцінювання та управління конкурентоспроможністю підприємств

Комплексний тренінг

Мета курсу - ознайомлення і навчання студентів основним принципам і методам активної групової роботи в процесі вирішення ділових ситуацій

Економічна безпека бізнесу

Мета науки: надання студентам системи теоретичних і прикладних знань у сфері забезпечення економічної безпеки бізнесу.

Завдання науки: сформувати у студентів комплекс компетенцій, достатніх для роботи за фахом в галузі забезпечення економічної безпеки бізнесу

Контролінг (магістр)

Мета науки: надання студентам системи теоретичних і прикладних знань щодо здійснення контролінгової (аналітичної) діяльності на підприємстві.

Завдання науки: сформувати у студентів комплекс знань, умінь, навичок та інших компетентностей, необхідних для розуміння особливостей реалізації функції контролінгу на підприємстві та достатніх для виконання управлінських обов’язків у цій сфері

Обґрунтування та експертиза бізнес-проектів

Мета науки: забезпечення необхідної теоретичної підготовки та формування практичних навичок складання бізнес-проекту та здійснення його експертизи.

Завдання науки: сформувати у студентів комплекс компетенцій, необхідних для розробки та обґрунтування бізнес-проекту (бізнес-плану), а також проведення його експертизи

Управління проектами

Мета науки: формування комплексу знань і вмінь з методології управління проектами, а також навчання навичкам адаптації та впровадження підприємницьких проектних рішень у практичну діяльність суб’єктів господарювання.

Завдання науки: сформувати у студентів комплекс компетенцій, достатніх для постановки завдань з розвитку підприємницької діяльності у формі окремих проектів, адаптації та застосування наявних проектних рішень, а також прогнозування змін після їх реалізації

Адміністрування підприємницької діяльності

Мета науки: полягає у формуванні системи знань щодо  підвищення ефективності управління організаційними структурами завдяки правильному використанню менеджерами різних рівнів, принципів та інструментів адміністрування, створення цілісної системи адміністративного управління організацією

Антикризовий менеджмент підприємства
Управління антикризовою діяльністю підприємства

Мета науки: формування комплексу навичок розробки, обґрунтування і прийняття управлінських рішень з виявлення, локалізації та ліквідації кризових процесів на підприємстві.

Завдання науки:на основі ознайомлення з новітньою теорією та адекватним інструментарієм для набуття навичок упереджуючого антикризового управління підприємством на основі розроблення та імплементації управлінських рішень із реалізації оптимізованих антикризових заходів, прогнозування динаміки кризових процесів і явищ

Управління вартістю підприємства

Мета науки: полягає вопануванні теорії, оволодінні змістом управлінських процесів, ознайомленні з передовим досвідом іноземних і вітчизняних суб’єктів господарювання щодо прийняття рішень з менеджменту вартості підприємства.

Завдання науки: сформувати у студентів комплекс компетенцій, достатніх для початку роботи за фахом під керівництвом досвідчених професіоналів і керівників

Управління ресурсами підприємства

Мета науки: формування знань та практичних навичок щодо: оптимального ресурсного забезпечення бізнес-процесів на підприємстві; здійснення ефективного ресурсного обміну бізнес-структурами в динамічному зовнішньому середовищі та дотримання ресурсного балансу; ефективної акумуляції ресурсів як джерела створення унікальних організаційних здатностей та ключових компетенцій з метою забезпечення конкурентних переваг бізнесу

Управління конкурентоспроможністю підприємства (кафедра економіки підприємств)

1. Мета, основні завдання та предмет дисципліни.

Мета навчальної дисципліни полягає у поглибленні теоретичних знань, оволодінні сучасним методичним інструментарієм, практичними навичками  з ефективного управління конкурентоспроможністю підприємств у сучасних умовах господарювання.

Ризик-менеджмент (К-ра. Економіки підприємств)

Мета науки: полягає у досконалому опануванні студентам теоретичних знань, оволодінні сучасним методичним інструментарієм, практичними навичками з ефективного управління ризиками підприємств у сучасних умовах господарювання. 

Завдання науки: сформувати у студентів комплекс компетенцій, достатніх для інтегрованого управління ризиками на засадах комплексного аналізу підприємницького ризику, його оцінюванні та визначенні оптимальних методів регулювання його впливу враховуючи особливості діяльності підприємств

Управління бізнес-процесами

Мета науки: полягає у формуванні у студентів ком­плексу теоретичних знань і прикладних навичок з ефективної організації системи бізнес-процесів підприємства та забезпечення її безперервного удосконалення.

Завдання науки: сформувати у студентів комплекс компетенцій, достатніх для інтегрованого управління бізнес-процесів, на основі їх ідентифікації, декомпозиції та побудови оптимальної бізнес-моделі підприємства за структурними блоками

Дисципліни рівня PhD
Аналітичний інструментарій економіки підприємства

«АНАЛІТИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВА»

(ANALYTICAL TOOLS OF ENTERPRISE ECONOMY)

 

Мета навчальної дисципліни: формування та/або розвиток у здобувачів наукового ступеня (аспірантів) теоретичних, методичних і прикладних компетенцій стосовно сучасних аналітичних інструментів (методів, моделей) для підтримки підготовки та прийняття рішень в межах управління діяльністю підприємства

Діагностика та прогнозування розвитку підприємств

«Діагностика та прогнозування розвитку підприємств»

Мета вивчення науки: набуття  майбутніми аспірантами теоретичних знань методології діагностики та практичних навичок їх використання для прогнозування розвитку підприємств

Інноватика та інтелектуальна власність

(INNOVATION AND INTELLECTUAL PROPERTY)

 

1. Мета опанування навчальної дисципліни. Її взаємозв’язок з іншими навчальними дисциплінами навчального плану.

Мета навчальної дисципліни: ознайомити здобувачів наукового ступеня з теоретичними, методичними та прикладними аспектами інноватики та отримання прав інтелектуальної власності на продукти наукової  діяльності

Методологія економічних досліджень (Модуль 2)

Мета вивчення дисципліни – полягає вдослідженні методів проведення економічних досліджень.

Завдання (навчальні цілі) дисципліни полягає у переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та професійних практик шляхом формування і розвитку у студентів програмних компетентностей, необхідних для розв’язання ними комплексних проблем у галузі дослідницько-інноваційної та професійної діяльності; оволодіння ними основних знань, вмінь та навичок виконання оригінального наукового дослідженняу сфері економіки та підприємництва, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення

Управління науковими проектами

Мета вивчення дисципліни – оволодіння методичним інструментарієм підготовки проектних пропозицій та грантових заявок; навичками залучення джерел їх фінансування; формування міждисциплінарних проектних команд; здійснення ефективного проектного менеджменту та сприяння академічній мобільності науковців

Парадигми дослідження соціально-економічних систем

У системі підготовки докторів філософії за спеціальністю 051 “Економіка” наукова дисципліна “Парадигми дослідження соціально-економічних систем” є обов’язковою.

У ній розкриваються:

- парадигми формування глобальної соціо-економічної системи;
- генезис парадигм публічного управління та аналізу національної економіки,включаючи загальну характеристику та критичне порівняння поглядів, концепцій, моделей таінструментарію;

- концептуальний генезис та методологічні парадигми регіонально-просторового розвитку;

- загальна характеристика проблемного поля наукових досліджень в сфері економіки підприємств та управління бізнесом

Креативна економіка

           Програма дисципліни "Креативна економіка" передбачає формування знань щодо змістовних характеристик та значущості креативної економіки, а також опанування  підходів різних наук до проблематики формування компетенцій креативності в галузі генерування нових ідей та їх реалізації. Пропонований порядок вивчення матеріалу дозволяє продемонструвати здобувачам PhD  інтегративність, системність і комплексність утворюючих дану компетенцію мотивів, цінностей, пізнавальних умінь, моделей поведінки, а також знань і практичних умінь

Економіка та організація підприємництва

«Економіка і організація підприємництва»

1. Мета, основні завдання та предмет дисципліни

Мета курсу:розвиток у здобувачів наукового ступеня доктора філософії понятійного апарату, методологічного і прикладного інструментарію оцінювання раціональності та ефективності ведення бізнесової діяльності, виявлення нових явищ та проблем підприємницьких організацій, а також знань про закономірності, принципи і особливості формування, розвитку діяльності  підприємницьких структур на ґрунті створення сприятливого бізнес-середовища

Digital-технології у підприємництві

1. Мета навчальної дисципліни: ознайомити здобувачів наукового ступеню із сучасними поглядами щодо діджитал-технологій у підприємництві, а також теорії, методології і прикладного інструментарію цифрової трансформації бізнесу та здійснення на цій основі аналітичної, дослідницької та наукової діяльності

Результативність бізнесу

1. Мета опанування навчальної дисципліни. Її взаємозв’язок з іншими навчальними дисциплінами навчального плану.

Мета навчальної дисципліни: формування у здобувачів наукового ступеня навичок ретроспективного аналізу результативності бізнесу задля обґрунтування пріоритетних напрямів, спрямованих на розвиток організації у напрямку визначених економічних результатів

Стратегія та розвиток бізнесу

1.  Мета вивчення дисципліни – набуття навичок виявлення й оцінки можливостей успішного розвитку бізнесу шляхом створення ціннісної пропозиції для клієнтів і бізнеспартнерів, формування та реалізації якісно нової взаємодії різних бізнес-суб’єктів задля досягнення їх стратегічних цілей