Факультет економiки та управлiння

Кафедра менеджменту

Кафедра менеджменту здійснює підготовку кадрів для організаційно-управлінської, освітньої та науково-дослідної діяльності у сфері управління організаціями та забезпечує підготовку таких фахівців:

  1. Освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр у галузі знань 07 Управління та адміністрування за спеціальністю 073 Менеджмент за освітньою програмою "Менеджмент бізнес-організацій".

Кафедра менеджменту забезпечує викладання нормативної дисципліни «Менеджмент» циклу професійної підготовки студентам всіх спеціальностей, які навчаються в університеті, а також слухачам всіх магістерських програм Центру магістерської підготовки КНЕУ.

Для забезпечення підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр за спеціалізацією «Менеджмент промислових підприємств» кафедрою викладається 9 навчальних дисциплін, а на магістерських програмах «Менеджмент корпорацій (АТ)» та «Менеджмент малого бізнесу» - 8 навчальних дисциплін. З метою підвищення рівня практичної підготовки студентів кафедрою розроблені та використовуються у навчальному процесі на третьому, четвертому і п’ятому курсах комплексні міждисциплінарні тренінги.

Історія кафедри

Кафедра менеджменту була створена у лютому 1992 року - на початку ринкових трансформацій в Україні - з метою реалізації принципово нового на той час для вітчизняної системи освіти напряму підготовки фахівців з менеджменту. Кафедру очолив С.М. Соболь, кандидат економічних наук, доцент. До складу кафедри увійшли кандидати економічних наук, доценти З.Є.Шершньова, А.М.Власова, І.Ф.Марченко, А.Д.Дуднік.

Кафедра однією з перших в Україні започаткувала підготовку фахівців зі спеціальності «Менеджмент організацій». На основі бакалаврської підготовки із зазначеної спеціальності починаючи з 1996 року здійснюється підготовка магістрів за програмою «Менеджмент малого бізнесу» (керівник програми С.М.Соболь), а з 1999 року – за програмою «Менеджмент корпорацій (АТ)» (керівник програми З.Є.Шершньова). Ця програма стала першою такого напряму в Україні.

Колектив кафедри у короткий термін розробив навчально-методичне забезпечення для цілої низки принципово нових на той час дисциплін управлінського спрямування, таких як «Менеджмент», «Операційний менеджмент», «Стратегічне управління», «Організаційна поведінка». З метою підвищення професійного рівня багато викладачів кафедри пройшли стажування у країнах Західної Європи, США та в Канаді.

У 1999 році у складі кафедри менеджменту було створено секцію технологічних дисциплін, яку очолив доктор технічних наук, професор Д. М. Колотило - почесний винахідник СРСР, лауреат ВДНГ.

Починаючи з 1995 року кафедра здійснювала прийом до аспірантури за спеціальністю "Підприємництво, менеджмент та маркетинг", а з 2002 року - за спеціальністю "Економіка і управління підприємствами (за видами економічної діяльності)".

Викладачі кафедри менеджменту приймали активну участь у становленні й розвитку менеджмент-освіти в Україні. Завідувач кафедри менеджменту проф. Соболь С.М. у 1993-1996рр. був заступником голови НМК з менеджменту Міносвіти України. Викладачі кафедри менеджменту Соболь С.М., Шершньова З.Є., Багацький В.М. брали активну участь у розробці галузевих стандартів вищої освіти (ОКХ та ОПП) підготовки бакалавра за напрямом 0502 "Менеджмент", підготовки спеціалістів та магістрів за спеціальністю "Менеджмент організацій". Важливими здобутками у діяльності кафедри менеджменту є участь у розробці першого в Україні стандарту вищої освіти за спеціальністю 8.000013 "Бізнес-адміністрування" та організація роботи секції "Бізнес-адміністрування" НМК з напряму "Економіка і підприємництво" Міносвіти України (керівник секції С.М.Соболь, вчений секретар секції З.Є.Шершньова).

Упродовж свого існування кафедра постійно провадила значну науково-дослідну роботу, спрямовану на розроблення теоретичних проблем та прикладних аспектів управління корпораціями, середнім та малим бізнесом, у тому числі у розрізі окремих функціональних сфер (операційний, інноваційний та стратегічний менеджмент). Зокрема, у період 2001-2005рр. кафедра виконувала науково-дослідну держбюджетну тему « Методологічні засади та прикладні аспекти управління конкурентоспроможністю фірми в умовах трансформації економіки України», у період 2006-2010рр. – «Розвиток системи управління ринково орієнтованих підприємств», а на 2011-2015рр. заплановано виконання держбюджетної теми « Удосконалення систем управління організаціями у контексті розбудови інноваційної економіки в Україні». Крім того ведеться плідна науково-дослідна робота у співробітництві з підприємствами та установами нашої країни. Кафедра упродовж 1999-2000рр. працювала над темою «Методологія стратегічного управління фірмою в умовах трансформації економіки України» на замовленні Міністерства освіти і науки, у 2001-2005рр. виконувалася робота за темою «Розробка теоретико-методологічних основ організації ефективного функціонування та трансформації систем управління корпораціями в умовах перехідної економіки» (на замовлення ДКЦПФР та Міносвіти України). Результати цієї роботи знайшли відображення у монографіях і чисельних статтях викладачів кафедри.

Одним із пріоритетних напрямів діяльності кафедри менеджменту є наукова робота зі студентами. Наукові і дипломні роботи студентів, підготовлені під керівництвом викладачів кафедри регулярно посідають перші місця на всеукраїнських конкурсах студентських наукових і дипломних робіт з напряму «Менеджмент».Найкращі випускники рекомендуються до вступу до аспірантури і становлять потенціал подальшого розвитку кафедри.

Значна увага приділяється впровадженню наукового доробку в навчальний процес через створення нового та вдосконалення наявного навчально-методичного забезпечення дисциплін у системі підготовки бакалаврів та магістрів з менеджменту організацій. Своє матеріальне відображення результати цієї роботи знайшли у підготовці до видання чисельних підручників та навчальних посібників із грифом Міністерства освіти і науки. На кафедрі діє творча група викладачів (доценти А.В.Осокіна, О.В.Щербина, Д.О.Барабась, Т.О.Соболєва, ст. викл. С.В.Оборська) із розроблення ситуаційних вправ (кейсів). Цей колектив тричі брав участь у Всеукраїнському конкурсі ситуаційних вправ і тричі здобував призові місця.

З метою подальшого удосконалення навчального процесу та підвищення науково-методичного рівня викладання дисциплін кафедра співпрацює з вітчизняними та зарубіжними організаціями, підтримуючи зв’язки з Міжнародною Фінансовою Корпорацією, Агентством з питань банкрутства, з кафедрами менеджменту провідних вищих навчальних закладів України, а також  - із навчально-методичним об’єднанням  вищих навчальних закладів Росії (УМО).

Викладачі

Переглянути викладацький склад кафедри »

Дисципліни бакалаврського рівня

Антикризове управління організацією

Бізнес-стратегія

Виробнича практика 073

Вступ до спеціальності 073 ОПП Менеджмент бізнес-організацій

Кваліфікаційна бакалаврська робота

Крос-культурний менеджмент

Менеджмент

Менеджмент (менеджмент організацій)

Операційний менеджмент

Дисципліни магістерського рівня

Leadership and Efective Communications

Operationsmanagement

Антикризове управління

Кваліфікаційна магістерська робота

Комплексний тренінг з МПіК

Комплексний тренінг зі СтаРБ

Корпоративне управління

Крос-культурний менеджмент

Лідерство і ефективні комунікації

Лідер

Дисципліни рівня PhD

Компаративний менеджмент

Консалтинг у підприємництві

Концепції та моделі сучасного менеджменту

Менеджмент ділової досконалості

Менеджмент мережевих та віртуальних організацій

Методологія економічних досліджень 073 Менеджмент

Стратегічна конкурентоспроможність 076

Стратегічне управл