Факультет економiки та управлiння

Кафедра менеджменту

Кафедра менеджменту функціонує у складі факультету економіки та управління та є однією з перших, які започаткували викладання та наукові дослідження за напрямом «Менеджмент».

Діяльність кафедри регламентується нормативним документом Університету - Положенням про кафедру менеджменту.

Кафедра здійснює підготовку кадрів для організаційно-управлінської, освітньої та науково-дослідної діяльності у сфері управління організаціями та забезпечує підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» і «магістр» зі спеціальності 073 «Менеджмент».

Бакалаврська освітньо-професійна програма забезпечує компетенції менеджерів за спеціалізацією «Менеджмент бізнес-організацій».

Підготовка магістрів здійснюється за двома освітньо-професійними програмами:

1. Менеджмент проєктів і консалтинг

2. Менеджмент бізнес-організацій

Підготовка фахівців кваліфікації «доктор філософії» здійснюється зі спеціальності «Менеджмент».

 

Кафедра здійснює підготовку фахівців на англомовних програмах за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» та «магістр» за спеціалізаціями «Менеджмент бізнес-організацій».

Кафедра менеджменту забезпечує викладання нормативної дисципліни «Менеджмент» циклу професійної підготовки студентам всіх спеціальностей, які навчаються в університеті, а також слухачам усіх магістерських програм Інституту бізнес-освіти КНЕУ.

 

За чисельні роки свого функціонування та розвитку кафедра сформувала вагомий науковий і навчально-методичний потенціал, цінності і місію, які поєднують надбання кафедри і є підґрунтям для інноваційного розвитку і вдосконалення.

 

Місія кафедри менеджменту полягає у продукуванні якісного менеджменту в організаціях України та за її межами через інновації і досягнення у науці й освіті та підготовку професіональних управлінців задля ефективного розвитку країни і покращання стандартів життя.

Наші цінності:

  • Повага до особистості студента і викладача
  • Командна робота, взаємодія і співпраця
  • Прагнення до інновацій, вдосконалення і розвитку
  • Збереження історії і традицій, дотримання професійної етики
  • Навчання протягом життя, креативний підхід до роботи
  • Соціальна відповідальність, розумний work-lifeбаланс

Основними завданнями кафедри є:

  • забезпечення на високому науково-педагогічному рівні підготовки фахівців з менеджменту усіх рівнів кваліфікації (бакалавр, магістр, доктор філософії),
  • забезпечення на високому науково-педагогічному рівні підготовки фахівців з освітньої та науково-дослідної діяльності за спеціальністю «Менеджмент»;
  • формування і розповсюдження новітніх перспективних наукових і прикладних компетентностей, розробка і впровадження освітньо-професійних програм;
  • забезпечення взаємодії та співпраці із освітніми й науковими установами та роботодавцями

Викладачі:

Науково-педагогічний потенціал кафедри менеджменту представлений колективом 38 викладачів, серед яких 4 доктора економічних наук, 8 професорів, 23 кандидати економічних наук, 21 доцент, 4 старших викладачів, 5 асистентів.

Для забезпечення підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр викладається 22 навчальних дисциплін, а на програмах магістерського рівня – 33 навчальних дисциплін. На програмах підготовки Ph.D. викладається 8 навчальних дисциплін. На програмах підготовки молодших бакалаврів викладається 7 навчальних дисциплін. З метою підвищення рівня практичної підготовки студентів кафедрою розроблені та використовуються у навчальному процесі комплексні міждисциплінарні тренінги.

У межах тематики наукових досліджень розроблено авторські курси по навчальним дисциплінам бакалаврського та магістерського рівнів, потужна частина яких є дисциплінами, що викладаються у провідних університетах світу і формують основу для розвитку компетенцій менеджерів. Більшість дисциплін є новаторськими та унікальними в Україні.

Кафедра сприяє розвитку студентської науки через активну участь у всеукраїнських конкурсах наукових робіт, олімпіад, наукових гуртків.

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт за спеціальністю «Менеджмент організацій» кафедра отримала право проводити впродовж трьох років з 20018 по 2020 роки включно з метою створення умов для її творчого зростання й підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації.

Всеукраїнська студентська Олімпіада з дисципліни «Менеджмент»проводитиметься кафедрою з 2020 по 2022 роки включно згідно наказу МОН України від 17.12.2019 р. № 1580 з метою виявлення й підтримки обдарованої студентської молоді. ІІ етап Олімпіади у 2020 р. відбудеться 13-15 травня.

Науковий гурток «Практикум від професіоналів» кожного місяца організовує зустрічі студентів з успішними практиками з бізнесу та консультантами.

 

Історія кафедри

Кафедра менеджменту була створена у лютому 1992 року - на початку ринкових трансформацій в Україні - з метою реалізації принципово нового на той час для вітчизняної системи освіти напряму підготовки фахівців з менеджменту. Кафедру очолив С.М. Соболь, кандидат економічних наук, доцент. До складу кафедри увійшли кандидати економічних наук, доценти З.Є.Шершньова, А.М.Власова, І.Ф.Марченко, А.Д.Дуднік.

Кафедра однією з перших в Україні започаткувала підготовку фахівців зі спеціальності «Менеджмент організацій». На основі бакалаврської підготовки із зазначеної спеціальності починаючи з 1996 року здійснюється підготовка магістрів за програмою «Менеджмент малого бізнесу» (керівник програми С.М.Соболь), а з 1999 року – за програмою «Менеджмент корпорацій (АТ)» (керівник програми З.Є.Шершньова). Ця програма стала першою такого напряму в Україні.

Колектив кафедри у короткий термін розробив навчально-методичне забезпечення для цілої низки принципово нових на той час дисциплін управлінського спрямування, таких як «Менеджмент», «Операційний менеджмент», «Стратегічне управління», «Організаційна поведінка». З метою підвищення професійного рівня багато викладачів кафедри пройшли стажування у країнах Західної Європи, США та в Канаді.

Упродовж свого існування кафедрою провадилися науково-дослідна робота, спрямована на розроблення теоретичних проблем та прикладних аспектів управління корпораціями, середнім та малим бізнесом, у тому числі у розрізі окремих функціональних сфер (операційний, інноваційний та стратегічний менеджмент). Зокрема, у період 2001-2005рр. кафедра виконувала науково-дослідну держбюджетну тему «Методологічні засади та прикладні аспекти управління конкурентоспроможністю фірми в умовах трансформації економіки України», у період 2006-2010рр. – «Розвиток системи управління ринково орієнтованих підприємств», а на 2011-2015рр. заплановано виконання держбюджетної теми « Удосконалення систем управління організаціями у контексті розбудови інноваційної економіки в Україні». Крім того ведеться плідна науково-дослідна робота у співробітництві з підприємствами та установами нашої країни. Кафедра упродовж 1999-2000рр. працювала над темою «Методологія стратегічного управління фірмою в умовах трансформації економіки України» на замовленні Міністерства освіти і науки, у 2001-2005рр. виконувалася робота за темою «Розробка теоретико-методологічних основ організації ефективного функціонування та трансформації систем управління корпораціями в умовах перехідної економіки» (на замовлення ДКЦПФР та Міносвіти України). Результати цієї роботи знайшли відображення у монографіях і чисельних статтях викладачів кафедри.

Одним із пріоритетних напрямів діяльності кафедри менеджменту є наукова робота зі студентами. Наукові і дипломні роботи студентів, підготовлені під керівництвом викладачів кафедри регулярно посідають перші місця на всеукраїнських конкурсах студентських наукових і дипломних робіт з напряму «Менеджмент».Найкращі випускники рекомендуються до вступу до аспірантури і становлять потенціал подальшого розвитку кафедри.

Значна увага приділяється впровадженню наукового доробку в навчальний процес через створення нового та вдосконалення наявного навчально-методичного забезпечення дисциплін у системі підготовки бакалаврів та магістрів з менеджменту організацій. Своє матеріальне відображення результати цієї роботи знайшли у підготовці до видання чисельних підручників та навчальних посібників із грифом Міністерства освіти і науки. На кафедрі діє творча група викладачів (доценти А.В.Осокіна, О.В.Щербина, Д.О.Барабась, Т.О.Соболєва, ст. викл. С.В.Оборська) із розроблення ситуаційних вправ (кейсів). Цей колектив тричі брав участь у Всеукраїнському конкурсі ситуаційних вправ і тричі здобував призові місця.

 

Викладачі

Переглянути викладацький склад кафедри »

Менеджмент студії

З метою посилення практичної складової навчання та налагодження співпраці із бізнесом з 2018 року на кафедрі менеджменту започатковано проєкт «Менеджмент студії», в рамках якого відбуваються зістрічі балаврів, магістрів, аспірантів та викладачів кафедри із представниками бізнесу.

Мета таких зустрічей - привнести найкращий бізнесовий досвід в студентську аудиторію.

Ідея проєкту полягає у можливості обговорення актуальних проблем функціонуванні і розвитку вітчизняного бізнесу разом з керівниками успішних компанії, професійне ментерство  слухачів усіх рівнів навчання.

Проєкт стартував під керівництвом професора кафедри менеджменту В.А.Верби в форматі циклу постійно діючих практичних семінарів під назвою «Практикум від професіоналів».

За 3 роки існування проєкту було проведено 34 зустрічі

Обговорення освітніх програм

Професійний дорадчий комітет

З метою посилення якості освітніх програм на кафедрі менеджменту було  створено Професійний дорадчий комітет освітньо-професійної програми «Менеджмент бізнес-організацій» на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти.

Серед представників зовнішніх стейкхолдерів - представники бізнесу: Бугаєв Максим (консалтингова компанія «BusinessAdviser», консультант), Давтян Ваче (підприємець, керівник школи розвитку лідерів «LeaderWay»), Захаренко Юлія (Concert.ua, Head of Project managers), Кірсанова Катерина («Райффайзен Банк Аваль», проєктний менеджер), Колодяжний Леонід (ФК «Здраво», керівник департаменту лікарських засобів), Короткова Ксенія («BIJB», education manager), Матвійчук Галина («Клуб активного відпочинку «Подольський», менеджер), Прендзевська Олена (фінансовий бізнес-консультант), Хитрик Анна (HRD, фінтех компанія)