Факультет економiки та управлiння

Кафедра менеджменту

Кафедра менеджменту функціонує у складі факультету економіки та управління та є однією з перших кафедр, які започаткували викладання й наукові дослідження за напрямом «менеджмент».

Кафедра менеджменту здійснює підготовку кадрів для організаційно-управлінської, освітньої та науково-дослідної діяльності у сфері управління організаціями та забезпечує підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» і «магістр» зі спеціальності 073 «Менеджмент».

Для бакалаврів ми пропонуємо освітньо-професійну програму за спеціалізацією «Менеджмент бізнес-організацій».

Магістерські освітньо-професійні програми забезпечують компетенції менеджерів за спеціалізаціями «Менеджмент бізнес-організацій», «Менеджмент малого бізнесу», «Менеджмент корпорацій».

афедра здійснює підготовку фахівців кваліфікації «доктор філософії» зі спеціальності «Менеджмент».

Кафедра менеджменту забезпечує викладання нормативної дисципліни «Менеджмент» циклу професійної підготовки студентам всіх спеціальностей, які навчаються в університеті, а також слухачам усіх магістерських програм Інституту бізнес-освіти КНЕУ.

Історія кафедри

Кафедра менеджменту була створена у лютому 1992 року - на початку ринкових трансформацій в Україні - з метою реалізації принципово нового на той час для вітчизняної системи освіти напряму підготовки фахівців з менеджменту. Кафедру очолив С.М. Соболь, кандидат економічних наук, доцент. До складу кафедри увійшли кандидати економічних наук, доценти З.Є.Шершньова, А.М.Власова, І.Ф.Марченко, А.Д.Дуднік.

Кафедра однією з перших в Україні започаткувала підготовку фахівців зі спеціальності «Менеджмент організацій». На основі бакалаврської підготовки із зазначеної спеціальності починаючи з 1996 року здійснюється підготовка магістрів за програмою «Менеджмент малого бізнесу» (керівник програми С.М.Соболь), а з 1999 року – за програмою «Менеджмент корпорацій (АТ)» (керівник програми З.Є.Шершньова). Ця програма стала першою такого напряму в Україні.

Колектив кафедри у короткий термін розробив навчально-методичне забезпечення для цілої низки принципово нових на той час дисциплін управлінського спрямування, таких як «Менеджмент», «Операційний менеджмент», «Стратегічне управління», «Організаційна поведінка». З метою підвищення професійного рівня багато викладачів кафедри пройшли стажування у країнах Західної Європи, США та в Канаді.

У 1999 році у складі кафедри менеджменту було створено секцію технологічних дисциплін, яку очолив доктор технічних наук, професор Д. М. Колотило - почесний винахідник СРСР, лауреат ВДНГ. Починаючи з 1995 року кафедра здійснювала прийом до аспірантури за спеціальністю "Підприємництво, менеджмент та маркетинг", а з 2002 року - за спеціальністю "Економіка і управління підприємствами (за видами економічної діяльності)". Викладачі кафедри менеджменту приймали активну участь у становленні й розвитку менеджмент-освіти в Україні. Завідувач кафедри менеджменту проф. Соболь С.М. у 1993-1996рр. був заступником голови НМК з менеджменту Міносвіти України. Викладачі кафедри менеджменту Соболь С.М., Шершньова З.Є., Багацький В.М. брали активну участь у розробці галузевих стандартів вищої освіти (ОКХ та ОПП) підготовки бакалавра за напрямом 0502 "Менеджмент", підготовки спеціалістів та магістрів за спеціальністю "Менеджмент організацій". Важливими здобутками у діяльності кафедри менеджменту є участь у розробці першого в Україні стандарту вищої освіти за спеціальністю 8.000013 "Бізнес-адміністрування" та організація роботи секції "Бізнес-адміністрування" НМК з напряму "Економіка і підприємництво" Міносвіти України (керівник секції С.М.Соболь, вчений секретар секції З.Є.Шершньова).

Упродовж свого існування кафедра постійно провадила значну науково-дослідну роботу, спрямовану на розроблення теоретичних проблем та прикладних аспектів управління корпораціями, середнім та малим бізнесом, у тому числі у розрізі окремих функціональних сфер (операційний, інноваційний та стратегічний менеджмент). Зокрема, у період 2001-2005рр. кафедра виконувала науково-дослідну держбюджетну тему « Методологічні засади та прикладні аспекти управління конкурентоспроможністю фірми в умовах трансформації економіки України», у період 2006-2010рр. – «Розвиток системи управління ринково орієнтованих підприємств», а на 2011-2015рр. заплановано виконання держбюджетної теми « Удосконалення систем управління організаціями у контексті розбудови інноваційної економіки в Україні». Крім того ведеться плідна науково-дослідна робота у співробітництві з підприємствами та установами нашої країни. Кафедра упродовж 1999-2000рр. працювала над темою «Методологія стратегічного управління фірмою в умовах трансформації економіки України» на замовленні Міністерства освіти і науки, у 2001-2005рр. виконувалася робота за темою «Розробка теоретико-методологічних основ організації ефективного функціонування та трансформації систем управління корпораціями в умовах перехідної економіки» (на замовлення ДКЦПФР та Міносвіти України). Результати цієї роботи знайшли відображення у монографіях і чисельних статтях викладачів кафедри.

Одним із пріоритетних напрямів діяльності кафедри менеджменту є наукова робота зі студентами. Наукові і дипломні роботи студентів, підготовлені під керівництвом викладачів кафедри регулярно посідають перші місця на всеукраїнських конкурсах студентських наукових і дипломних робіт з напряму «Менеджмент».Найкращі випускники рекомендуються до вступу до аспірантури і становлять потенціал подальшого розвитку кафедри.

Значна увага приділяється впровадженню наукового доробку в навчальний процес через створення нового та вдосконалення наявного навчально-методичного забезпечення дисциплін у системі підготовки бакалаврів та магістрів з менеджменту організацій. Своє матеріальне відображення результати цієї роботи знайшли у підготовці до видання чисельних підручників та навчальних посібників із грифом Міністерства освіти і науки. На кафедрі діє творча група викладачів (доценти А.В.Осокіна, О.В.Щербина, Д.О.Барабась, Т.О.Соболєва, ст. викл. С.В.Оборська) із розроблення ситуаційних вправ (кейсів). Цей колектив тричі брав участь у Всеукраїнському конкурсі ситуаційних вправ і тричі здобував призові місця.

З метою подальшого удосконалення навчального процесу та підвищення науково-методичного рівня викладання дисциплін кафедра співпрацює з вітчизняними та зарубіжними організаціями, підтримуючи зв’язки з Міжнародною Фінансовою Корпорацією, Агентством з питань банкрутства, з кафедрами менеджменту провідних вищих навчальних закладів України, а також  - із навчально-методичним об’єднанням  вищих навчальних закладів Росії (УМО).

Викладачі

Переглянути викладацький склад кафедри »

Дисципліни бакалаврського рівня
Організація управління промисловим підприємством

Предметом дисципліни «Організація управління промисловим підприємством» виступають основні складові, закономірності та принципи побудови системи управління, які грунтуються на дослідженні сукупності процесів управління як змістовної характеристики послідовності робіт, та структур управління, які відображають стійкий аспект системи на даний момент часу

Теорія організації

Мета: формування у студентів системи знань щодо основ теорії організації, як одного з фундаментальних елементів наукової бази менеджменту, а також оволодіння сучасними прийомами і методами дослідження організації як об’єкта управління, її цілей, особливостей побудови та розвитку

Управління конкурентоспроможністю підприємства (К-ра Менеджменту)

Мета: формування системи знань про закономірності й особливості сучасної конкуренції та про систему, процес і функції управління конкурентоспроможністю підприємства.

Завдання: розкриття сутності теоретичних засад управлінняконкурентоспроможністю підприємства; формування вмінь дослідження стану конкуренції, аналізу й оцінювання рівня конкурентоспроможності підприємства; прищеплення навиків розроблення та практичного застосування стратегій підтримування та нарощування конкурентних переваг

Управління якістю

Мета: формування системи знань щодо базових принципів, категорій, методів та інструментів управління якістю в сучасних компаніях, узагальнюючи основні досягнення теорії і практики в області менеджменту якості; показати необхідність використання цих досягнень у всіх сферах діяльності організації незалежно від її галузевої належності, розміру та структури; сформувати уяву про системну організацію процесів управління якістю на підприємстві, що відповідає вимогам міжнародних стандартів

Крос-культурний менеджмент

Мета вивчення дисципліни є формування у студентів системи теоретичних знань і практичних навичок щодо ефективного управління організаціями в умовах глобальної економіки з урахуванням особливостей і взаємодії різних культур.

Завдання дисципліни:

- висвітлити теоретико-методологічні і прикладні аспекти крос-культурного менеджменту;

- сформувати у студентів практичні навички і вміння щодо застосування методів і механізмів крос-культурного менеджменту;

- підготовити студентів до роботи у мультикультурному середовищі сучасного бізнесу

Організаційний аналіз

Мета навчальної науки: формуваннясистеми знань щодо методів аналізу та діагностики організаційного потенціалу підприємств різного типу, для визначення можливих та необхідних станів їх організаційних елементів, що дозволяє забезпечити відповідну інформаційну базу для проектування (перепроектування) систем управління з метою підвищення їх гнучкості з позицій концепції організаційного розвитку та удосконалення

Технологічні процеси галузей промисловості

Мета опанування дисципліни у контексті підготовки фахівців певної спеціальності, її взаємозв’язок з іншими дисциплінами навчального плану.

Мета дисципліни "Системи технологій" полягає в опануванні  студентами комплексу знань щодо сутності та закономірностей  формування промислових технологій як складової економічної діяльності (за визначенням класифікатора ДК 009 – 96) у системі збалансованих грошових і матеріально-енергетичних потоків конверсії природного ресурсу у споживчу вартість

Антикризове управління
Бізнес-стратегія
Організація операційної діяльності підприємства (К-ра менеджменту)
«Організація виробництва
Стратегія підприємства (К-ра менеджменту)
Тренінг з прийняття управлінських рішень
Дисципліни магістерського рівня

Leadership and Efective Communications

Operationsmanagement

Антикризове управління

Кваліфікаційна магістерська робота

Комплексний тренінг з МПіК

Комплексний тренінг зі СтаРБ

Корпоративне управління

Крос-культурний менеджмент

Лідерство і ефективні комунікації

Лідер

Дисципліни рівня PhD

Компаративний менеджмент

Консалтинг у підприємництві

Концепції та моделі сучасного менеджменту

Менеджмент ділової досконалості

Менеджмент мережевих та віртуальних організацій

Методологія економічних досліджень 073 Менеджмент

Стратегічна конкурентоспроможність 076

Стратегічне управл