Факультет економiки та управлiння

Кафедра менеджменту

Кафедра менеджменту функціонує у складі факультету економіки та управління та є однією з перших, які започаткували викладання та наукові дослідження за напрямом «Менеджмент».

Діяльність кафедри регламентується нормативним документом Університету - Положенням про кафедру менеджменту.

Кафедра здійснює підготовку кадрів для організаційно-управлінської, освітньої та науково-дослідної діяльності у сфері управління організаціями та забезпечує підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» і «магістр» зі спеціальності 073 «Менеджмент».

Бакалаврська освітньо-професійна програма забезпечує компетенції менеджерів за спеціалізацією «Менеджмент бізнес-організацій».

Підготовка магістрів здійснюється за такими освітньо-професійними програмами:

1. Менеджмент проєктів і консалтинг

2. Менеджмент бізнес-організацій

здійснюється

У 2023 році відкрито нову магістерську освітньо-професійну програму "Комплаєнс-менеджмент організацій" у Навчально-науковому інституті бізнес-освіти імені Анатолія Поручника.

 

Підготовка фахівців кваліфікації «доктор філософії» здійснюється зі спеціальності «Менеджмент».

 

Кафедра здійснює підготовку фахівців на англомовних програмах за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» та «магістр» за спеціалізаціями «Менеджмент бізнес-організацій».

Кафедра менеджменту забезпечує викладання нормативної дисципліни «Менеджмент» циклу професійної підготовки студентам всіх спеціальностей, які навчаються в університеті, а також слухачам усіх магістерських програм Інституту бізнес-освіти КНЕУ.

 

За чисельні роки свого функціонування та розвитку кафедра сформувала вагомий науковий і навчально-методичний потенціал, цінності і місію, які поєднують надбання кафедри і є підґрунтям для інноваційного розвитку і вдосконалення.

 

Місія кафедри менеджменту полягає у продукуванні якісного менеджменту в організаціях України та за її межами через інновації і досягнення у науці й освіті та підготовку професіональних управлінців задля ефективного розвитку країни і покращання стандартів життя.

Наші цінності:

  • Повага до особистості студента і викладача
  • Командна робота, взаємодія і співпраця
  • Прагнення до інновацій, вдосконалення і розвитку
  • Збереження історії і традицій, дотримання професійної етики
  • Навчання протягом життя, креативний підхід до роботи
  • Соціальна відповідальність, розумний work-lifeбаланс

Основними завданнями кафедри є:

  • забезпечення на високому науково-педагогічному рівні підготовки фахівців з менеджменту усіх рівнів кваліфікації (бакалавр, магістр, доктор філософії),
  • забезпечення на високому науково-педагогічному рівні підготовки фахівців з освітньої та науково-дослідної діяльності за спеціальністю «Менеджмент»;
  • формування і розповсюдження новітніх перспективних наукових і прикладних компетентностей, розробка і впровадження освітньо-професійних програм;
  • забезпечення взаємодії та співпраці із освітніми й науковими установами та роботодавцями

Викладачі:

Науково-педагогічний потенціал кафедри менеджменту представлений колективом 38 викладачів, серед яких 4 доктора економічних наук, 8 професорів, 23 кандидати економічних наук, 21 доцент, 4 старших викладачів, 5 асистентів.

Для забезпечення підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр викладається 22 навчальних дисциплін, а на програмах магістерського рівня – 33 навчальних дисциплін. На програмах підготовки Ph.D. викладається 8 навчальних дисциплін. На програмах підготовки молодших бакалаврів викладається 7 навчальних дисциплін. З метою підвищення рівня практичної підготовки студентів кафедрою розроблені та використовуються у навчальному процесі комплексні міждисциплінарні тренінги.

У межах тематики наукових досліджень розроблено авторські курси по навчальним дисциплінам бакалаврського та магістерського рівнів, потужна частина яких є дисциплінами, що викладаються у провідних університетах світу і формують основу для розвитку компетенцій менеджерів. Більшість дисциплін є новаторськими та унікальними в Україні.

Кафедра сприяє розвитку студентської науки через активну участь у всеукраїнських конкурсах наукових робіт, олімпіад, наукових гуртків.

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт за спеціальністю «Менеджмент організацій» кафедра отримала право проводити впродовж трьох років з 20018 по 2020 роки включно з метою створення умов для її творчого зростання й підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації.

Всеукраїнська студентська Олімпіада з дисципліни «Менеджмент»проводитиметься кафедрою з 2020 по 2022 роки включно згідно наказу МОН України від 17.12.2019 р. № 1580 з метою виявлення й підтримки обдарованої студентської молоді. ІІ етап Олімпіади у 2020 р. відбудеться 13-15 травня.

Науковий гурток «Практикум від професіоналів» кожного місяца організовує зустрічі студентів з успішними практиками з бізнесу та консультантами.

 

Історія кафедри

Кафедра менеджменту була створена у лютому 1992 року - на початку ринкових трансформацій в Україні - з метою реалізації принципово нового на той час для вітчизняної системи освіти напряму підготовки фахівців з менеджменту. Кафедру очолив С.М. Соболь, кандидат економічних наук, доцент. До складу кафедри увійшли кандидати економічних наук, доценти З.Є.Шершньова, А.М.Власова, І.Ф.Марченко, А.Д.Дуднік.

Кафедра однією з перших в Україні започаткувала підготовку фахівців зі спеціальності «Менеджмент організацій». На основі бакалаврської підготовки із зазначеної спеціальності починаючи з 1996 року здійснюється підготовка магістрів за програмою «Менеджмент малого бізнесу» (керівник програми С.М.Соболь), а з 1999 року – за програмою «Менеджмент корпорацій (АТ)» (керівник програми З.Є.Шершньова). Ця програма стала першою такого напряму в Україні.

Колектив кафедри у короткий термін розробив навчально-методичне забезпечення для цілої низки принципово нових на той час дисциплін управлінського спрямування, таких як «Менеджмент», «Операційний менеджмент», «Стратегічне управління», «Організаційна поведінка». З метою підвищення професійного рівня багато викладачів кафедри пройшли стажування у країнах Західної Європи, США та в Канаді.

Упродовж свого існування кафедрою провадилися науково-дослідна робота, спрямована на розроблення теоретичних проблем та прикладних аспектів управління корпораціями, середнім та малим бізнесом, у тому числі у розрізі окремих функціональних сфер (операційний, інноваційний та стратегічний менеджмент). Зокрема, у період 2001-2005рр. кафедра виконувала науково-дослідну держбюджетну тему «Методологічні засади та прикладні аспекти управління конкурентоспроможністю фірми в умовах трансформації економіки України», у період 2006-2010рр. – «Розвиток системи управління ринково орієнтованих підприємств», а на 2011-2015рр. заплановано виконання держбюджетної теми « Удосконалення систем управління організаціями у контексті розбудови інноваційної економіки в Україні». Крім того ведеться плідна науково-дослідна робота у співробітництві з підприємствами та установами нашої країни. Кафедра упродовж 1999-2000рр. працювала над темою «Методологія стратегічного управління фірмою в умовах трансформації економіки України» на замовленні Міністерства освіти і науки, у 2001-2005рр. виконувалася робота за темою «Розробка теоретико-методологічних основ організації ефективного функціонування та трансформації систем управління корпораціями в умовах перехідної економіки» (на замовлення ДКЦПФР та Міносвіти України). Результати цієї роботи знайшли відображення у монографіях і чисельних статтях викладачів кафедри.

Одним із пріоритетних напрямів діяльності кафедри менеджменту є наукова робота зі студентами. Наукові і дипломні роботи студентів, підготовлені під керівництвом викладачів кафедри регулярно посідають перші місця на всеукраїнських конкурсах студентських наукових і дипломних робіт з напряму «Менеджмент».Найкращі випускники рекомендуються до вступу до аспірантури і становлять потенціал подальшого розвитку кафедри.

Значна увага приділяється впровадженню наукового доробку в навчальний процес через створення нового та вдосконалення наявного навчально-методичного забезпечення дисциплін у системі підготовки бакалаврів та магістрів з менеджменту організацій. Своє матеріальне відображення результати цієї роботи знайшли у підготовці до видання чисельних підручників та навчальних посібників із грифом Міністерства освіти і науки. На кафедрі діє творча група викладачів (доценти А.В.Осокіна, О.В.Щербина, Д.О.Барабась, Т.О.Соболєва, ст. викл. С.В.Оборська) із розроблення ситуаційних вправ (кейсів). Цей колектив тричі брав участь у Всеукраїнському конкурсі ситуаційних вправ і тричі здобував призові місця.

 

Викладачі

Переглянути викладацький склад кафедри »