Факультет економiки та управлiння

Наукові школи

НАУКОВІ ШКОЛИ КАФЕДР ФАКУЛЬТЕТУ ЕКОНОМІКИ НА УПРАВЛІННЯ

Наукова школа економіки підприємства (початок формування – 1967 р.). Засновник – Бухало Сергій Максимович,  доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри організації та планування промислових підприємств (1968-1988 рр.). Продовжувачі – Покропивний Сергій Федорович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки та управління виробництвом (1988-1994 рр.), Швиданенко Генефа Олександрівна, кандидат економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємств ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» (з 1994 р. до теперішнього часу).

Наукова школа потенціалу підприємства (початок формування - 20-ті роки ХХ ст.). Засновник - Олексій Сергійович Федонін, кандидат економічних наук, професор. Становлення науково-освітньої школи припадає на початок 20-х років XXст. і пов’язано з прізвищем видатного вітчизняного науковця Костянтина Григоровича Воблого. Проте системні дослідження потенціалу підприємства розпочаті професором кафедри економіки підприємств О.С.Федоніним. Під його керівництвом підготовлено низку наукових праць, які розкривають природу та особливості формування й функціонування потенціалу суб’єкта господарювання.

Наукова школа стратегії підприємства (початок формування – 1994 р.). Засновник – Наливайко Анатолій Петрович,  доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, проректор з науково-педагогічної діяльності та міжнародних зв’язків, завідувач кафедри стратегії підприємств ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана». Науково-освітня школа започаткована на факультеті економіки та управління КНЕУ в середині 1990-х років молодими викладачами кафедри стратегії підприємств – на той час першої та єдиної в Україні кафедри, що займалася проблематикою теорії і практики стратегії підприємства.

Наукова школа історії економічної думки України (кафедра історії та теорії господарства ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»). Започаткована в 50-х рр. ХХ-го ст. в Академії наук Української ССР, була пов’язана з науковими розробками В.С.Жученка, С.М.Злупка, Л.Я.Корнійчук, В.П.Теплицького та інших вчених, а також публікацією праць “Нариси з історії економічної думки на Україні” (1956) і “З історії економічної думки на Україні” (1961), що виокремили українську економічну думку як окрему предметну сферу аналізу з радянської економічної думки в цілому. Професор Л.Я.Корнійчук, яка стояла біля витоків формування наукової школи історії економічної думки України, в стінах Київського національного економічного університету згуртувала навколо себе однодумців, послідовників, учнів (В.М.Фещенко, С.Н.Антонюк, Л.В.Воробйова, Н.О.Тимочко, Ю.В.Тимченко, А.І.Чуткий), що продовжили справу вивчення економічної думки України та наукового внеску її представників у світову економічну теорію. 

Наукова школа інституціональних досліджень економіки (кафедра історії та теорії господарства ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»). Витоки цивілізаційного аналізу пов’язані з працями академіка Пахомова Ю. М., який багато років працював в університеті та був науковим керівником одного із розробників інституціональної теорії організації господарства професора Степаненко С. В. Під керівництвом та за активної участі академіка Пахомова Ю. М., а також Павленка Ю. В. та Кримського С.Б. були підготовлені фундаментальні монографії «Пути и перепутья современной цивилизации» (1998), «Цивилизационные модели современности и их исторические корни» та ін. Ці та інші праці відкрили можливість формування власних методологічних засад нового напрямку інституціональних досліджень.

Наукова школа соціальної політичної економії (початок формування – 2000 рік). Засновник – Бєляєв Олександр Олександрович, доктор економічних наук, професор,  завідувач кафедри політичної економії факультетів управління і управління персоналом та маркетингу ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана». Науково-педагогічна доктрина: в умовах трансформації вітчизняної економіки усе більшої ваги і значення набуває потреба соціалізації господарського механізму як чинника формування соціально-орієнтованої ринкової економіки в Україні. Саме процес соціалізації господарського механізму безпосередньо впливає на формування об’єктивних функціонально-інституціональних зрушень в економіці та соціальної її спрямованості в умовах трансформації.

Наукова школа сучасної політекономії (кафедра політичної економії). Засновник - Юрій Кузмич Зайцев, доктор економічних наук, професор. Ефективна реалізація функцій сучасної політичної економії можлива лише за умов дотримання певних принципів, серед яких, насамперед, принцип методологічного плюралізму, подолання предметної та методологічної автаркії при дослідженні природи економічних явищ і процесів, збагачення понятійного апарату політичної економії, насамперед, на основі поєднання категоріального та інституціонального рівня досліджень основних закономірностей, тенденцій та соціальних форм розвитку економічних систем.

Остання редакція: 19.05.17