Факультет економiки та управлiння

Диджитал-підприємництво та цифрові бізнес-моделі

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«Діджитал-підприємництво і цифрові бізнес-моделі» (Digital entrepreneurship and digital business models)

Рекомендована для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти

1. Мета опанування навчальної дисципліни. 

Мета вивчення навчальної дисципліни полягає в полягає в ознайомленні здобувачів магістерського рівня освіти із сучасними поглядами щодо цифрового підприємництва, а також теорії, методології і прикладного інструментарію діджитал трансформації бізнес-моделей та здійснення на цій основі аналітичної, дослідницької та практичної діяльності.

Міждисциплінарні зв’язки дисципліни «Диджитал-технології в агробізнесі». Дисципліна «Діджитал-підприємництво і цифрові бізнес-моделі» базується на знаннях, уміннях та прикладних навичках, отриманих у процесі вивчення дисциплін «Глобальне конкурентне лідерство», «Методологія наукових досліджень», «Дизайн-мислення та розвиток креативності», «Інноваційне право», «Менеджмент комерційної діяльності», «Стратегічний менеджмент» та інших економічних дисциплін.

2. Результати навчання, методи навчання та засоби діагностики: 

Таблиця 1 – Результати та методи навчання, засоби діагностики за навчальною дисципліною «Диджитал-технології в агробізнесі»

Результат навчання за навчальною дисципліною

Методи навчання

Засоби діагностики

Код

Результат навчання

  
 1.  

Знання:

1.1

Концептуальні наукові та практичні знання, критичне осмислення теорій, принципів, методів і понять щодо диджитал-підприємництва і цифрових бізнес-моделей 

лекція, семінарське заняття, дискусія, семінар-дискусія з елементами аналізу, вирішення конкретних завдань та ситуацій

презентація, опитування, тест, case-study, модульна робота

2.

Уміння/навички:

 

Розв'язання складних непередбачуваних завдань і проблемних бізнес -ситуацій процесу впровадження диджитал-підприємництва і цифрових бізнес-моделей, що передбачає збирання та інтерпретацію інформації (даних), вибір методів та інструментальних засобів розв’язання аналітичних проблем

семінар-вирішення ситуаційних вправ

презентація, опитування, тест, case-study, модульна робота

3.

Комунікація:

3.1

Донесення до фахівців і нефахівців інформації, бізнес-ідей, проблем, рішень та досвіду в сфері диджитал-підприємництва і цифрових бізнес-моделей 

дискусія, робота в малих творчих групах, кейс  

презентація, опитування, тест, case-study

3.2

Здатність ефективно збирати, інтерпретувати та застосовувати необхідні дані для розв’язання проблем диджитал-підприємництва і  цифрових бізнес-моделей

4.

Відповідальність і автономія

  

4.1

Управління складною діяльністю та проектами диджитал-підприємництва і цифрових бізнес-моделей 

дискусія, робота в малих творчих групах, кейс  

презентація, опитування, тест, case-study

4.2

спроможність нести відповідальність за вироблення та ухвалення рішень у непередбачуваних робочих та навчальних контекстах диджитал-підприємництва і цифрових бізнес-моделей

 

3.Зміст навчальної дисципліни за темами 

Тема 1. Типологія диджитал-підприємництва і цифрові інновації

Тема 2. Диджитал-технології в підприємництві

Тема 3. Цифрова аналітика та її використання у диджитал-підприємництві

Тема 4. Електронна комерція.

Тема 5. Дизайн та монетизація цифрових бізнес-моделей

Тема 6. Стратегічне управління в диджитал-середовищі

Тема 7. Менеджмент цифрових активів

Тема 8. Цифрові ризики диджитал-підприємництва

Тема 9.  Екосистеми диджитал-підприємництва

 

4. Науково-педагогічні працівники, що забезпечують викладання навчальної дисципліни та адреси їх електронної пошти: Лаврененко Валентина Віталіївна, кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри бізнес-економіки та підприємництва, e-mail: lavrenenko.valentyna@kneu.edu.ua 

5. Рекомендовані інформаційні джерела: 

 1. Колеснікова, О. В., & Пастушенко, О. В. (2018). Цифрове підприємництво: сутність, переваги, тенденції розвитку. Економіка. Фінанси. Право, 10(1), 78-85.

 2. Купрієнко, В. О. (2019). Цифрові технології у сучасному бізнесі: проблеми та перспективи розвитку. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент, (31), 32-35.

 3. Холод, І. І., & Шемет, О. В. (2018). Цифрові технології у розвитку підприємництва. Економіка. Фінанси. Право, 12(2), 49-54.

 4. Череп, А. В., & Вінничук, О. І. (2018). Цифрові бізнес-моделі: сучасні підходи до дослідження та аналізу. Економіка і регіон, (4), 128-135.

 5. Колеснікова, О. В., & Пастушенко, О. В. (2019). Цифрові технології у підприємництві: теорія, методологія, практика. Київ: Видавництво «Логос».

 6. Коваленко, С. О. (2018). Цифрове підприємництво: теорія та практика. Київ: Наукова думка.

 7. Лобов, М. В. (2017). Цифрові бізнес-моделі: теорія та практика. Київ: Видавництво «Експрес».

 8. Шевчук, Л. М. (2019). Цифрові технології в підприємництві: теорія та практика застосування. Київ: Видавництво «Академія».

 9. Григор'єва, Т. С., & Лапін, В. В. (2018). Цифрові інновації в підприємництві: теорія та практика. Київ: Видавництво «Кондор».

 10. Chesbrough, H. (2010). Business model innovation: Opportunities and barriers. Long range planning, 43(2-3), 354-363.

 11. Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2010). Business model generation: a handbook for visionaries, game changers, and challengers. John Wiley & Sons.

 12. Teece, D. J. (2010). Business models, business strategy and innovation. Long range planning, 43(2-3), 172-194.

 13. Yoo, Y., Henfridsson, O., & Lyytinen, K. (2010). Research commentary—the new organizing logic of digital innovation: An agenda for information systems research. Information systems research, 21(4), 724-735.

 14. Venkatraman, N., & Henderson, J. C. (1998). Real strategies for virtual organizing. Sloan Management Review, 40(1), 33-48.

 

Робоча програма дисципліни

Методичні рекомендаціїї дисципліни

Остання редакція: 29.02.24