Факультет економiки та управлiння

Наукова робота

Наукова діяльність кафедри спрямована на дослідження, генерування та поширення нових знань у галузі функціонування національної економіки, механізмів публічного управління та адміністрування, формування ключових компетенцій та особистісних якостей конкурентоздатних, ерудованих та інноваційних фахівців із національної економіки та публічного управління, здатних реалізовувати знання та навички на національному та муніципальному рівнях.

 

НАУКОВА ШКОЛА

Наукова школа «Публічне управління національною економікою» є колективом науковців, що створюють та поширюють наукові знання, а також здійснюють підготовку кваліфікованих фахівців в галузі управління економікою країни на загальнонаціональному та місцевому рівнях.Наукова концепція школи спирається на фундаментальну гіпотезу про можливість ефективного функціонування національної економіки лише за умов створення релевантної системи публічного управління з відповідними механізмами, алгоритмами, правилами та інститутами публічної влади.

 

НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Сучасні наукові дослідження кафедри охоплюють фундаментальні та прикладні розробки та присвячені проблемам публічного управління національною економікою, макроекономічного прогнозування та регулювання економіки, державного регулювання інноваційного розвитку національної економіки, а також формування стратегії регіонального розвитку України. Їх наукова новизна полягає в критичному осмисленні сучасних тенденцій суспільного розвитку й обґрунтуванні практичних рекомендацій щодо диверсифікації інститутів державного управління для забезпечення макроекономічної стабільності, інноваційного економічного зростання та добробуту населення. Результати проведених наукових досліджень відображені в численних наукових публікаціях.

Сучасні наукові дослідження школи зорієтовані на такі основні напрямки:

 

 • цифровий інструментарій публічного управління та адміністрування;
 • механізми формування та реалізації державної політики на національному та місцевому рівні.
 • аналіз та моделювання державної політики;
 • управління та адміністрування у публічному секторі;
 • інструментарій публічного управління за умов макроекономічної невизначеності;
 • антикризове публічне управління;
 • аналіз національної економіки та державної економічної політики;

 

ПОТОЧНІ ДИСЕРТАЦІЙНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

за спеціальністю 25.00.02 "Механізми державного управління"

докторські дисертації:

 • Васюк Н.О. "Трансформаційний механізм формування та реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я"
 • Федірко Н.В. "Механізми вироблення державної політики макроекономічної стабілізації України в умовах розвитку цифрового суспільства"

дисертації доктора філософії:

за спеціальністю 281 "Публічне управління та адміністрування":

 • Мальковська Ю.Б. "Інституційний дизайн макрофінансової стабільності національної економіки"
 • Животова К.В. "Механізми вироблення державної політики у сфері протидії дезінформації"
 • Семененко І.О. "Механізми функціонування мережі ситуаційних центрів органів державної влади України"
 • Левон С.Б. "Розвиток системи управління публічними закупівлями в умовах європейської інтеграції України"

 • Гамкрелідзе К.Ю. "Механізми реалізації державної політики протидії міжнаціональним конфліктам"
 • Кузюк М.Г. "Механізми державного управління охороною здоров'я в умовах цифровізації"
 • Маліч Г.А. "Механізми реалізації державної інформаційної політики України в умовах воєнного стану"

за спеціальністю 051 "Економіка":

 • Заболотна С.І. "Податковий інструментарій політики детінізації національної економіки"
 • Харченко О.В. "Управління публічною економікою в умовах невизначеності"
 • Дмитрієва О.В. "Стратегування розбудови водневої економіки в Україні"

 

ЗАХИЩЕНІ ДИСЕРТАЦІЇ

за спеціальністю 281 "Публічне управління та адміністрування":

дисертації доктора філософії:

 • 2021 рік - Кризина О.В. "Механізми державного управління патологоанатомічною службою України в умовах реформування сфери охорони здоров'я"
 • 2021 рік - Москвіна В.І. "Трансфертна політика в розвитку соціальної  сфери  України"

за спеціальністю 08.00.03 “Економіка та управління національним господарством”:

докторські дисертації:

 • 2020 рік — Усик В.І.  «Фінансові правила уряду в розвитку сфери національної освіти»;
 • 2015 рік — Алімпієв Є.В.  «Державне регулювання фінансово-монетарної трансмісії в українській економіці»;
 • 2013 рік — Никифоров А.Є.  «Механізм державного управління інноваційною діяльністю»;
 • 2013 рік — Тищенко О.П. «Державне регулювання регіонального розвитку національної економіки»; 
 • 2013 рік — Ємельяненко Л.М. «Державне управління збалансування людського і технологічного розвитку України».

кандидатські дисертації:

 • 2017 рік – Москаленко В.В. «Прогнозування розвитку регіону як інструмент управління національною економікою»;
 • 2016 рік – Богер О.В. «Податкове регулювання становлення інноваційної економіки»;
 • 2013 рік – Ремізова І.А. «Державне регулювання сукупного попиту на базі методології фінансового програмування», Сіра І.В. «Державна підтримка підприємницької діяльності в умовах фінансово-економічної кризи»;
 • 2012 рік – Погуда Н.В. «Застосування ефектометричних методів у державному регулюванні інвестиційної діяльності»;
 • 2011 рік – Костенок Я.О. «Державне регулювання енергозбереження в промисловості України»;
 • 2011 рік – Королюк Т.О.  «Державне регулювання фінансової посередницької діяльності»;
 • 2010 рік – Козарезенко Л.В. «Соціально-економічна ефективність функціонування сфери освітніх послуг»;
 • 2009 рік – Усик В.І. «Державне регулювання потенціалу сектору малого та середнього бізнесу»;
 • 2008 рік – Соломенко С.М. «Державний бюджет як інструмент макроекономічного регулювання»,
 •  2007 рік – Волощенко В.С. «Прогнозування та державне регулювання зовнішньоторговельної діяльності в Україні»;
 • 2006 рік – Федірко Н.В. «Державне регулювання доходів населення в Україні»;
 • 2006 рік – Гладиш Р.О. «Економічний механізм регулювання пропозиції пшениці в Україні»;
 • 2006 рік – Грабовський О.М. «Прогнозування монетарних показників в системі державного регулювання економікою»,
 • 2005 рік – Олешко Т.О.  «Прогнозування та державне регулювання промислового розвитку регіону»;
 • 2004 рік – Горшкова Н.І. «Діагностика стану економіки в системі стабілізаційної політики держави»;
 • 2004 рік – Пасічник О.В. «Валютно-курсова політика та механізм її реалізації в Україні»;
 • 2002 рік – Москалюк Н.П. «Інвестиційна політика України в умовах стабілізації».

 

НАУКОВІ РОЗРОБКИ

наукові монографії:

виконанні науково-дослідні теми (НДР):