Факультет економiки та управлiння

Інноваційне право (викладання англійською/українською мовою)

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«Інноваційне право» 

(Innovation Law)

Рекомендована для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти

 

Мета вивчення навчальної дисципліни полягає у формуванні комплексу знань і вмінь в галузі права інтелектуальної власності, регулювання «економіки данних», а також регулювання конкуренції, ринку та технологічних ризиків. 

Міждисциплінарні зв’язки дисципліни визначаються особливостями підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 076 «Підприємництво та торгівля» ОПП «Інноваційне підприємництво і цифрове лідерство». Вона ґрунтується на логіці теоретичного і методичного фундаменту знань з права, необхідних для організації підприємницької діяльності, а також методологічних положень суміжних економічних дисциплін, зокрема диджитал-підприємництва та цифрових бізнес-моделей.

 

Результати навчання, методи навчання та засоби діагностики:

Таблиця 1 – Методи навчання та засоби діагностики результатів навчання з навчальної дисципліни «Інноваційне право» у відповідності до результатів навчання

 

Результат навчання за навчальною дисципліною

Методи навчання

Засоби 

діагностики 

Код

Результат навчання

1.

Знання:

1.1

розуміння того, як інтелектуальна власність (ІВ) стосується творів розуму, таких як винаходи, літературні та художні твори, а також символи, назви та зображення, які використовуються в комерції; витоки ІВ у стародавніх цивілізаціях та ключові події, які сприяли формуванню правового захисту творінь; значення статуту про монополії в Англії та впливу промислової революції на інновації та ІВ.

лекція, семінарське заняття, дискусія
 

презентація, опитування, тест, case-study, модульна робота, екзамен

1.2

знання про роль авторського права у захисті творчих робіт та стимулюванні інновацій у підприємництві; обсяг захисту авторського права і розуміння, які твори, включаючи літературні твори, візуальне мистецтво, музику та програмне забезпечення, підлягають охороні; знання про основні принципи авторського права, включаючи ексклюзивні права та тривалість захисту, а також переваги реєстрації авторських прав та винятки з авторського права, які стосуються добросовісного використання.

лекція, семінарське заняття, дискусія

1.3

розуміння понять, пов'язаних з патентною системою; знання про те, що таке патенти та яке значення вони мають як стратегічний інструмент захисту та використання інновацій у сфері підприємництва; знання про види патентів, такі як патенти на винаходи, корисні моделі, дизайн та нові сорти рослин; патентні основи, такі як новизна, неочевидність та утилітарність, а також розуміння того, що може бути запатентовано, включаючи нові винаходи, процеси, машини та композиції матерії.

лекція, семінарське заняття, вирішення конкретних задач та ситуацій

1.4

розуміння важливості комерційної таємниці як форми інтелектуальної власності для інноваційного бізнесу; знання, як підприємці можуть використовувати комерційну таємницю для збереження своєї унікальної конкурентної переваги та як ця категорія об'єктів інтелектуальної власності доповнює інші форми, забезпечуючи збереження конфіденційної інформації; знання переваг комерційної таємниці, таких як збереження конкурентних переваг, конфіденційність з часом та економічно ефективний захист.

лекція, семінарське заняття, дискусія

1.5

розуміння важливості захисту та використання інтелектуальної власності для успішної підприємницької діяльності. Вони будуть ознайомлені з концепцією торговельних марок та їхньою ключовою роллю у брендингу, диференціації ринку та зміцненні довіри споживачів. Студенти здобудуть знання про переваги торговельних марок, такі як ексклюзивні права, впізнаваність бренду та правовий захист від порушень. Також вони будуть ознайомлені з географічними зазначеннями та їхньою роллю у захисті регіональних продуктів, виявляючи зв'язок із якістю, походженням та культурною спадщиною.

лекція, семінарське заняття, вирішення конкретних задач та ситуацій

1.6

розуміння сучасного ландшафту швидкого технологічного прогресу та його впливу на інтелектуальну власність. Вони будуть знати визначення передових технологій, зокрема штучного інтелекту та редагування геному, та їх трансформаційний вплив на різні галузі. Студенти розглянуть, як нові технології стимулюють інновації та впливають на традиційні бізнес-моделі. Особливий акцент буде зроблено на ролі захисту інтелектуальної власності в заохоченні інвестицій та підтримці науково-дослідницької діяльності в умовах швидко змінюючогося технологічного середовища.

лекція, семінарське заняття, вирішення конкретних задач та ситуацій

1.7

розуміння актуальності різних видів інтелектуальної власності для різних секторів економіки. Вони засвоять управління інтелектуальною власністю в межах бізнес-циклу, включаючи оцінку та передачу технологій, правозастосування та участь у судових процесах. Студенти також збагатять свої знання щодо галузевих та технологічних особливостей інтелектуальної власності в патентомістких секторах, таких як фармацевтика та біотехнології, а також у галузях, що базуються на авторському праві.

лекція, семінарське заняття, вирішення конкретних задач та ситуацій

1.8

знання щодо важливості цієї теми в швидкозмінному ландшафті захисту даних. Вони будуть розбиратися в нових регуляторних актах, які стосуються конфіденційності та захисту даних, розуміючи їхній вплив на інноваційних підприємців. Студенти також долучать до своїх знань приклади нових регуляторних актів, таких як LGPD в Бразилії та законопроект НДП в Індії, а також вивчатимуть загальні риси цих актів, такі як вимоги до згоди, права суб'єктів даних та правила транскордонної передачі даних.

лекція, семінарське заняття, дискусія

1.9

знання щодо вирішальної ролі безпеки даних для інноваційних підприємців. Вони розумітимуть, що безпека даних не лише захищає інтелектуальну власність та конфіденційні дані клієнтів, але й є фундаментальною для розбудови довіри зі стейкхолдерами. Знання інноваційних підходів до забезпечення конфіденційності даних, ринкових переваг продуктів із вбудованими функціями безпеки та основних правил захисту даних, таких як GDPR та CCPA, стануть ключовим елементом їх оснащення.

лекція, семінарське заняття, дискусія

1.10

знання про важливість цієї теми в цифрову епоху та для інноваційного бізнесу. Вони зрозуміють значення захисту конфіденційних даних як важливого елементу для збереження активів та репутації інноваційних підприємців. Студенти ознайомляться з правовими аспектами укладання договорів, включаючи основні елементи договору, юридичні вимоги для інноваційного сектору, а також права та обов'язки сторін у контексті угод про нематеріальні активи.

лекція, семінарське заняття, дискусія

 

1.11

знання про антимонопольне законодавство та його роль у забезпеченні чесної конкуренції та захисті споживачів. Вони будуть обізнані із структурою антимонопольних органів та їхньою ролью у правозастосуванні, враховуючи приклади США та України. Також студенти зрозуміють, як антимонопольне законодавство впливає на інновації, стимулюючи їх через здорову конкуренцію.

лекція, семінарське заняття, дискусія

 

1.12

розуміння основних понять, пов'язаних з технологічними ризиками. Вони зможуть визначати та класифікувати різні категорії технологічних ризиків, таких як конфіденційність і безпека даних, безпека продукції, етичні міркування та вплив на навколишнє середовище. Студенти також отримають знання про регуляторний ландшафт та важливість відповідності нормативам у забезпеченні безпеки споживачів, даних, довкілля та громадської безпеки.

лекція, семінарське заняття, дискусія

 

2.

Уміння/навички:

2.1

розпізнати ключові моменти, такі як важливість статуту про монополії та Паризької конвенції, які сформулювали правовий захист ІВ. Студенти також розвинуть критичне мислення, оцінюючи обґрунтування доцільності ІВ з економічних, морально-етичних та соціокультурних позицій. Крім того, вони вивчать види прав інтелектуальної власності та їхнє призначення, що розвине їх розуміння різноманітних аспектів захисту творчості та інновацій. Заключно, студенти отримають здатність аналізувати виклики та баланс між правами інтелектуальної власності та суспільними інтересами, що розвине їхню здатність визначати ефективні та справедливі політики в цій галузі.

семінарське заняття, дискусія, case-study 

презентація, опитування, тест, case-study, модульна робота, екзамен

2.2

аналізувати та оцінювати порушення авторських прав та розробляти стратегії їх захисту для інноваційних підприємств. Крім того, студенти здатні розрізняти різні моделі ліцензування для творів, захищених авторським правом, та розуміти важливість міжнародного захисту авторських прав у глобальному контексті. Їхні навички також включають уміння застосовувати знання про авторське право в конкретних ситуаціях, таких як контент-маркетинг або електронна комерція, та розробляти стратегії використання цих знань для забезпечення успіху своїх підприємств.

семінарське заняття, дискусія, робота в малих творчих групах 

2.3

вміння в області стратегічних розміркувань стосовно патентів, включаючи їх роль у бізнес-стратегії, залучення інвесторів, можливості ліцензування та управління патентним портфелем. Крім того, студенти будуть розвивати стратегії комерціалізації патентів, включаючи ліцензування, виробництво та продаж продукції, а також партнерство та співпрацю; визначати вартість патенту з використанням різних методів оцінки та ефективно вирішувати виклики в патентуванні, такі як витрати, патентні тролі та проблеми з правом на отримання патенту. Приділення уваги міжнародному патентному захисту та вивчення сценаріїв, в яких стартапам може знадобитися захист своїх патентів, також буде важливою частиною їхньої експертизи.

перевірка виконання розрахункових робіт, case-study

2.4

виявляти та документувати комерційну таємницю, впроваджувати заходи безпеки, моніторити та вживати правозахисні заходи; вміти укладати угоди про нерозголошення (NDA), розуміючи їхню важливість у захисті комерційної таємниці, та матимуть можливість аналізувати бізнес-сценарії, де NDA виявляються ключовими; розвинуть навички управління цифровою та фізичною безпекою, такі як обмежений доступ, шифрування та захист паролем; вміти порівнювати комерційну таємницю та патенти, визначати ситуації, коли комерційна таємниця може бути більш вигідною, а також вирішувати виклики та розробляти стратегії захисту на міжнародних ринках.

семінарське заняття, дискусія, вирішення конкретних задач та ситуацій

опитування, тест, case-study

2.5

виявляти ключові складові торговельної марки, такі як виразність та використання символів; виявлення важливості географічних зазначень для виробників та споживачів; оцінювати наслідки порушення прав на торговельну марку, підвищуючи важливість моніторингу та правозастосування. забезпечувати  якість та захист від імітації продукту шляхом реєстрації географічних зазначень; розробляти стратегії у сфері торговельних марок та географічних зазначень, включаючи брендінг, спільні партнерства та дотримання міжнародних угод

семінарське заняття, дискусія, вирішення конкретних задач та ситуацій

презентація, опитування, тест, case-study

2.6

розпізнавати та розуміти етичні проблеми, пов'язані з новітніми технологіями, такими як штучний інтелект та редагування геному; вирішення етичних дилем та врахування упередженості і справедливості у сфері штучного інтелекту; визначати та застосовувати стратегії ліцензування передових технологій, розрізняти між ексклюзивними та невиключними ліцензіями, а також управляти викликами в ціноутворенні на нові технології; володіти навичками визначення регуляторних викликів та розрізнення різниці в регулюванні інтелектуальної власності в різних регіонах

семінарське заняття, дискусія, вирішення конкретних задач та ситуацій

опитування, тест, case-study

2.7

розробляти стратегії захисту прав інтелектуальної власності, такі як подача патентів, реєстрація торгових марок, захист авторських прав та комерційної таємниці; використовувати активи інтелектуальної власності для комерціалізації, такі як ліцензійні угоди та спільні підприємства; управління ризиками в сфері інтелектуальної власності, зокрема порушення прав або незаконне привласнення, також стане частиною їх вмінь; вміння балансувати інтелектуальну власність з відкритими інноваціями та ефективно керувати стратегією інтелектуальної власності відповідно до конкретного контексту бізнесу.

семінарське заняття, дискусія, вирішення конкретних задач та ситуацій

презентація, опитування, тест

2.8

орієнтуватися в нових регуляторних вимогах до даних, дотримуватись законодавства, що стане ключовим для довіри клієнтів та забезпечення конкурентної переваги; вміння вирішувати проблеми комплаєнсу, адаптувати бізнес-модель та керувати транскордонними операціями в контексті нових правил щодо даних; використання механізмів передачі даних через кордон, таких як стандартні договірні умови; оновлювати політику конфіденційності та навчати своїх працівників

семінарське заняття, дискусія, case-study

опитування, тест, case-study

2.9

створювати інноваційні рішення, які враховують конфіденційність та безпеку даних, забезпечуючи тим самим не лише власну конкурентну перевагу, але й відповідність законам про захист даних; визначати та розуміти основні принципи GDPR, CCPA та інших відповідних законів, а також розбиратися в правах суб'єктів даних; класифікувати дані за їх чутливістю та застосовувати відповідні заходи захисту; реагувати на витоки даних чи інші інциденти; будувати відповідальне та інноваційне підприємництво, зорієнтоване на захист даних

семінарське заняття, дискусія, case-study

презентація, опитування, тест, case-study

2.10

застосовувати заходи для забезпечення конфіденційності неперсональних даних, зокрема шифрування та інші технології; укладати договори про нематеріальні активи та угоди про обмін неперсональними даними; працювати з різними моделями угод; оцінювати законодавчі аспекти захисту неперсональних даних та вирішувати практичні аспекти обміну неперсональними даними в інноваційному бізнесі.

семінарське заняття, дискусія, вирішення конкретних задач та ситуацій

презентація, опитування, тест

2.11

розпізнавати поширені антиконкурентні практики, такі як монополістична поведінка та хижацьке ціноутворення; вміти розробити програми антимонопольного комплаєнсу; розвивати  стратегії протидії недобросовісній конкуренції, зосереджуючись на побудові сильних брендів, диференціації та використанні захисту інтелектуальної власності; реагувати на практики недобросовісної конкуренції відповідно до встановлених процедур і вимог.

семінарське заняття, дискусія, case-study

опитування, тест, case-study

2.12

визначати загальні проблеми, які можуть виникнути при виконанні регуляторних вимог, управляти технологічними ризиками та дотримуватись нормативних вимог, включаючи проведення ретельної оцінки ризиків, вивчення відповідних правил, співпрацю з юридичними експертами та культуру комплаєнсу; вирішувати питання, пов'язані з етично відповідальним використанням технологій.

семінарське заняття, дискусія, вирішення конкретних задач та ситуацій

презентація, опитування, тест

3

Відповідальність і автономія

демонструвати розуміння особистої відповідальності та спроможність нести відповідальність за вироблення професійних або управлінських рішень чи надані рекомендації, які можуть впливати на результативність та еффективність інноваційного підприємництва та цифрового лідерства, зокрема при:

семінарське заняття, дискусія, вирішення конкретних задач та ситуацій, аналітична доповідь

перевірка виконання розрахункових робіт, case-study, модульна робота, екзамен

3.1

управління складною технічною або професійною діяльністю чи проєктами

3.2

формування суджень, що враховують соціальні, наукові та етичні аспекти

3.3

організації та керівництвом професійним розвитком осіб та груп

3.4

при обґрунтуванні оперативних, тактичних та стратегічних управлінських рішень щодо різних аспектів функціонування підприємства.

3.5

при продукуванні власних практичних ідей на принципах академічної культури й доброчесності

3.6

при здатності продовжувати навчання із значним ступенем автономії

3.7

при здатності до самостійного і незалежного мислення

Зміст навчальної дисципліни за темами

1.Історичні, правові та інституційні передумови виникнення інтелектуальної власності

2.Основні категорії інтелектуальної власності (з акцентом на матеріально-правові критерії їх захисту): Авторське право

3. Основні категорії інтелектуальної власності (з акцентом на матеріально-правові критерії їх захисту): Патенти

4. Основні категорії об'єктів інтелектуальної власності (з акцентом на матеріально-правові критерії їх захисту): Комерційна таємниця/захист нерозкритої інформації

5. Основні категорії об'єктів інтелектуальної власності (з акцентом на матеріально-правові критерії їх захисту): Торговельні марки, географічні зазначення.

6. Новітні технології та нові проблеми інтелектуальної власності (штучний інтелект, редагування геному тощо)

7. Стратегічні та управлінські аспекти інтелектуальної власності

8. Регулювання нових даних

9. Закони та нормативні акти про захист даних

10. Договори щодо нематеріальних активів, в т.ч. угоди про обмін неперсональними даними

11. Конкуренція та регулювання ринку

12. Регулювання технологічних ризиків

 

Науково-педагогічні працівники, що забезпечують викладання навчальної дисципліни

Петренко Людмила Анатоліївна, доктор економічних наук, професор кафедри бізнес-економіки та підприємництва, е-mail: liudmyla.petrenko.3@kneu.edu.ua

Кім Дарія Олексіївна, PhD, старший дослідник Інституту інновацій та конкуренції імені Макса Планка, Мюнхен, Німеччина е-mail: daria.kim@ip.mpg.de

 

Рекомендовані інформаційні джерела

  1. Інтелектуальна власність та патентознавство : підручник / Н. О. Білоусова, Н. В. Гаврушкевич, М. А. Данильченко та ін. : за ред. проф. П. М.Цибульова та доц. А. С. Ромашко. ‒ Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2021. ‒ 374 с.

  2. Menell, Peter S. and Lemley, Mark A. and Merges, Robert P., Intellectual Property in the New Technological Age: 2019 - Chapters 1 and 2 (July 8, 2019). Available at SSRN: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3415161 

  3. Державна система правової охорони інтелектуальної власності України https://ukrpatent.org/uk  

  4. Законодавство України у сфері інноваційного права, зокрема: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/2811-20#Text  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3687-12#Text  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/815-20#Text 

 

Робоча програма дисципліни

Методичні рекомендаціїї дисципліни 

Остання редакція: 29.02.24