Факультет економiки та управлiння

Бізнес-аналітика для підприємця

АНОТАЦІЯ  НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«БІЗНЕС-АНАЛІТИКА ДЛЯ ПІДПРИЄМЦЯ»

(BUSINESS ANALYTICS FOR ENTREPRENEURS)

Рекомендована для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти

 

Мета вивчення навчальної дисципліни полягає у наданні студентам знань та навичок з аналізу даних в контексті підприємницької діяльності, розвитку у студентів аналітичного мислення та умінь збирати, обробляти та інтерпретувати інформацію для прийняття обґрунтованих управлінських рішень, підготовці студентів до використання сучасних аналітичних інструментів та програмного забезпечення для аналізу даних та вирішення бізнес-задач, розумінні важливості та ролі бізнес-аналітики в управлінні підприємством та досягненні конкурентної переваги на ринку.

Міждисциплінарні зв’язки дисципліни інтегрує велику кількість базових понять загальнотеоретичних і спеціальних дисциплін, таких як: економіка підприємств, менеджмент, статистика, обґрунтування підприємницьких рішень.

 Методи навчання та засоби діагностики результатів навчання з навчальної дисципліни «Бізнес-аналітика для підприємця» у відповідності до результатів навчання 

Результат навчання за навчальною дисципліною

Методи навчання

Засоби 

діагностики 

Код

Результат навчання

1.

Знання:

1.1

основних концептів і областей знань бізнес-аналітики як сфери професійної діяльності; 

лекція, семінарське заняття, дискусія

презентація, опитування, тест, case-study, контрольна (модульна) робота, підсумкова контрольна робота

1.2

методів і технік аналітичної обробки кількісних і якісних даних.

лекція, семінарське заняття, дискусія

1.3

підходів до організації процесу бізнес-аналізу на підприємстві

лекція, семінарське заняття, дискусія

1.4

економічної сутності оцінки та методів оцінювання ефективності бізнес-рішень

лекція, семінарське заняття, дискусія

1.5

методів та технік порівняння ранжування та порівняння бізнес рішень для визначення найбільш ефективного

лекція, семінарське заняття, дискусія

2.

Уміння/навички:

2.1

вибирати адекватні задачам бізнес-аналізу інформаційні джерела 

семінарське заняття, , case-study 

презентація, опитування, case-study, контрольна (модульна)

робота, підсумкова контрольна робота

2.2

користуватись різноманітними методами й техніками обробки інформації для проведення  аналізу економічних ситуацій, 

семінарське заняття, , case-study, 

2.3

діагностувати проблеми і обґрунтувати виважені  управлінські рішення 

семінарське заняття, , case-study

2.4

Визначати, прогнозувати та розробляти шляхи задоволення потреб заінтересованих сторін діяльності підприємства

дискусія

3.

Комунікація

Вироблення у здобувачів практичних навиків командної роботи, а саме:

семінарське заняття, дискусія, вирішення конкретних задач та ситуацій

презентація виконання розрахункових робіт, case-study

3.1

донесення інформації, ідей, проблем, рішень, власного досвіду та аргументації

3.2

здатність працювати в команді - брати на себе відповідальність задля досягнення поставленої мети

3.3

спілкування з професійних питань усно та письмово  з стейкхолдерами підприємства та проекту

3.4

здатність презентувати пропозиції щодо усунення виявлених недоліків, помилок

4.

Відповідальність і автономія

продемонструвати розуміння особистої відповідальності та спроможність нести відповідальність за вироблення професійних або управлінських рішень чи надані рекомендації, які можуть впливати на діяльність підприємства в цілому чи його окремих підрозділів, зокрема при:

дискусія, вирішення конкретних задач та ситуацій, аналітична доповідь

case-study,

 контрольна (модульна)

робота, підсумкова контрольна 

робота

4.1

формуванні суджень, що враховують соціальні, наукові та етичні аспекти;

4.2

при здатності продовжувати навчання із значним ступенем автономії;

4.3

при обґрунтуванні оперативних, тактичних та стратегічних управлінських рішень щодо різних аспектів функціонування підприємства;

Зміст навчальної дисципліни за темами. 

Тема 1. Введення до бізнес-аналізу та бізнес-аналітики. Предмет та об’єкт бізнес-аналітики. Мета і завдання дисципліни.

Тема 2. Технології аналізу проблем компанії. Техніки експертного аналізу. Бази даних. Системи збору та аналізу баз даних.

Тема 3. Аналітика ефективності організації праці, комунікації підприємства

Тема 4. Аналітичні системи управління та контролю збутової діяльності

Тема 5. Аналітичні системи управління та контролю фінансової діяльності

Тема 6. Візуалізація баз даних та звітів підприємства

Тема 7. Аналітичні системи управління та контролю маркетингової діяльності

Тема 8. Аналітичні системи управління та контролю маркетингової діяльності

Тема 9. Побудова звітності управлінської звітності підприємства

 

Викладацький склад:

Будяєв М.О., кандидат економічних наук, доцент,доцент кафедри  бізнес-економіки та підприємництва, e-mail: maksym.budiaiev@kneu.edu.ua

 

Рекомендовані інформаційні джерела:

  1. Провост Фостер, Фоусет Том,  DataScienceдля бізнесу. Як збирати, аналізувати та використовувати дані/ пер. З англ. Анастасія Дудченко. – 2-ге вид. – К.: Наш формат, 2020. – 400 с.

  2. Harmon Paul. Business Process Change: A Business Process Management Guide for Managers and Process Professionals / Paul Harmon – 4th Edition, 2019. – Р. 512.

  3. IIBA Global Business Analysis Core Standard v.1.0. Nov.2022 // https://publications.iiba.org/public/IIBA_Global_BusinessAnalysis_CoreStandard.pdf

  4. Kupersmith, K., McGoey, K., Mulvey, P. Business Analysis For Dummies, For Dummies (2013)

  5. Чубка О, Хома І., Ливдар М. Книга Фінансовий аналіз. Практикум. К., Кондор, 2023

 

Робоча програма дисципліни

Методичні рекомендаціїї дисципліни

Остання редакція: 29.02.24