Факультет економiки та управлiння

Управління витратами в агробізнесі

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«Управління витратами в  агробізнесі»

(Cost management in agribusiness)

Рекомендована для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти

 

Мета вивчення навчальної дисципліни є  набуття  і розвиток  здобувачами  магістерської програми теоретичних знань  і практичних навичок  з управління витратами в сфері агробізнесу.

 

Міждисциплінарні зв’язки дисципліни.  Дисципліна «Управління витратами в  агробізнесі» ґрунтується на знаннях, уміннях та практичних навичках, отриманих у процесі вивчення інших навчальних дисциплін. Дисципліна пов’язана з вивченням понять і інструментарію таких дисциплін магістерського рівня вищої освіти: «Глобальна економіка», «Управління вартістю агробізнесу», «Маркетинговий менеджмент в агробізнесі», «Технології агровиробництва» та «Управління стратегічними змінами в агробізнесі», «Аграрна політика». Для успішного вивчення дисципліни необхідні базові знання з функціонування фінансового і аграрного ринків, економіки підприємства, бухгалтерського обліку.

 

Результати навчання, методи навчання та засоби діагностики:

Таблиця 1 – Методи навчання та засоби діагностики результатів навчання з навчальної дисципліни «Управління витратами в  агробізнесі» у відповідності до результатів навчання

Код  

Результат навчання  

Методи навчання  

Засоби діагностики  

1.  

Знання:  

1.1.  

Фундаментальних концепцій формування витрат в агробізнесі, теоретичних та методичних інструментів для діагностики і моделювання витрат в агробізнесі.  

лекція, семінарське заняття, дискусія, вирішення практичних завдань, індивідуальних завдань 

опитування, 

тестування, презентація результатів, 

модульна контрольна робота, перевірка індивідуального завдання, екзамен 

1.2.  

Методологічних основ прийняття фінансових рішень з врахуванням впливу на витрати в агробізнесі. 

2.  

Уміння/навички:  

2.1  

Обґрунтовувати та формулювати  рішення, пов’язані з використанням  виробничих ресурсів – землі, капіталу, праці, підприємництва та інформації;. 

 семінарське заняття,  вирішення практичних завдань, аналітична доповідь, вирішення

ситуаційних вправ 

тестування, перевірка практичних завдань, презентація результатів,  

модульна контрольна робота, перевірка індивідуального завдання, екзамен 

2.2  

Обґрунтовувати  технічні аспекти формування витрат в процесі виконання рішень щодо комбінації ресурсів і продукції типу "ресурс–продукт", "ресурс–ресурс", "продукт–продукт" і  "продукт–ресурс".  

2.3  

На основі розроблених виробничих бюджетів в рослинництві, тваринництві, обслуговуючих та підсобних виробництвах приймати управлінські рішення щодо ефективності виробництва.  

 

Здійснювати оперативний контроль за витратами на рівні виробничих підрозділів підприємства

3.  

Комунікація  

 

 

3.1  

Здатність працювати у сфері агробізнесу і торгівлі аграрною продукцією, здійснювати зрозуміле донесення власних висновків, а також знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до контрагентів, членів структурного підрозділу та колективу підприємства агробізнесу, фахівців і нефахівців. Мотивувати людей рухатися до спільної мети, керувати проєктами в агротрейдингу. 

лекція, семінарське заняття, дискусія, аналітична доповідь, вирішення ситуаційних вправ 

опитування,  

презентація результатів,  

модульна контрольна робота, презентація індивідуального завдання, екзамен 

4.  

Відповідальність і автономія  

 

 

4.1  

Володіти методами для самостійного обґрунтування управлінських рішень щодо управління витратами в агробізнесі.  

семінарське заняття, дискусія, вирішення практичних завдань,  аналітична доповідь, вирішення ситуаційних вправ 

перевірка практичних завдань, презентація результатів,  

модульна контрольна робота, перевірка індивідуального завдання, екзамен 

4.2.  

Демонструвати розуміння особистої відповідальності за професійні та управлінські рішення чи надані пропозиції/рекомендації, які можуть впливати на формування, реалізацію та контроль запланованих заходів в сфері управління витратами в  агробізнесі 

 

Зміст навчальної дисципліни за темами

Тема 1. Управління витратами в системі аграрного менеджменту

Тема 2. Механізм формування витрат в ринковій економіці

Тема 3. Макроекономічне регулювання і його вплив на формування витрат

Тема 4. Формування витрат на рівні підприємств агробізнесу

Тема 5. Вплив організаційних форм господарювання на формування витрат в агробізнесі

Тема 6. Аграрний менеджмент в системі формування і регулювання витрат

Тема 7. Менеджмент витрат, пов’язаний з функціонуванням земельних ресурсів

Тема 8. Фінансовий менеджмент та менеджмент капіталу

Тема 9. Менеджмент витрат, пов’язаний з функціонуванням трудових ресурсів

Тема 10. Оперативне регулювання витрат

 

Науково-педагогічні працівники, що забезпечують викладання навчальної дисципліни

Дем’яненко  Сергій Іванович, професор, доктор економічних наук, професор кафедри менеджменту.                       e-mail: demyanenko@kneu.edu.ua

Ничипорук Олександр Юрійвич, кандидат економічних наук, доцент кафедри бізнес-економіки та підприємництва.  е-mail: oleksandr.nychyporuk@kneu.ua

 

Рекомендовані інформаційні джерела

  1. Дем’яненко С.І. Менеджмент витрат в АПК  : Навч. посіб. – К.КНЕУ, 2008. – 464 с.
  2. Дем’яненко С.І. Власність на виробничі ресурси і формування  собівартості продукції в сільському господарстві. – К.: МНТУ, 1996.
  3. Дем’яненко С.І. Менеджмент виробничих витрат у сільському господарстві: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 1998. – 264 с.
  4. Дем’яненко С.І. Аграрний менеджмент. Підручник. – К.: КНЕУ, 2018. – 520 с. (електронне видання).
  5. Дем’яненко С.І. Менеджмент аграрних підприємств. Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2005. – 347 с.
  6. Андрійчук В.Г. Бауер Л. Менеджмент: прийняття рішень і ризик. Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 1998. – 313 с.
  7. Ліссітса О. Метод збалансованої системи показників як новий стратегічний інструмент управління для українських аграрних підприємств. Сільське господарство України: криза та відновлення (За ред. Штефона фон Крамона-Таубаделя, Сергія Дем’яненка, Арніма Куна). – К.: КНЕУ, 2004, с. 122 -128.

 

 

Робоча програма навчальної дисципліни

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни

 

Остання редакція: 26.02.24