Факультет економiки та управлiння

Освітні програми (МАГІСТР)

Бізнес-економіка (спец. 051)

 

Освітньо-професійна програма (МАГІСТР)

Бізнес-економіка

Спеціальність 051 «Економіка»

 

Керівник програми Швиданенко Генефа Олександрівна, професор, кандидат економічних наук, професор кафедри бізнес-економіки та підприємництва. Ел.пошта: shvydanenko.henefa@kneu.edu.ua 

Місія програми: підготовка бізнес-економістів нової управлінської формації.

Економіка агробізнесу та агротрейдинг (спец. 051)

Освітньо-професійна програма (МАГІСТР)

Економіка агробізнесу та агротрейдинг

 

Спеціальність 051 "Економіка"

 

 


 

Освітньо-професійна програма «Економіка агробізнесу та агротрейдинг» спрямована на підготовку висококваліфікованихі конкурентоспроможних фахівціву галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка», формування системних умінь аналізу ефективності, управління економічними процесами на підприємствах агробізнесу різних типів

Економічна аналітика (спец. 051)

Освітньо-професійна програма (МАГІСТР)

Економічна аналітика

Спеціальність 051 "Економіка"

 


За освітньою програмою «Економічна аналітика» здійснюється підготовка фахівців з аналітичним типом мислення, які здатні розробляти програми, плани, стратегії розвитку економіки на різних рівнях її функціонування. Економічний аналітик володіє сучасними методами прийняття управлінських рішень, вміє планувати та розробляти стратегії, проектувати системи управління, аналізувати та оцінювати діяльність компаній і організацій

Менеджмент бізнес-організацій (спец. 073 )


Освітньо-професійна програма (МАГІСТР)

       Менеджмент бізнес-організацій

       Спеціальність 073 "Менеджмент"

 


 

Освітньо-професійна програма «Менеджмент Бізнес-Організацій» спрямована на підготовку успішних управлінців для бізнесу різних форм власності в епоху цифрової економіки через формування системного управлінського мислення з опануванням сучасного практичного інструментарію стратегічного, проєктного та функціонального менеджменту.

ПРОЄКТ ОПП "МБО" 2023

ПЕРЕВАГИ ВИПУСКНИКІВ ПРОГРАМИ

 

 • Системне стратегічне мислення
 • Cформовані навички управління на основі проєктного підходу
 • Майстерність в розробці та прийнятті управлінських рішень
 • Розвинені навички лідерської поведінки та командної роботи
 • Поглиблені спеціалізовані знання щодо управління організаціями різних форм власності

 

ПЕРЕВАГИ НАВЧАННЯ НА ПРОГРАМІ

 

 • Навчання у взаємодії із бізнесом, зустрічі з експертами-фахівцями, майстер-класи провідних практиків
 • Формат змішаного навчання (он-лайн та офф-лайн)
 • Індивідуальний графік навчання, що дозволяє гнучко управляти часом та поєднувати навчання і роботу
 • Індивідуальна траєкторія навчання, що дозволяє особисто обирати цікаві для себе дисципліни
 • Спрямування навчання на вирішення актуальних практичних кейсів у командах та реалізацію групових й індивідуальних проєктів
 • Долучення до міжнародних практик навчання та управління - участь у міжнародній програмі «International Master Week», stream «Managing International Projects» (Університет Сієни, Італія)

 

НАВИЧКИ, ЯКІ ОТРИМУЄ ВИПУСКНИК

 

 • розуміння закономірностей розвитку бізнес-організацій в умовах глобалізації та діджиталізації економіки;
 • трансформації систем управління відповідно до реалій нової економіки;
 •  формування мережевих та віртуальних організацій;
 • використання сучасних підходів, практик та інформаційних технологій управління проєктами різного типу;
 • застосування методик управлінського діагностування та аналізу стратегічної позиції бізнес-організацій;
 • управління поведінкою працівників, зокрема взаємодією в групах, конфліктами, комунікаціями, організаційною культурою та організаційним розвитком;
 • опанування технологій заснування нового бізнесу та стартап-менеджменту; розробки стратегії розвитку власної справи;
 • розроблення та обґрунтування управлінських рішень щодо підвищення конкурентоспроможності та ефективності функціонування бізнес-організацій;
 • вивчення і впровадження кращих управлінських практик;
 • проведення наукових досліджень з питань удосконалення управління бізнес-організаціями
Менеджмент проєктів і консалтинг (спец. 073)

Освітньо-професійна програма (МАГІСТР)

Менеджмент проєктів і консалтинг

Спеціальність 073 "Менеджмент"

 


Гарант програми: Верба Вероніка Анатоліївна

доктор економічних наук, професор кафедри менеджменту, директор Інституту управлінського консультування КНЕУ, Certified Management Consultant (CMC)

Освітньо-професійна програма «Менеджмент проєктів і консалтинг» розроблена з метою створення унікального освітнього простору для підготовки висококваліфікованих фахівців з менеджменту, які володіють сучасною методологією управління, знають і вміють застосовувати технології проєктного менеджменту та консалтингу відповідно до міжнародних професійних стандартів, здатні вирішувати складні завдання з розвитку організацій в умовах глобальних викликів і невизначеності, мають компетенції системного, стратегічного і критичного мислення, володіють методологією та аналітичним інструментарієм розробки проєктів розвитку організацій, консалтингової підтримки їх розробки та впровадження

Підприємництво (спец. 076)

Освітньо-професійна програма (МАГІСТР)

Підприємництво

Спеціальність 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"

 


Найголовнішим завданням сучасного бізнесу є пошук новітніх способів задоволення запитів ринку, забезпечення ефектиного управління матеріальними і нематеріальними ресурсами, формування у працівників підприємницького типу мислення та активне впровадження в ділову практику інструментів стратегічного управління

Публічне управління та державна служба (спец. 281)

Освітньо-професійна програма (МАГІСТР)

Публічне управління
та державна служба

 

Спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування»

 


За освітньо-професійною програмою «Публічне управління та державна служба» здійснюється підготовка фахівців високого рівня компетентності для публічного управління та адміністрування, здатних здійснювати науковий й практичний супровід політичних, соціальних та економічних реформ в Україні на загальнодержавному, регіональному та місцевому рівнях, а також здійснювати адміністративну діяльність в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, установах, організаціях різного рівня підпорядкування

Цифрове врядування (спец. 281)

Освітньо-професійна програма (МАГІСТР)

Цифрове врядування

 

Спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування»


 

За освітньо-професійною програмою «Цифрове врядування»  здійснюється підготовка фахівців високого рівня компетентності, здатних професійно розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері публічного управління та адміністрування завдяки набутим знанням, умінням, навичкам щодо формування та реалізації державної політики цифрового розвитку, здійснення сервісної діяльності органів публічної влади на центральному, регіональному, місцевому рівнях із використанням сучасних цифрових технологій