Факультет економiки та управлiння

Інноваційний бізнес_076_Комерційна діяльність та логістика

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇДИСЦИПЛІНИ

«ІННОВАЦІЙНИЙ БІЗНЕС»

(Innovative development of the busines)

Рекомендована для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти

Мета навчальної дисципліни - формування у слухачів, що здобувають магістерський ступінь комплексу знань, вмінь,  навичок у поглибленні фахових компетенцій щодо забезпечення інноваційного розвитку економічних систем, оцінювання їх інноваційного потенціалу, обґрунтування та реалізації ефективних управлінських рішень з розвитку економіки на інноваційних засадах, що зумовлено об’єктивною необхідністю зміни управлінського інструментарію відповідно сучасним вимогам, спроможного забезпечити ефективне управління інноваційним розвитком та його змінами, подолання опору інноваціям, адаптації до них керівників, використання та поширення інноваційних потоків, їх вплив на сферу конкуренції та розвиток суспільства в цілому.

Міждисциплінарні зв’язкидисципліни «Інноваційний бізнес» визначаються особливостями підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освітиспеціальності 076 «Підприємництво та торгівля» освітньо-професійної програми «Комерційна діяльність та логістика». Викладання курсу «Інноваційний бізнес» ґрунтується на логіці теоретичного і методичного фундаменту організації ведення бізнесу. Відповідно   до   структури   навчального   плану,   вивчення   дисципліни «Інноваційний бізнес»   ґрунтується   на   методологічних положеннях суміжних економічних дисциплін рівня   вищої   освіти «бакалавр»,   зокрема   «Економіка інновацій»,   «Інноватика», «Аналіз інновацій»,  «Потенціал і розвиток підприємства», «Інфраструктура   ринку інновацій»; магістерського рівня – «Стратегічний менеджмент».

Методи навчання та засоби діагностики результатів навчання з навчальної дисципліни «Інноваційний розвиток підприємства» у відповідності до результатів навчання

Результат навчання за навчальною дисципліною

Методи навчання

Засоби

діагностики

Код

Результат навчання

1.

Знання:

1.1

характеристики та типології інновацій, принципів здійснення, форм і моделей інноваційного розвитку, правових основ та організаційних форм інноваційноїдіяльності, тенденцій, особливостей та проблемінноваційногорозвитку економічних системв Україні

лекція, семінарське заняття, дискусія

лекція, семінарське заняття, дискусія

презентація, опитування, тест, case-study, модульна робота, екзамен

1.2

сутностіінноваційнїідеї, її джерел та методів пошуку, вибору типу інноваційного підприємства та обґрунтування цілей інноваційноїдіяльності, організації процесу створення і реєстрації інноваційногопідприємства.

1.3

сутності, форм та структури стартовогокапіталу, порядкуформування стартовогокапіталу та його джерел, особливостей формування та ефективність використання персоналу фірми,сутності, функцій, форм і систем, державної політики і основ організації інноваційноїдіяльності.

лекція, семінарське заняття, вирішення конкретних задач та ситуацій

лекція, семінарське заняття, дискусія

1.4

сутності та характеристики інноваційних процесів та оцінювання ефективності технічних та організаційних нововведень, характеристики інвестиційної діяльності фірми, методів фінансування окремих інвестиційних програм та проектів, поняття, змістовної сутності, особливостей ідентифікації Start-up як організаційної форми  реалізації бізнес-ідеї, напрямків діяльності та оцінювання рівня привабливості виду діяльності за спеціалізацією start-up

1.5

формування стратегії здійснення інноваційної діяльності, методології та стадій розробки бізнес-плану, структури та логіки розробки бізнес-плану; концептуальних основ адміністрування інноваційної діяльності

лекція, семінарське заняття, вирішення конкретних задач та ситуацій

1.6

особливостей організації бюджетування інноваційної діяльності, загальної характеристики витрат, собівартості окремих виробів, формування витрат центрів відповідальності та підприємства у цілому

лекція, семінарське заняття, вирішення конкретних задач та ситуацій

1.7

фінансово-економічних засад інноваційної діяльності та  аналітичного оцінювання ефективності інноваційної діяльності, змісту і класифікаціїфінансових результатів, формування та розподілу прибутку, сутності та особливостей оподаткування інноваційної діяльності, порядку формування та обчислення показників ефективності інноваційної діяльності; сутності та оцінки ризиків, шляхів та методів зниження ризику в інноваційної діяльності

лекція, семінарське заняття, вирішення конкретних задач та ситуацій

1.8

сутності і складових успіху інноваційної діяльності, роль інноватора як основного суб’єкта ринкових відносин, концептуальних положень етичних норм в інноваційній діяльності, правового фундаменту визнання соціальної відповідальності бізнесу, значення бізнес-культури для розвитку підприємства, формування та підтримка бізнес-культури

лекція, семінарське заняття, дискусія

1.9

сутності та функцій бізнес-комунікації в інноваційної діяльності, форм та принципів ділового спілкування, моделей крос-культурної поведінки в бізнесі, ділового етикету і бізнес-протоколу;технологій попередження та усунення бізнес-конфліктів

 

 

2.

Уміння/навички:

2.1

використовувати аналітичний та методичний інструментарій для розуміння логіки прийняття зважених рішень щодо способу створення Start-up та його організаційно-правової форми; визначати переваги і недоліки організаційно-правових форм інноваційноїдіяльності; аналізувати і оцінювати стан і тенденції інноваційного розвитку економічних систем

семінарське заняття, дискусія, case-study

семінарське заняття, дискусія, робота в малих творчих групах

презентація, опитування, тест, case-study, модульна робота, екзамен

 опитування, тест, case-study

презентація, опитування, тест, case-study

 опитування, тест, case-study

2.2

здійснювати пошук інноваційноїідеї; обґрунтувати економічну доцільність і ефективність певної форми організації бізнесу; розробляти установчі документи; порахувати ціну входження в бізнес; вибирати торговельні підприємства за вибором вартості приміщення

2.3

розраховувати необхідну величину стартовогокапіталу; використовувати можливі варіанти формування стартовогокапіталу; вміти аналізувати економічні переваги і недоліки організаційних варіантів поповнення виробничих ресурсів; визначити виробничу потребу в оновленні основних фондів; розробляти, оцінювати альтернативні варіанти та вибирати оптимальний шлях оновлення основних фондів

перевірка виконання розрахункових робіт, case-study

2.4

оцінювати інвестиційну привабливість та ділову репутацію  інноваційного підприємства;  формулювати аналітичні висновки ; розробляти інвестиційні проекти та обґрунтовувати їх економічну доцільність  і ефективність; оцінювати результативність інноваційної діяльності

семінарське заняття, дискусія,вирішення конкретних задач та ситуацій

2.5

формувати інформаційну базу розроблення бізнес-плану; оцінювати сприятливі зовнішні можливості та загрози реалізації бізнес-проекту; виявляти сильні та слабкі сторони підприємства, визначати місію підприємства; аналізувати стратегічні альтернативи і обирати стратегію; розробляти розділи бізнес-плану; проводити експертизу і презентацію  бізнес-плану

семінарське заняття, дискусія,вирішення конкретних задач та ситуацій

2.6

будувати залежність зміни витрат від змін обсягу виробництва, зображати взаємозв’язок показників обсягу виробництва, витрат та прибутку; визначати графічно та аналітично точку беззбитковості; розраховувати маржинальний дохід та коефіцієнт маржинального доходу

семінарське заняття, дискусія,вирішення конкретних задач та ситуацій

2.7

оцінювати    показники прибутковості підприємства; розраховувати прибуток від продажу товарної продукції; оцінювати показники фінансової діяльності; аналізувати рентабельність, прибуток; обчислювати  податок на прибуток, податок з доходів фізичних осіб; розраховувати єдиний податок

семінарське заняття, дискусія,вирішення конкретних задач та ситуацій

презентація, опитування, тест

2.8

формувати та обчислювати показники щодо оцінювання ефективності інноваційної діяльності; здійснювати аналіз та оцінювання ефективності інноваційної діяльності; формулювати аналітичні висновки; розробляти, формулювати та економічно обґрунтовувати заходи щодо економічної доцільності та ефективності реалізації проекту

семінарське заняття, дискусія, case-study

 опитування, тест, case-study

2.9

використовувати методику оцінки впливу ризиків та напрями їхньої мінімізації; вплив різних видів ризиків на прийняття господарських рішень; оцінювати результативність та ефективність інноваційної діяльності;

семінарське заняття, дискусія, case-study

презентація, опитування, тест, case-study

3.

Комунікація

Вироблення у здобувачів практичних навиків командної роботи, а саме:

семінарське заняття, дискусія,вирішення конкретних задач та ситуацій

 

перевірка виконання розрахункових робіт, case-study, перевірка виконання вирішених конкретних задач та ситуацій, презентація,екзамен

3.1

Вироблення у здобувачів практичних навиків командної роботи, а саме:

3.2

донесення інформації, ідей, проблем, рішень, власного досвіду та аргументації

3.3

здатність працювати в команді- брати на себе відповідальність задля досягнення поставленої мети

3.4

спілкування з професійних питань усно та письмово  з учасниками економічних відносин щодо забезпечення функціонування та розвитку підприємства

4.

Відповідальність і автономія

продемонструвати розуміння особистої відповідальності та спроможність нести відповідальність за вироблення професійних або управлінських рішень чи надані рекомендації, які можуть впливати на розвиток компанії

семінарське заняття, дискусія,вирішення конкретних задач та ситуацій, аналітична доповідь

 

перевірка виконання розрахункових робіт, case-study, модульна робота, екзамен

4.1

управління складною технічною або професійною діяльністю чи проєктами

4.2

формування суджень, що враховують соціальні, наукові та етичні аспекти

4.3

організації та керівництвом професійним розвитком осіб та груп

4.4

при обґрунтуванні оперативних, тактичних та стратегічних управлінських рішень щодо різних аспектів функціонування підприємства.

4.5

при продукуванні власних практичних ідей на принципах академічної культури й доброчесності

4.6

при здатності продовжувати навчання із значним ступенем автономії

4.7

при здатності до самостійного і незалежного мислення

 

Зміст дисципліни, що пропонується для вивчення студентами за модулями та темами.

Тема 1. Інновації як основа економічного розвитку

Тема 2. Сучасні організаційні форми інноваційного бізнесу

Тема 3. Державне та міжнародне регулювання інноваційного бізнесу

Тема 4. Національні екосистеми інновацій

Тема 5. Трансфер технологій 1

Тема 7. Інтелектуальна власність, її види та охорона

Тема 8. Оцінювання та комерціалізація об’єктів права інтелектуальної власності

Тема 9.Маркетинг інновацій

Тема 10.Стратегії інноваційного бізнесу

Тема 11.Бізнес-моделі інноваційного підприємництва

Тема 12.Інвестиційне забезпечення розвитку інноваційного бізнесу

Тема 13. Контролінг в інноваційному бізнесі

Тема 14. Ризик-менеджмент інновацій

Викладацький склад:

Петренко Людмила Анатоліївна, доктор економічних наук, професор кафедри бізнес-економіки та підприємництва,

е-mail: liudmyla.petrenko.3@kneu.edu.ua

Лаврененко Валетина Віталіївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри бізнес-економіки та

підприємництва,  е-mail: valentyna.lavrenenko@kneu.ua

Вострякова Валентина Юріївна , кандидат економічних наук, доцент кафедри бізнес-економіки та підприємництва, е-mail: vvostriakova@kneu.edu.ua

Терентьєва Олена Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри бізнес-економіки та підприємництва, е-mail: terentieva_olena@ukr.net

Рекомендовані інформаційні джерела:

  1. Антонюк Л.Л. Інновації: теорія, механізм розробки та комерціалізації. / Л.Л.Антонюк, А.М.Поручник, В.С.Савчук – К.: КНЕУ, 2003
  2. Економіка та організація інноваційної діяльності: практикум / І. А. Павленко, Г.О. Швиданенко, Н.І.Норіцина. - К.: КНЕУ, 2012. - 347 с
  3. Павленко І. А. Економіка та організація інноваційної діяльності: навч. посібник / І. А. Павленко. - К.: КНЕУ, 2004. - 204 с.
  4. Павленко І. А. Інноваційне підприємництво у трансформаційній економіці України: монографія / І. А. Павленко; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. заклад "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". - К.: КНЕУ, 2007. - 243 с.
  5. Технології інноваційного розвитку підприємств у контексті інституціоналізму: монографія / Н.П.Гончарова, Г.О.Швиданенко, І.С.Капарулін та ін. ; за заг. ред. канд. екон. наук, проф. Г.О.Швиданенко. – К.: КНЕУ, 2012. – 225 с.

Робоча програма

Методичні матеріали

 

 

Остання редакція: 17.06.24