Факультет економiки та управлiння

Наукова робота

Важливим напрямком діяльності кафедри економічної теорії є наукова діяльність. Її роль визначається тим, що в умовах швидкого морального старіння інформації розвиток вищої освіти і підготовка висококваліфікованих кадрів неможливі без здійснення викладачами власних науково-дослідних робіт. Кафедра економічної теорії займає провідні позиції у науково-дослідній роботі в університеті. 

 


НАУКОВІ ШКОЛИ


Наукова школа "СУЧАСНА ПОЛІТИЧНА ЕКОНОМІЯ"
Засновник - Юрій Кузмич Зайцев, доктор економічних наук, професор. Ефективна реалізація функцій сучасної політичної економії можлива лише за умов дотримання певних принципів, серед яких, насамперед, принцип методологічного плюралізму, подолання предметної та методологічної автаркії при дослідженні природи економічних явищ і процесів, збагачення понятійного апарату політичної економії, насамперед, на основі поєднання категоріального та інституціонального рівня досліджень основних закономірностей, тенденцій та соціальних форм розвитку економічних систем.

Наукова школа "ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ УКРАЇНИ"
Започаткована в 50-х рр. ХХ-го ст. в Академії наук Української ССР, була пов’язана з науковими розробками В.С.Жученка, С.М.Злупка, Л.Я.Корнійчук, В.П.Теплицького та інших вчених, а також публікацією праць “Нариси з історії економічної думки на Україні” (1956) і “З історії економічної думки на Україні” (1961), що виокремили українську економічну думку як окрему предметну сферу аналізу з радянської економічної думки в цілому. Професор Л.Я.Корнійчук, яка стояла біля витоків формування наукової школи історії економічної думки України, в стінах Київського національного економічного університету згуртувала навколо себе однодумців, послідовників, учнів (В.М.Фещенко, С.Н.Антонюк, Л.В.Воробйова, Н.О.Тимочко, Ю.В.Тимченко), що продовжили справу вивчення економічної думки України та наукового внеску її представників у світову економічну теорію.

 


НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ


Наукові дослідження здійснюються згідно з планом науково-дослідної роботи кафедри за темами:

"Трансформація економічних парадигм в умовах сучасної економічної кризи" (2017-2021).
Науковий керівник теми: Кириленко В.І.


В умовах світової економічної кризи акцент економічного аналізу все частіше зміщується на інститути та інституціональні механізми, що регулюють господарське життя суспільства та визначають потенційні межі його розвитку. Особливу теоретичну і практичну актуальність набуває використання інституціональних підходів в межах дискусії щодо необхідності перегляду панівної економічної парадигми на сучасному етапі розвитку економічної системи.

 

"Сучасна економічна думка про еволюцію господарських систем: цивілізаційний підхід" (2015-2020)
Науковий керівник теми: Степаненко С.В./Фещенко В.М.


На методологічному підґрунті цивілізаційної парадигми суспільствознавства досліджується процес становлення та розвитку господарства країн Європейської цивілізації від давнини до сучасності у відображенні української та світової економічної думки з урахуванням теоретичних, філософських та національно-ментальних особливостей розвитку їх наукових шкіл та напрямів.

 


НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ (ПУБЛІКАЦІЇ)


Наукова діяльність кафедри у 2022 році

Наукова діяльність кафедри у 2018 році

Наукова діяльність кафедри у 2017 році

Наукова діяльність кафедри у 2016 році

 


НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ КОНФЕРЕНЦІЇ


Заплановані кафедрою наукові заходи у 2019 році

Економічна спадщина К. Маркса: погляд через призму століть [Електронний ресурс]: Зб. матеріалів Всеукр. Круглого столу ; 25 квітня 2018 року. - К.: КНЕУ, 2018.

Суспільство, економіка та економічна наука в ХХІ столітті : зб. матеріалів ІІ міжнар. наук.-практ. конф. 21-22 квітня 2017 р. - Київ : КНЕУ, 2017. - 260, [4] с.

Остання редакція: 13.02.23