Факультет економiки та управлiння

Тренінг-курс «Створення та розвиток ІТ-продуктів»

АНОТАЦІЯ 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Тренінг-курс «Створення та розвиток ІТ-продуктів»

Training course "Creation and development of IT products"

 

Рекомендована для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти

 

1. Мета вивчення дисципліни полягає у формуванні комплексу знань в системі продуктового ІТ, підприємництва і продуктового менеджменту та набутті компетенцій та практичних навичок для діяльності у продуктовій ІТ-компанії. 

Міждисциплінарні зв’язки. Викладання тренінг-курсу «Створення та розвиток ІТ-продуктів» ґрунтується на синтезі знань, вмінь і навичок, отриманих при вивченні інших дисциплін та зорієнтоване на засвоєнні здобувачами теоретичних засад і методичного інструментарію формування і реалізації стратегії управління в продуктових ІТ компаніях. Дисципліна тісно пов’язана з такими навчальними дисциплінами, як діджитал-підприємництво та цифрові бізнес-моделі, дизайн-мислення та розвиток креативності, бізнес-процеси та їх автоматизація, стратегічний менеджмент, бізнес-аналітика для підприємця та іншими. 

2. Результати навчання, методи навчання та засоби діагностики.

Методи навчання та засоби діагностики результатів навчання з навчальної дисципліни 

Тренінг-курс «Створення та розвиток ІТ-продуктів»

Результат навчання за навчальною дисципліною

Методи навчання

Засоби 

діагностики 

Код

Результат навчання

1.

Знання:

1.1

сутності понять «господарські рішення», «оптимальні форми  представлення та реалізації господарських рішень; «ідентифікація та якісний і кількісний аналіз ризиків», «теорія ігор», «корисність», «страхування та передача ризику»; управлінських концепцій ризик-менеджменту; характеристик різновидів ризиків

лекція, семінарське заняття, дискусія

Презентація результатів, опитування, тест, case-study, контрольні вправи, модульна робота

1.2

змісту процесів обґрунтування господарських рішень в умовах невизначеності, що потребують застосування нових підходів, елементів теорії ігор та теорії корисності

1.3

методів та технологій якісного та кількісного оцінювання можливих ризиків, соціально-економічних наслідків підприємницьких рішень

лекція,семінар-дискусія з елементами аналізу, вирішення конкретних задач та ситуацій, аналіз кейсів

1.4

змістовних відмінностей різновидів сценаріїв і стратегій розвитку при реалізації фінансових та інвестиційних рішень

1.5

статистико-математичних методів для здійснення моделювання результатів обраного господарського рішення

 

2.

Уміння/навички:

2.1

застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та вирішення завдань та практичних ситуацій в діяльності підприємства в умовах невизначеності, мінливості та ризику

лекція, семінарське заняття, вирішення конкретних задач

лекція,семінарське заняття, дискусія, 

Презентація результатів, опитування, тест, case-study, контрольні вправи, модульна робота

2.2

здійснювати розробку та обґрунтування господарських рішень на основі комплексу методів та моделей, системи показників економічного обґрунтування господарських рішень 

2.3

вирішувати проблемні питання та нестандартні ситуації у професійній діяльності за умов невизначеності, ризиків та конфліктів; 

лекція, вирішення конкретних задач та ситуацій

2.4

здійснювати ідентифікацію, аналіз та оцінку ризику та соціально-економічні наслідки майбутніх господарських рішень, використовуючи комп’ютерну техніку та програмно-математичні комплекси; 

лекція, семінарське заняття, розв'язання ситуаційних вправ

2.5

обґрунтовувати рішення в умовах невизначеності, що потребують застосування нових підходів, елементів теорії ігор та теорії корисності 

лекція, семінар-вирішення ситуаційних вправ  

2.6

економічно обґрунтовувати напрями та методи регулювання підприємницьких ризиків на підприємстві.

лекція,семінар-розгорнута бесіда, семінар-дискусія, вирішення ситуаційних вправ

2.7

розробляти сценарії і стратегії розвитку при реалізації фінансових та інвестиційних рішень 

3.

Комунікація

Вироблення у здобувачів практичних навиків командної роботи, а саме:

семінарське заняття, дискусія,вирішення конкретних задач та ситуацій

Перевірка виконання розрахункових робіт, case-study, перевірка виконання вирішених конкретних задач та ситуацій, презентація 

3.1

донесення інформації, ідей, проблем, рішень, власного досвіду та аргументації

3.2

здатність працювати в команді - брати на себе відповідальність задля досягнення поставленої мети

3.3

спілкування з професійних питань усно та письмово  з учасниками економічних відносин щодо забезпечення зростання та розвитку бізнесу

3.4

здатність розробляти пропозиції щодо усунення виявлених недоліків, помилок, відхилень

4.

Відповідальність і автономія

продемонструвати розуміння особистої відповідальності та спроможність нести відповідальність за вироблення професійних або управлінських рішень чи надані рекомендації, які можуть впливати на розвиток компанії 

семінарське заняття, дискусія,вирішення конкретних задач та ситуацій, аналітична доповідь

Перевірка виконання розрахункових робіт, case-study, модульна робота, 

4.1

формування суджень, що враховують соціальні, наукові та етичні аспекти

4.2

організації та керівництвом професійним розвитком осіб та груп

4.3

при обґрунтуванні оперативних, тактичних та стратегічних підприємницьких рішень щодо розвитку підприємства.

4.4

при продукуванні власних практичних ідей на принципах академічної культури й доброчесності

4.5

при здатності продовжувати навчання із значним ступенем автономії

4.6

при здатності до самостійного і незалежного мислення

3. Зміст навчальної дисципліни за темами 

Тема 1. Вступ до курсу про продуктове IT.

Тема 2. Продуктова команда. Продактменеджер та менеджмент.

Тема 3. Дослідженя цільової аудиторії.

Тема 4. Ухвалення рішень у цифрових продуктах.

Тема 5. Продуктова аналітика.

Тема 6. Performance-маркетинг та залучення користувачів.

Тема 7. Поведінкові патерни.

Тема 8. Продуктовий дизайн.

Тема 9. Технічна складова створення продукту.

Тема 10. Управління командами та лідерство.

4. Науково-педагогічні працівники та адреси їх електронної пошти

Ямненко Г.Є., кандидат економічних наук, доцент кафедри бізнес-економіки та підприємництва, e-mail: yamnenko@kneu.edu.ua

 

        5. Рекомендовані інформаційні джерела

  1. Барден Ф. Злом маркетингу. Наука про те, чому ми купуємо. К.: Форс, 2021. 304 с. 

  2. Кон М. Оцінювання і планування в Agile. К.: Фабула, 2019. 356 с.

  3. Лукомінський М. Наввипередки. Як стати єдинорогом серед океану віслюків.  Х.: Віват, 2021. 256 с. 

  4. Панченко І. Ієрархія, цілі й розвиток стартапу. Що таке RoadMap і як її створити. 2022 – URL: https://vctr.media/ua/shho-take-roadmap-i-yak-korystuvatysja-140780/ 

Робоча програма дисципліни

Методичні рекомендаціїї дисципліни

Остання редакція: 28.02.24