Факультет економiки та управлiння

Управління вартістю агробізнесу

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«Управління вартістю агробізнесу»

(Agribusiness value management)

Рекомендована для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти

 

Мета вивчення навчальної дисципліни: сформувати розуміння створюваної в агробізнесі вартості, освоєння методики та отримання навичок управління вартістю підприємств агробізнесу.

Міждисциплінарні зв’язки дисципліни.  Дисципліна «Управління вартістю агробізнесу» ґрунтується на знаннях, уміннях та практичних навичках, отриманих у процесі вивчення інших навчальних дисциплін. Дисципліна пов’язана з вивченням понять і інструментарію таких дисциплін магістерського рівня вищої освіти: «Глобальна економіка», «Управління витратами в агробізнесі», «Маркетинговий менеджмент в агробізнесі», «Технології агровиробництва» та «Управління стратегічними змінами в агробізнесі», «Аграрна політика». Для успішного вивчення дисципліни необхідні базові знання з функціонування фінансового і аграрного ринків, економіки підприємства, бухгалтерського обліку. 

Результати навчання, методи навчання та засоби діагностики:

Таблиця 1 – Методи навчання та засоби діагностики результатів навчання з навчальної дисципліни «Управління вартістю агробізнесу» у відповідності до результатів навчання

Код

Результат навчання

Методи навчання

Засоби діагностики

1.

Знання:

1.1. 

Фундаментальних концепцій формування вартості бізнесу, теоретичних та методичних інструментів для діагностики і моделювання вартості в агробізнесі.

лекція, семінарське заняття, дискусія, вирішення практичних завдань, індивідуальних завдань

опитування,

тестування, презентація результатів,

контрольна (модульна) робота, перевірка індивідуального завдання, екзамен

1.2. 

Методологічних основ прийняття фінансових рішень з врахуванням впливу на вартість.

2.

Уміння/навички:

2.1 

Оцінювати вартість бізнесу, визначати вплив окремих чинників на вартість, аналізувати фінансову звітність підприємств, управляти грошовими потоками, ланцюгами створення вартості в агробізнесі.

 семінарське заняття,  вирішення практичних завдань, аналітична доповідь, вирішення ситуаційних вправ

тестування, перевірка практичних завдань, презентація результатів,

контрольна (модульна) робота, перевірка індивідуального завдання, екзамен

2.2 

Обґрунтовувати вибір альтернативних інвестиційних проектів та оцінювати їх ефективність з врахуванням ризиків.

2.3 

Оцінювати дохідність окремих активів, розробляти рішення щодо способів фінансування діяльності, роботи на фондовому ринку.

3.

Комунікація

 

 

3.1 

Здатність працювати у сфері агробізнесу і торгівлі аграрною продукцією, здійснювати зрозуміле донесення власних висновків, а також знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до контрагентів, членів структурного підрозділу та колективу підприємства агробізнесу, фахівців і нефахівців. Мотивувати людей рухатися до спільної мети, керувати проєктами в агробізнесі.

лекція, семінарське заняття, дискусія, аналітична доповідь, вирішення ситуаційних вправ

опитування,

презентація результатів,

контрольна (модульна) робота, презентація індивідуального завдання, екзамен

4.

Відповідальність і автономія

 

 

4.1 

Володіти методами для самостійного обґрунтування управлінських рішень щодо управління вартістю агробізнесу.

семінарське заняття, дискусія, вирішення практичних завдань,  аналітична доповідь, вирішення ситуаційних вправ

перевірка практичних завдань, презентація результатів,

контрольна (модульна) робота, перевірка індивідуального завдання, екзамен

4.2.

Демонструвати розуміння особистої відповідальності за професійні та управлінські рішення чи надані пропозиції/рекомендації, які можуть впливати на формування, реалізацію та контроль запланованих заходів в сфері управління вартістю агробізнесу

 

Зміст навчальної дисципліни за темами

Тема 1. Поняття управління вартістю і  середовище діяльності в агробізнесі

Тема 2. Фінансова звітність, грошовий потік і податки

Тема 3. Аналіз фінансової звітності підприємств агробізнесу

Тема 4. Вартість грошей в часі

Тема 5. Облігації, оцінка облігацій і відсоткові ставки

Тема 6. Ризик, віддача на капітал та модель ціноутворення капітальних активів (CAPM)

Тема 7. Акції, оцінка вартості акцій та рівновага фондового ринку

Тема 8. Вартість капіталу

Тема 9. Основи бюджетування капітальних інвестицій і оцінка грошових потоків підприємств агробізнесу.

Тема 10. Аналіз грошових потоків від інвестицій та аналіз ризиків.

Тема 11. Розподіл прибутку акціонерам: дивіденди і викуп акцій.

Тема 12. Прийняття рішень щодо структури капіталу

 

Науково-педагогічні працівники, що забезпечують викладання навчальної дисципліни

Старіков Олександр Юрійович, кандидат економічних наук, доцент кафедри бізнес-економіки та підприємництва email: starikov.oleksandr@kneu.edu.ua

 

Рекомендовані інформаційні джерела

  1. Michael C. Ehrhardt and Eugene F. Brigham. Financial Management: Theory and Practice, Thirteen Edition. South-Western Cengage Learning, 2011. – 1152 р.
  2. Брігхем Є.Г. Основи фінансового менеджменту: Пер. з англ. —К.: Молодь, 1997. – 1000 с.
  3. Фінансовий менеджмент: Підручник / Кер. кол. авт. і наук. ред. проф. А.М. Поддєрьогін. – К.: КНЕУ, 2005.– 536 с., стор.478-518.
  4. Корпоративні фінанси: підручник і практикум для академічного бакалаврату / В. Е. Леонтьєв, В. О. Бочаров, Η. П. Радковська. – М: Видавництво Юрайт, 2015. – 349 с. – Серія: Бакалавр. Академічний курс.

 

Робоча програма навчальної дисципліни

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни

Остання редакція: 03.03.24