Факультет економiки та управлiння

Кафедра економічної теорії

        

Кафедра економічної теорії є однією з провідних економіко-теоретичних кафедр в Україні. Кафедра бере участь у підготовці бакалаврів усіх спеціальностей в університеті та викладає їм вступні курси з економіки. Крім того, кафедра готує бакалаврів та магістрів за освітньо-професійною програмою «Економічна аналітика» і готує кандидатів та докторів наук за спеціалізацією «Економічна теорія та історія економічної думки», як для власних потреб, так і для інших вищих навчальних закладів та наукових установ України.

Кафедра здійснює фундаментальну науково-дослідницьку, навчальну і методичну роботу, видає підручники з основних дисциплін, у тому числі з унікальних в Україні курсів.

Станом на 01.11.2018 р. на кафедрі працює 40 висококваліфікованих викладачів. Серед них:

  • професорів, докторів економічних наук – 7;
  • доцентів, кандидатів економічних наук – 26;
  • старших викладачів, кандидатів економічних наук – 3;
  • асистентів — 4.

Положення про кафедру політичної економії

Викладачі

Переглянути викладацький склад кафедри »

Освітньо-професійна програма "Економічна аналітика"
Дисципліни бакалаврського рівня (ОПП "Економічна аналітика")
Вступ до спеціальності

Мета навчальної дисципліни - набуття майбутніми фахівцями ґрунтовних економічних знань, формування у них логіки економічного мислення і економічної культури, навчання їх базовим методам пізнання і аналізу економічних процесів, вмінню приймати обґрунтовані рішення з приводу економічних проблем, пов’язаних з їх майбутньою практичною діяльністю; формування цілісного представлення у студентів щодо їх майбутньої професії, розуміння сучасних освітніх тенденцій та особливостей навчання, створення можливостей для саморозвитку та самовдосконалення

Макроекономіка

Мета вивчення дисципліни полягає в тому, щоб дати студентам теоретичні знання та найпростіші практичні навички з питань механізму функціонування національної економіки в умовах ринкових відносин. При цьому в центрі уваги перебувають причинно-наслідкові зв’язки в економіці, що знаходять своє відображення через такі категорії, як сукупний попит і сукупна пропозиція, інфляція, сукупні витрати і валовий внутрішній продукт, зайнятість і безробіття, державний бюджет, платіжний баланс, валютний курс тощо

Мікроекономіка

Мета вивчення дисципліни – формування ринково-орієнтованого економічного світогляду майбутнього учасника суспільного виробництва, здатного до  професійної  діяльності  у якості економіста-фахівця чи менеджера або самостійної підприємницької діяльності, а також опанування студентами знань щодо принципів та методів прийняття оптимальних господарських рішень за наявних обмежених ресурсів та альтернативних можливостей їх використання

Аналіз вигід і витрат

Мета навчальної дисципліни полягає у систематизації та поглибленні теоретичних знань щодо обгрунтування державної економічної політики, спрямованої на забезпечення ефективного розміщення ресурсів, набутті практичних навичок використання аналітичних методик при прийнятті суспільних рішень

Просторовий аналіз економіки

Мета вивчення навчальної дисципліни – поглиблення фундаментальної підготовки майбутніх фахівців-економістів, формування в них цілісного уявлення про закономірності та особливості просторового розвитку економіки, функціонування сучасних форм просторової організації соціально-економічних систем, стратегічні напрями та концептуальні пріоритети просторового розвитку України в контексті її інтеграції в світовий економічний простір

Економічний аналіз політики

Мета дисципліни - ознайомлення студентів з концептуальними основами економічного аналізу політики. Економічний аналіз політики - дисципліна, положення і висновки якої мають відображати закономірності розвитку реальної економіки. Тож в межах можливостей світової методології в матеріалі представлено інструментарій дослідження реальних економічних явищ і процесів

Тренінг-курс

Мета вивчення навчальної дисципліни – формування у здобувачів вищої освіти теоретичних і прикладних компетенцій, що дозволяють їм скласти об’єктивне уявлення про методологію поведінкової економіки, ірраціональність людської поведінки, психологічний компонент у структурі прийняття рішень індивідом, інструментарій поведінкової економіки для вивчення та прогнозування дій, реакцій, поведінки економічних агентів на різні впливи

Міждисциплінарні методи економічних досліджень

Мета навчальної дисципліни полягає у формуванні здатності аналізувати розвиток суспільства і взаємозв’язки між різними його підсистемами – економічною, соціальною, політичною, правовою, екологічною на основі використання сучасних методів економічних досліджень.

Дисципліни магістерського рівня (ОПП "Економічна аналітика")
Методологія наукових досліджень

Дисципліна «Методологія наукових досліджень» побудована на інтеграції економічної теорії з філософією і методологією наукового пізнання, з метою оволодіння знаннями і навиками щодо організації, проведення та оцінювання науково-дослідницьких аналітичних програм.

Мікроекономічне оцінювання

Дисципліна «Мікроекономічне оцінювання» побудована на інтеграції економічної теорії (загальних принципів оцінювання витрат та вигід економічних суб'єктів) з методами управління проектами, технікою аналізу витрат і вигід, інструментарієм операційного менеджменту з метою забезпечення прозорості наслідків вибору процедур оцінювання для діяльності організацій й досягнення адекватності таких процедур цілям економічних суб'єктів

Data Management: аналіз бізнес-процесів

Навчальна дисципліна «Data Management: аналіз бізнес-процесів» спрямована на вивчення та практичне застосування знань про управління даними (Data Management) для оптимізації бізнес-процесів та підвищення результатів діяльності компанії (організації)

Поведінкова економіка (магістр)

Навчальна дисципліна «Поведінкова економіка» пропонує магістрантам вивчення концепцій, методів, аналітичних підходів та прийомів, інструментів аналізу поведінки суб’єктів та їхніх поведінкових реакцій у реальному економічному житті. Навчання використовувати психологічно достовірні передумови в економічному аналізі, зокрема емоційні, когнітивні, соціальні, формує у студентів навички надавати ефективніші практичні рекомендації у сфері соціально-економічної політики, у процесі прийняття управлінських рішень в умовах невизначеності, передбачати поведінку конкурентів і контрагентів

Управлінська економіка

Дисципліна «Управлінська економіка» побудована на інтеграції економічної теорії з наукою управління та іншими науковими дисциплінами, з метою розробки практичного підходу для прийняття управлінських рішень як в приватному, так і в суспільному секторі економіки. 

Тренінг "Поведінкові засади ефективних бізнес-стратегій

Ефективність бізнес-діяльності визначається багатьма факторами, серед яких помітне місце займає поведінковий фактор. Ірраціональність людської поведінки, психологічний компонент у структурі прийняття управлінських рішень, суб’єктивізація бізнес-стратегій помітно ускладнюють прогнозованість бізнес-рішень

Науково-дослідницький семінар "Економіка сталого розвитку"

Сталий розвиток визначено як «розвиток, що задовольняє потреби сучасних поколінь і не ставить під загрозу можливість майбутніх поколінь задовольняти свої потреби» (Доповідь Брундтланд, 1987).Більш детально цілі сталого розвитку були сформульовані ООН у 2015 році

Тренінг "Політичний лобізм: економічна ефективність"
Дисципліни рівня PhD
Сучасна політична економія

Вивчення дисципліни «Сучасна політична економія» буде сприяти формуванню у молодих науковців системної цілісної уяви про закономірності, чинники та мотиви функціонування складних соціально- економічних систем в умовах динамізації процесів глобалізації, становлення постіндустріального, інформаційного типу економіки та суспільства

Механізм координації ринкової економіки в умовах її соціалізації

Вивчення дисципліни передбачає формування в докторів філософії системи теоретичних знань та уявлень щодо теоретико-методологічних положень і практичних аспектів стосовно змісту, структури, принципів функціонування механізму координації економічної системи, що забезпечує оптимальне узгодження економічних інтересів в умовах її соціалізації

Економіка сталого розвитку
Економіка освіти в умовах інноватизації суспільства

Мета курсу: розвиток у студентів сучасного креативного мислення та набуття ними навиків системного підходу та критичного аналізу економічних відносин у сфері освіти в їх неперервній єдності з сучасними педагогічними, соціальними, політичними та глобалізаційними явищами і процесами

Економічна безпека та національне господарство в умовах глобалізації
Трансформація інститутів постсоціалістичної економіки
Історія економіки України в ХХ ст.

Мета курсу: набуття аспірантами методологічних та теоретичних знань історико-економічної науки та практичних навичок їх використання в дослідженнях проблем економічного розвитку України у ХХ ст.

Плюралістична економіка
Вища макроекономіка
Управлінська економіка
Інноваційна економіка та інноваційний розвиток
Управління економікою територіальних утворень