Факультет економiки та управлiння

Технології штучного інтелекту в бізнесі

Технології штучного інтелекту в бізнесі

Artificial intelligence technologies in business

Рекомендована для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти.

 

Мета  дисципліни полягає у формуванні знань та практичних навичок щодо основних принципів та алгоритмів ШІ; використання ШІ для вирішення реальних бізнес-задач; розвитку аналітичних та критичних навичок щодо оцінки та впровадження ШІ-рішень; ознайомленні з етичними та соціальними аспектами використання ШІ

 

Міждисциплінарні зв’язки визначаються особливостями підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти.  Навчальна дисципліна інтегрує велику кількість базових понять та прийомів загальнотеоретичних дисциплін, ґрунтується на теоретичному фундаменті та методологічних положеннях таких дисциплін як: «Економіка інновацій», «Інноваційний розвиток», «Маркетинг», «Інноваційне право». У результаті вивчення дисципліни буде сформовано необхідний компетентнісний базис для опанування дисциплін управлінського напрямку, які пов’язані із специфікою прийняття та реалізації управлінських рішень.

Методи навчання та засоби діагностики результатів навчання з навчальної дисципліни «Технології штучного інтелекту в бізнесі» у відповідності до результатів навчання

Результат навчання за навчальною дисципліною

Методи навчання

Засоби 

діагностики 

Код

Результат навчання

1.

Знання:

1.1

Спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові здобутки у сфері професійної діяльності або галузі знань і є основою для оригінального мислення та проведення досліджень, критичне осмислення проблем у галузі та на межі галузей знань

лекція, семінарське заняття, дискусія

презентація, опитування, тест, case-study, контрольна (модульна) робота, залік

2.

Уміння/навички:

2.1

Спеціалізовані уміння/навички розв’язання проблем, необхідні для проведення досліджень та/або провадження інноваційної діяльності з метою розвитку  нових знань та процедур

семінарське заняття, дискусія, case-study 

презентація, опитування, тест, case-study, контрольна (модульна) робота, залік

2.2

Здатність інтегрувати знання та розв’язувати складні задачі у широких або мультидисциплінарних контекстах

2.3

Здатність розв’язувати проблеми у нових або незнайомих середовищах за наявності неповної або обмеженої інформації з урахуванням аспектів соціальної та етичної відповідальності

3.

Комунікація

3.1

Зрозуміле і  недвозначне донесення власних знань, висновків та аргументації до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які  навчаються

заняття семінарське, дискусія, вирішення конкретних ситуацій

Case-study, перевірка виконання вирішених конкретних ситуацій, презентація, залік

4.

Відповідальність і автономія

продемонструвати розуміння особистої відповідальності та спроможність нести відповідальність за вироблення професійних або управлінських рішень чи надані рекомендації, які можуть впливати на діяльність підприємства в цілому чи його окремих підрозділів, зокрема при:

семінарське заняття, дискусія,вирішення конкретних задач та ситуацій, аналітична доповідь

перевірка виконання розрахункових робіт, case-study, контрольна (модульна) робота, залік

4.1

Управління робочими або навчальними процесами, які є складними непередбачуваними та потребують нових стратегічних підходів

4.2

Відповідальність за внесок до професійних знань і практики та/або оцінювання результатів діяльності команд та колективів

4.3

Здатність продовжувати навчання з високим ступенем автономії

 

Зміст навчальної дисципліни за темами:

Тема 1. Вступ до ШІ

Тема 2.  ШІ в маркетингу та рекламі:

Тема 3. ШІ в управлінні персоналом:

Тема 4. ШІ в обслуговуванні клієнтів:

Тема 5. ШІ в аналізі даних:

Тема 6. ШІ в управлінні ланцюгами поставок:

Тема  7. ШІ в охороні здоров'я:

Тема  8. Етичні та соціальні аспекти ШІ

 

Науково-педагогічні працівники та адреси їх електронної пошти:

к.е.н., доц. Вострякова Валентинівна Юріївна, vvostriakova@kneu.edu.ua 

 

Рекомендовані інформаційні джерела:

  1. Artificial Intelligence: A Modern Approach by Stuart Russell and Peter Norvig// https://people.engr.tamu.edu/guni/csce421/files/AI_Russell_Norvig.pdf 

  2. The Hundred-page Machine Learning book by Andriy Burkov

  3. Deep Learning by Ian Goodfellow, Yoshua Bengio, and Aaron Courville // http://alvarestech.com/temp/deep/Deep Learning by Ian Goodfellow, Yoshua Bengio, Aaron Courville (z-lib.org).pdf 

  4. Artificial Intelligence for Business by Thomas H. Davenport and Julia Kirby

  5. Ethics of Artificial Intelligence by James Manyika, Michael Chui, and Michael Osborne

 

Додаткові ресурси:

  1. McKinsey Global Institute: https://www.mckinsey.com/mgi/overview

  2. Deloitte: https://www2.deloitte.com/us/en.html

  3. PwC: https://www.pwc.com/

  4. World Economic Forum: https://www.weforum.org/

  5. Gen-AI: Artificial Intelligence and the Future of Work // https://www.imf.org/en/Publications/Staff-Discussion-Notes/Issues/2024/01/14/Gen-AI-Artificial-Intelligence-and-the-Future-of-Work-542379?cid=bl-com-SDNEA2024001 

Робоча програма

Остання редакція: 17.06.24