Факультет економiки та управлiння

Дизайн-мислення та розвиток креативності

АНОТАЦІЯ

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«Дизайн мислення та розвиток креативності»

" Design thinking and creativity development "

 

Рекомендована для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти.

 

Мета дисципліни полягає в формуванні у здобувачів комплексу знань і практичних навичок у сфері дизайн-мислення, використання дієвих та результативних інструментів активізації креативного мислення для обґрунтування і швидкого прийняття управлінських рішень в режимі реального часу з урахуванням сучасних бізнес-трендів.

Міждисциплінарні зв’язки дисципліни «Дизайн мислення та розвиток креативності» вивчається на другому (магістерському) рівні вищої освіти спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», освітньо-професійної програми «Інноваційне підприємництво і цифрове лідерство» для очної (денної) та дистанційної форм навчання. Вона ґрунтується на логіці освітньо-професійної програми та використання методологічних положень суміжних економічних дисциплін, зокрема глобальне конкурентне лідерство, стратегічний менеджмент, бізнес-аналітика для підприємця тощо.

 

Методи навчання та засоби діагностики результатів навчання відповідно до навчальної дисципліни «Дизайн мислення та розвиток креативності»: формування та використання у відповідності до результатів навчання

 

Результат навчання за навчальною дисципліною

Методи навчання

Засоби 

діагностики 

Код

Результат навчання

1.

Знання:

1.1

теоретичних аспектів концепції «дизайн мислення»

лекція, семінарське заняття, дискусія, виконання розрахункових робіт

презентація, опитування, перевірка виконання розрахункових робіт, перевірка звіту, захист звіту 

1.2

етапів роботи за концепцією «дизайн мислення» 

1.3

теоретичних засад креативності та креативного мислення 

1.4

методів активізації креативного мислення та інтуїтивного пошуку рішень

2.

Уміння/навички:

2.1

здійснювати пошук та обробку необхідної інформації щодо реального підприємства; 

семінарське заняття, дискусія, вирішення конкретних задач та ситуацій, робота в малих творчих групах  

презентація, опитування, перевірка звіту, захист звіту 

2.2

застосовувати принципи дизайн-мислення для аналізу проблеми та пошуку шляхів її вирішення

2.3

застосовувати інструменти концепції дизайн-мислення для аналізу споживацької поведінки та формування карти емпатії

2.4

застосовувати техніки та інструменти створення концепції рішень

2.5

застосовувати інструменти прототипування та тестування для моделювання ідей, розробки прототипу та оцінки результатів його тестування 

2.6

застосовувати методи активізації креативного мислення для пошуку ефективних рішень

3.

Комунікація

Вироблення у здобувачів практичних навиків командної роботи, а саме:

семінарське заняття, дискусія, робота в малих творчих групах 

перевірка виконання вирішених конкретних задач та ситуацій, презентація,захист звіту

3.1

донесення до фахівців та нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень, власного досвіду та аргументації

3.2

здатність працювати в команді- брати на себе відповідальність задля досягнення поставленої мети

3.3

здатність ефективно формувати комунікаційну стратегію 

4.

Відповідальність і автономія

продемонструвати розуміння особистої відповідальності та спроможність нести відповідальність за вироблення професійних або управлінських рішень чи надані рекомендації, які можуть впливати на діяльність підприємства в цілому чи його окремих підрозділів, зокрема при:

доповіді, виконання аналітично-розрахункових завдань 

 

Презентація,

перевірка виконання розрахункових робіт, перевірка звіту, захист звіту 

4.1

здатності до критичного аналізу при вирішенні практичних завдань

4.2

здатності до самостійного і незалежного мислення, формулювання ідей та продукування гіпотез 

Зміст навчальної дисципліни «Дизайн мислення та розвиток креативності» за темами:

Тема 1. Вступ до дизайн-мислення. Етапи роботи за схемою дизайн-мислення 

Тема 2. Характеристика концепції дизайн-мислення: принципи, процес. Емпатія: розуміння людських потреб та нестатків

Тема 3. Споживацька етнографія – короткий опис потреб споживачів

Тема 4. Процес генерації ідей. Техніки та інструменти створення концепції рішень

Тема 5. Прототипування: застосування практичного підходу до моделювання ідей

Тема 6. Тестування: розробка прототипу варіанту рішення проблеми та оцінка отриманих результатів

Тема 7. Креативність та креативне мислення: дослідження ключових понять

Тема 8. Методи активізації креативного мислення та інтуїтивного пошуку рішень. Діагностика обдарованості та креативності

 

Науково-педагогічні працівники та адреси їх електронної пошти

Ковтун Віта Петрівна, к.е.н., доцент, kovtun.vita@kneu.edu.ua

 

Рекомендовані інформаційні джерела

  1. Bender, Rahmin.(2020).  Design Thinking as an Effective Method for Driving Innovative Solutions to Wicked Problems. Fielding Graduate University; https://search.proquest.com/docview/2394838219?pq-origsite=primo

  2. Coker, Alison. (2019). A Design Thinking Approach to Improve School Leader Onboarding in Context of Creating a Principal Succession Management Framework. The Stout School of Education; https://search.proquest.com/docview/2414802683/?pq-origsite=primo

  3. Christian Mueller-Roterberg (2018).  Handbook of Design Thinking. Tips & Tools for how to design thinking.

  4. Gasparini, Andrea. (2020). Design Thinking for Design Capabilities in an Academic Library. University of Oslo; https://www.duo.uio.no/handle/10852/72835

  5. MURAL - лучшая виртуальная доска для коллективной работы (2020).  https://lifehacker.ru/mural-ly/

  6. Most Catherine (2018).  Design thinking methods for career planning.  https://uxdesign.cc/design-thinking-methods-for-career-planning-7af7e5b27cd1 

  7. The Field Guide to Human-Centered Design. (2015). 1st Edition. ISBN: 978-0-9914063-1-9. 192 psl

  8. Van Gompel, Kristin. (2019). Cultivating 21st Century Skills: An Exploratory Case Study of Design Thinking as a Pedagogical Strategy for Elementary Classrooms. Pepperdine University; https://search.proquest.com/docview/2275957805/?pq-origsite=primo

  9. Wang, Jennifer. (2020). Developing Teachers Technological, Pedagogical, and Content Knowledge (TPaCK) Through Design Thinking and Community of Practice. San Jose State University; https://search.proquest.com/docview/2425886039/?pq-origsite=primo

  10. Лігоненко Л. О. и др. Дизайн-менеджмент як новий підхід в управлінні. 2019. URL: https://www.inter-nauka.com/uploads/public/15484222923322.pdf 

Робоча програма дисципліни

Методичні рекомендаціїї дисципліни

Остання редакція: 28.02.24