Факультет економiки та управлiння

ІІ Міжнародна науково-практична конференція

ЗМІСТ ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Стратегічні імперативи сучасного менеджменту"

СЕКЦІЯ 1
Актуальні напрями розвитку теорії та практики управління

1.   Andelkovic M.,Paic S., Cherpak A. IMPACT OF IT ON ORGANIZATIONS IN MODERN CONDITIONS
2.    Баріда Н.П. МОНЕТАРНА ПОЛІТИКА ЯК ІНСТРУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ
3.    Борисова Т.М. МАРКЕТИНГ НЕКОМЕРЦІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ СФЕРИ КУЛЬТУРИ РОЗВИНУТИХ КРАЇН І УКРАЇНИ: АНАЛІЗ РОЗБІЖНОСТЕЙ
4.    Vardiashvili M. CHALLENGES OF IFRS INTRODUCTION IN GEORGIA
5.    Кісь С.Я., Кісь Г.Р., Вівчар Г.О. ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛІЗАЦІЄЮ ПІДПРИЄМСТВ НАФТОГАЗОВОГО КОМПЛЕКСУ
6.    Khubua M. Improving Ways of Accounting Reporting
7.    Коваленко С.І. СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ТРАНСКОРДОННИХ КЛАСТЕРНИХ СИСТЕМ
8.    Лепейко Т.І. МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯМ ТА РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА
9.    Лігоненко Л.О. ЕКОНОМІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ: ТЕОРЕТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ
10.    Mamuladze R.A., Phutkaradze Z.N. Standardization and Its Problems in Georgia
11.    Mghebrishvili B. THE ETHICS AND RETAIL MANAGEMENT EE
12.    Mileti? Lj., Ni?i? M., Radosavljevi? D. MANAGING A PROJECT TEAM THROUGH CONFLICT RESOLUTION IN THE ‘SRBIJAGAS’ CORPORATION
13.    Найденов Н.Д. ОЦЕНКА НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЯХ НА ПРЕДПРИЯТИИ
14.    Плешакова Е.Ю. ВЗАИМОСВЯЗЬ ТИПОВ ВНУТРЕННЕЙ МОТИВАЦИИ С ОРГАНИЗАЦИОННЫМИ ПОТЕНЦИАЛАМИ    
15.    Прокопчук С.І. СВІТОВІ МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ПРОГНОЗУВАННЯ БАНКРУТСТВА
16.    Пунгин И.В. КОНЦЕПЦИЯ ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РАЗНОУРОВНЕВЫХ ОБЪЕКТОВ (ТОВАРОВ, ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, ОТРАСЛЕЙ, РЕГИОНОВ)
17.    Z.Radosavljevic, M. Andelkovic, M. Radosavljevic SELF-ORGANIZATION AS THE MOST PERFECT FORM OF ORGANIZATION
18.    Рак О.Ю. УПРАВЛІННЯ КОМУНІКАЦІЙНИМ ПРОЦЕСОМ У СВІТІ ПСИХОЛОГІЧНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОТОКУ  
19.    Roldugin V.I. MONETARY POLICY OF THE BANK OF LATVIA IN THE EUROZONE INTRODUCTION CONDITIONS
20.    Скочиляс С.М., Черничинець С.П. УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ПРИЙНЯТТЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РІШЕНЬ
21.    Соловьев В.П. ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ КАК ИНСТРУМЕНТ ВЛИЯНИЯ НА ФОРМИРОВАНИЕ РЫНКА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ
22.    Тараш Л.І., Петрова І.П. УПРОВАДЖЕННЯ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА У СУЧАСНІЙ УПРАВЛІНСЬКІЙ ПРАКТИЦІ В УКРАЇНІ
23.    Тарнавська Н.П., Сивак Р.Б. ДЕТЕРМІНАНТИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ СТВОРЕННЯ МІЖНАРОДНОГО ЛОГІСТИЧНОГО ЦЕНТРУ
24.    Федулова І.В. ПРИНЦИПИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ
25.    Хапатнюковський М.М. ВПЛИВ ГЛОБАЛЬНИХ ДИСБАЛАНСІВ НА ЕКОНОМІЧНИЙ СУВЕРЕНИТЕТ УКРАЇНИ
26.    Цветков А.Н. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ИММУНИТЕТ КАК ГАРАНТИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ СВОИХ ЦЕЛЕЙ

Секція 2
СУЧАСНІ ПАРАДИГМИ СТРАТЕГІЧНОГО ТА КОРПОРАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

27.    Aladashvili G. T. MODERN ACCENTS FOR IMPROVING COMPETITIVENESS
28.    Andelkovic, M. Radosavljevic, A. Cherpak. NECESSITY OF CHANGE OF CONTROL IN MODERN CONDITIONS
29.    Володькіна М.В. ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ФОРМ ОРГАНІЗАЦІЇ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПІДСИСТЕМ СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВ
30.    Гарбуз Н. А. МІСЦЕ ПРОЕКТУВАННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ В УПРАВЛІННІ СТРАТЕГІЧНИМ РОЗВИТКОМ  МАЛОЇ ФІРМИ
31.    Кужель М. Ю. НАПРЯМИ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
32.    Кузик О.В. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ МАРКЕТИНГОВОЇ КОМУНІКАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ
33.    Кузнецова І.О. КОНКУРЕНТНА СТРАТЕГІЯ ДОМІНУЮЧОЇ ПОЗИЦІЇ В СИСТЕМІ НАКОПИЧЕННЯ ЦІННОСТІ: ФОРМУВАННЯ І ПІДТРИМКА
34.    Коростелев В.А. КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ В СТИЛЕ «НООМЕНЕДЖМЕНТ»
35.    Малярчук О.Г. ЯКІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДИНАМІЧНИХ ЗДАТНОСТЕЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ
36.    Мних О.Б., Балик У.О., Гайванович Н.В. СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ЕКОНОМІЧНІЙ НАУЦІ І ЗМІНА ПАРАДИГМИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ
37.    Прохорова А.В. ДО ПИТАННЯ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ
38.    Radosavljevic Z., Lilic V., Soboleva T. THE FUTURE OF HIERARCHICAL STRUCTURE IN ORGANIZATIONS
39.    Скопенко Н.С. МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ІНТЕГРАЦІЇ
40.    Ткаленко С.І. ІМПЕРАТИВИ СОЦІАЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ
41.    Чернихівська А.В. ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ ЗАСАДИ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОГРАМ
42.    Черпак А.Є. ВПЛИВ СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНИХ ФАКТОРІВ НА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ
43.    Шатілова О.В. НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ АДАПТАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА ДО МІНЛИВИХ РИНКОВИХ УМОВ
44.    Шевчук Є.В. ПРОБЛЕМИ ДІЯЛЬНОСТІ СИСТЕМИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ В ПЕРІОД ЗАГОСТРЕННЯ КРИЗОВИХ ЯВИЩ В СУСПІЛЬСТВІ НА ПРИКЛАДІ УКРАЇНИ
45.    Шершньова З.Є. «КОРЕНЕВА СИСТЕМА» СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ: ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ СКЛАДОВИХ ТА МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ

Секція 3
ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА ТА ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В ОРГАНІЗАЦІЯХ: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ВЗАЄМОВПЛИВ

46.    Барабась Д.О. СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ, УСТАЛЕНИЙ РОЗВИТОК І КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА
47.    Гарафонова О.І.  ОСОБЛИВОСТІ КЛАСИФІКАЦІЇ ЗМІН НА ПІДПРИЄМСТВІ
48.    Гриджук Д.М. ІННОВАЦІЇ ЯК ЗАПОРУКА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ
49.    Гуменюк А.Ю. РОЗВИТОК НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ  ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ
50.    Данилюк В.О. ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ТЕХНІЧНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА
51.    Keshelashvili G.G. KEY ISSUES OF INNOVATIVE MANAGEMENT DEVELOPMENT (ON THE EXAMPLE OF GEORGIA)
52.    Jamagidze Lela. INNOVATION POLICY ALTERNATIVES: LESSONS FROM THE EUROPEAN COUNTRIES
53.    Кукурудзяк Л.В. ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИМИ АКТИВАМИ ПІДПРИЄМСТВА
54.    Лазаренко Ю.О. ТИПИ СТРАТЕГІЧНОЇ ПОВЕДІНКИ ОРГАНІЗАЦІЙ ЗАЛЕЖНО ВІД СТУПЕНЯ ЇХ ІННОВАЦІЙНОЇ ВІДКРИТОСТІ
55.    Никифоренко В.Г., Кравченко В.О. ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ ЯК ОСНОВА ЕКОНОМІНОЇ БЕЗПЕКИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДОРЮВАННЯ
56.    Омельяненко Т.В. ХАОТИЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ ТА ЗАВДАННЯ ВИРОБНИЧОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА
57.    Radosavljevic D., Andelkovic A., Soboleva T. IMPACT OF IT ON MANAGEMENT AND HUMANS IN MODERN CONDITIONS
58.    Свинчук А.А. ОСНОВНІ ПЕРЕПОНИ НА ШЛЯХУ СТВОРЕННЯ ТА РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ
59.    Силантьєв С.О. ПІСЛЯКРИЗОВІ РЕГУЛЯТОРНІ ЗАХОДИ ЩОДО ВПОРЯДКУВАННЯ РИНКІВ ПОХІДНИХ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ
60.    Соболєва Т.О. ВІДКРИТІ ІННОВАЦІЇ В УКРАЇНІ: МОЖЛИВОСТІ ТА ПЕРЕШКОДИ
61.    Соболь С.М. МАЛИЙ БІЗНЕС УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
62.    Соломаха В.М. СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ
63.    Юринець З.В. ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНЯ ІННОВАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КОМПОНЕНТИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ КРАЇНИ

Секція 4
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ БІЗНЕС-ОСВІТИ ТА УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ

64.    Бутенко Н.Ю. УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ – СКЛАДОВА РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ
65.    I.Viskoviс, A.Cherpak. ENTREPRENEURSHIP AS A CORE COMPETENCE OF AN INDIVIDUAL
66.    Gagnidze I. THE ROLE OF ENTREPRENEURIAL UNIVERSITIES IN IMPROVING COMPETITIVENESS OF THE REGION
67.    Гогоришвили И. Е. РЕГУЛИРОВНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ ОБРАЗОВАНИЯ НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ ОСНОВА УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН
68.    Граждан О.Б. ЕФЕКТИВНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ОСНОВА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
69.    Кожушко Л.Ф., Кузнецова Т.О. БІЗНЕС–ОСВІТА В НУВГП: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
70.    Лагвилава Е. С., Хаиндрава Р.У. ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИИ
71.    Natsvlishvili Ia. QUALITY ASSURANCE STRATEGIES OF BUSINESS EDUCATIONAL PROGRAMS IN TRANSITIONAL COUNTRIES (GEORGIAN CASE)
72.    Оборська С. СТРАТЕГІЧНЕ МИСЛЕННЯ – КЛЮЧОВИЙ ФАКТОР ЛІДЕРСТВА В КОНТЕКСТІ СЬОГОДЕННЯ
73.    Papachashvili N. N. KNOWLEDGE ECONOMY – GLOBAL CHALLENGES FOR ECONOMIC DEVELOPMENT
74.    Shkoda T., Stefanita А. TALENT MANAGEMENT IN AIR TRANSPORT ENTERPRISES
75.    Щекіна Т.П. ІННОВАЦІЙНА СКЛАДОВА В ОСВІТІ ТА БІЗНЕСІ
76.    Щербина О.В. УПРАВЛІНСЬКИЙ ПОТЕНЦІАЛ МЕНЕДЖЕРА: СУТНІСТЬ, СКЛАДОВІ, ОЦІНЮВАННЯ

Остання редакція: 15.05.14