Факультет економiки та управлiння

Тренінг-курс "SMART-технології в бізнесі"_072_Міжнародні фінанси

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

“ТРЕНІНГ-КУРС«SMART-ТЕХНОЛОГІЇВБІЗНЕСІ»”

TRAININGCOURSE "SMART TECHNOLOGIES IN BUSINESS"

Рекомендована для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Тренінг-курс «SMART-технології в бізнесі» спрямовано на поєднання на засадах системного підходу базових складових теорії економіки тауправління, стратегічного менеджменту і практики фінансового моделювання фактичних і прогнозних результатів діяльності підприємства та сучасних комп’ютерних технологій, які використовуються для формування сучасних механізмів керування бізнес-процесами. У курсі систематично і всебічно представлено комплекс сучасних управлінських технологій переведення неструктурованої інформації про внутрішнє і зовнішнє середовище діяльності підприємства в зручну комп’ютерну оболонку для її агрегації з метою пошуку стратегічних можливостей для бізнесу.

Мета дисципліни – формування системного уявлення про базу знань в бізнес-системі та набуття практичних навичок комплексного використання в бізнес-діяльності сучасних SMART-технологій.

Міждисциплінарні зв’язки. Дисципліна тісно пов’язана з такими навчальними дисциплінами, як економіка підприємства, загальний та стратегічний менеджмент,  бізнес-інформатика та бізнес-діагностика.

Результати і методи навчання, засоби діагностики (форми оцінювання)

Таблиця 1 – Результати, методи навчання та засоби діагностики за навчальною дисципліною “Тренінг-курс «SMART-технології в бізнесі»”

Результати навчання за навчальною дисципліною

Методи навчання

Засоби

діагностики

1.

Знання:

1.1

системних принципів поєднання інформаційних та управлінських технологій задля покрашення когнітивної складової та автоматизації управлінських процесів

Лекції , дискусії

Опитування, співбесіди, тестування

2.

Уміння/навички:

2.1

аналізувати призначення та можливості поєднання окремих комп’ютерних технологій з управлінськими технологіями залежно від масштабів і цілей діяльності підприємства та його інформаційної стратегії

Демонстрація, кейси, міні-тренінг

Портфоліо, підготовка проєкту, тестування

2.2

удосконалювати та оптимізувати архітектуру бази знань підприємства

Проєктне навчання, мозковий штурм

2.3

вибирати та використовувати способи й методичний інструментарій для автоматизації окремих процесів управління економічною діяльністю

Демонстрація, кейси, міні-тренінг

2.4

інтегрально  та системно обґрунтовувати окремі рішення підприємства щодо автоматизації локальних процесів оперативного та стратегічного управління

Проєктне навчання, мозковий штурм

2.5

використовувати спеціалізовані програмні продуктів для візуалізації результатів обробки інформації щодо економічної діяльності підприємства

Демонстрація, міні-тренінг

3.

Комунікація:

3.1

здатність обґрунтовувати вибір програмних засобів для забезпечення дистанційної комунікації між співробітниками підприємства в процесі операційного та стратегічного управління

Проєктне навчання, кейси, міні-тренінг

Портфоліо, підготовка проєкту, рефлексія

3.2

здатність презентувати результати аналітичного опрацювання інформації

Демонстрація, проєктне навчання

3.3

здатність  обирати програмні продукти та вибудовувати системи комунікації в проєктних групах та очолювати їх

Міні-тренінг, проєктне навчання

4.

Відповідальність і автономія:

4.1

здатність свідомо та соціально-відповідально діяти на основі етичних міркувань і принципів доброчесності як автономно, так і в колективі, виконуючи професійні завдання

Підготовка доповідей, аналітично-розрахункових завдань

Портфоліо, звіти, залік

 

Зміст навчальної дисципліни за темами:

Тема 1. Введення в дисципліну «Тренінг-курс «SMART-технології в бізнесі»

Тема 2. Технологія використання платформних рішень в бізнесі

Тема 3. Технології автоматизації управління та роботи команд в мережних організаціях

Тема 4. Технології формування бази знань підприємства

Тема 5. Аналітичний інструментарій візуалізації інформації та виявлення ключових факторів успіху в бізнесі

Тема 6. Комунікаційні інструменти забезпечення стратегування в бізнесі

Тема 7. Технологія презентації в режимі дистанційної комунікації

Тема 8. Системне поєднання діджитал-інструментів локальних операційних процесів бізнесу

Науково-педагогічні працівники, що забезпечують викладання навчальної дисципліни:

Гребешкова Олена Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри бізнес-економіки та підприємництва, olena.hrebeshkova@kneu.ua

Кизенко Олена Олександрівна, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри бізнес-економіки та підприємництва, olena.kyzenko@kneu.ua

Рекомендовані інформаційні джерела:

1.     Ming Zeng. Smart Business: What Alibaba's Success Reveals about the Future of Strategy.HarvardBusiness Review Press, 2018.

2.     Булига О. Згуртоване сімейство програм MS Power BI. К.: НТУ, 2022.

3.     Канеман Деніел. Мислення швидке й повільне. К.: Наш формат, 2017.

4.     Роджер М., Дженніфер Р. Техніка ухвалення рішень. Як лідери роблять вибір. К.: Наш формат, 2019.

5.     Сливоцький Андріан . Асиметрична конкуренція: як навчатися вигравати в неспівмірному змаганні, або Давид перемагає Голіафа. Львів: LvBS, 2018.

6.     Фещюк В., Матюшко В., Чернєв Є., Юрчак О., Лаврик Я., Амелін А. Україна 2030е —країназрозвинутоюцифровоюекономікою.Українськийінститутмайбутнього.https://strategy.uifuture.org/kraina-z-rozvinutoyu-cifrovoyu-ekonomikoyu.html

7.     Шваб Клаус. Четверта промислова революція. [The Fourth Industrial Revolution. Shaping the Fourth Industrial Revolution]. Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2019.

Робоча програма навчальної дисципліни

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни

 

Остання редакція: 13.06.24