Факультет економiки та управлiння

Технології агровиробництва

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«Технології  агровиробництва»

(Technologies of agricultural production)

Рекомендована для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти

 

Мета вивчення навчальної дисципліни полягає у формуванні в здобувачів сучасного наукового світогляду та системи спеціальних знань у сфері виробництва продукції рослинництва і тваринництва,  стандартизації і сертифікації, оцінки технологій за показниками якості одержуваної сировини, сучасних методів зберігання, транспортування, первинної та поглибленої переробки агропродукції, необхідних економісту аграрних підприємств  агропромислового виробництва.

 

Міждисциплінарні зв’язки дисципліни.  Набуті знання  є основою для подальшого вивчення дисциплін економічного циклу відповідного фахового спрямування «Інноваційнийрозвитоквагробізнесі», «Економікатаорганізаціяагротрейдингу», «Управлінськаекономіка», «Аграрна політика». Агропромислові формування реалізують свої виробничі програми від виробництва сировини до її поглибленої переробки і реалізації споживачу, застосовуючи сучасні технології. Знання із технології виробництва та переробки агропродукції  забезпечать ефективну роботу спеціаліста на підприємствах  АПК.

 

Результати навчання, методи навчання та засоби діагностики:

Таблиця 1 – Методи навчання та засоби діагностики результатів навчання з навчальної дисципліни «Технології  агровиробництва» у відповідності до результатів навчання

Результати навчання за навчальною дисципліною

Методи навчання

Засоби

діагностики

1.Знання:

1.1

наукових основ технології виробництва продукції рослинництва, сучасних методів зберігання та переробки одержаної сировини.

 

Лекція, семінарсько-практичне заняття

Перевірка звіту за результатами виконання практичних завдань та лабораторна робіт.

Презентація результатів досліджень на засіданні наукового гуртка «Технолог», екзамен.

 

1.2

основних принципів обліку продукції рослинництва на різних стадіях виробництва.

 

Лекція, семінарсько-практичне заняття

1.3

методів контролю якості продукції та оцінки результатів виробництва, зберігання та переробки сировини.

 

Лекція, семінарсько-практичне заняття, лабораторна робота

1.4

показників якості продукції на різних стадіях переробки сировини.

1.5

особливостей зберігання продукції в умовах спеціалізованих та фермерських господарств.

1.6

основ стандартизації і сертифікації продукції рослинництва.

1.7

основних показників обліку сировини і готової продукції  в умовах спеціалізованих переробних підприємств.

2. Уміння/навички:

2.1

аналізувати показники якості продукції за державними та міжнародними стандартами на продукціє аграрного виробництва.

Лекція, семінарсько-практичне заняття, лабораторна робота

Звіт про виконання завдань лаботаторних та практичних завдань.

 

2.2

застосовувати методи варіаційно-дисперсійного аналізу для прогнозування ефективності технологічних інновацій у рослинництві та тваринництві;

 

Лекція, семінарсько-практичне заняття, лабораторна робота.

2.3

користуватися лабораторними приладами для дослідження  динаміки показників якості продукції сільського господарства;

 

Лекція, семінарсько-практичне заняття, лабораторна робота.

2.4

розробляти заходи щодо покращення показників врожайності сільськогосподарських культур, якості продукції;

2.5

аналізувати, оцінювати та обґрунтовувати вибір технологічних інновацій для вдосконалення виробництва продукції рослинництва;

2.6

планувати та визначати потребу у насінні, добривах, засобах захисту та інших виробничих ресурсів;

Лекція, семінарсько-практичне заняття, лабораторна робота.

2.7

здійснювати оцінку технологій за рівнем витрат енергоносіїв та інших виробничих ресурсів.

3. Комунікація

3.1

здатність аналізувати. висвітлювати результати своїх досліджень, приймати участь у дискусіях з проблемних питань стану та розвитку технологій аграрного виробництва.

Лекція, семінарсько-практичне заняття, участь у дискусіях наукового гуртка «Технолог».

,

 

Перевірка виконання розрахунково-аналітичних завдань, виконання індивідуальних завдань, презентація,

дискурсія, залік.

3.2

приймати участь у вирішенні актуальних питань запровадження технологічних інновацій у сільському господарстві.

3.3

вирішувати проблеми інформаційного наповнення «портфелю технологічних інновацій» у галузях рослинництва та тваринництва.

3.4

проведення аналізу технологій за структурними складовими та прийняття управлінських рішень щодо запровадження технологічних інновацій.

4. Відповідальність і автономія

4.1

продемонструвати розуміння особистої відповідальності за професійні та/або управлінські рішення у сфері запровадження технологічних інновацій у аграрному виробництві.

Лекція, семінарсько-практичне заняття, участь у дискусіях наукового гуртка «Технолог».

аналітична доповідь.

Перевірка виконання розрахунково-аналітичних завдань, виконання індивідуальних завдань, презентація,

дискурсія, залік.

4.2

аналізі та виборі шляхів оптимізації технологій  виробництва продукції рослинництва.

4.3

розробці практичних рекомендацій щодо підвищення ефективності технологій зберігання та переробки сировини  та готової продукції рослинництва.

4.4

розробці рекомендацій доцільності прийняття рішення щодо запровадження новітніх технологій у аграрному виробництві.

 

 

Зміст навчальної дисципліни за темами

Тема1.Наукові основи формування ефективних систем  технологій виробництва агропродукції

Тема 2. Хлібні злакові та зернобобові культури

Тема 3. Олійні  та ефіроолійні культури

Тема 4. Коренебульбоплоди та овочеві  культури

Тема 5. Плодові і ягідні культури. Кормові культури

Тема 6.Молочне та м’ясне скотарство

Тема 7. Свинарство

Тема 8. Птахівництво

Тема 9. Інші галузі тваринництва

Науково-педагогічні працівники, що забезпечують викладання навчальної дисципліни

Іваненко Ф. В. кандидат сільськогосподарських наук, доцент, доцент кафедри бізнес-економіки та підприємництва, email: kontrolnarobota@ukr.net

 

Рекомендовані інформаційні джерела

  • Іваненко Ф. В. Системи технологій у тваринництві: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц.- К.:КНЕУ,2001.-186 с.
  • Іваненко Ф.  В. Системи технологій  у тваринництві:Навч. посібник.- К.:КНЕУ,2004.- 365 с.
  • Іваненко Ф.В.,Сінченко В.М. Технологія зберігання та переробки сільськогосподарської продукції: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни “ для студентів спец. ” Економіка агропромислових формувань”. К., КНЕУ. 2005.- 221с.
  • Іваненко Ф.В. Технологія виробництва і переробки продукції рослинництва: Навч. посібник.- К.:КНЕУ, 2008.- 600 с.
  • Іваненко Ф. В. Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва: Навч. посібник.- К.:КНЕУ, 2010. - 252 с.
  • Іваненко Ф. В. Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц [Електронний ресурс]. — К.: КНЕУ, 2014. — 125 с.
  • Іваненко Ф. В. Технологія переробки сільськогосподарської продукції [Електронний ресурс] : [міжпредмет. тренінг для студ. спеціалізації «Економіка агропромислових формувань»] /Ф. В. Іваненко, А. Т. Соколовський. — К. : КНЕУ, 2014. — 268 с.
  • Іваненко В. Ф., Іваненко Ф. В. Технологія виробництва і переробки продукції рослинництва: лабораторний практикум.– К.: КНЕУ, 2018. – 162 с.

 

Робоча програма навчальної дисципліни

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни

 

Остання редакція: 26.02.24