Факультет економiки та управлiння

Економіка та організація агротрейдингу

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«Економіка та організація агротрейдингу»

(Economy and organization of agrotrading)

Рекомендована для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти

 

Мета вивчення навчальної дисципліни: сформувати розуміння агротрейдингу та створення вартості в процесі перетворення аграрної продукції, освоєння методики та отримання навичок організації та оцінки ефективності торгівлі аграрною продукцією.  

Міждисциплінарні зв’язки дисципліни.  Дисципліна «Економіка та організація агротрейдингу» ґрунтується на знаннях, уміннях та практичних навичках, отриманих у процесі вивчення інших навчальних дисциплін. Дисципліна пов’язана з вивченням понять і інструментарію таких дисциплін магістерського рівня вищої освіти: «Глобальна економіка», «Управління витратами в агробізнесі», «Маркетинговий менеджмент в агробізнесі», «Технології агровиробництва» та «Управління стратегічними змінами в агробізнесі», «Аграрна політика». Для успішного вивчення дисципліни необхідні базові знання з функціонування аграрних ринків. 

Результати навчання, методи навчання та засоби діагностики:

Таблиця 1 – Методи навчання та засоби діагностики результатів навчання з навчальної дисципліни «Економіка та організація агротрейдингу» у відповідності до результатів навчання

Код

Результат навчання  за навчальною дисципліною

Методи навчання

Засоби діагностики

1.

Знання:

1.1. 

Фундаментальних концепцій економіки та організації агротрейдингу, теоретичних та методичних інструментів для оцінки торгівельних угод в агробізнесі, ефективного використання ресурсів підприємства агротрейдингу

лекція, семінарське заняття, дискусія, вирішення практичних завдань, індивідуальних завдань

опитування,

тестування, презентація результатів,

контрольна (модульна) робота, перевірка індивідуального завдання, екзамен

1.2. 

Методологічних основ прийняття організації торгівельної діяльності, обґрунтування рішень щодо управління ризиками торгівлі аграрною продукцією, вертикальної диверсифікації.

2.

Уміння/навички:

2.1 

Оцінювати ефективність торгівельних угод в агробізнесі, , аналізувати доцільність зберігання продукції, обґрунтовувати вибір альтернативних способів транспортування, оцінювати доцільність вертикальної інтеграції торгівельної компанії

 семінарське заняття,  вирішення практичних завдань, робота на симуляторі торгів, аналітична доповідь, вирішення ситуаційних вправ

тестування, перевірка практичних завдань, презентація результатів,

контрольна (модульна) робота, перевірка індивідуального завдання, екзамен

2.2 

Уміти здійснювати та оцінювати результати хеджування ризиків у торгівлі аграрною продукцією

2.3 

Обґрунтовувати вибір альтернативних способів транспортування, оцінювати доцільність вертикальної інтеграції торгівельної компанії

3.

Комунікація

 

 

3.1 

Здатність працювати у сфері торгівлі аграрною продукцією, здійснювати зрозуміле донесення власних висновків, а також знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до контрагентів, членів структурного підрозділу та колективу підприємства агробізнесу, фахівців і нефахівців. Мотивувати людей рухатися до спільної мети, керувати проєктами в агротрейдингу.

лекція, семінарське заняття, дискусія, аналітична доповідь, вирішення ситуаційних вправ

опитування,

презентація результатів,

контрольна (модульна) робота, презентація індивідуального завдання, екзамен

4.

Відповідальність і автономія

 

 

4.1 

Володіти методами для самостійного обґрунтування управлінських рішень щодо трейдингу аграрною продукцією, реалізації заходів у агротрейдингу.

семінарське заняття, дискусія, вирішення практичних завдань, робота на симуляторі торгів, аналітична доповідь, вирішення ситуаційних вправ

перевірка практичних завдань, презентація результатів,

контрольна (модульна) робота, перевірка індивідуального завдання, екзамен

4.2.

Демонструвати розуміння особистої відповідальності за професійні та/або управлінські рішення чи надані пропозиції/рекомендації, які можуть впливати на формування, реалізацію та контроль запланованих заходів в сфері торгівлі аграрною продукцією. 

 

Зміст навчальної дисципліни за темами

 Тема 1.  Аграрний ринок

Тема 2.  Суб’єкти аграрного ринку та середовище їх діяльності. Агротрейдинг.

Тема 3.  Створення вартості в агротрейдингу

Тема 4.  Управління ризиками в агротрейдингу

Тема 5.  Організація закупівельної і збутової діяльності

Тема 6.  Зберігання, транспортування і переробка аграрної продукції

Тема 7.   Фінансування діяльності та капітал підприємства агротрейдингу.

Тема 8.  Інвестиції та вертикальна інтеграція у агротрейдингу.

 

Науково-педагогічні працівники, що забезпечують викладання навчальної дисципліни

Старіков Олександр Юрійович, кандидат економічних наук, доцент кафедри бізнес-економіки та підприємництва email: starikov.oleksandr@kneu.edu.ua

 

Рекомендовані інформаційні джерела

  1. G. Pirrong. The economics of commodity trading firms. – Bauer College of Business, University of Houston, 2014. - 60 p.
  2. Коваленко Ю.С. Аграрний ринок України: організація та управління: Наук. – практичне вид. – К.: ІАЕ, 1998. – 108 с.
  3. Апопій В.В., Міщук І.П. Організація торгівлі. Підручник 3-тє вид. — за редакцією Апопія В. В. — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 632 с.

 

Робоча програма навчальної дисципліни

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни

 

Остання редакція: 26.02.24