Факультет економiки та управлiння

Методологія наукових досліджень

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«Методологія наукових досліджень»

(Methodology of science research)

Рекомендована для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти

 

Мета вивчення навчальної дисципліниполягає у формуванні комплексу знань і вмінь з методології та організації наукового дослідження.

Міждисциплінарні зв’язки дисципліни визначаються особливостями підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності «051 Економіка» ОПП «Бізнес- економіка». Вона ґрунтується на логіці теоретичного і методичного фундаменту організації науково-дослідницької діяльності, а також методологічних положень суміжних економічних дисциплін, зокрема фахової науково-дослідної роботи, економіки підприємства тощо.

 

Результати навчання, методи навчання та засоби діагностики:

Таблиця 1 – Методи навчання та засоби діагностики результатів навчання з навчальної дисципліни «Методологія наукових досліджень» у відповідності до результатів навчання

Результат навчання за навчальною дисципліною

Методи навчання

Засоби

діагностики

1.

Знання:

1.1

сутність та зміст філософії наукового дослідження; основні підходи до аналізу еволюції наукового пізнання; принципи організації наукової діяльності та наукових досліджень

лекція, семінарське заняття, дискусія

презентація, опитування, тест, виконання розрахункових робіт, модульна робота, залік

1.2

основні етапи розвитку економічної науки; предмет і метод сучасної економічної науки; логіку побудови дисциплінарної матриці економічної науки

лекція, семінарське заняття, дискусія

1.3

концептуальні положенння наукових досліджень;принципи формулювання предметної проблематики та вибору інструментів економічних досліджень; методи теоретичного та емпіричного дослідження;універсальні класифікатори наукової літератури

лекція, семінарське заняття, дискусія

1.4

сутність та фундаментальні цінності академічної доброчесності; принципи та підходи до забезпечення академічної доброчесності в українській вищій школі; різновиди академічної нечесності та правові аспекти боротьби з нею; програми перевірки наукових публікацій на плагіат

лекція, дискусія, лабораторна робота

1.5

міжнародні наукометричнібазиданих та їх кількісні показники; методи оцінювання ефективності результатів наукового дослідження; механізм комерціалізації об’єктів права інтелектуальної власності

лекція, семінарське заняття, дискусія, виконання розрахункових робіт

1.6

структуру наукового звіту; форми апробації результатів наукових досліджень; основні види кваліфікаційних робіт; етапи підготовки та захисту кваліфікаційної магістерської роботи, а також вимоги до її написання; структуру дисертації та методику написання автореферату дисертації

лекція, семінарське заняття, дискусія

1.7

кваліфікаційні вимоги до науковців; форми підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів; принципи раціональної організації наукової діяльності

лекція, семінарське заняття, робота в малих творчих групах

2.

Уміння/навички:

2.1

генерувати власні нові наукові ідеї; вибирати й ефективно використовувати сучасну методологію наукового дослідження; ефективно організовувати науково-дослідну діяльність

семінарське заняття, дискусія

презентація, опитування, тест, перевірка виконання розрахункових робіт, модульна робота

2.2

формулювати тему наукового дослідження; здійснювати добір теоретичного інструментарію та формувати логічні процедури їх оптимального поєдніння; визначати перспективні методи дослідженняздійснювати пошук інформації у процесі наукової роботи;визначати завдання по розділам до кваліфікаційної магістерської роботи

семінарське заняття, дискусія, вирішення конкретних задач та ситуацій

2.3

здійснювати перевірку наукових публікації на унікальність

розвиток навичок написання наукових текстів

2.4

оцінювати ефективність результатів наукового дослідження;визначати імпакт-фактор збірника наукових праць

виконання розрахункових робіт

2.5

планувати і прогнозувати свій подальший професійний розвиток;використовувати отримані знання при виконанні науково-дослідних робіт

семінарське заняття, дискусія, робота в малих творчих групах

3.

Комунікація

Вироблення у здобувачів практичних навиків командної роботи, а саме:

семінарське заняття, дискусія, робота в малих творчих групах

презентація, перевірка виконання розрахункових робіт, залік

3.1

здатність ефективно формувати комунікаційну стратегію

3.2

донесення до фахівців та нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень, власного досвіду та аргументації

4.

Відповідальність і автономія

продемонструвати розуміння особистої відповідальності та спроможність нести відповідальність за вироблення професійних або управлінських рішень чи надані рекомендації, які можуть впливати на діяльність підприємства в цілому чи його окремих підрозділів, зокрема при:

доповіді, виконання аналітично-розрахункових завдань

 

презентація, модульна робота, залік

4.1

здатності до критичного аналізу, оцінювання та порівняння сучасних наукових досягнень при вирішенні дослідницьких і практичних завдань;

4.2

плануванні, координуванні та реалізації процесів наукових досліджень

 

здатності до самостійного і незалежного мислення, формулювання ідей та продукування гіпотез

 

 

Зміст навчальної дисципліни за темами

Тема 1. Основи методології наукового дослідження

Тема 2. Еволюція економічної науки та її методології

Тема 3. Технологія та прикладний інструментарій проведення наукових досліджень

Тема4.  Академічна доброчесність та культура проведення наукового дослідження

Тема5.  Оцінювання ефективності результатів наукового дослідження

Тема6.  Форми відображення результатів наукового дослідження та їх апробація

Тема7.  Підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів

 

Науково-педагогічні працівники, що забезпечують викладання навчальної дисципліни

Рєпіна І.М., доктор економічних наук, професор, професор кафедри  бізнес-економіки та підприємництва, e-mail:inna.riepina@kneu.edu.ua

Кузьменко О.М., кандидат економічних наук, доцент кафедри  бізнес-економіки та підприємництва, e-mail: kuzmenko.olena@kneu.edu.ua

 

Рекомендовані інформаційні джерела

 

  1. Абрамов В.І., Арутюнов В.Х. Методологія системного підходу та наукових досліджень (дослідницькі та інноваційні процеси в державній службі): навчально-методичний посібник для самост. вивч. дисципліни. Електрон. текстові дані. Київ : КНЕУ, 2005. 178 с.
  2. Радіонова  І.Ф.     Методологія наукових досліджень: прикладний аспект: навч. посіб. Електрон. текстові дані. Київ : КНЕУ, 2010. 60 с.
  3. Краус Н.М. Методологія та організація наукових досліджень: навчальнометодичний посібник. – Полтава: Оріяна, 2012. – 183 с.
  4. Методика та організація наукових досліджень: навч.посіб. [О.П.Кириленко, В.В.Письменний, Н.М.Ткачук та ін.] ; за ред. О.П.Кириленко. Тернопіль: Економічна думка, 2012. 196 с.
  5. Юринець В. Є. Методологія наукових досліджень. Навчальний посібник. Львів. 2011. 91 с.

Робоча програма навчальної дисципліни

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни

 

 

Остання редакція: 30.09.23