Факультет економiки та управлiння

Тренінг-курс «Бізнес-коучинг та емоційний інтелект підприємця»

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ТРЕНІНГ-КУРС «БІЗНЕС-КОУЧИНГ ТА ЕМОЦІЙНИЙ ІНТЕЛЕКТ ПІДПРИЄМЦЯ» 

рекомендована для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти

 

Мета дисципліни - формування у здобувачів вищої освіти теоретичних та практичних компетенцій, які дозволяють скласти уявлення щодо бізнес-коучингу та емоційного інтелекту підприємця, а також підняття у слухачів підприємницького духу, формування асертивного емоційного сприйняття і системи спеціальних знань власних емоцій та емоцій бізнес-партнерів і інших стейкхолдерів, з метою формування навичок управління емоційним інтелектом, конструктивної взаємодії з емоціями інших працівників компанії, розробки та імплементації коучингового підходу до підприємницткої взаємодії з клієнтами та партнерами, розробки стратегії розвитку емоційного інтеклекту з урахуванням психо-емоційних аспектів підвищення ефективності діяльності підприємства.

 

Міждисциплінарні зв’язки: визначаються особливостями підготовки магістрів зі спеціальності 076 «Інноваційне підприємництво та цифрове лідерство». Для вивчення дисципліни необхідні знання таких суміжних дисциплін як економіка підприємства, менеджмент, управління персоналом та інші. Місце Тренінг-курсу «Бізнес-коучинг та емоційний інтелект підприємця» в навчальному процесі полягає в тому, що він інтегрує практичні аспекти таких дисциплін як маркетинг, соціально-трудові відносини, психологія, педагогіка, коучинг та інших

 

2. Результати навчання, методи навчання та засоби діагностики:

Таблиця 1 – Методи навчання та засоби діагностики результатів навчання з навчальної дисципліни ТРЕНІНГ-КУРС «БІЗНЕС-КОУЧИНГ ТА ЕМОЦІЙНИЙ ІНТЕЛЕКТ ПІДПРИЄМЦЯ» у відповідності до результатів навчання

Результати навчання за навчальною дисципліною

Методи навчання

Засоби діагностики / 

форми оцінювання  

1.

Знання:

1.1

базових категорій  та новітніх теорій, концепцій, технологій і методів  у сфері бізнес-коучингу та емоційного інтелекту підприємця 

лекція, семінар-дискусія з елементами аналізу, вирішення конкретних задач та ситуацій, робота в малих творчих групах з виконання творчого завдання

презентація, опитування, тест, case-study, модульна робота,залік

1.2

сутності, принципів здійснення, форм, типів і моделей коучингу та емоційного інтелекту

1.3

досвіду коучингового підходу до розвитку підприємницької справи та управління емоційним інтелектом у бізнесі в розвинених ринкових країнах

1.4

чинних законів та нормативних актів України щодо правових основ регулювання ментального здоров’я працівників

1.5

особливостей діагностики емоцій 

1.6

порядку формування програм розвитку коучингових умінь та емоційного інтелекту працівників підприємств

1.7

сутності та складових формування стратегії розвитку бізнес-коучингу та емоційного інтелекту 

1.8

технологій попередження та усунення бізнес-конфліктів

1.9

сучасних методичних підходів щодо оцінювання доцільності застосування певної коучингової моделі та емоційного стилю

1.10

сучасних джерел психологічної, соціальної, управлінської інформації для складання службових документів та аналітичних звітів щодо бізнес-коучингу та емоційного інтелекту

2.

Уміння/навички:

2.1

здійснювати діагностику емоцій та коучингового запиту клієнта

лекція, семінар-дискусія з елементами аналізу, вирішення конкретних задач та ситуацій, семінар-конференція, робота в малих творчих групах, кейс

презентація, опитування, тест, case-study, модульна робота, залік

2.2

обґрунтовувати цілі та стратегії розвитку бізнес-коучингу та емоційної поведінки

2.3

розробляти емоційний дизайн власної поведінки на роботі та структуру коучингового підходу до взаємодії з клієнтами та колегами

2.4

розв'язувати цивілізованими способами бізнес-конфлікти на підприємстві

2.5

оцінювати емоційну привабливість та ділову репутацію бізнес-партнерів та інших стейкхолдерів

2.6

самостійно використовувати аналітичний та методичний інструментарій для обґрунтування ефективних управлінських рішень та приймання адекватних рішень щодо підвищення ефективності підприємницької діяльності

3.

Комунікація

3.1

Вироблення у здобувачів практичних навичок усвідомлення та розвитку власних емоційних умінь: самосвідомість, саморегуляція, мотивація, емпатія, соціальні навички

семінарське заняття, дискусія, вирішення конкретних задач та ситуацій

перевірка виконання розрахункових робіт, case-study, перевірка виконання вирішених конкретних задач та ситуацій, презентація, залік

здатність працювати в команді - брати на себе відповідальність за власні емоції задля досягнення поставленої мети

здатність розробляти пропозиції щодо усунення виявлених недоліків, помилок враховуючи діагностику емоцій співрозмовника 

3.2

Вироблення у здобувачів практичних навичок володіння емоційним інтелектом у спілкуванні з професійних питань з учасниками економічних відносин щодо забезпечення функціонування та розвитку підприємства

  

4.

Відповідальність і автономія

4.1

продемонструвати розуміння особистої емоційної відповідальності та спроможність нести емоційну відповідальність за вироблення професійних або управлінських рішень чи надані рекомендації, які можуть впливати на діяльність підприємства в цілому чи його окремих підрозділів

семінарське заняття, дискусія, вирішення конкретних задач та ситуацій, аналітична доповідь

перевірка виконання розрахункових робіт, case-study, модульна робота, 

залік

 

формування суджень, що враховують соціальні, наукові та етичні аспекти організації та керівництвом професійним емоційним розвитком осіб та груп при обґрунтуванні оперативних, тактичних та стратегічних управлінських рішень щодо різних аспектів функціонування підприємства

         3. Зміст навчальної дисципліни за темами

Змістовий модуль 1. Бізнес-коучинг

Тема 1. Сутність та види коучингу

Тема 2. Інноваційний розвиток підприємництва у сфері бізнес-коучингу

Тема 3. Професійні стандарти коучингу

Тема 4. Коучинговий процес

Тема 5. Основні інструменти коучингу підприємців

Тема 6. Допоміжні техніки у коучингу підприємців

Змістовий модуль 2. Емоційний інтелект підприємця

Тема 7. Емоційний інтелект у підприємництві

Тема 8. Моделі емоційного інтелекту 

Тема 9. Діагностика емоцій підприємця та його клієнтів

Тема 10. Розвиток навичок емоційного інтелекту

Тема 11. Емоційний стиль

Тема12. Емоційний інтелект керівника підприємницької структури

 

      4. Науково-педагогічні працівники, що забезпечують викладання навчальної дисципліни та адреси їх електронної пошти:

Шкода Тетяна Никодимівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри бізнес-економіки та підприємництва, e-mail: shkoda-tetiana@kneu.edu.ua

      

 5. Рекомендовані інформаційні джерела:

  1. Гоулман Д. Емоційний інтелект у бізнесі. Пер.з англ. Ю. Шекет. – Х.: Віват, 2021. – 528 с.

  2. Гоулман Д. Емоційний інтелект. – Х.: Віват, 2018. – 512 с.

  3. Заднепровська А. Сильні запитання для якісних змін. Самміт-Книга, 2023. 64 с.

  4. Карпенко Є. В. Емоційний інтелект у дискурсі життєздійснення особистості : монографія. Дрогобич : Посвіт, 2020. 436 с. 

  5. Основи коучингу : навчальний посібник / О. О. Нежинська, В. М. Тименко. – Київ ; Харків : ТОВ «ДІСА ПЛЮС», 2017. – 220 с. https://lib.iitta.gov.ua/710073/1/Основи коучингу_розміщення в ел.біблітоеку.pdf

  6. Носенко Е.Л., Коврига Н.В. Емоцiйний iнтелект: концептуалиiзацiя феномену, основнi функцii: монографія. – К.: Вища школа, 2003. – 126 с. http://distance.dnu.dp.ua/ukr/nmmateriali/documents/Em_intellekt.pdf

  7. Шкода Т., Теплюк М., Сафронова Е.  Інноваційний розвиток підприємництва у сфері бізнес-коучингу. Трансформація менеджменту бізнес-організацій: сучасні тренди та виклики : монографія. За заг. ред. Сагайдака М.П., Соболєвої Т.О. Київ : КНЕУ, 2021, С. 227–242. https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/39644/Dstfbo_21-3.pdf?sequence=1&isAllowed=y

  8. Caruso D.R., Salovey P. The emotionally intelligent manager. How to develop and use the four key emotional skills of leadership. Jossey-Bass, 2004. – 320 p.

Робоча програма дисципліни

Методичні рекомендаціїї дисципліни

Остання редакція: 28.02.24