Факультет економiки та управлiння

Аналіз і прогноз діяльності фірми_054_Соціологія економіки та підприємництва

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Аналіз і прогноз діяльності фірми / Analysis and forecast of the company's activity

Рекомендована для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти

Мета дисципліни: набуття компетентностей з аналізу та прогнозу діяльності фірми на основі обробки структурованих даних в середовищі програмних продуктів класу Business Intelligence (BI), зокрема, MS Power Pivot, MS Power ВІ та Diamond FMS. 

Міждисциплінарні зв’язки: викладання тренінг-курсу «Аналіз і прогноз діяльності фірми» ґрунтується на синтезі знань, вмінь і навичок, отриманих при вивченні інших дисциплін, зокрема, таких як менеджмент комерційної діяльності, управління бізнесом, підприємництво, соціологія, інформатика. 

Результати навчання, методи навчання та засоби діагностики подаються у вигляді такої таблиці.

Таблиця 1 – Методи навчання та засоби діагностики результатів навчання з навчальної дисципліни «Аналіз і прогноз діяльності фірми» у відповідності до результатів навчання

Результати навчання за навчальною дисципліною

Методи навчання

Засоби діагностики /

форми оцінювання 

1.

Знання:

1.1

системних принципів формування інформаційної бази підприємства задля ідентифікації його ключових факторів успіху, побудови фінансової моделі бізнесу та прогнозування напрямків його розвитку завдяки покрашенню когнітивної складової та автоматизації аналітико-управлінських  процесів; характеристик програмних продуктів ВІ, їх можливостей, переваг і обмежень для аналізу та прогнозування діяльності фірми

Лекції , дискусії

Опитування, співбесіди, тестування

2.

Уміння/навички:

2.1

прогнозувати на основі фінансової моделі результати розроблених стратегічних ініціатив в компанії

Демонстрація, кейси, міні-тренінг

Підготовка аналітичних звітів,  виконання тренінгових завдань, тестування

2.2

сформувати фінансову модель діяльності компанії на основі внутрішньої управлінської звітності в середовищі програмних продуктів MS Power Pivot та Diamond FMS

Проєктне навчання, міні-тренінг, робота в малих творчих групах

2.3

провести аналіз фінансової та нефінансової інформації з метою виявлення ключових факторів ефективності бізнесу, використовуючи програмні продукти MS Power Pivot та Diamond FMS

Демонстрація, кейси,

2.4

cформувати аналітичні звіти про результати аналізу даних і сформувати прогноз щодо результатів діяльності підприємства використовуючи програмні продукти MS Power ВІ, MS Power Pivot та Diamond FMS.

Проєктне навчання, демонстрація, кейси.

2.5

використовувати спеціалізовані програмні продуктів для візуалізації результатів обробки інформації щодо результатів економічної діяльності підприємства

Демонстрація, міні-тренінг, робота в малих творчих групах

3.

Комунікація

3.1

 

здатність презентувати результати аналітичного опрацювання інформації

Демонстрація, проєктне навчання

Підготовка та обговорення аналітичних звітів, рефлексія

3.2

здатність  обирати програмні продукти та вибудовувати системи комунікації в проєктних групах та очолювати їх

Міні-тренінг, проєктне навчання

4.

Відповідальність і автономія

4.1

здатність свідомо та соціально-відповідально діяти на основі етичних міркувань і принципів доброчесності як автономно, так і в колективі, виконуючи професійні завдання

Підготовка доповідей, аналітично-розрахункових завдань

Аналітичні звіти, залік

 

Зміст навчальної дисципліни за темами.

Тема 1. Сутність і принципи прогнозування розвитку підприємства.

Тема 2. Загальна характеристика методології Business intelligence.

Тема 3. Види програмних продуктів ВІ.

Тема 4. Налаштування даних в програмних продуктах класу ВІ.

Тема 5. Формування фінансової моделі бізнесу на основі структурованої бази даних.

Тема 6. Аналіз діяльності підприємства і виявлення ключових факторів успіху підприємства.

Тема 7. Формування фінансової моделі бізнесу.

Тема 8. Прогнозування Звіту про фінансові результати та Балансу підприємства.

Тема 9. Створення звітів в середовищі Diamond FMS 

Науково-педагогічні працівники, що забезпечують викладання навчальної дисципліни, та адреси їх електронної пошти.

Кизенко Олена Олександрівна, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри бізнес-економіки та підприємництва; e.kyzenko@kneu.edu.ua

Гребешкова Олена Миколаївна,кандидат економічних наук, доцент кафедри бізнес-економіки та підприємництва, grebeshkova@kneu.edu.ua

Рекомендовані інформаційні джерела

1.    Hyndman, R.J., & Athanasopoulos, G. (2021) Forecasting: principles and practice, 3rd edition, OTexts: Melbourne, Australia. URL: https://otexts.com/fpp3/index.html. Accessed on 31.08.2023.

2.    Білик Т.О., Шатарська І.Ф. Прогнозування в економіці та управлінні: навчальний посібник — К. : КНЕУ, 2018.– 244 с.

3.    Чурноус Г. Технологія Business Intelligence: можливості, застосування і особливості в Україні / Г. Чурноус, О. Ветчинов. – 2012. – №140.

Остання редакція: 28.02.24