Факультет економiки та управлiння

Кафедра національної економіки та публічного управління

  Google+ 

Кафедра національної економіки та публічного управління є провідною навчальною структурою з підготовки фахівців з публічного управління та адміністрування.

 

 

 

Місією кафедри є сприяння стабільному соціально-економічному розвитку України через підготовку висококваліфікованих фахівців та наукових кадрів, макроекономічні та інституційні дослідження національного господарювання та обґрунтування концепції  модернізації державного антикризового управління.

Визначену місію колектив кафедри реалізовує через дослідження, генерування і поширення нових знань у сфері галузі менеджмент та адміністрування, формування ключових компетенцій та особистісних якостей конкурентоздатних, ерудованих та інноваційних фахівців з менеджменту державного управління, здатних реалізувати свої знання і навички на національному та муніципальному рівні державного управління.

Кафедра здійснює підготовку фахівців за спеціалізаціями "Менеджмент державних установ", "Національна економіка" та спеціальністю "Публічне управління та адміністрування". 

 

 

Онлайн-форум студентських, всеукраїнських та міжнародних конференцій кафедри на сайті "Інтернет-портал наукових конференцій "Інновації в управлінні публічним сектором".

Викладачі

Переглянути викладацький склад кафедри »

Дисципліни бакалаврського рівня
Адміністративний менеджмент

Адміністративний менеджмент належить до тих спеціальних дисциплін, які покликані забезпечити фундаментальну фахову підготовку бакалаврів з менеджменту організацій.Однією з головних задач діяльності адміністративного апарата, як приватних фірм, так і державних організацій, є організація ефективної діяльності структурних підрозділів, з метою реалізації діючих задач даної організації

Державне та регіональне управління

Розкриваються предмет, метод та функції державного управління; сутність держави як форми організації суспільства; інституційні чинники, теорії, моделі і конституційні засади державного управління; сутність регіональної політики, функції, форми і методи державного управління різних сфер економіки і суспільної діяльності; проблеми ефективності й особливості антикризового державного управління.

Державне регулювання економіки

Розкриваються форми та методи державного впливу на економічні процеси, розглядаються методологічні основи економічного прогнозування та програмування, система механізмів реалізації державної економічної та соціальної політики.

Економіка галузевих ринків

Розкривається галузева структура національної економіки та особливості функціонування галузевих ринків, показники, що характеризують конкурентне середовище на окремих ринках та в національній економіці загалом; висвітлюється роль державного регулювання у функціонуванні галузевих ринків країни, методів та інструментів його впливу на економіку; визначаються особливості формування міжнародної конкурентоспроможності вітчизняної продукції

Економіка суспільного сектора

Розкриваються сутність суспільного сектора економіки, його роль у подоланні ринкової неефективності, вплив демократії на його масштаби і місце в національному господарстві, проблеми пошуку фінансових джерел відшкодування виробничих витрат, проблеми ефективності функціонування окремих підсистем державного сектора, вплив глобалізаційних процесів на його функціонування.

Макроекономіка (Поглиблений курс)

Макроекономіка належить до базових дисциплін, які покликані забезпечити фундаментальну економічну підготовку бакалаврів всіх спеціальностей напрямів     “Економіка і підприємництво” та “Менеджмент”. Проте курс «Макроекономіка (поглиблений курс)» розширює базові знання з макроекономіки і тому призначений для навчання бакалаврів за напрямом “Менеджмент державних установ” усіх форм навчання

Макроекономічна політика

Розкриваються методичні основи застосування макроекономічної  політики, розглядаються монетарні, фіскальні та зовнішньоекономічні механізми макроекономічного регулювання, механізм управління зайнятістю та інфляцією, методологія   фінансового програмування.

Макроекономічний аналіз

Розкриваються методичні основи макроекономічного та регіонального економічного аналізу, розкривається методика аналізу окремих ринків та економічних процесів.

Національна економіка

Розкриваються теоретичні засади функціонування господарського комплексу країни, розглядаються показники, які відображають потенціал та структуру реальної економіки, роль фінансового сектора в структурі національної економіки, організаційно – економічні механізми управління національною економікою, соціальні, екологічні та зовнішньоекономічні аспекти її функціонування.

Економічне оцінювання регіонального розвитку

Метою дисципліни є розкриття ролі, основних цілей, методів та теоретико-методичних основ  аналізу соціально-економічних процесів, що відбуваються на регіональному рівні національної економіки, дати студентам теоретичні знання та практичні навички з методики проведення аналізу регіонального розвитку

Макроекономічний консалтинг

Дисципліна «Макроекономічний консалтинг» вивчає теоретико-методичний інструментарій здійснення консультаційної діяльності з проблем фінансової стабілізації, бюджетної політики, фіскальної  та грошово-кредитної політики, ринку цінних паперів та фондового ринку, макроекономічного прогнозування   Місце дисципліни в навчальному процесі підготовки фахівців

Моніторинг макроекономічної динаміки

Метоювивчення дисципліни є формування у майбутніх фахівців теоретичних знань та умінь обробки та аналізу інформації про зміни макроекономічних показників,  набуття практичних навичок проведення комплексної діагностики макроекономічної динаміки та здатність оцінювати макроекономічні зміни, виявляти тенденції та закономірності з використанням особливих інструментів економічного аналізу

Оцінка ефективності державних управлінських рішень

Дисципліна спрямована на систематизацію та набуття теоретико-практичних знань з економічного вимірювання соціально-економічних наслідків з управлінських рішень різних організаційно-економічних рівнів функціонування національної економіки.

Система національних рахунків (Каф. Макроекономіки та державного управління)

Дисципліна “Система національних рахунків ” відноситься до вибіркових дисциплін, спрямованих на забезпечення професійної підготовки бакалаврів з економічної теорії.

      Мета дисципліни полягає в тому, щоб надати студентам знання, закріпити вміння та навички відповідно до професійної компетенції із застосуванням методологічного апарату системи національних рахунків (СНР) для використання в економічній практиці основних макроекономічних показників і співвідношень на макрорівні, для обґрунтування управлінських рішень органів державної влади

Стандартизація та сертифікація

Метою опанування дисципліни є оволодіння теоретичними знаннями з оцінки та підтвердження відповідності якості та безпеки товарів, та методичними навичками з питань роботи зі стандартами, технічними регламентами та іншими нормативними та технічними документами

Стратегічне планування соціально-економічного розвитку міста

Метою вивчення дисципліни є розширення сучасного управлінського світогляду та стратегічного мислення, розвиток практичних навичок обґрунтування та прийняття стратегічних рішень для підвищення ефективності функціонування економіки міста.

Тренінги (Каф. Макроекономіки та державного управління)

Міжпредметний тренінг проводиться для студентів ІІІ курсу спеціалізації «Менеджмент державних установ» (6201/2) і ґрунтується на навчальному матеріалі двох нормативних дисциплін: «Макроекономіка» та «Національна економіка».

Згідно навчального плану на тренінг відведено 36 годин. Час проведення – 5-ий семестр

Управління економічним потенціалом міста

Метою дисципліни є формування системи теоретичних і прикладних знань про методи і процеси управління формуванням, функціонуванням та розвитком економічного потенціалу міста як збалансованої соціально-економічної системи, набуття практичних навичок проведення комплексного аналізу і діагностики рівня використання економічного потенціалу міста як основи ефективного управління

Управління ціноутворенням

Метою дисципліни є оволодіння студентами теоретичними знаннями і практичними навичками з питань методології, управління та формування цін. Навчальний матеріал ґрунтується на положеннях сучасної економічної теорії, наукових розробках вітчизняних та закордонних учених, законах та нормативно-правових актах, що діють в українській економіці

Макроекономіка (курс.роб)

Метою курсової роботи є закріплення, поглиблення і узагальнення студентами нормативного рівня знань з профільних дисциплін; формування досвіду самостійної роботи з наукової та іншою літературою, статистичними даними та матеріалами практики державного управління; набуття вмінь пов’язувати свої знання з практикою

Менеджмент в державній організації

Розкриваються  основні елементи  управління  внутрішньою діяльністю державної організації, розглядаються діяльність керівника держаної організації, принципи управління персоналом, планування роботи персоналу, технологія управління  людськими ресурсами

Макроекономічне оцінювання бізнес-середовища та управлінських рішень

Розкривається теоретико-методичний інструментарій здійснення консультаційної діяльності з проблем фінансової стабілізації, бюджетної політики, фіскальної  та грошово-кредитної політики, ринку цінних паперів та фондового ринку, макроекономічного прогнозування. 

Ринкова та галузева інфраструктура
Методичні матеріали
Економічна політика та стандарти ЄС

Дисципліна присвячена засадам формування та реалізації економічної політики ЄС, а також місце стандартів та нормативів у сферах приватного бізнесу та державного управління.Дисципліна присвячена засадам формування та реалізації економічної політики ЄС, а також місце стандартів та нормативів у сферах приватного бізнесу та державного управління

Вступ до спеціальності (Національна економіка)
Вступ до спеціальності (Публічне управління та адміністрування)
Фінансове забезпечення спроможності територіальних громад

Дисципліна спрямована на забезпечення всебічного уявлення про основні засади фінансового забезпечення спроможності територіальних громад.Дисципліна спрямована на забезпечення всебічного уявлення про основні засади фінансового забезпечення спроможності територіальних громад

Дисципліни магістерського рівня
Бюджетно-податкова політика

Розкривається принципи та механізми реалізації бюджетно-податкової політики, розглядаються функції та механізми,  методи та ефективність бюджетно-податкового впливу на економіку, бюджетна стратегія і тактика.

Державне управління соціальною сферою

Розкривається роль Інвестиційно-інноваційна політика

Методологія наукових досліджень(каф. Національної економіки та публічного управління)

Розкриваються методи та організація наукових досліджень економічних процесів, розглядаються  види науково-дослідних робіт, вимоги до їх підготовки та порядок організації наукової діяльності.

Національні рахунки в державному управлінні
Прогнозування соціально-економічних процесів
Публічне адмістрування
Управління економічним розвитком територіальних одиниць
Управління конфліктами в публічній службі