Факультет економiки та управлiння

Факультет економіки та управління – один з найстаріших факультетів ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

Випускники факультету набувають професійних компетенцій з усвідомлення економічного способу мислення та його застосування для розв’язання професійних задач, уміння обґрунтовувати господарські рішення й організовувати їх виконання, здатності до саморозвитку і навчання впродовж всього професійного життя.

Підготовка фахівців на факультеті ведетьсяза такими спеціальностями: 

Внаслідок впровадження новітніх освітніх та комунікаційних технологій у процесі навчання на факультеті широко застосовуються ділові та рольові ігри, обговорення практичних ситуацій в міні-групах, виконання навчально-дослідницьких проектів (у т. ч. міжнародних). Студенти мають можливість опановувати сучасні прикладні програмні продукти, що поширені на вітчизняних підприємствах, а також набувають практичних навичок розробки та прийняття управлінських рішень на основі бізнес-симуляцій. На факультеті традиційно проходять засідання дискусійних клубів та англомовних колоквіумів, тренінги та майстер-класи від професіоналів.

Студенти проходять практику на найкращих підприємствах України, а випускники успішно будують професійну кар’єру не тільки на вітчизняних підприємствах, але й в провідних зарубіжних компаніях. 

Увімкнути музику

Детальніше про факультет »


Історія факультету

Від дня офіційного заснування у статусі факультету з 1 березня 1945 р. плановий факультет Київського фінансово-економічного інституту готував спеціалістів з економіки промисловості та економіки сільського господарства. Згодом друга спеціальність стала основою створення факультету економіки сільського господарства, а на факультеті, що став називатися планово-економічним довгий час готували кадри за двома спеціальностями:

 • планування промисловості;
 • планування народного господарства.

Деканами факультету в різні часи були: А. Л. Цукерник (1944—1945); М. В. Ніколаєв (1945—1954); В. Т. Чунтулов (1954—1955); С. С. Горохов (1955—1959); І. П. Панащенко (1959—1965); С. С. Горохов (1961—1963); О. М. Бобров (1963—1964); В. Н. Кальченко (1963—1965); А. В. Видиборець (1965—1967); Є. О. Шудра (1967—1984); С. А. Єрохін (1984—1985); С. Ф. Покропивний (1985—1991); А. П. Наливайко (1991 — 2012), О. В. Востряков (2013 — дотепер).

Найбільш яскраві сторінки в історію факультету вписано, без перебільшення, у період, коли деканом була перша жінка-декан Є. О. Шудра. Понад 17 років очолювала вона факультет, і саме ці роки були тим періодом, коли колектив факультету і всього інституту спромігся не лише закріпити успіхи перших 50 років існування, але й забезпечити своє майбутнє. Саме в ці роки, коли в суспільстві відбувалися зміни, що по-новому висвітлили роль і місце економічної науки й економічних знань в управлінні народним господарством, факультет перетворився на потужний осередок навчальної і наукової роботи.

Колективи кафедр факультету завжди були одними з перших у вдосконаленні форм і методів навчання. Серед справжніх піонерів упровадження ділових ігор, рольових і виробничих ситуацій були професори М. Г. Грещак та Н. В. Задорожна. Важливе значення мало видання підручників і посібників. Вийшли друком підручники колективів авторів за загальною редакцією професора С. М. Бухала, професора С. Ф. Покропивного, доцента О. В. Антонця та ін. Розширювались наукові дослідження, було створено навчально-наукові центри за участю київських заводів: авіаційного, верстатів-автоматів, «Більшовик»; а також філіали випускових кафедр, що сприяло поліпшенню практичної підготовки майбутніх фахівців.

Особливими для становлення факультету були 1960—1980 роки. У цей період здійснився перехід від централізованого (на рівні ректорату) управління вузом до поступової передачі організаційно-виконавчих функцій безпосередньо кафедрам і деканатам, загальноінститутським службам. На планово-економічному факультеті було започатковано одну з найкращих традицій, яка до наших днів свято шанується і підтримується — підготовка вчених вищої наукової кваліфікації із середовища власних випускників, а також фахівців, підготовлених через аспірантуру та докторантуру. Першими докторами економічних наук у ті роки стали колишні студенти факультету О. Г. Білорус, А. Г. Савченко, С. Ф. Покропивний. Кращих випускників факультету залучали до викладацької роботи відразу після закінчення інституту: А. Ф. Павленка, В. М. Колота, В. І. Тоцького, В. Є. Сахарова, В. М. Сая, О. А. Цуруля, М. Д. Коваля, М. М. Александрова та ін.

80—90-ті роки минулого століття були знаковими щодо втілення в життя нових підходів і методів роботи, відкриття нових і реорганізації існуючих кафедр і факультетів. У результаті злиття кафедри економіки промисловості з кафедрою організації і планування промислових підприємств було утворено кафедру економіки та управління виробництвом (1985 рік). У 1991 році виділилась кафедра міжнародної економіки. Це стало потужним імпульсом щодо подальшого створення факультету міжнародної економіки і менеджменту. Деканом нового факультету і водночас завідувачем нової кафедри став випускник факультету Д. Г.Лук’яненко. У 1992 році виділилась кафедра менеджменту, яку очолив теж випускник факультету С. М. Соболь. У 1994 році кафедра економіки і управління виробництвом розділилась на дві, утворивши нову кафедру стратегії підприємств, керівником якої став випускник А. П. Наливайко.

Викладачами факультету в різні роки укомплектовувались інші внутрівузівські структури. Кращі з них ставали керівниками вузу: ректором — А. Ф. Павленко, проректором — О. Г. Білорус, деканами — С. Ф. Покропивний, А. П. Наливайко, О. В. Антонець, В. Є. Москалюк, О. М. Тітьонко, Д. Г. Лук’яненко, О. М. Мозговий, завідувачами кафедр — А. Г. Савченко, С. Ф. Покропивний, А. П. Наливайко, Д. Г. Лук’яненко, О. М. Мозговий, С. М. Соболь.

У 1990-ті роки факультет набрав прискореного розвитку. Успішним був перехід на двоступеневу вищу освіту. У другій половині 90-х років ХХ ст. кафедрами факультету створено магістерські програми - виробничий менеджмент, менеджмент проектів і консалтинг, інноваційний менеджмент, менеджмент підприємницької діяльності та ін. Викладацький склад поповнився новими кадрами, які сьогодні виступають провідниками інноваційних освітніх технологій та наукових досягнень на факультеті та в університеті в цілому.

Нині потужний колектив викладачів та співробітників факультету включає майже 200 працівників. Структура викладацького складу одна з найкращих серед факультетів: 30% — доктори економічних наук, професори; 60% — кандидати економічних наук, доценти, решта — старші викладачі і асистенти. До навчального процесу залучаються також провідні економісти-практики, науковці, державні діячі. Це задає високий рівень «інтелектуальної планки» навчального процесу, посилює процес перетворення знань у безпосередній фактор виробництва.

На факультеті завжди приділялося багато уваги творчій роботі зі студентством. Широкого розповсюдження набули наукові гуртки,  наукові студентські семінари (як обов’язкова складова навчального процесу). У 1990-і роки факультет став ініціатором відновлення давніх традицій — розвитку форм науково-дослідної роботи студентів. Пошук ефективних форм, адекватних демократизації українського суспільства, увінчався створенням Наукового студентського товариства, першим головою якого став студент ІІ курсу факультету економіки та управління В. Р. Петрів. Діяльність товариства у 2002—2003 роках була надзвичайно активною: проводились міжнародні конференції, форуми, створювались дискусійні клуби тощо. Студенти факультету привозили з інших вузів, у тому числі зарубіжних, дипломи, почесні грамоти. Стабільно кращими у конкурсі «Студент Києва», що проводиться з 1999 року Громадським фондом святого Андрія Первозванного, були теж студенти факультету. У 2000 році володарем другої премії в номінації «Економічні науки» став студент IV курсу Шушковський В. Сучасні студенти факультету успішно підтримують наукові традиції та посідають перші місця у різноманітних конкурсах, у т.ч. на міжнародному рівні.

Новаторський зміст навчальних дисциплін, який відображає зміни в сьогоденні бізнесу та формує його майбутню структуру, а також активне впровадження інноваційних навчальних технологій створили випускникам факультету елітарний імідж, що, у свою чергу, зумовило невпинний попит з боку абітурієнтів. Особливої популярності набула спеціальність «Економіка підприємства», випускники якої мають унікальну можливість отримати ділову спеціалізацію з кількох різновидів магістерських програм, а саме «Стратегічний менеджмент», «Менеджмент підприємницької діяльності», «Менеджмент проектів і консалтинг». Підвищений попит на управлінців зі спеціальності «Менеджмент організацій» обумовив відкриття магістерських програм «Менеджмент корпорацій», «Менеджмент малого бізнесу» та «Державне управління економікою»

На факультеті було започатковано поглиблену підготовку із сучасної економічної науки. Випускні кафедри успішно освоїли в 90-ті роки минулого століття нові, невідомі раніше для вітчизняної вищої школи дисципліни базової економічної підготовки: мікро- та макроекономіку, відповідно, на кафедрах стратегії підприємств і макроекономіки та державного управління. Це створило основу для відкриття нової спеціальності «Економічна теорія» (1999 рік) та реорганізації факультету, що поповнився трьома кафедрами: історії економічних учень та економічної історії (2001 рік), політичної економії факультетів управління та маркетингу (2003 рік), політичної економії обліково-економічних факультетів (2003 рік). У 2007 році відкрито магістерську програму «Економічна теорія»Таким чином, факультет став унікальним щодо диференціації напрямків підготовки і спеціальностей: тут здійснюється підготовка бакалаврів і магістрів за двома напрямами підготовки і трьома спеціальностями, одна з яких має дві спеціалізації.

У 2014 році на факультеті запроваджено англомовні магістерські програми - "Менеджмент підприємницької діяльності", "Менеджмент проектів і консалтинг", МВА (спеціалізація "Управління розвитком бізнесу").

Очевидно, що пропозиція факультету щодо надання освітніх послуг є надзвичайно розмаїтою. За цим стоїть величезна організаційна, наукова та методична робота, новаторський пошук творчого колективу колег-однодумців, що прагне досягти високої мети — дати випускнику унікальний рівень професійної компетенції, який є важливою умовою змістового наповнення і якісного рівня розвитку соціальних і економічних знань, необхідних для швидкого розвитку України та її входження в Європейський простір.

Сторічний ювілей КНЕУ факультет економіки та управління зустрів гідно, з новими творчими здобутками. Істотно оновлено навчальні плани, видано нові навчальні книги, задумано чимало наукових проектів.

Колективом кафедри історії економічних учень та економічної історії підготовлено спеціальне наукове видання, присвячене економічній спадщині славетного вченого-економіста Є. Слуцького. Кафедра макроекономіки та державного управління розробила нову дисципліну "Національна економіка" та підготувала відповідний підручник.

Кафедра стратегії підприємств провела міжнародну науково-практичну конференцію "Економічна організація та економічна освіта: взаємообумовленість стратегій розвитку", присвячену 100-річчю від дня народження корифея кафедри і фундатора багатьох знаменитих факультетських традицій д.е.н., професора С.М.Бухала, видатного діяча української вищої школи.

Колектив факультету нині наполегливо відпрацьовує стратегічні компетенції, задаючи рівень розвитку особистості з орієнтацією на професійну діяльність в Економіці Знань.

У 2010 році відбулася визначна подія, яка стала головною передумовою для подальшого розвитку Університету: постановою Кабінету Міністрів України від 03 лютого 2010 року № 76 Університету надано статус самоврядного (автономного) дослідницького національного університету, що свідчить про результативну та ефективну роботу в минулі роки. Колектив факультету активно включився в реалізацію Програми інноваційного розвитку Університету.

У 2015 році керівництвом університету факультет обрано базовим для впровадження нової інформаційно-комунікаційної системи на платформі Microsoft Office 365, що дозволило вивести на якісно новий рівень організацію роботи кафедр факультету, принципово змінити характер навчального процесу.

Сьогодення ФЕтаУ - це спільнота енергійних та наполеглевих студентів, високо професійних викладачів, успішних випускників. Разом ними реалізуються інноваційні проекти в сфері освіти та науки: організується щорічний бізнес-форум "Наука - освіта - бізнес: стратегічне партнерство"; регулярно проводяться міжнародні наукові конференції та зустрічі з успішними бізнесменами у форматі проблемних лекцій та семінарів; функціонують робочі групи щодо оновлення навчальних програм, проведення наукових досліджень; виконуються спільні міжнародні науково-дослідницькі проекти тощо.

Факультетське бачення напрямків інноваційного розвитку полягає у відмітній позиції щодо посилення наукової складової навчального процесу, формування ціннісних орієнтирів економічної діяльності та адекватного відображення всього спектру цілей економічних суб’єктів як головного напрямку зв’язку навчання з практикою, а також щодо запровадження новітніх технологій управління знаннями у всіх ланках національної економіки задля розвитку економічної культури господарювання.

Спеціальності
Менеджмент

За спеціальністю «Менеджмент» готуються фахівці в сфері управління державними і бізнесовими структурами. Навчання на спеціальності дає можливість сформувати розуміння системних зв'язків щодо управління організаціями різних видів та сфер діяльності.

Економічна теорія

Спеціальність орієнтована на підготовку висококваліфікованих фахівців для провідних українських і зарубіжних компаній, органів державного управління, вищих навчальних закладів, дослідницьких, аналітичних та експертних центрів.

Економіка
Публічне управління та адміністрування
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Спеціальність "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"

Спеціалізація "Підприємницька діяльність"

 

За спеціалізацією «Підприємницька діяльність» здійснюється підготовка фахівців з інноваційним типом мислення, які здатні генерувати бізнес-ідеї та обирати результативні стратегії їх втілення в життя, вміють розробляти та реалізовувати підприємницькі проекти, спроможні забезпечувати отримання прибутку в різних сферах діяльності – виробництві, сільському господарстві, торгівлі та сфері комунальних послуг

Магістерські програми
Стратегія та розвиток бізнесу

 

Паспорт магістерської програми "Стратегія та розвиток бізнесу"

 • Галузь знань: 07 "Управління та адміністрування"
 • Спеціальність: 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"
 • Спеціалізація: "Підприємницька діяльність"
 • Освітній ступінь: магістр
 • Форми навчання: очна, заочна
 • Термін навчання: 1 рік 6 місяців (очна форма навчання), 1 рік 8 місяців (заочна форма навчання)
 • Випускова кафедра: кафедра стратегії підприємств факультету економіки та управління ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана"


   

Керівник програми - Востряков Олександр Володимирович, кандидат економічних наук, доцент, декан факультету економіки та управління.

 Преамбула. Найголовнішим завданням сучасного підприємства є пошук адекватних методів і способів управління матеріальними і нематеріальними ресурсами, формування у працівників стратегічного мислення та активне впровадження в ділову практику інструментів стратегічного управління. Визначальну роль у вирішенні цього завдання належить підприємцям стратегічного спрямування.

Бізнес-економіка (україномовна)

Науковий керівник програмиШвиданенко Генефа Олександрівна, професор, кандидат економічних наук, завідувач кафедри економіки підприємств.

Місія програми: підготовка бізнес-економістів нової управлінської формації.

Менеджмент підприємницької діяльності (україномовна, англомовна)

 

Cписок захищених дипломних робіт

Керівник програми - Рєпіна Інна Миколаївна, доктор економічних наук, професор кафедри економіки підприємств

Місія програми: готувати фахівців високого професійного рівня, здатних реалізовувати підприємницькі здібності, ефективно управляти бізнес-процесами компаній та забезпечувати зростання їх ринкової вартості у динамічному конкурентному середовищі.

Менеджмент проектів і консалтинг (україномовна)

Cписок захищених дипломних робіт

Керівник програми - Верба Вероніка Анатоліївна, доктор економічних наук, професор кафедри стратегії підприємств, директор Інституту управлінського консультування КНЕУ

Менеджмент проектів і консалтинг (англомовна)

Керівник програми - Батенко Людмила Павлівна, кандидат економічних наук, професор, завідувач кафедри стратегії підприємств.

Мета: сформувати у слухачів компетенції щодо управління економічною діяльністю та розвитком  компанії, що вже діє або прагне виходити на глобальні ринки, за допомогою підходів проектного менеджменту та  управлінського консультування

Державне управління економікою

Cписок захищених дипломних робіт

Керівник програми – Малий Іван Йосипович, доктор економічних наук,професор, завідувач кафедри макроекономіки та державного управління

Менеджмент малого бізнесу

Cписок захищених дипломних робіт

Преамбула. Малий бізнес є невід’ємним сектором сучасної ринкової системи господарювання. Зростання його ролі і значення в структурі ринкової економіки впродовж останніх 20-30 років є глобальною тенденцією розвитку всіх без винятку індустріальних країн і цивілізованого суспільства в цілому. Проте в Україні, як свідчить офіційна статистика, рівень розвитку малого бізнесу залишається незадовільним.

Менеджмент корпорацій

Cписок захищених дипломних робіт

Преамбула. Трансформація відносин власності стала поштовхом до формування потужного корпоративного сектора економіки України, у якому домінуючу роль відіграють саме акціонерні товариства. Саме ця форма організації бізнесу завдяки таким своїм перевагам, як необмежені можливості залучення капіталу та обмежена відповідальність акціонерів, властива найбільшим промисловим підприємствам України.

Економічна теорія (денна форма навчання)

Преамбула. Магістерську програму «Економічна теорія» сформовано на підставі чинних освітніх стандартів України та «Положення про магістерську програму» Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, затвердженого Вченою радою університету (протокол № 10 від 29 березня 2007 р.).

МАГІСТЕРСЬКА ПРОГРАМА МВА (Бізнес- Адміністрування) спеціалізація «Управління розвитком бізнесу»

Керівник програми - Батенко Людмила Павлівна, кандидат економічних наук, професор кафедри стратегії підприємств.

Програма МВА (спеціалізація "Управління розвитком бізнесу") спрямована на:

 • формування знань основного інструментарію управління ключовими функціональними сферами діяльності підприємства – фінансами, маркетингом, операційною, логістичною діяльністю, управління персоналом тощо;

 • розуміння механізмів стратегічної взаємодії  функціональних підрозділів компанії;

 • розвиток особистих управлінських, комунікативних, лідерських навичок;

 • отримання мережі контактів із міжнародною студентською та бізнесовою спільнотою, що створюються завдяки можливості прослухати окремі курси за кордоном; 

 • формування практичних навичок роботи у мультинаціональних командах під час проходження практики у міжнародних компаніях

Менеджмент інновацій

ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» запрошує на навчання на магістерській програмі «Менеджмент інновацій»

Шановні вступники!

ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» запрошує на навчання на магістерській програмі «Управління інноваціями», яка відкрита на кафедрі менеджменту факультету економіки та управління  в межах спеціальності «Менеджмент організацій» галузі знань «Менеджмент ат адміністрування »

Розклад занять

Розклад занять рекомендується зберегти для кращого відображення файлу

Увага! Розклад може змінюватись, звертайте увагу на семестр та дати публікації розкладу та звіряйте з розкладом опублікованим на факультеті

Знайшли помилку у розкладі?

надішліть нам листа за адресою web@kneu.edu.ua, вказавши факультет, та в якому саме розкладі було знайдено невідповідність

Денна

Начитка Основний розклад Розклад сесії
     
1 курс 1 курс 1 курс
2 курс 2 курс 2 курс
3 курс 3 курс 3 курс
4 курс 4 курс 4 курс
5 курс 5 курс 5 курс
6 курс 6 курс  

Заочна

По тижнях

 

1 курс ⇓

2 курс ⇓

3 курс ⇓

4 курс ⇓

5 курс ⇓

6 курс ⇓Розклад дзвінків КНЕУ

Інформація надано відділом організаційного забезпечення навчального процесу
у разі виявлення неточностей в розкладі надішліть нам листа на адресу web@kneu.edu.ua, вказавши фаультет

Навчально-тренінговий центр економіки та управління підприємством
Події
Контактна інформація

03051, м. Київ, пр. Перемоги, 54/1 (Головний корпус КНЕУ), каб. 265

Телефон: (044) 371-61-91,  (044) 371-61-54
e-mail:  ntc@kneu.edu.ua