Факультет економiки та управлiння

Факультет економіки та управління – один з найстаріших факультетів ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

Випускники факультету набувають професійних компетенцій з усвідомлення економічного способу мислення та його застосування для розв’язання професійних задач, уміння обґрунтовувати господарські рішення й організовувати їх виконання, здатності до саморозвитку і навчання впродовж всього професійного життя.

Підготовка фахівців на факультеті ведетьсяза такими спеціальностями: 

Внаслідок впровадження новітніх освітніх та комунікаційних технологій у процесі навчання на факультеті широко застосовуються ділові та рольові ігри, обговорення практичних ситуацій в міні-групах, виконання навчально-дослідницьких проектів (у т. ч. міжнародних). Студенти мають можливість опановувати сучасні прикладні програмні продукти, що поширені на вітчизняних підприємствах, а також набувають практичних навичок розробки та прийняття управлінських рішень на основі бізнес-симуляцій. На факультеті традиційно проходять засідання дискусійних клубів та англомовних колоквіумів, тренінги та майстер-класи від професіоналів.

Студенти проходять практику на найкращих підприємствах України, а випускники успішно будують професійну кар’єру не тільки на вітчизняних підприємствах, але й в провідних зарубіжних компаніях. 

Увімкнути музику

Детальніше про факультет »


Історія факультету

Від дня офіційного заснування у статусі факультету з 1 березня 1945 р. плановий факультет Київського фінансово-економічного інституту готував спеціалістів з економіки промисловості та економіки сільського господарства. Згодом друга спеціальність стала основою створення факультету економіки сільського господарства, а на факультеті, що став називатися планово-економічним довгий час готували кадри за двома спеціальностями:

  • планування промисловості;
  • планування народного господарства.

Деканами факультету в різні часи були: А. Л. Цукерник (1944—1945); М. В. Ніколаєв (1945—1954); В. Т. Чунтулов (1954—1955); С. С. Горохов (1955—1959); І. П. Панащенко (1959—1965); С. С. Горохов (1961—1963); О. М. Бобров (1963—1964); В. Н. Кальченко (1963—1965); А. В. Видиборець (1965—1967); Є. О. Шудра (1967—1984); С. А. Єрохін (1984—1985); С. Ф. Покропивний (1985—1991); А. П. Наливайко (1991 — 2012), О. В. Вос

Спеціальності
051 "Економіка"

За спеціальністю 051 "Економіка" здійснюється підготовка висококваліфікованих фахівців для провідних українських і зарубіжних компаній, органів державного управління та місцевого самоврядування, дослідницьких, аналітичних та експертних центрів,  вищих навчальних закладів з економічним напрямом підготовки

073 "Менеджмент"

За спеціальністю 073 «Менеджмент» готуються фахівці в сфері управління державними і бізнесовими структурами. Навчання на спеціальності дає можливість сформувати розуміння системних зв'язків щодо управління організаціями різних видів та сфер діяльності.

076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"

Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» спрямована на підготовку фахівців з моделювання власного бізнесу, створення та розвитку стартапів, ведення ефективної  підприємницької діяльності в різних сферах економіки, зокрема в торгівлі та біржовій діяльності  з використанням традиційних та новітніх методів (інтернет-трейдинг, електронна комерція та ін

281 "Публічне управління та адміністрування"

Спеціальність 074 «Публічне управління та адміністрування»

Фахівці зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування» - кваліфіковані спеціалісти для сфери управління державними і бізнесовими структурами

Економічна аналітика

Економічна аналітика є мистецтвом використання аналітичного інструментарію економічної науки для опису та оцінювання найбільш значущих економічних даних, виявлення ключових закономірностей, їх пояснення та інтерпретації в процесі оптимізації управлінських рішень.

Економічні аналітики досліджують економічні дані для формулювання економічних показників, формування оцінних звітів та надання консультацій щодо поточного та прогнозованого стану економіки

Тестова сторінка

 

спеціалізація:  Бакалавр

Підприємницька діяльність

Спеціальність 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"

За спеціалізацією «Підприємницька діяльність» здійснюється підготовка фахівців здійснюється підготовка фахівців з інноваційним типом мислення, які здатні генерувати бізнес-ідеї та обирати результативні стратегії їх втілення в життя, вміють розробляти та реалізовувати підприємницькі проекти, спроможні забезпечувати отримання прибутку в різних сферах діяльності – виробництві, сільському господарстві, торгівлі та сфері комунальних послуг

Магістерські програми
Стратегія та розвиток бізнесу (спец. 076)

 

Паспорт магістерської програми "Стратегія та розвиток бізнесу"

Галузь знань: 07 "Управління та адміністрування"
Спеціальність: 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"
Спеціалізація: "Підприємницька діяльність"
Освітній ступінь: магістр
Форми навчання: очна, заочна
Термін навчання: 1 рік 6 місяців (очна), 1 рік 8 місяців (заочна)
Випускова кафедра: кафедра стратегії підприємств факультету економіки та управління ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана"
 

 

Керівник програми - Востряков Олександр Володимирович, кандидат економічних наук, доцент, декан факультету економіки та управління.

 Преамбула. Найголовнішим завданням сучасного підприємства є пошук адекватних методів і способів управління матеріальними і нематеріальними ресурсами, формування у працівників стратегічного мислення та активне впровадження в ділову практику інструментів стратегічного управління. Визначальну роль у вирішенні цього завдання належить підприємцям стратегічного спрямування.

Менеджмент підприємницької діяльності (укр., англ.) (спец. 076)

 

Cписок захищених дипломних робіт

Паспорт магістерської програми "Менеджмент підприємницької діяльності"

Галузь знань: 07 "Управління та адміністрування"

Спеціальність: 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"

Спеціалізація: "Підприємницька діяльність"

Освітній ступінь: магістр

Форми навчання: очна, заочна

Термін навчання: 1 рік 6 місяців (очна), 1 рік 8 місяців (заочна)

Випускова кафедра: кафедра економіки підприємств факультету економіки та управління ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана"


Керівник програми - Рєпіна Інна Миколаївна, доктор економічних наук, професор кафедри економіки підприємств

Місія програми: готувати фахівців високого професійного рівня, здатних реалізовувати підприємницькі здібності, ефективно управляти бізнес-процесами компаній та забезпечувати зростання їх ринкової вартості у динамічному конкурентному середовищі.

Менеджмент малого бізнесу (спец. 073)

Cписок захищених дипломних робіт

Преамбула. Малий бізнес є невід’ємним сектором сучасної ринкової системи господарювання. Зростання його ролі і значення в структурі ринкової економіки впродовж останніх 20-30 років є глобальною тенденцією розвитку всіх без винятку індустріальних країн і цивілізованого суспільства в цілому. Проте в Україні, як свідчить офіційна статистика, рівень розвитку малого бізнесу залишається незадовільним.

Менеджмент корпорацій (спец. 073)

Cписок захищених дипломних робіт

Преамбула. Трансформація відносин власності стала поштовхом до формування потужного корпоративного сектора економіки України, у якому домінуючу роль відіграють саме акціонерні товариства. Саме ця форма організації бізнесу завдяки таким своїм перевагам, як необмежені можливості залучення капіталу та обмежена відповідальність акціонерів, властива найбільшим промисловим підприємствам України.

Менеджмент інновацій (спец. 073)

ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» запрошує на навчання на магістерській програмі «Менеджмент інновацій»

Шановні вступники!

ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» запрошує на навчання на магістерській програмі «Управління інноваціями», яка відкрита на кафедрі менеджменту факультету економіки та управління  в межах спеціальності «Менеджмент організацій» галузі знань «Менеджмент ат адміністрування »

Економічна теорія (спец. 051)

Преамбула. Магістерську програму «Економічна теорія» сформовано на підставі чинних освітніх стандартів України та «Положення про магістерську програму» Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, затвердженого Вченою радою університету (протокол № 10 від 29 березня 2007 р.).

Бізнес-економіка (спец. 051)

Науковий керівник програмиШвиданенко Генефа Олександрівна, професор, кандидат економічних наук, завідувач кафедри економіки підприємств.

Місія програми: підготовка бізнес-економістів нової управлінської формації.

Менеджмент проектів і консалтинг (укр.) (спец. 051)

Cписок захищених дипломних робіт

Керівник програми - Верба Вероніка Анатоліївна, доктор економічних наук, професор кафедри стратегії підприємств, директор Інституту управлінського консультування КНЕУ

Менеджмент проектів і консалтинг (англ.) (спец. 051)

Керівник програми - Батенко Людмила Павлівна, кандидат економічних наук, професор, завідувач кафедри стратегії підприємств.

Мета: сформувати у слухачів компетенції щодо управління економічною діяльністю та розвитком  компанії, що вже діє або прагне виходити на глобальні ринки, за допомогою підходів проектного менеджменту та  управлінського консультування

Державне управління економікою (спец. 281)

Cписок захищених дипломних робіт

Керівник програми – Малий Іван Йосипович, доктор економічних наук,професор, завідувач кафедри макроекономіки та державного управління

МАГІСТЕРСЬКА ПРОГРАМА МВА (Бізнес- Адміністрування) спеціалізація «Управління розвитком бізнесу»

Керівник програми - Батенко Людмила Павлівна, кандидат економічних наук, професор кафедри стратегії підприємств.

Програма МВА (спеціалізація "Управління розвитком бізнесу") спрямована на:

  • формування знань основного інструментарію управління ключовими функціональними сферами діяльності підприємства – фінансами, маркетингом, операційною, логістичною діяльністю, управління персоналом тощо;

  • розуміння механізмів стратегічної взаємодії  функціональних підрозділів компанії;

  • розвиток особистих управлінських, комунікативних, лідерських навичок;

  • отримання мережі контактів із міжнародною студентською та бізнесовою спільнотою, що створюються завдяки можливості прослухати окремі курси за кордоном; 

  • формування практичних навичок роботи у мультинаціональних командах під час проходження практики у міжнародних компаніях

Розклад занять

Розклад занять рекомендується зберегти для кращого відображення файлу

Увага! Розклад може змінюватись, звертайте увагу на семестр та дати публікації розкладу та звіряйте з розкладом опублікованим на факультеті

Знайшли помилку у розкладі?

надішліть нам листа за адресою web@kneu.edu.ua, вказавши факультет, та в якому саме розкладі було знайдено невідповідність

Денна

Начитка Основний розклад Розклад сесії
     
1 курс 1 курс 1 курс
2 курс 2 курс 2 курс
3 курс 3 курс 3 курс
4 курс 4 курс 4 курс
5 курс 5 курс 5 курс
6 курс 6 курс  

Заочна

По тижнях

 

1 курс ⇓

2 курс ⇓

3 курс ⇓

4 курс ⇓

5 курс ⇓

6 курс ⇓Розклад дзвінків КНЕУ

Інформація надано відділом організаційного забезпечення навчального процесу
у разі виявлення неточностей в розкладі надішліть нам листа на адресу web@kneu.edu.ua, вказавши фаультет

Навчально-тренінговий центр економіки та управління підприємством
Події
Контактна інформація

03051, м. Київ, пр. Перемоги, 54/1 (Головний корпус КНЕУ), каб. 265

Телефон: (044) 371-61-91,  (044) 371-61-54
e-mail:  ntc@kneu.edu.ua