Факультет економiки та управлiння

Економіка агробізнесу та агротрейдинг (спец. 051)

Освітньо-професійна програма (МАГІСТР)

Економіка агробізнесу та агротрейдинг

 

Спеціальність 051 "Економіка"

 

 


 

Освітньо-професійна програма «Економіка агробізнесу та агротрейдинг» спрямована на підготовку висококваліфікованихі конкурентоспроможних фахівціву галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка», формування системних умінь аналізу ефективності, управління економічними процесами на підприємствах агробізнесу різних типів. а також здійснення трейдингових операцій з аграрною продукцією, управління ризиками та ефективністю агротрейдингу.


 

Паспорт освітньо-професійної програми

Ступінь 

магістр економіки

Форми навчання

денна / заочна

Тривалість підготовки / обсяг програми

1 рік 4 місяців (очна), 1 рік 6 місяців (заочна) / 90 кредитів ЕКТС

Мова викладання

українська 

 

 


 

 

Відмінності навчання на освітньо-професійній програмі «Економіка агробізнесу та агротрейдинг

»

 

Освітньо-професійна програма є практично-орієнтованою. Навчальний процес базується на використанні інтерактивних, комбінованих та проблемних лекцій, бізнес-симуляторів, кейс-методів, застосуванні новітніх технологій візуалізації інформації при проведенні контактних занять, семінарів-дискусій, презентацій-обговорень. Програма реалізується у тісному співробітництві з авторитетними українськими та зарубіжними науковими інституціями, консалтинговими й аналітичними центрами, професійними асоціаціями, інвестиційними компаніями, провідними бізнесовими структурами, фахівці яких залучаються до навчального процесу.

Особливістю програми є те, що вона спрямована на розвиток у майбутніх фахівців здатності до системного мислення. Це означає, що ключовим є набуття поглиблених знань у різних функціональних областях підприємництва, які дозволяють швидше пристосовуватися до нових завдань на основі активного обміну інформацією з контрагентами інших сфер діяльності підприємства.

Отримання студентами таких знань і професійних компетентностей забезпечується логічною структурою освітньо-професійної програми і програмами навчальних дисциплін, які викладаються українською та англійською мовами.


 

 

Навички, які отримує випускник

 

Після закінчення програми випускники мають уміти аналізувати реалізацію стратегії діяльності підприємства, ефективності тактичних заходів для досягнення стратегічних цілей діяльності підприємства, ефективності операційної,  інвестиційної, фінансової діяльності підприємства; оцінювати конкурентне середовище функціонування підприємства агробізнесу; аналізувати ринків ресурсів та готової продукції, вплив державного регулювання на ефективність діяльності підприємства; продукувати нові ідеї щодо розвитку підприємств агробізнесу і впроваджувати їх; визначати, аналізувати проблеми підприємств агробізнесу та розробляти заходи щодо їх вирішення; виявляти ініціативу і самостійність дій в різних ситуаціях, критично оцінювати явища та процеси; застосовувати бізнес-комунікації для підтримки взаємодії підприємства з його внутрішнім та зовнішнім середовищем; визначати та впроваджувати стратегічні плани розвитку суб’єктів господарювання; вміти здійснювати теоретичні і прикладні дослідження і з використанням сучасних моделей, методів і технологій; розробляти заходи щодо підвищення продуктивності, ефективності та рентабельності виробництва; поліпшення якості продукції, зниження собівартості;  забезпечення зростання продуктивності праці; здійснювати техніко-економічне обґрунтування застосування нових видів техніки та проектів освоєння нових видів продукції; розробляти систему бюджетування на підприємстві та систему збалансованих показників діяльності підприємства; планувати напрями використання резервів підвищення ефективності діяльності підприємства; керувати організаційно-економічними та науково-економічним забезпеченням діяльності підприємства; координувати діяльність структурних підрозділів щодо надання інформації для оцінки економічної діяльності підприємства та розробки планів в умовах конкуренції згідно з укладеними господарськими договорами; організовувати впровадження заходів щодо підвищення ефективності виробництва та нових підходів в організації виробничих процесів; організовувати роботу з державними органами щодо державного регулювання, запровадження форм підтримки окремих видів діяльності; організовувати співробітництво підприємства з науково-дослідними установами; контролювати реалізацію стратегії підприємства, ефективності використання ресурсів підприємства та показників фінансово-економічного стану підприємства; виконувати наукові дослідження в сфері економіки підприємств та взаємопов’язаних напрямах; здійснювати розробку методичних матеріалів з техніко-економічного планування роботи підрозділів підприємства; проводити консультації для спеціалістів виробничих підрозділів з питань організації, планування і аналізу результатів виробничої діяльності, а також економічної оцінки виконаних робіт; демонструвати вміння вирішувати проблемні ситуації за умов невизначеності і ризиків; впроваджувати інноваційні проекти; управляти особистісним і професійним розвитком. 


 

 

Сфери працевлаштування випускників програми

 

Випускники здатні виконувати професійну економічну роботу як на управлінських посадах в компаніях, які як безпосередньо займаються агробізнесом (різних типів власності, спеціалізації та масштабу), так і які обслуговують та мають тісні професійні контакти з агробізнесом (логістика, фінансовий, страховий, IT- сектор тощо), а також працювати в органах  державного та муніципального управління, в освітніх, наукових, консультаційних, консалтингових організаціях.


Детальний опис освітньої програми на другому (магістерському) рівні "Економіка агробізнесу та агротрейдинг" (спеціальність 051 "Економіка")  

Остання редакція: 25.01.23