Факультет економiки та управлiння

Навчально-тренінговий центр економіки та управління підприємством

Навчально-тренінговий центр економіки та управління підприємством (далі – НТЦ ЕУП) є структурним підрозділом Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (далі - Університет) у складі факультету економіки та управління, що проводить навчально-тренувальну роботу практичного спрямування зі студентами напрямку підготовки «Економіка підприємства», а також всіх інших напрямків підготовки і форм навчання.

НТЦ ЕУП створено згідно із наказом ректора від «10» червня 2011 року № 453 на підставі Ухвали Вченої ради Університету від «31» травня 2011 року.

Основною метою НТЦ ЕУП є формування знань, умінь та компетенцій студентів-випускників бакалаврського рівня та магістерських програм кафедр факультету економіки та управління на основі посилення їх практичної підготовки для підвищення конкурентоспроможності випускників Університету на ринку праці.

Завданнями НТЦ ЕУП є:

 • забезпечення реалізації системи тренінгів у навчальному процесі на основі безперервного тренінгового процесу на всіх стадіях підготовки фахівців з економіки та управління підприємством;
 • організаційно-методичне забезпечення проведення тренінгових занять у рамках віртуальних структур (підприємств);
 • в межах системи управління знаннями факультету створювати та розповсюджувати знання у сфері тренінгових технологій навчання;
 • організація проходження студентами практики у рамках віртуальних структур (підприємств);
 • проведення бізнес-турнірів на основі симулятивних моделей функціонування підприємств у ринковому середовищі;
 • впровадження у викладання профільних дисциплін сучасних інноваційних технологій навчання;
 • впровадження у викладання профільних дисциплін інформаційних технологій;
 • залучення до навчального процесу фахівців-практиків у сфері управління підприємством та економіки підприємства;
 • забезпечення функціонування віртуальних структур (підприємств);
 • допомога студентам під час самостійної підготовки для участі у тренінгових заняттях;
 • забезпечення можливості спілкування з колегами з університетів, науково-дослідних центрів, урядових та бізнесових організацій усього світу;
 • проведення викладачами та студентами науково-пошукових досліджень і проектних розробок відповідної проблематики;
 • організація викладачами та студентами наукових та науково-методичних семінарів, ділових ігор, нарад, круглих столів, конференцій, симпозіумів;
 • проведення відео-конференцій та дистанційних семінарів (вебінарів) для викладачів та студентів.

Структура НТЦ ЕУП складається з наступних секторів:

 • сектор забезпечення реалізації системи тренінгів у навчальному процесі;
 • сектор організації проходження практики у рамках віртуальних структур (підприємств);
 • сектор забезпечення функціонування віртуальних структур (підприємств);
 • сектор науково-пошукових досліджень і проектних розробок.

Проведення занять у НТЦ ЕУП, а також використання його матеріально-технічної та інтелектуальної бази узгоджується з деканами, завідувачами кафедр та затверджується директором НТЦ ЕУП.

У своїй діяльності НТЦ ЕУП керується чинним законодавством, зокрема Законами України «Про вищу освіту», «Про освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», Положенням «Про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України» та іншими нормативними актами, Статутом Університету, наказами ректора, рішеннями ректорату та Вченої ради Університету, а також цим Положенням.

Остання редакція: 05.02.14