Факультет економiки та управлiння

МП "Стратегія та розвиток бізнесу"

Найголовнішим завданням сучасного підприємства є пошук адекватних методів і способів управління матеріальними і нематеріальними ресурсами, формування у працівників стратегічного мислення та активне впровадження в ділову практику інструментів стратегічного управління. Визначальну роль у вирішенні цього завдання належить підприємцям стратегічного спрямування. 

Цільова аудиторія. Програма «Стратегія та розвиток бізнесу» орієнтована на людей, які прагнуть зробити успішну кар’єру в бізнесі, на вітчизняних підприємствах та у представництвах зарубіжних компаній в Україні, незалежно від їх форм власності та сфер діяльності.

Місія програми: сприяти росту конкурентоспроможності української економіки на основі підготовки дієвих та ефективних підприємців стратегічного спрямування зі знанням новітніх управлінських технологій управління бізнесом.

Мета програми: підготовка висококласних фахівців, здатних формувати стратегію і тактику поведінки підприємця та підприємства на ринку, що досягається шляхом надання слухачам програми навичок ідентифікації ринкових можливостей, формування необхідних стратегічних активів, визначення перспективних напрямків розвитку бізнесу та розробки альтернативних стратегій і механізмів їх реалізації.

Основні завдання програми:

  • розкрити «секрети» про те, як підприємці можуть використовувати свої переваги, розвиваючи стратегічні ресурси, застосовуючи сучасні управлінські технології, формуючи на підприємствах організаційні компетенції та динамічні здатності;
  • сформувати у слухачів системне сприйняття та надати дієві інструменти комплексного вирішення проблем розвитку бізнесу (у т.ч. на основі принципів стратегічного партнерства та знаннєвої економіки);
  • надати компетенції в сфері підготовки та обґрунтування стратегічних рішень та їх переведення на операційний рівень діяльності підприємства;
  • навчити процедурам стратегічного управління в бізнес-середовищі.

Пакет навчальних дисциплін магістерської програми "Стратегія та розвиток бізнесу":

Відмітні характеристики програми "Стратегія та розвиток бізнесу":

  • дисципліни спеціальної підготовки не мають аналогів в Україні, є авторськими розробками викладачів кафедри стратегії бізнесу;
  • програма сфокусована на практичній підготовці слухачів шляхом активного застосування методів групової роботи, case-study, аналітичних інструментів (у т.ч. класу ВІ);
  • спеціальна підготовка магістрантів поєднується з їх активною участю в науково-дослідницькій діяльності (у т.ч. із залученням зарубіжних партнерів), що відкриває широкі можливості для подальшого професійного та наукового становлення випускників програми (у т.ч. вступу до аспірантури);
  • процес навчання на програмі чітко спрямований на формування у магістрантів професійних компетенцій у сферах розвитку бізнесу та стратегічного управління, у т.ч. шляхом виконання комплексних (міждисциплінарних)  практичних завдань під час проходження практики на вітчизняних підприємствах та у представництвах міжнародних компанії різних бізнес-профілів;
  • викладачі  програми, які мають багатий досвід практичної та науково-дослідницької діяльності, відкриті для  безпосереднього  спілкування зі слухачами, у т.ч. із застосуванням сучасних комунікаційних інструментів (Інтернет, Microsoft Office 365, Moodle).

Контакти

Випускова кафедра  - кафедра стратегії бізнесу факультету економіки та управління ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана" 

Головний корпус КНЕУ, каб. 243
Телефон:  (044) 371-61-54
e-mail: ksp@kneu.edu.ua 

Сторінка програми у Facebook

 

 


 

 

 


Наукові портфоліо магістрантів

Магістерська програма "Стратегія та розвиток бізнесу" (2016-2018 навч. рр.)

Магістерська програма "Стратегічний менеджмент" (2015-2017 навч. рр.)

 

 
Остання редакція: 04.06.18