Факультет економiки та управлiння

Гребешкова Олена Миколаївна

Кафедра: Кафедра бізнес-економіки та підприємництва
Посада: доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 24 роки
Біографія:

Освіта 

1995 р. - закінчила факультет економіки та управління КДЕУ за спеціальністю "Економіка та управління виробництвом" (диплом спеціаліста №ЛО-003163). 

2005 р. - захист кандидатської дисертації на тему „Стратегія зовнішнього зростання підприємства: теоретичне позиціювання та методичне забезпечення” (диплом ДК №030907). 

2007 р. - вчене звання доцента (атестат 12ДЦ №018515).

Працює у КНЕУ з 1995 року.

Організаційна робота

2005-2014 рр. – вчений секретар підкомісії з економіки підприємcтва Науково-методичної комісії з економіки та підприємництва МОН України

2007-2015 рр. - заступник завідувача кафедри стратегії підприємств

2007-2017 рр. – заступник керівника магістерської програми “Стратегічний менеджмент” (спеціальність 8.03050401 Економіка підприємства)

з 2014 р. - заступник головного редактора, а з 2019 р. - головний редактор редакційної колегії збірника наукових праць "Стратегія економічного розвитку України".

з 2019 р. - член редколегії збірника наукових праць "Економіка та підприємництво".

2015-2019 - заступник декана факультету економіки та управління.

з 2015 р. - член Вченої ради факультету економіки та управління. 

2017-2019 - заступник керівника магістерської програми "Стратегія та розвиток бізнесу" (спеціальність 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність", спеціалізація "Підприємництво")

2018-2019 рр. - керівник (гарант) проєктної групи освітньо-професійної програми здобувачів другого (магістерського) рівню підготовки "Підприємництво в освітній діяльності" (спец. 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність")

з 2020 р. - член проєктної групи освітньо-професійної програми підготовки здобувачів другого (магістерського) рівню підготовки "Менеджмент підприємницької діяльності" (спец. 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність")

Викладацька діяльність

Навчальні дисципліни:  "Мікроекономіка" (бакалавр), „Проєктний аналіз” (бакалавр), "Лідерство та партнерство в бізнесі" (бакалавр), "Стратегічне управління підприємством" (магістр), „Управління розвитком компанії” (магістр), "Розвиток бізнесу" (магістр), „Стратегічне партнерство в бізнесі” (магістр), "Стратегія та розвиток бізнесу" (доктор філософії PhD).

Всі навчальні дисципліни мають онлайн-формат (MOODLE, GoogleClass, OneNote, Teams).

Автор та співрозробник 3 онлайн-курсів:

Наукова діяльність

Під науковим керівництвом Гребешкової О.М.:

 • ведеться підготовка 1 дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії:

Грабовенко О. В. Економічне управління диверсифікацією підприємства. Спец. 051 – Економіка (захист у 2020 р.)

 • захищено 1 кандидатську дисертацію:

Малярчук О.Г. Формування та розвиток динамічних здатностей підприємства (за метеріалами каменедобувних підприємств України) Текст] [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / Малярчук О. Г. ; 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). – Київ : КНЕУ ім. В. Гетьмана, 2015. – 20 с.

 • підготовлено 2 студентські наукові роботи, які відзначено дипломами І-ІІІ ступенів на Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт:

Горбатько А., Рижой О. "Формування конкурентних переваг освітньої програми на основі виявлення її ціннісного профілю" (диплом І ступеня, 2018 р.)

Шиманська О.В. "Ділова репутація як стратегічний актив компанії" (диплом ІІІ ступеня, 2008 р.)

Виступала офіційним опонентом на захисті дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук:

 • Бідюк А.М. "Формування конкурентної стратегії закладу вищої освіти" (2020 р.)
 • Стоказ Я.М. "Формування стратегічних знань промислового підприємства" (2019 р.)
 • Бабенко М.К. "Забезпечення інноваційної активності підприємства на основі менеджменту знань" (2016 р.)
 • Лотоцький В.П. "Організація взаємодії авіакомпаній з банківськими установами" (2016 р.)
 • Ковалевська К.А. "Механізм управління холдинговою компанією в умовах ринкових перетворень" (2013 р.)
 • Дунда С.П. "Управління розвитком підприємств хлібопекарної галузі" (2011 р.)
 • Бортнік А.М. "Процесне управління бізнесом" (2010 р.)

Досвід організації та проведення наукових заходів

 • 2019 р. - ІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Інновації в бізнес-освіті" (КНЕУ, голова оргкомітету)
 • Практика змішаного навчання в навчальному процесі на факультеті​: результати онлайн-опитування викладачів факультету економіки та управління ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана"​. Повідомлення для членів вченої ради ФЕтаУ​ КНЕУ (22 листопада 2018 р.)
 • 2018 р. - Міжнародна науково-практична конференція "Психологія бізнесу та управління: виклики сьогодення" (ЛНУ імені І. Франка, члени наукового комітету).
 • 2018 р. - Науково-практична інтернет-конференція "Суспільство в ХХІ столітті: проблеми та перспективи розвитку" (https://conferencesua.wixsite.com/ibekneu - член оргкомітету)
 • 2015 р. – Міжнародна науково-практична конференція “Стратегія підприємства: результативність за умов системних трансформацій” (член організаційного комітету)
 • 2015 р. – І Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Інновації в бізнес-освіті» (ініціатор та член організаційного комітету)
 • 2015 р. - І Міжнародна наукова конференція молодих вчених та студентів "Регіональна економіка та бізнес: туризм, логістика і транспорт" (Україна-Грузія) (член організаційного комітету)
 • 2014 р. – II Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Тренінгові технології в освіті та бізнесі: досвід і перспективи застосування» (ініціатор та член організаційного комітету)
 • 2013 р. — І Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Тренінгові технології в освіті та бізнесі: досвід і перспективи застосування» (ініціатор та член організаційного комітету)
 • 2013 р. – Міжнародна науково-практична конференція “Стратегія підприємства: зміна парадигми управління та інноваційні рішення для бізнесу” (член організаційного комітету)
 • 2012 р. – ініційовано та організовано проведення щорічної студентської наукової Інтернет-конференції «Стратегія підприємства: погляд нової генерації економістів» (ініціатор та член організаційного комітету)
 • 2011 р.  – Міжнародна науково-практична конференція «Стратегія підприємства: адаптація організацій до впливу світових суспільно-економічних процесів» (член організаційного комітету)

Участь у міжнародних проєктах

2015-2017 рр. - україіно-канадський проєкт “Знаннєві інновації та культурні виміри в інформаційному світі” (координатор від КНЕУ)

2015-2019 рр. - проєкт співпраці КНЕУ з нідерландською компанією Diamomd FMS (учасник від КНЕУ)

Публікації

Автор 12 монографій (у співавторстві), понад 20 навчально-методичних видань (у співавторстві, у т.ч. з грифом МОН), понад 70 наукових статей.

Відзнаки

2016 р. - Подяка Міністра освіти і науки України.

2016 р. - почесне звання "Заслужений працівник КНЕУ".

Авторські свідоцтва

 • Твір наукового характеру «Робоча програма з науки «Стратегічне управління» / А.П. Наливайко, О.В. Востряков, О.М. Грбешкова, Є.В. Прохорова. – Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 46719 від 11.12.2012.
 • Літературний письмовий твір наукового характеру «Практикум «Стратегічне управління підприємством» / О.В. Востряков, О.М. Гребешкова. – Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 53765 від 18.02.2014.
 • Твір наукового характеру «Мікроекономіка» (свідоцтво про реєстрацію авторських прав на твір №61259, 2015 р.). Автори - Наливайко А.П., Азьмук Л.А., Верба В.А., Банщиков П.Г., Гребешкова О.М., Батенко Л.П., Задорожна Н.В., Євдокимова Н.М., Щербатюк О.М., Решетняк Т.І. 
 • Твір наукового характеру "Програма курсу "Лідерство та партнерство в бізнесі" / О.М. Гребешкова. - Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №73631 від 31.08.2017 р.
 • Курс відеолекцій з мікроекономіки / О.М. Гребешкова. - Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №73643 від 31.08.2017 р.
 • Твір наукового характеру "Концепція інформаційної платформи "Інновації в бізнес-освіті" / О.М. Гребешкова, О.М. Гребешков. - Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №73644 від 31.08.2017 р.
 • Твір наукового характеру "Відеокурс "Змішане навчання: рецепти - просто та смачно" / О.М. Гребешкова, О.М. Гребешков, О.О. Кизенко. - Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №73636 від 31.08.2017 р.
 • Твір образотворчого мистецтва "Емблема магістерської програми "Стратегія та розвиток бізнесу" / О.М. Гребешкова, О.С. Рижой. - Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №73633 від 31.08.2017 р.
 • Літературний письмовий твір наукового характеру "Програма курсу "Розвиток бізнесу" / О. М. Гребешкова. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №91050 від 30.07.2019 р. 

Підвищення кваліфікації:

 • 1.10.2017-26.12.2017 р. МОН України та Microsoft Україна «Використання хмарних технологій в освітньому процесі» (сертифікат)
 • 6.03.17 – 28.04.17 р. Інститут підвищення кваліфікації «Дистанційні технології в освітньому просторі університету» (свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СС 02070884/050276-17)
 • 13.04.16 – 30.06.16 р. Інститут підвищення кваліфікації «Сучасні ІКТ у навчальному процесі економічного університету» (свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПВ 148235-16)

Наукові профілі