Факультет економiки та управлiння

Кизенко Олена Олександрівна

Кафедра: Кафедра бізнес-економіки та підприємництва
Посада: професор, заступник завідувача кафедри з навчально-методичної роботи
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Стаж роботи: 21 рік
Біографія:

Освіта 

2000 р. - закінчила факультет економіки та управління КНЕУ за спеціальністю "Економіка підприємства", кваліфікація - магістр з менеджменту проектів і консалтингу (диплом магістра №КВ-14014726). 

2005 р. - захист кандидатської дисертації на тему „Управління операційними витратами на підприємствах з високим ступенем індивідуалізації продукту” (диплом ДК №032902). 

2011 р. - вчене звання доцента (атестат 12ДЦ №024283).

Працює у КНЕУ з 2000 року.

Організаційна робота

2011-2013 рр. – заступник директора Навчально-тренінгового центру економіки та управління підприємством

з 2013 р. - заступник директора Інституту управлінського консультування КНЕУ імені В.Гетьмана

2013-2017 рр. – заступник керівника магістерської програми “Менеджмент проектів і консалтинг” (спеціальність 8.03050401 Економіка підприємства)

з 2014 р. - експерт ліцензійної та акредитаційної комісії МОН України

з 2018 року - член проектної групи з розробки освітньої програми "Економіка підприємства" (спеціальність 051 "Економіка") на другому (магістерському) рівні вищої освіти

Викладацька діяльність

Навчальні дисципліни:  "Бюджетування" (бакалавр), Практика виробнича (бакалавр),Тренінг-курс "Управління підприємством з використанням інформаційно-аналітичних систем" (бакалавр), Тренінг-курс "Формування та використання інформаційно-аналітичної бази підприємства в системі 1С:УНФ" (бакалавр), "Економічне управління підприємством" (магістр), Тренінг-курс "Аналіз і прогноз діяльності фірми" (магістр) "Корпоративне підприємництво" (магістр),  співавтор і розробник робочих навчальних програм цих курсів.

Навчальні дисципліни "Аналіз і прогноз діяльності фірми”, "Економічне управління підприємством", поставлені на платформі MOODLE (study.kneu.org).

Навчальне середовище дисципліни "Корпоративне підприємництво" створено на платформі Microsoft OneNote Class Notebook.

Автор та співрозробник онлайн-курсів:

Наукова діяльність

Під науковим керівництвом Кизенко О.О.:

 • ведеться підготовка 1 дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук, Серобян А.М.  (захист планується на 2020 р.)
 • підготовлено 1 студентську наукову роботу, яку відзначено дипломом на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук, Каморіна Вікторія (спеціальність "Економіка та управління підприємствами", диплом ІІ ступеня, 2015 р.)

Виступала офіційним опонентом на захисті дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук:

 • Макалюк І.В. «Управління трансакційними витратами машинобудівних підприємств», (спец. 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)). Захист відбувся 15.10.2015 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.002.23 в  Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут».
 • Поліщук С.В. «Формування інтегрованої системи бюджетування на підприємствах машинобудування», 2014р. (спец. 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)). Захист відбувся 03.06.2014р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.002.23 в  Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут».
 • Веселовська О.В. «Управління витратами підприємства (за матеріалами авіабудівних підприємств України)», 2012р. (спец. 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)). Захист відбувся 16.01.2012р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.006.03 в  ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Досвід організації та проведення наукових заходів

 • 2018 р. - Міжнародна міждисциплінарна науково-практична конференція "Психологія бізнесу та управління", ЛНУ імені І.Франка, м.Львів (член наукового комітету)
 • 2016 р. – ІІ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Інновації в бізнес-освіті», КНЕУ імені В.Гетьмана, м.Київ (член організаційного комітету)
 • 2015 р. – Міжнародна науково-практична конференція “Стратегія підприємства: результативність за умов системних трансформацій”, КНЕУ імені В.Гетьмана, м.Київ (відповідальний секретар організаційного комітету)
 • 2015 р. – І Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Інновації в бізнес-освіті», КНЕУ імені В.Гетьмана, м.Київ (член організаційного комітету)
 • 2014 р. – II Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Тренінгові технології в освіті та бізнесі: досвід і перспективи застосування», КНЕУ імені В.Гетьмана, м.Київ (член організаційного комітету, модератор)
 • 2013 р. — І Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Тренінгові технології в освіті та бізнесі: досвід і перспективи застосування», КНЕУ імені В.Гетьмана, м.Київ (член організаційного комітету, модератор)

Участь у міжнародних проектах

Україно-нідерландський освітньо-дослідницький проект «Прогнозування діяльності підприємства на основі фінансової моделі в програмному продукті ВІ "Diamond FMS". (Договір про партнерство та ділову співпрацю № KNEU– 1 від 07.02.2013 та № KNEU– 2 від 03.01.2018).

Міжнародна сертифікація на звання СМС (Certified Management Consultant) за стандартами Міжнародної Ради Інститутів консультантів з управління. (Сертифікація консультантів з Киргизстану та Таджикістану. асесор, 2015 рік).

Публікації

Автор 8 монографій (у співавторстві), 10 навчально-методичних видань (у співавторстві, у т.ч. з грифом МОН), більше 50 наукових статей та опублікованих тез конференцій

Авторські свідоцтва

 • Курс лекцій «Корпоративне підприємництво» / Кизенко О.О. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 73637 від 31.08.2017р.
 • Твір наукового характеру "Відеокурс "Змішане навчання: рецепти - просто та смачно" / О.М. Гребешкова, О.М. Гребешков, О.О. Кизенко. - Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №73636 від 31.08.2017 р.
 • Методика проведення тренінгу «Формування і використання інформаційної бази даних в 1С: УНФ» / Кизенко О.О., Банщиков П.Г., Кубарева І.В., Скитьова Г.С. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 52931 від 08.01.2014р.

Участь у професійних об'єднаннях

Доцент Кизенко О.О. -  член Всеукраїнської асоціації консультантів з управління "CMC-Ukraine". У 2012 році пройшла сертифікацію  СМС за програмою Голландської асоціації консультантів з управління всесвітньої організації ICMCI.