Факультет економiки та управлiння

Кафедра стратегії бізнесу

 

 

Наш девіз:
«Ми виховуємо стратегічно мислячих особистостей!»

Кафедра стратегії бізнесу – це колектив однодумців, що бачить свою місію у сприянні зростанню інтелектуального потенціалу та добробуту нації шляхом  формування і розвинення стратегічного мислення наших випускників, реалізації наукового потенціалу членів кафедри на основі здійснення навчальної, науково-дослідницької, виховної і консультаційної роботи з урахуванням потреб та тенденцій розвитку ринку праці і бізнес-середовища.

Детальніше про кафедру »

Наша візія (бачення):  «Сформувати національну школу стратегії в Україні»

 • Кафедра стратегії бізнесу — активний учасник процесу виховання особистості, соціально та професійно відповідальної, орієнтованої на цінності громадянського суспільства.
 • Кафедра стратегії бізнесу — команда фахівців вищої кваліфікації, що здійснює фундаментальні і прикладні наукові дослідження, затребувані суспільством.
 • Кафедра стратегії бізнесу — центр навчально-методичної діяльності, спрямованої на удосконалення та розвинення вищої освіти в сфері економіки та стратегічного управління з урахуванням запитів ринку освітніх послуг.

 Наші цінності:

 • найголовніша цінність для нас — це особистість;
 • наші здобутки — результат колективної праці;
 • наше ставлення до життя — позитив завжди та у всьому;
 • наш спосіб долання конфліктів — розумний компроміс;
 • наша опора в житті та роботі — це креативність на основі традицій; 
 • наріжний принцип нашої роботи – постійне оновлення!

Кафедра стратегії бізнесу готує бакалаврів, магістрів та докторів філософії (Ph.D.) за спеціальностями:

Запорукою успішної кар’єри наших випускників є збалансований набір навчальних дисциплін, що викладаються кафедрою, їх відповідність реаліям сьогодення, застосування активних методів навчання (групові методи роботи, практичні ситуації, ділові ігри, презентації власних проектів тощо).

Результати досліджень наших студентів утілюються в розробці та обґрунтуванні консультаційних проектів, предметом яких є вирішення проблем розвитку українських підприємств. Такий підхід до підготовки фахівців гарантує набуття ґрунтовної теоретичної підготовки, практичних вмінь і навичок, що забезпечують гармонійне входження молодих спеціалістів у реальний бізнес.

Історія

 • 1966 р.- рік заснування кафедри (на той час кафедри організації і планування промислових підприємств). Завідувачем кафедри призначено С. М. Бухала, доктора економічних наук, професора, який очолював кафедру до 1974 року.

 • 1974 р. – кафедру очолив к.е.н, доцент О.В. Антонець.

 • 1978 р. — колектив кафедри підготував і опублікував перший підручник «Організація, планування і управління діяльністю підприємства» за ред. С. М. Бухала, який відіграв важливу роль у підготовці фахівців з економіки підприємств, сприяв подальшому підвищенню рівня навчально-методичної роботи.

 • 1976-1980 рр. викладачі кафедри брали участь у міжнародному науково-технічному співробітництві (Київський інститут народного господарства, Вища економічна школа (м. Братислава), Катовицька економічна академія) за темою «Економічні проблеми організації виробництва і праці в промисловості».

 • 1982-1985 рр. – виконувалась міжвузівська науково-технічна програма «Ручна праця».

 • 1984 р. – завідувачем кафедри стає професор М.Г. Грещак.

 • 1987 р. – виконувалась науково-технічна програма «Київпрогрес».

 • 1990-1991 рр. — викладачами кафедри виконувалась науково-технічна програма «Організація машинобудівного виробництва» у співпраці з Ташкентським ордена Дружби народів інститутом народного господарства.

 • 1992 р. – завідувачем кафедри економіки та організації виробництва був призначений доктор економічних наук, професор С. Ф. Покропивний.

 • 1992 р. – кафедра була перейменована на кафедру економіки підприємств.

 • 1994 р. – ректоратом університету прийнято рішення про поділ кафедри економіки підприємств та створення кафедри стратегії підприємств, яку очолив професор А. П. Наливайко.

 • 1994 р. – колективом кафедри було розроблено та впроваджено в навчальний процес дві магістерських програми: «Менеджмент проектів і консалтинг» та «Виробничий менеджмент».

 • 2000 р. – започатковано роботу наукового журналу «Стратегія економічного розвитку України», головним редактором якого сьогодні є професор Наливайко А.П.

 • 2002 р. – завідувачем кафедри Наливайком А.П. захищено першу в Україні докторську дисертацію по теорії стратегії підприємств.

 • 2007 р. – за ініціативою кафедри  проводиться Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 100-річчю від дня народження С.М. Бухала «Економічна організація та економічна освіта: взаємообумовленість стратегій розвитку».

 • 2007-2008 рр. –  виконувалось наукове дослідження за рахунок видатків загального фонду державного бюджету (код КПКВ: 2201040 – «Прикладні розробки за напрямами науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів») за темою «Стратегічне управління знаннями підприємства».

 • 2007 р. – відкрито  нову магістерську програму «Стратегічний менеджмент».

 • 2008 р. – кафедра отримала акредитацію в Міжнародній асоціації управління проектами (IPMA), магістерська програма «Менеджмент проектів і консалтинг» була сертифікована за вимогами National Competence Base Line (UA). Це дає можливість студентам без іспитів за результатами навчання отримати кваліфікацію молодшого менеджера проекту (Project Manager Junior).

 • 2009 р. – ініційовано відкриття магістерської програми «Бізнес-аналітика» для підготовки фахівців, що отримують другу вищу освіту.

 • 2011 р.  – за ініціативою кафедри проводиться Міжнародна науково-практична конференція «Стратегія підприємства: адаптація організацій до впливу світових суспільно-економічних процесів».

 • 2012 р. —  започатковано проведення щорічної наукової студенської Інтернет-конференції "Стратегія підприємства: погляд нової генерації економістів

 • 2013 р. — за ініціативою кафедри проведено Всеукраїнську науково-практичну інтернет-конференцію «Тренінгові технології в освіті та бізнесі: досвід і перспективи застосування» (18-21 лютого 2013 р.) та Міжнародну науково-практичну конференцію "Стратегія підприємства: зміна парадигми управління та інноваційні рішення для бізнесу" (14-15 листопада 2013 р.). Видано монографію "Стратегія підприємства: адаптація до впливу світових суспільно-економічних процесів".

 • 2014 р – кафедрою ініційовано проведення І Всеукраїнського дистанційного навчального турніру для школярів “Стратегія фірми” (лютий-березень 2014 р.), II Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Тренінгові технології в освіті та бізнесі: досвід і перспективи застосування» (18-21 лютого 2014 року), ІІІ студентська наукова Інтернет-конференція «Стратегія підприємства: погляд нової генерації економістів». Видано монографію "Стратегічне управління знаннями підприємства".

 • 2015 р. - кафедру очолює професор Батенко Л.П. Проведено І Міжнародну науково-практичну Інтернет-конференцію «Інновації в бізнес-освіті» (лютий 2015 р.). Відкрито англомовну магістерську програму "Project Management and Consulting". Проведено Міжнародну науково-практичну конференцію «Стратегія підприємства: результативність за умов системних транформацій» (19-20 листопада 2015 року) та ІV студентську наукову Інтернет-конференцію «Стратегія підприємства: погляд нової генерації економістів" (10-12 грудня 2015 року). Відкрито магістерську програму "Стратегія та розвиток бізнесу" (спец. 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність").

 • 2017 р. - видано монографію "Стратегія підприємства у постіндустріальній економіці".

 

 

 

Викладачі

Переглянути викладацький склад кафедри »

Дисципліни магістерського рівня