Факультет економiки та управлiння

Кафедра стратегії бізнесу

 

 

Наш девіз:
«Ми виховуємо стратегічно мислячих особистостей!»

Кафедра стратегії бізнесу – це колектив однодумців, що бачить свою місію у сприянні зростанню інтелектуального потенціалу та добробуту нації шляхом  формування і розвинення стратегічного мислення наших випускників, реалізації наукового потенціалу членів кафедри на основі здійснення навчальної, науково-дослідницької, виховної і консультаційної роботи з урахуванням потреб та тенденцій розвитку ринку праці і бізнес-середовища.

Детальніше про кафедру »

Наша візія (бачення):  «Сформувати національну школу стратегії в Україні»

 • Кафедра стратегії бізнесу — активний учасник процесу виховання особистості, соціально та професійно відповідальної, орієнтованої на цінності громадянського суспільства.
 • Кафедра стратегії бізнесу — команда фахівців вищої кваліфікації, що здійснює фундаментальні і прикладні наукові дослідження, затребувані суспільством.
 • Кафедра стратегії бізнесу — центр навчально-методичної діяльності, спрямованої на удосконалення та розвинення вищої освіти в сфері економіки та стратегічного управління з урахуванням запитів ринку освітніх послуг.

 Наші цінності:

 • найголовніша цінність для нас — це особистість;
 • наші здобутки — результат колективної праці;
 • наше ставлення до життя — позитив завжди та у всьому;
 • наш спосіб долання конфліктів — розумний компроміс;
 • наша опора в житті та роботі — це креативність на основі традицій; 
 • наріжний принцип нашої роботи – постійне оновлення!

Кафедра стратегії бізнесу готує бакалаврів, магістрів та докторів філософії (Ph.D.) за спеціальностями:

Запорукою успішної кар’єри наших випускників є збалансований набір навчальних дисциплін, що викладаються кафедрою, їх відповідність реаліям сьогодення, застосування активних методів навчання (групові методи роботи, практичні ситуації, ділові ігри, презентації власних проектів тощо).

Результати досліджень наших студентів утілюються в розробці та обґрунтуванні консультаційних проектів, предметом яких є вирішення проблем розвитку українських підприємств. Такий підхід до підготовки фахівців гарантує набуття ґрунтовної теоретичної підготовки, практичних вмінь і навичок, що забезпечують гармонійне входження молодих спеціалістів у реальний бізнес.

Історія

 • 1966 р.- рік заснування кафедри (на той час кафедри організації і планування промислових підприємств). Завідувачем кафедри призначено С. М. Бухала, доктора економічних наук, професора, який очолював кафедру до 1974 року.

 • 1974 р. – кафедру очолив к.е.н, доцент О.В. Антонець.

 • 1978 р. — колектив кафедри підготував і опублікував перший підручник «Організація, планування і управління діяльністю підприємства» за ред. С. М. Бухала, який відіграв важливу роль у підготовці фахівців з економіки підприємств, сприяв подальшому підвищенню рівня навчально-методичної роботи.

 • 1976-1980 рр. викладачі кафедри брали участь у міжнародному науково-технічному співробітництві (Київський інститут народного господарства, Вища економічна школа (м. Братислава), Катовицька економічна академія) за темою «Економічні проблеми організації виробництва і праці в промисловості».

 • 1982-1985 рр. – виконувалась міжвузівська науково-технічна програма «Ручна праця».

 • 1984 р. – завідувачем кафедри стає професор М.Г. Грещак.

 • 1987 р. – виконувалась науково-технічна програма «Київпрогрес».

 • 1990-1991 рр. — викладачами кафедри виконувалась науково-технічна програма «Організація машинобудівного виробництва» у співпраці з Ташкентським ордена Дружби народів інститутом народного господарства.

 • 1992 р. – завідувачем кафедри економіки та організації виробництва був призначений доктор економічних наук, професор С. Ф. Покропивний.

 • 1992 р. – кафедра була перейменована на кафедру економіки підприємств.

 • 1994 р. – ректоратом університету прийнято рішення про поділ кафедри економіки підприємств та створення кафедри стратегії підприємств, яку очолив професор А. П. Наливайко.

 • 1994 р. – колективом кафедри було розроблено та впроваджено в навчальний процес дві магістерських програми: «Менеджмент проектів і консалтинг» та «Виробничий менеджмент».

 • 2000 р. – започатковано роботу наукового журналу «Стратегія економічного розвитку України», головним редактором якого сьогодні є професор Наливайко А.П.

 • 2002 р. – завідувачем кафедри Наливайком А.П. захищено першу в Україні докторську дисертацію по теорії стратегії підприємств.

 • 2007 р. – за ініціативою кафедри  проводиться Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 100-річчю від дня народження С.М. Бухала «Економічна організація та економічна освіта: взаємообумовленість стратегій розвитку».

 • 2007-2008 рр. –  виконувалось наукове дослідження за рахунок видатків загального фонду державного бюджету (код КПКВ: 2201040 – «Прикладні розробки за напрямами науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів») за темою «Стратегічне управління знаннями підприємства».

 • 2007 р. – відкрито  нову магістерську програму «Стратегічний менеджмент».

 • 2008 р. – кафедра отримала акредитацію в Міжнародній асоціації управління проектами (IPMA), магістерська програма «Менеджмент проектів і консалтинг» була сертифікована за вимогами National Competence Base Line (UA). Це дає можливість студентам без іспитів за результатами навчання отримати кваліфікацію молодшого менеджера проекту (Project Manager Junior).

 • 2009 р. – ініційовано відкриття магістерської програми «Бізнес-аналітика» для підготовки фахівців, що отримують другу вищу освіту.

 • 2011 р.  – за ініціативою кафедри проводиться Міжнародна науково-практична конференція «Стратегія підприємства: адаптація організацій до впливу світових суспільно-економічних процесів».

 • 2012 р. —  започатковано проведення щорічної наукової студенської Інтернет-конференції "Стратегія підприємства: погляд нової генерації економістів

 • 2013 р. — за ініціативою кафедри проведено Всеукраїнську науково-практичну інтернет-конференцію «Тренінгові технології в освіті та бізнесі: досвід і перспективи застосування» (18-21 лютого 2013 р.) та Міжнародну науково-практичну конференцію "Стратегія підприємства: зміна парадигми управління та інноваційні рішення для бізнесу" (14-15 листопада 2013 р.). Видано монографію "Стратегія підприємства: адаптація до впливу світових суспільно-економічних процесів".

 • 2014 р – кафедрою ініційовано проведення І Всеукраїнського дистанційного навчального турніру для школярів “Стратегія фірми” (лютий-березень 2014 р.), II Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Тренінгові технології в освіті та бізнесі: досвід і перспективи застосування» (18-21 лютого 2014 року), ІІІ студентська наукова Інтернет-конференція «Стратегія підприємства: погляд нової генерації економістів». Видано монографію "Стратегічне управління знаннями підприємства".

 • 2015 р. - кафедру очолює професор Батенко Л.П. Проведено І Міжнародну науково-практичну Інтернет-конференцію «Інновації в бізнес-освіті» (лютий 2015 р.). Відкрито англомовну магістерську програму "Project Management and Consulting". Проведено Міжнародну науково-практичну конференцію «Стратегія підприємства: результативність за умов системних транформацій» (19-20 листопада 2015 року) та ІV студентську наукову Інтернет-конференцію «Стратегія підприємства: погляд нової генерації економістів" (10-12 грудня 2015 року). Відкрито магістерську програму "Стратегія та розвиток бізнесу" (спец. 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність").

 • 2017 р. - видано монографію "Стратегія підприємства у постіндустріальній економіці".

 

 

 

Викладачі

Переглянути викладацький склад кафедри »

Дисципліни бакалаврського рівня
Мікроекономічний аналіз

Метою наукової дисципліни  «Мікроекономічний аналіз» є подальша систематизація знань, отриманих раніше після вивчення курсу «Мікроекономіка», істотне розширення та поглиблення знань студентів в галузі мікроекономічного аналізу поведінки фірми

Мікроекономіка

Мета науки: формування ринково орієнтованого економічного світогляду майбутнього учасника суспільного виробництва, здатного до  професійної  діяльності  у якості економіста, менеджера або самостійної підприємницької діяльності, а також опанування студентами знань щодо принципів та методів прийняття оптимальних господарських рішень за наявних обмежених ресурсів та альтернативних можливостей їх використання

Планування і контроль на підприємстві (каф. Стратегії підприємств)

Мета дисципліни полягає у формуванні знань з методології розроблення перспективних та бізнес-планів діяльності підприємства, які всебічно обґрунтовують процес реалізації стратегічних змін, включаючи контроль виконання планів та їх коригування, а також з деталізації їх у поточних і оперативних планах, що визначають повсякденну діяльність підприємства

Проектний аналіз (каф. Стратегії підприємств)

Мета науки: надання системного уявлення про принципи, методи та засоби прийняття рішень, що дозволяє найбільш раціонально використовувати наявні ресурсі для задоволення суспільних та особистих потреб.

Завдання науки:  ознайомитися з основними концепціями, поняттями, методами і підходами, які використовуються в світовій практиці при аналізі проектних рішень; виявити найважливіші проблеми, пов’язані з реалізацією  проектів на національному, регіональному, галузевому та місцевому рівнях; оволодіти практичними аналітичними навичками, інструментарієм, потрібним для проведення передпроектних заходів; дати системне уявлення про методи оцінки проектів, способів і засобів залучення ресурсів для реалізації проектів та механізмів керування ними.

Результати навчання. За умов успішного виконання вимог щодо опанування науки студент зможе:

 • формулювати проектну ідею за основними ознаками проекту;
 • ідентифікувати та оцінювати явні та неявні наслідки реалізації проекту;
 • розраховувати основні показникbефективності проектів та аналізувати отримані результати; 
 • провести аналіз фінансових та економічних аспектів проекту з урахуванням маркетингових, технічних, екологічних, соціальних та інституційних особливостей його реалізації.
Стратегія підприємства (каф. Стратегії підприємств)

Мета науки: формування у студентів уявлення про теоретичні засади стратегічного планування, а також оволодіння навичками та інструментарієм стратегічного аналізу і формування  стратегій підприємства.

Завдання науки: освоєння інструментарію розробки стратегій підприємства і вибору стратегічних альтернатив; розвиток навичок стратегічного мислення та практичного застосування методологічного апарату курсу; оволодіння методом кейс-аналізу, навичками аналітичного обґрунтування вирішення стратегічних проблем

Управління витратами

Мета науки (дисципліни): систематичний виклад закономірностей формування витрат для оптимізації їх рівня і обґрунтування раціональних господарських рішень.

Завдання науки (дисципліни):

 • сформувати у студентів знання про склад витрат, побудову і функціонування системи управління витратами;
 • розвинути вміння виявляти фактори, що обумовлюють рівень витрат, і обчислювати їх вплив на кінцеві результати;
 • ознайомити студентів із методичними основами оптимізації операційної системи підприємства за критерієм витрат
Аналітичні методи та моделі в економіці підприємства

Мета науки (дисципліни): формування компетенцій стосовно сучасних аналітичних моделей та методів для підтримки управлінської діяльності в межах окремих функціональних підсистем підприємства (маркетинг, виробництво, фінанси, інвестиції, ризик-менеджмент тощо)

Введення в бізнес-аналіз

                                 ВВЕДЕННЯ В БІЗНЕС-АНАЛІЗ

(вибіркова)

Освітній ступінь: бакалавр.

Мета дисципліни:формування у студента цілісного уявлення про систему наукових понять, моделей і методів аналітичних  досліджень  економіки підприємницьких організацій

Галузевий аналіз

ГАЛУЗЕВИЙ АНАЛІЗ

Освітній ступінь: бакалавр

Мета наукової дисципліни «Галузевий аналіз»полягає у систематизації, розширенні та поглибленні теоретичних знань щодо економічних характеристик та закономірностей розвитку галузей, набутті практичних навичок використання аналітичних методик для розробки управлінських рішень на фірмі

Лідерство та партнерство в бізнесі

Мета науки: набуття знань про можливості успішного розвитку підприємств шляхом формування й участі в партнерствах різних типів і різновидів задля досягнення підприємством лідерських позицій на ринку.

Завдання науки: вивчення визначальних чинників набуття підприємством лідерських позицій на ринку (в галузі); виявлення ролі лідера в забезпеченні довгострокового успіху підприємства; набуття умінь та навичок виявлення та розвинення лідерських якостей; формування у слухачів уявлення про партнерства як форму реалізації перспективних можливостей підприємства, що виникають в його зовнішньому середовищі з приводу набуття (та/або підтримання) конкурентних переваг

Основи управлінського консультування

Мета науки: вивчення основ управлінського консультування як професії і бізнесу та оволодіння практичними навичками організації професійного консалтингу.

Завдання науки: сформувати у студентів комплекс базових компетенцій з організації професійної діяльності в галузі менеджмент консалтингу та розробки консалтингового продукту

Практикум з економіки підприємства

ПРАКТИКУМ З ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВА (для студентів бакалаврів заочної форми навчання)

Освітній ступінь: бакалавр

Мета дисципліни: систематизація, закріплення та поглиблення знань з економіки підприємств, первісне ознайомлення з професійною діяльність в майбутніх трудових колективах;оволодіння сучасними методами і формами організації підприємницької діяльності; формування у студентів професійних умінь і навичок прийняття самостійних рішень під час індивідуальної та групової роботи

Тренінг-курс з формування та використання інформаційно-аналітичної бази підприємства в системі 1С:УНФ

Мета дисципліни: отримання студентами знань та практичних навичок з формування системи первинних документів господарської діяльності підприємства та її використання для проведення аналітичної роботи в компанії.

Завдання дисципліни: уміння формувати систему первинних документів для створення інформаційної бази даних про господарську діяльність підприємства за різними бізнес-процесами на підприємстві; формування практичних навичок налаштування програми 1С:«УНФ»; набуття досвіду виконання аналітичних функцій в управлінні підприємством

Управління витратами (вибіркова)

Освітній ступінь: бакалавр

Метанауки (дисципліни): систематичний виклад закономірностей формування витрат для оптимізації їх рівня і обґрунтування раціональних господарських рішень.

Завдання науки (дисципліни):

·               сформувати у студентів знання про склад витрат, побудову і функціонування системи управління витратами;

·               розвинути вміння виявляти фактори, що обумовлюють рівень витрат, і обчислювати їх вплив на кінцеві результати;

·               ознайомити студентів із методичними основами оптимізації операційної системи підприємства за критерієм витрат

Фахова науково-дослідна робота (науковий семінар курсова робота тренінг)

Мета дисципліни:основною метою даної позиції навчального плану є формування  знань про дослідницький процес та прищеплення навичок проведення економічних досліджень для розв’язання практичних задач підприємницької діяльності.

Завдання дисципліни: розширення  фахових знань  щодо можливостей використання економічних досліджень для поглибленого розуміння  господарських процесів та розв’язання проблем в економіці підприємства; оволодіння технологією проведення наукових досліджень, основними методами та прийомами аналізу й оцінки проблем, що виникають у різноманітних сферах економічної діяльності підприємницької організації;набуття навичок самостійної творчої роботи та здатностей працювати в проектній команді, вирішуючи окремі частини загальних задач

Виробнича практика (каф. Стратегії підприємств)
Вступ до спеціальності (К-ра Cтратегії підприємств)
Тренінг-курс з управління підприємством з використання інформаційно-аналітичних систем
Бюджетування
Проектний менеджмент (К-ра стратегії бізнесу)
Організація інтернет-магазину
Дисципліни магістерського рівня
Економічне управління підприємством (каф. Стратегії підприємств)
Методологія наукових досліджень (К-ра Стратегії підприємств)

МЕТОДОЛОГІЯНАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

(4 кредити)

Освітній ступінь:магістр

Мета науки:надання студентам знань про загальнонаукові принципи організації дослідницького процесу в економіці, підходи до вибору методів цільових дослідницько-аналітичних процедур та порядок застосування їх результатів в практичній діяльності економіста-фахівця

Стратегічне партнерство в бізнесі (К-ра стратегії бізнесу)

Мета науки: набуття навичок виявлення й оцінки можливостей успішного розвитку підприємств шляхом формування й участі в стратегічних партнерствах різних типів і різновидів.

Завдання науки: розвинення поглядів на сучасні можливості здійснення альтернативних варіантів розвитку підприємств; формування у слухачів уявлення про стратегічні партнерства як форму реалізації перспективних можливостей підприємства, що виникають в його зовнішньому середовищі з приводу формування (та/або підтримання) конкурентних переваг; набуття знань щодо типів стратегічних партнерств підприємств та  формуванні навичок ідентифікації їх відмітних ознак; опанування методичних підходів та відповідного інструментарію  ідентифікації та оцінки передумов трансформації поведінки підприємства у напрямку формування моделі стратегічного партнерства

Стратегічний менеджмент
Технології управлінського консультування

ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІНСЬКОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ

Освітній ступінь: магістр   

Мета науки:набуття теоретичних знань та практичних навичок з технологій управлінського консультування.

Завдання науки: оволодіння практичними навичками пошуку, опрацювання та аналізу необхідного інформаційного масиву; технікою та засобами аналізу і діагностики проблем, генерування консультаційних рекомендацій, інструментарієм впровадження змін, що пропонуються консультантами

Тренінг-курс «Інформаційна підтримка управління проектами»

Мета науки: надання студентам практичних навичок щодо реалізації процесів управління проектами, які здійснюються з використанням методів і інструментів програми Microsoft Project, що забезпечують вирішення задач проектного менеджменту

Управління знаннями підприємства

УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ ПІДПРИЄМСТВА

(3 кредити)

 

Освітній ступінь:магістр

Мета науки: набуття студентами цілісного уявлення щодо структури та функцій системи управління знаннями підприємства, засвоєння принципів менеджменту знань та оволодіння його практичним інструментарієм

Управління консалтинговим бізнесом

Управління консалтинговим бізнесом

Освітній ступінь:магістр   

Мета науки: набуття теоретичних знань та практичних навичок з управління консалтинговим бізнесом.

Завдання науки: формування у студентів розуміння особливостей управління консалтинговим підприємством, конкурентної поведінки, формування його бізнес-моделі, стратегічних ресурсів, оцінювання його результативності та ефективності діяльності

Управління розвитком компанії

УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ КОМПАНІЇ

Освітній ступінь: магістр

Мета науки: набуття навичок виявлення та оцінки можливостей успішного довгострокового розвитку компанії, а також розробки комплексу заходів по їх реалізації з метою вирішення внутрішніх проблем компанії та забезпечення високого рівня гнучкості компанії незалежно від умов її функціонування

Управління стратегічними змінами підприємства

УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНИМИ ЗМІНАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Освітній ступінь: магістр

Мета науки: виробити стратегічний тип мислення, розвинути розуміння  сутності стратегічних змін на підприємстві, набути навичок управління змінами

Управління проектами (каф. Стратегії підприємств)

наука «УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ»

Освітній ступінь: магістр

Мета науки: надання студентам системи теоретичних і прикладних знань з ефективного планування та реалізації проектів для досягнення встановлених проектних цілей та забезпечення очікувань стейкхолдерів

Аналіз і прогноз діяльності фірми

ТРЕНІНГ – КУРС «АНАЛІЗ І ПРОГНОЗ ДІЯЛЬНОСТІ ФІРМИ»

Освітній ступінь: магістр

Мета науки: набуття знань, навичок та вмінь з аналізу та прогнозу діяльності фірми в середовищі програмного продукту BusinessIntelligence(BI)

Управління конкурентоспроможності підприємства (К-ра Стратегії підприємств)
Стратегічний процес в бізнесі
Управлнське консультування
Корпоративне підприємництво
Проектний менеджмент
Тренінг-курс «Командоутіорення та групова робота»