Факультет економiки та управлiння

Засідання Вченої ради факультету № 1215 Червня 2023р.

Засідання Вченої ради факультету № 12 відбудеться 21 червня 2023 року о 14.30 (онлайн)

Червень– 2023

 

1.Контроль виконання рішень Вченої ради факультету економіки та управління.

Доповідач – секретар Ради факультету проф. Лаврененко В.В.

2.Про погодження про Положення про факультет економіки та управління.

Доповідач – Голова Вченої ради факультету доц. Востряков О.В.

3.Звіти кафедр факультету про результати роботи в поточному навчальному році.

Доповідачі – завідувачі кафедр.

4.Про підсумки роботи Екзаменаційних комісій з атестації на здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти всіх форм навчання. 

Доповідачі – завідувачі кафедр.

5.Про стан кураторства на факультеті.

Доповідач – заступник декана факультету

доц. Самійленко А.П.

6.Про затвердження тем дисертаційних робіт, наукових керівників та індивідуальних планів робіт аспірантів і здобувачів наукового ступеня доктора філософії (нового набору).

Доповідачі –завідувачі кафедр.

7.Про погодження проєкту  освітньо-професійної програми «Бізнес-адміністрування (універсальна)» підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 073  «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» (Навчально-науковий інститут бізнес-освіти імені Анатолія Поручника)

Доповідач – завідувач кафедри менеджменту.

 

8.Різне.