Факультет економiки та управлiння

Запрошуємо до участі у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямом "Економіка та управління підприємствами" у 2016-2017 н.р.12 Грудня 2016р.

ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом "Економіка та управління підприємствами" у 2016-2017 н.р.

Відповідно до  наказу Міністерства освіти і науки України від 20.10.2016 р. № 1266 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у 2016/2017 навчальному році»,  а також наказу Міністерства освіти і науки  України від 21.10.2014 р. № 1193 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2014/2015 навчальному році»  ДВНЗ  «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» призначено базовим вищим навчальним закладом з проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Економіка та управління підприємствами».

У конкурсі можуть брати участь студенти вищих навчальних закладів України ІІІ-ІVрівнів акредитації незалежно від форм власності та підпорядкування, у тому числі іноземці, що навчаються у цих навчальних закладах.

Студентські наукові роботи, що подаються на конкурс, повинні відповідати вимогам «Положення про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 21.02.2012 р. № 202  (перелік вимог подано далі).

Авторам кращих робіт за рішенням галузевої конкурсної комісії будуть надіслані запрошення для участі у підсумковій науково-практичній конференції, де вони зможуть зробити  наукову доповідь і в процесі дискусії захистити результати наукових досліджень.

Конференцію буде проведено31 березня 2017 року  за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 54/1, конференц-зал ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (головний корпус).

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТА ПОРЯДОК ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ

для участі у ІІ  турі  Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Економіка та управління підприємствами»

Роботи повинні бути  оформлені згідно вимог: «Положення про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук»   (затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 21.02.2012 № 202), основні з яких наведені нижче:

1. На Конкурс подаються  самостійно  підготовлені  наукові  роботи студентів (не більше 2 авторів), які є пошуковими за своїм характером, впроваджені у виробництво або застосовані у  навчальному процесі, що не мають відзнак НАН України та органів державної влади.

Наукові  роботи  студентів,  які є тематичним  продовженням робіт, поданих  на Конкурс у попередні роки, розглядаються за умови наявності в них не більше 25 %  наукового матеріалу з попередньої роботи.

   На Конкурс не допускаються реферативні та оглядові роботи.

2. Наукові роботи оформлюються відповідно до таких вимог:

- текст друкується шрифтом Times New Roman, міжрядковий інтервал 1.5, кегль 14, аркуш формату А4;

- обсяг зброшурованої роботи не повинен перевищувати 30 сторінок без урахування додатків;

- робота повинна мати назву і план, список використаної літератури та анотацію, у якій зазначено актуальність, мету, завдання наукової роботи, використану методику дослідження та загальну характеристику роботи;

- до наукової роботи додаються копії патентів, наукових статей автора тощо (за наявності);

- креслення та ілюстрації, що додаються до роботи, повинні бути скомпоновані на аркуші формату А4.

3. Наукові роботи виконуються українською мовою.

4. Прізвища, ініціали автора (авторів) та наукового керівника, найменування вищого навчального закладу замінюються шифром (шифр - не більше двох слів). В окремому запечатаному пакеті під тим самим шифром подаються відомості про автора (авторів), наукового керівника роботи, а також копії патентів, довідок про впровадження, наукових статей автора тощо (за наявності). Просимо Вас у відомостях про автора вказати номер мобільного телефону, e-mail. Оформлення цього документу - див. додаток 1 до вищевказаного наказу ( Електронний ресурс.– Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/file/text/7/f375120n115.rtf ).

5. Конкурсна робота повинна мати у своєму складі титульний аркуш, реферат (анотація), зміст, вступ, аналітичний огляд розглянутої проблеми, а також результати й аналіз самостійних наукових досліджень, висновки, перелік посилань, список використаних наукових джерел тощо.  На титульному аркуші роботи розміщуються:

-  назва конкурсу та галузі науки;

-  назва роботи;

-  шифр роботи (не більше двох слів);

-  рік виконання роботи.

 

Звертаємо увагу, що текст роботи повинен бути друкований і зброшурований, а відомості про автора (авторів), наукового керівника, шифр роботи та рішення вищого навчального закладу про представлення роботи на Конкурс подаються в окремому запечатаному пакеті в конверті разом з роботою.

Роботи надсилаються до 25 січня 2017 року за адресою: ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»,  03680, м. Київ, проспект Перемоги, 54/1,каб. 236, з приміткою               «На конкурс». Про надсилання роботи на конкурс просимо додатково повідомити за електронною адресою.

Контакти: тел.: +38(099)-569-76-30, е-mail:  konkurs2015_ep@kneu.edu.ua

 

У разі невідповідності оформлення матеріалів зазначеним вимогам та порушення терміну подання наукова робота до розгляду не приймається!

З повагою, оргкомітет