Факультет економiки та управлiння

Дисципліни

Остання редакція: 18.10.19
Теорія організації

Мета: формування у студентів системи знань щодо основ теорії організації, як одного з фундаментальних елементів наукової бази менеджменту, а також оволодіння сучасними прийомами і методами дослідження організації як об’єкта управління, її цілей, особливостей побудови та розвитку.

Завдання:

* визначення теоретико-методологічних та прикладних аспектів сучасних проблем теорії організації;

* формування практичних навичок і вмінь щодо застосування законів та принципів побудови організації для забезпечення її ефективного функціонування та розвитку;

* розвиток здібностей до науково-дослідної роботи у сфері менеджменту

Інноватика

Мета навчальної дисципліни - отримання знань з основ теорії інноватики щодо сутності та особливостей інноваційних процесів, його складових та детермінант.

Завдання навчальної дисципліни:

·           надати уявлення про предмет інноватики як галузі наукового знання, а також основні етапи її становлення та розвитку;

Інфраструктура ринку інновацій
Організаційно-економічне проектування розвитку підприємства

Мета навчальної дисципліни – формування у студентів системи теоретичних знань та практичних навичок щодо проведення організаційно-економічного проектування розвитку підприємства

Завдання навчальної дисципліни :

-          опанування теоретично-методологічними та прикладними аспектами процесу організаційно-економічного проектування  розвитку підприємства;

-          формування у студентів  практичних навичок щодо  розробки  організаційно-економічних проектів, що забезпечують розвиток  підприємства 

Предмет організаційно-економічного проектування розвитку підприємства – процес організаційно- економічного проектування розвитку підприємства на основі  визначення концептуальних положень та  обгрунтування  проектів розвитку, оцінювання передумов, можливостей  та наслідків їх реалізації

Організаційний аналіз

Мета навчальної науки: формуваннясистеми знань щодо методів аналізу та діагностики організаційного потенціалу підприємств різного типу, для визначення можливих та необхідних станів їх організаційних елементів, що дозволяє забезпечити відповідну інформаційну базу для проектування (перепроектування) систем управління з метою підвищення їх гнучкості з позицій концепції організаційного розвитку та удосконалення

Основи підприємництва

Мета навчальної науки –формування студентами базових знань з питань теорії і практики підприємницької діяльності як системи економічних, організаційних та правових відносин.

Завдання науки:

-         сформувати розуміння місця підприємництва в ринковій системі господарювання;

-         розкрити сутність підприємництва, принципи його ведення та сучасні форми його реалізації;

-         ознайомити із сучасним станом розвитку підприємництва та правового поля для його здійснення;

-         сформувати у студентів цілісне бачення проблематики  підприємницької діяльності та навички підприємницького мислення

Технологічний менеджемент

Мета навчальної дисципліни– формування у студентів системи теоретичних знань та практичних навичок з питань  управління технологічним розвитком  підприємства , розробки, придбання та  впровадження  нових технологій.

Завдання навчальної дисципліни:

-          опанування теоретично-методологічними  положення технологічного менеджменту ;

-          формування у студентів  практичних навичок щодо  аналітичного забезпечення та планування технологічного розвитку підприємств,  управління розробкою, придбанням та впровадженням нових технологій в діяльність підприємств

 Предмет  технологічного менеджменту– система  та процес управління технологічним розвитком підприємствана основі  визначення  його концептуальних положень та  розкриття практичного інструментарію  - аналіз та планування технологічного розвитку,  управління розробкою, придбанням та  впровадженням нових технологій в діяльність підприємства

Управління власністю

Дисципліна «УПРАВЛІННЯ ВЛАСНІСТЮ»

Мета:надання студентам системи теоретичних і прикладних знань щодо формування та розпорядження власністю суб’єктівгосподарювання, а також навичок з адміністрування та контролю за використанням власності.

Завдання:

Виробнича Практика (К-ра Менеджменту)

Метою виробничої практики студентів бакалаврського рівня підготовки є поглиблення та закріплення теоретичних знань, а також опанування застосовуваних на практиці прийомів і методів організації управлінської діяльності.

Завдання виробничої практики: студент повинен сформувати систему вмінь і набути навичок вирішення типових завдань відповідно до посад, які може обіймати випускник вищого навчального закладу - бакалавр з менеджменту