Факультет економiки та управлiння

Партнери

 

Тренінги та консультаційні проекти, що пропонуються бізнесу

 

"Розробка проектів розвитку підприємств»   

Мета: Набуття знань і практичних навичок розробки  проектів розвитку, обґрунтування  підготовки  проектів за міжнародними стандартами

Короткий опис: Принципи розробки проектних рішень. Обґрунтування параметрів проекту розвитку підприємства. Маркетинговий, технічний та фінансово-економічний аналіз проектних ідей розвитку підприємства. Презентація проектів для фінансування           

Цільова аудиторія: Керівники підприємств, директори з розвитку, менеджери середньої ланки підприємства

 

«Фінанси для не фінансових менеджерів»      

Розвиток навичок фінансово-економічного обґрунтування управлінських рішень

Фінансові звіти та їх взаємозв’язок. Технології фінансового аналізу діяльності підприємства. Діагностики фінансових показників діяльності підприємства.  Види витрат та принципи їх обчислення. Чинники впливу на витрати і доходи підприємства. Економічне обґрунтування  маркетингових, технологічних, логістичних управлінських рішень      

Цільова аудиторія: Нефінансові менеджери середньої ланки підприємства

 

«Розробка стратегії підприємства»      

Ознайомлення з сучасними підходами до обґрунтування стратегій підприємства та механізмів її реалізації           

Стратегічні ідеї підприємства та принципи їх  розробки. Стратегічний аналіз підприємства. Види стратегій та особливості їх реалізації. Розробка та впровадження стратегії.      

Цільова аудиторія: Керівники підприємств, менеджери середньої ланки підприємства

 

«Управління бізнес-процесами підприємства в бізнес-симуляції «Sigam-market» з консолідацією ключових показників в ЕRP-системі»             

Набуття компетенцій прийняття управлінських рішень у бізнес- симуляції простору ERP-системи

Управлінські рішення підприємства. Інформаційна підтримка управлінських рішень. Ключові бізнес-процеси підприємства. Моделювання інформаційного забезпечення бізнес-процесів підприємства. Тренінг відбувається на основі бізнес-симуляції «Sigam-Market» і СППУР «1С: УНФ»     

Цільова аудиторія: Директори, керівники вищої ланки, власники компаній, фінансові директори

 

«Управління грошовими потоками підприємства»      

Формування системного представлення процесів управління грошовими потоками в організації за технологією бюджетування з елементами інвестиційного аналізу та проектного менеджменту  

Бюджет руху грошових коштів – базовий інструмент управління грошовим потоком. Методи відбору та оцінки інвестиційних проектів. Інвестиційний бюджет. Елементи податкового обліку при розрахунку грошового потоку проекту та компанії     

Цільова аудиторія: Лінійні керівники, бухгалтери-аналітики, проектні менеджери-внутрішні сумісники

 

«Діагностування організаційної культури підприємства та розробка шляхів її зміцнення»

Діагностика організаційної культури підприємства, визначення елементів, які потребують покращення або зміни, розробка рекомендацій щодо зміни організаційної культури підприємства до бажаного стану.

Цільова аудиторія: Керівники підприємств, менеджери середньої ланки підприємства, усі працівники (бажано усі працівники певного структурного підрозділу).

 

Дослідницькі та консалтингові проекти на замовлення

 - Стратегічний аналіз підприємства      

- Визначення конкурентної позиції та конкурентних переваг

- Ідентифікація основних конкурентів, визначення ключових факторів успіху та шляхів успішної конкурентної боротьби на ринку / у галузі. Визначення сильних та слабких сторін підприємства, ключових компетенцій фахівців по видам діяльності / функціям

- Власники і керівники підприємств, що визначають напрями розвитку

- Діагностика та розвиток організаційної культури підприємства        

- Визначення стану організаційної культури, розробка заходів для її розвитку           

- Діагностика існуючої на підприємстві організаційної культури, визначення бажаних напрямів її розвитку, розробка заходів по підвищенню організаційної культури підприємства

-  Власники і керівники підприємств

- Формування стратегічної ідеї та розробка бізнес-моделі підприємства             

- Моделювання бізнесу в контексті стратегічного управління спрямоване на зростання споживчої цінності для клієнтів та збільшення прибутковості компанії            

- Формування  стратегічної ідеї підприємства;  моделювання системи управління підприємством; розробка бізнес-моделі підприємства на платформі стратегічної формули компанії (місії, цінностей, візії, цілей та способів їх досягнення); оптимізація бізнес-процесів;  побудова дієвої системи мотивації на принципах результативності бізнес-процесів з позицій зовнішніх і внутрішніх клієнтів           

- Розробка і впровадження бюджетного управління на підприємстві

- Формування бюджетного управління за для досягнення стратегічних цілей підприємства     -

- Розробка фінансової структури підприємства з визначенням центрів фінансової відповідальності. Формування облікової політики для забезпечення інформаційної підтримки процесу прийняття та контролю виконання управлінських рішень. Розробка системи бюджетного планування та аналізу, визначення зон відповідальності і повноважень менеджменту. Розробка системи мотивації за досягнення результативності бізнесу         

- Фінансова діагностика  підприємства

- Проведення фінансового аудиту з метою виявлення методів забезпечення підвищення ефективності його функціонування          

- Використання технології аналізу фінансової та управлінської звітності для виявлення напрямів покращення виробничої діяльності, цінової та збутової політики. Формування зон відповідальності менеджменту різних ланок за результати діяльності підприємства

- Розробка бізнес-плану             

- Обґрунтування ефективності інвестиційних проектів підприємства 

- Визначення напрямків діяльності, цільових ринків, конкурентної позиції підприємства; формулювання цілей та стратегії; визначення характеристик продуктів, ресурсного забезпечення їхнього виробництва та реалізації, оцінка ефективності проекту    

Остання редакція: 26.11.19