Факультет економiки та управлiння

Факультет економіки та управління – один з найстаріших факультетів ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

Випускники факультету набувають професійних компетенцій з усвідомлення економічного способу мислення та його застосування для розв’язання професійних задач, уміння обґрунтовувати господарські рішення й організовувати їх виконання, здатності до саморозвитку і навчання впродовж всього професійного життя.

Підготовка фахівців на факультеті ведеться за такими спеціальностями та спеціалізаціями: 

Більше інформації для абітурієнтів: https://www.facebook.com/fetauvstup/

Внаслідок впровадження новітніх освітніх та комунікаційних технологій у процесі навчання на факультеті широко застосовуються ділові та рольові ігри, обговорення практичних ситуацій в міні-групах, виконання навчально-дослідницьких проектів (у т. ч. міжнародних). Студенти мають можливість опановувати сучасні прикладні програмні продукти, що поширені на вітчизняних підприємствах, а також набувають практичних навичок розробки та прийняття управлінських рішень на основі бізнес-симуляцій. На факультеті традиційно проходять засідання дискусійних клубів та англомовних колоквіумів, тренінги та майстер-класи від професіоналів.

Студенти проходять практику на найкращих підприємствах України, а випускники успішно будують професійну кар’єру не тільки на вітчизняних підприємствах, але й в провідних зарубіжних компаніях. 

Положення про факультет економіки та управління 

Історія факультету

Від дня офіційного заснування у статусі факультету з 1 березня 1945 р. плановий факультет Київського фінансово-економічного інституту готував спеціалістів з економіки промисловості та економіки сільського господарства. Згодом друга спеціальність стала основою створення факультету економіки сільського господарства, а на факультеті, що став називатися планово-економічним довгий час готували кадри за двома спеціальностями:

  • планування промисловості;
  • планування народного господарства.

Деканами факультету в різні часи були: А. Л. Цукерник (1944—1945); М. В. Ніколаєв (1945—1954); В. Т. Чунтулов (1954—1955); С. С. Горохов (1955—1959); І. П. Панащенко (1959—1965); С. С. Горохов (1961—1963); О. М. Бобров (1963—1964); В. Н. Кальченко (1963—1965); А. В. Видиборець (1965—1967); Є. О. Шудра (1967—1984); С. А. Єрохін (1984—1985); С. Ф. Покропивний (1985—1991); А. П. Наливайко (1991 — 2012), О. В. Востряков (з 2012 р. до теперішнього часу).

Освітні програми (БАКАЛАВР)
Підприємництво (спец. 076

Освітньо-професійна програма (БАКАЛАВР)

Підприємництво

Спеціальність 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"

 


 

За освітньою програмою «Підприємництво» здійснюється підготовка фахівців з інноваційним типом мислення, які здатні генерувати креативні бізнес-ідеї та обирати результативні стратегії їх втілення в життя, вміють розробляти, економічно обґрунтовувати та реалізовувати підприємницькі проекти,  свідомо  беруть на себе відповідальність за прийняття підприємницьких рішень та спроможні забезпечувати капіталізацію власних стартапів у різних сферах діяльності

Економіка підприємства (спец. 051

Освітньо-професійна програма (БАКАЛАВР)

Економіка підприємства

Спеціальність 051 "Економіка"

 

 


 

За освітньою програмою «Економіка підприємства» здійснюється підготовка висококваліфікованих фахівців для провідних українських і зарубіжних компаній, органів державного управління, вищих навчальних закладів, дослідницьких, аналітичних та експертних центрів

Економічна аналітика (спец. 051

Освітньо-професійна програма (БАКАЛАВР)

Економічна аналітика

Спеціальність 051 "Економіка"

 

 


 

Освітньо-професійна програма "Економічна аналітика" спрямована на підготовку висококваліфікованих і конкурентоспроможних фахівців шляхом формування системи теоретичних знань і прикладних навичок використання аналітичного інструментарію економічної науки для опису та оцінювання найбільш значущих економічних даних, виявлення ключових закономірностей, їх пояснення та інтерпретації в процесі оптимізації управлінських рішень

Публічне управління та адміністрування (спец. 281)

Освітньо-професійна програма (БАКАЛАВР)

Публічне управління та адміністрування

Спеціальність 281 "Публічне управління та адміністрування"

 


За освітньою програмою «Публічне управління та адміністрування» здійснюється підготовка фахівців високого рівня компетентності для публічного управління, здатних професійно аналізувати, оцінювати та обґрунтувати управлінські рішення по реалізації державної політики економічного та соціального розвитку галузей та сфер діяльності на національному та муніципальному рівнях

Менеджмент бізнес-організацій (спеціальність 073

Освітньо-професійна програма (БАКАЛАВР)

Менеджмент бізнес-організацій

Спеціальність 073 "Менеджмент"

 


У світі немає неефективних організацій, є лише погано керовані

Економіка агробізнесу (спец. 051

Освітньо-професійна програма (БАКАЛАВР)

Економіка агробізнесу

Спеціальність 051 "Економіка"

 

 

 


 

Освітньо-професійна програма "Економіка агробізнесу" спрямована на підготовку висококваліфікованих і конкурентоспроможних фахівців з економіки агробізнесу шляхом формування системи знань і вмінь щодо аналізу, оцінювання та ефективного управління діяльністю суб’єктів господарювання в агробізнесі в умовах динамічного ринкового середовища

Менеджмент агробізнесу (спец. 073)

Освітньо-професійна програма (БАКАЛАВР)

Менеджмент агробізнесу

Спеціальність 073 "Менеджмент"

 

 


 

Освітньо-професійна програма «Менеджмент агробізнесу» спрямована на підготовку висококваліфікованих і конкурентоспроможних фахівців у галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 073 «Менеджмент», формування системних вмінь ефективного управління підприємницькою діяльністю суб’єктів господарювання

Освітні програми (МАГІСТР)
Підприємництво (спец. 076)

Освітньо-професійна програма (МАГІСТР)

Підприємництво

Спеціальність 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"

 


Найголовнішим завданням сучасного бізнесу є пошук новітніх способів задоволення запитів ринку, забезпечення ефектиного управління матеріальними і нематеріальними ресурсами, формування у працівників підприємницького типу мислення та активне впровадження в ділову практику інструментів стратегічного управління

Менеджмент бізнес-організацій (спец. 073

Освітньо-професійна програма (МАГІСТР)

Менеджмент бізнес-організацій

Спеціальність 073 "Менеджмент"

 

 


За освітньою програмою «Менеджмент бізнес-організацій» здійснюється підготовка фахівців з інноваційним та стратегічним типом мислення, які здатні генерувати креативні бізнес-ідеї та обирати результативні стратегії розвитку їх втілення в життя, вміють розробляти, економічно обґрунтовувати та реалізовувати інноваційні та стратегічні проекти, свідомо беруть на себе відповідальність за прийняття стратегічних рішень та конкурентоспроможні забезпечувати капіталізацію власних стартапів у різних сферах діяльності

Економіка підприємства (спец. 051

Освітньо-професійна програма (МАГІСТР)

Економіка підприємства

Спеціальність 051 "Економіка"

 

 


Підготовка магістрів на освітньої програмі «Економіка підприємства» спрямована на підготовку кваліфікованих професіоналів з економіки, які володіють сучасним економічним мисленням і компетентностями, що визнаються професійним ринком, прикладними навичками виконання дослідницьких проектів,  вирішення практичних кейсів з управлінськими завданнями щодо проблем функціонування і розвитку економічних систем різного рівня

Економічна аналітика (спец. 051

Освітньо-професійна програма (МАГІСТР)

Економічна аналітика

Спеціальність 051 "Економіка"

 

 


За освітньою програмою «Економічна аналітика» здійснюється підготовка фахівців з аналітичним типом мислення, які здатні розробляти програми, плани, стратегії розвитку економіки на різних рівнях її функціонування

Публічне управління та адміністрування (спец. 281)

Освітньо-професійна програма (МАГІСТР)

Публічне управління та адміністрування

 

Спеціальність 281 "Публічне управління та адміністрування"

 


За освітньою програмою «Публічне управління та адміністрування» здійснюється підготовка фахівців високого рівня компетентності для публічного управління, здатних професійно аналізувати, оцінювати та обґрунтувати управлінські рішення по реалізації державної політики економічного та соціального розвитку галузей та сфер діяльності на національному та муніципальному рівнях

Економіка агробізнесу (спец. 051)

Освітньо-професійна програма (МАГІСТР)

Економіка агробізнесу

Спеціальність 051 "Економіка"

 

 


 

Освітньо-професійна програма «Економіка агробізнесу» спрямована на підготовку висококваліфікованихі конкурентоспроможних фахівціву галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка», формування системних умінь аналізу ефективності, управління економічними процесами та формування стратегій розвитку на підприємствах агробізнесу різних типів

Менеджмент агробізнесу (спец. 073)

Освітньо-професійна програма (МАГІСТР)

Менеджмент агробізнесу

Спеціальність 073 "Менеджмент"

 

 


 

Освітньо-професійна програма «Менеджмент агробізнесу» спрямована на підготовку висококваліфікованихі конкурентоспроможних фахівціву галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 073 «Менеджмент», формування системних умінь ефективного управління підприємницькою діяльністю суб'єктів господарювання

Розклад занять

Розклад занять рекомендується зберегти для кращого відображення файлу

Увага! Розклад може змінюватись, звертайте увагу на семестр та дати публікації розкладу та звіряйте з розкладом опублікованим на факультеті

Знайшли помилку у розкладі?

надішліть нам листа за адресою web@kneu.edu.ua, вказавши факультет, та в якому саме розкладі було знайдено невідповідність

Денна

Начитка Основний розклад Розклад сесії
     
1 курс 1 курс 1 курс
2 курс 2 курс 2 курс
3 курс 3 курс 3 курс
4 курс 4 курс 4 курс
5 курс 5 курс 5 курс
6 курс 6 курс  

Заочна

По тижнях

 

1 курс ⇓

2 курс ⇓

3 курс ⇓

4 курс ⇓

5 курс ⇓

6 курс ⇓Розклад дзвінків КНЕУ

Інформація надано відділом організаційного забезпечення навчального процесу
у разі виявлення неточностей в розкладі надішліть нам листа на адресу web@kneu.edu.ua, вказавши фаультет

Навчально-тренінговий центр економіки та управління підприємством
Події
Контактна інформація

03051, м. Київ, пр. Перемоги, 54/1 (Головний корпус КНЕУ), каб. 265

Телефон: (044) 371-61-91,  (044) 371-61-54
e-mail:  ntc@kneu.edu.ua