Факультет економiки та управлiння

Успішність економіки України напряму залежить від активності й професіоналізму економістів та менеджерів нової формації. Належні компетенції таких фахівців закладаються в процесі продуктивного навчання, яке спрямовано на формування фахівця з інноваційним типом мислення й культури, з готовністю до інноваційної професійної діяльності.

Напрями підготовки (спеціальності), за якими готуються фахівці на факультеті економіки та управління, є базовими, узагальнюючими стосовно об’єктів економічної діяльності інших спеціальностей, а саме: економіка підприємства, менеджмент і економічна теорія. Сучасний ринок праці вже зорієнтований на особливу потребу роботодавців щодо випускників цих спеціальностей. Національна економіка, що утворена багатьма економічними організаціями, потребує такого менеджменту, який би забезпечував її системний розвиток. Економічне управління на мікро- та макрорівні здійснюють професіонали-менеджери передовсім широкого профілю, які здатні управляти знаннями організацій.

Швидкозмінюване ринкове середовище обумовлює необхідність постійного генерування ідей та створення нових технологій, що сприяє затребуваність фахівців з відповідними компетенція.  Ключовими з-поміж професійних компетенцій стають креативність та інноваційна готовність, що складають основу кваліфікаційного профілю сучасного магістра з економіки підприємства та з менеджменту організацій і адміністрування.

Колективи випускових кафедр факультету сформували особливе ставлення до фахових дисциплін, яке полягає в такому:

 • фахові дисципліни за напрямами підготовки «Економіка підприємства» «Менеджмент » і «Економічна теорія» є авторськими розробками викладачів випускових кафедр;
 • змістове наповнення дисциплін поєднано з найсучаснішими інтерактивними технологіями навчання -  бізнес-симуляціями, кейсами, тренінгами, які формують не лише професійні компетенції, а й навички прийняття ефективних рішень з управління економікою;
 • посилена науково-дослідницька підготовка; процес навчання супроводжується ознайомленням з найновішими науковими доробками вчених та результатами власних досліджень студентів;
 • створена унікальна можливість розробки реального консультаційного проекту, який закладає практичну основу для розвитку загальних інноваційних компетенцій  у галузі стратегічного менеджменту і  системного управління економікою.

Продуктивно навчати майбутніх фахівців тому, яким чином упроваджувати у діяльність компаній менеджмент знань, що виключно сприяє їхній успішності в новій економіці – це значить використовувати технології управління знаннями в діяльності університету в цілому і факультету зокрема.

Додаткові можливості підвищення ефективності діяльності факультету вбачаються також у позитивному використанні неформальних елементів організації – утворенні творчих груп поряд з індивідуальною творчістю, саме в такій формі самоорганізації часто проявляються інновації. В основному творчі групи успішно проявляють себе на факультеті при розробці нових навчальних курсів, тобто як внутрішньокафедральні проекти. Водночас є досвід декількох успішних міжкафедральних проектів, а саме: розробка концепції та навчально-методичного забезпечення магістерських програм для ЦМП «Бізнес-аналітика», де взяли участь 6 кафедр університету; пілотний проект телевізійного «Бізнес-чемпіонату» міжфакультетського студентського рівня на Першому національному телеканалі; створення тренінгового центру з навчальними авторськими програмними продуктами викладачів факультету, підготовка випусків збірника наукових праць «Стратегія економічного розвитку України» деякі інші.

Увімкнути музику

Детальніше про факультет »


Історія факультету

Від дня офіційного заснування у статусі факультету з 1 березня 1945 р. плановий факультет Київського фінансово-економічного інституту готував спеціалістів з економіки промисловості та економіки сільського господарства. Згодом друга спеціальність стала основою створення факультету економіки сільського господарства, а на факультеті, що став називатися планово-економічним довгий час готували кадри за двома спеціальностями:

 • планування промисловості;
 • планування народного господарства.

Деканами факультету в різні часи були: А. Л. Цукерник (1944—1945); М. В. Ніколаєв (1945—1954); В. Т. Чунтулов (1954—1955); С. С. Горохов (1955—1959); І. П. Панащенко (1959—1965); С. С. Горохов (1961—1963); О. М. Бобров (1963—1964); В. Н. Кальченко (1963—1965); А. В. Видиборець (1965—1967); Є. О. Шудра (1967—1984); С. А. Єрохін (1984—1985); С. Ф. Покропивний (1985—1991); А. П. Наливайко (1991 — 2012), О. В. Востряков (2013 — дотепер).

Найбільш яскраві сторінки в історію факультету вписано, без перебільшення, у період, коли деканом була перша жінка-декан Є. О. Шудра. Понад 17 років очолювала вона факультет, і саме ці роки були тим періодом, коли колектив факультету і всього інституту спромігся не лише закріпити успіхи перших 50 років існування, але й забезпечити своє майбутнє. Саме в ці роки, коли в суспільстві відбувалися зміни, що по-новому висвітлили роль і місце економічної науки й економічних знань в управлінні народним господарством, факультет перетворився на потужний осередок навчальної і наукової роботи.

Колективи кафедр факультету завжди були одними з перших у вдосконаленні форм і методів навчання. Серед справжніх піонерів упровадження ділових ігор, рольових і виробничих ситуацій були професори М. Г. Грещак та Н. В. Задорожна. Важливе значення мало видання підручників і посібників. Вийшли друком підручники колективів авторів за загальною редакцією професора С. М. Бухала, професора С. Ф. Покропивного, доцента О. В. Антонця та ін. Розширювались наукові дослідження, було створено навчально-наукові центри за участю київських заводів: авіаційного, верстатів-автоматів, «Більшовик»; а також філіали випускових кафедр, що сприяло поліпшенню практичної підготовки майбутніх фахівців.

Особливими для становлення факультету були 1960—1980 роки. У цей період здійснився перехід від централізованого (на рівні ректорату) управління вузом до поступової передачі організаційно-виконавчих функцій безпосередньо кафедрам і деканатам, загальноінститутським службам. На планово-економічному факультеті було започатковано одну з найкращих традицій, яка до наших днів свято шанується і підтримується — підготовка вчених вищої наукової кваліфікації із середовища власних випускників, а також фахівців, підготовлених через аспірантуру та докторантуру. Першими докторами економічних наук у ті роки стали колишні студенти факультету О. Г. Білорус, А. Г. Савченко, С. Ф. Покропивний. Кращих випускників факультету залучали до викладацької роботи відразу після закінчення інституту: А. Ф. Павленка, В. М. Колота, В. І. Тоцького, В. Є. Сахарова, В. М. Сая, О. А. Цуруля, М. Д. Коваля, М. М. Александрова та ін.

80—90-ті роки минулого століття були знаковими щодо втілення в життя нових підходів і методів роботи, відкриття нових і реорганізації існуючих кафедр і факультетів. У результаті злиття кафедри економіки промисловості з кафедрою організації і планування промислових підприємств було утворено кафедру економіки та управління виробництвом (1985 рік). У 1991 році виділилась кафедра міжнародної економіки. Це стало потужним імпульсом щодо подальшого створення факультету міжнародної економіки і менеджменту. Деканом нового факультету і водночас завідувачем нової кафедри став випускник факультету Д. Г.Лук’яненко. У 1992 році виділилась кафедра менеджменту, яку очолив теж випускник факультету С. М. Соболь. У 1994 році кафедра економіки і управління виробництвом розділилась на дві, утворивши нову кафедру стратегії підприємств, керівником якої став випускник А. П. Наливайко.

Викладачами факультету в різні роки укомплектовувались інші внутрівузівські структури. Кращі з них ставали керівниками вузу: ректором — А. Ф. Павленко, проректором — О. Г. Білорус, деканами — С. Ф. Покропивний, А. П. Наливайко, О. В. Антонець, В. Є. Москалюк, О. М. Тітьонко, Д. Г. Лук’яненко, О. М. Мозговий, завідувачами кафедр — А. Г. Савченко, С. Ф. Покропивний, А. П. Наливайко, Д. Г. Лук’яненко, О. М. Мозговий, С. М. Соболь.

У 1990-ті роки факультет набрав прискореного розвитку. Успішним був перехід на двоступеневу вищу освіту. У другій половині 90-х років ХХ ст. кафедрами факультету створено магістерські програми - виробничий менеджмент, менеджмент проектів і консалтинг, інноваційний менеджмент, менеджмент підприємницької діяльності та ін. Викладацький склад поповнився новими кадрами, які сьогодні виступають провідниками інноваційних освітніх технологій та наукових досягнень на факультеті та в університеті в цілому.

Нині потужний колектив викладачів та співробітників факультету включає майже 200 працівників. Структура викладацького складу одна з найкращих серед факультетів: 30% — доктори економічних наук, професори; 60% — кандидати економічних наук, доценти, решта — старші викладачі і асистенти. До навчального процесу залучаються також провідні економісти-практики, науковці, державні діячі. Це задає високий рівень «інтелектуальної планки» навчального процесу, посилює процес перетворення знань у безпосередній фактор виробництва.

На факультеті завжди приділялося багато уваги творчій роботі зі студентством. Широкого розповсюдження набули наукові гуртки,  наукові студентські семінари (як обов’язкова складова навчального процесу). У 1990-і роки факультет став ініціатором відновлення давніх традицій — розвитку форм науково-дослідної роботи студентів. Пошук ефективних форм, адекватних демократизації українського суспільства, увінчався створенням Наукового студентського товариства, першим головою якого став студент ІІ курсу факультету економіки та управління В. Р. Петрів. Діяльність товариства у 2002—2003 роках була надзвичайно активною: проводились міжнародні конференції, форуми, створювались дискусійні клуби тощо. Студенти факультету привозили з інших вузів, у тому числі зарубіжних, дипломи, почесні грамоти. Стабільно кращими у конкурсі «Студент Києва», що проводиться з 1999 року Громадським фондом святого Андрія Первозванного, були теж студенти факультету. У 2000 році володарем другої премії в номінації «Економічні науки» став студент IV курсу Шушковський В. Сучасні студенти факультету успішно підтримують наукові традиції та посідають перші місця у різноманітних конкурсах, у т.ч. на міжнародному рівні.

Новаторський зміст навчальних дисциплін, який відображає зміни в сьогоденні бізнесу та формує його майбутню структуру, а також активне впровадження інноваційних навчальних технологій створили випускникам факультету елітарний імідж, що, у свою чергу, зумовило невпинний попит з боку абітурієнтів. Особливої популярності набула спеціальність «Економіка підприємства», випускники якої мають унікальну можливість отримати ділову спеціалізацію з кількох різновидів магістерських програм, а саме «Стратегічний менеджмент», «Менеджмент підприємницької діяльності», «Менеджмент проектів і консалтинг». Підвищений попит на управлінців зі спеціальності «Менеджмент організацій» обумовив відкриття магістерських програм «Менеджмент корпорацій», «Менеджмент малого бізнесу» та «Державне управління економікою»

На факультеті було започатковано поглиблену підготовку із сучасної економічної науки. Випускні кафедри успішно освоїли в 90-ті роки минулого століття нові, невідомі раніше для вітчизняної вищої школи дисципліни базової економічної підготовки: мікро- та макроекономіку, відповідно, на кафедрах стратегії підприємств і макроекономіки та державного управління. Це створило основу для відкриття нової спеціальності «Економічна теорія» (1999 рік) та реорганізації факультету, що поповнився трьома кафедрами: історії економічних учень та економічної історії (2001 рік), політичної економії факультетів управління та маркетингу (2003 рік), політичної економії обліково-економічних факультетів (2003 рік). У 2007 році відкрито магістерську програму «Економічна теорія»Таким чином, факультет став унікальним щодо диференціації напрямків підготовки і спеціальностей: тут здійснюється підготовка бакалаврів і магістрів за двома напрямами підготовки і трьома спеціальностями, одна з яких має дві спеціалізації.

У 2014 році на факультеті запроваджено англомовні магістерські програми - "Менеджмент підприємницької діяльності", "Менеджмент проектів і консалтинг", МВА (спеціалізація "Управління розвитком бізнесу").

Очевидно, що пропозиція факультету щодо надання освітніх послуг є надзвичайно розмаїтою. За цим стоїть величезна організаційна, наукова та методична робота, новаторський пошук творчого колективу колег-однодумців, що прагне досягти високої мети — дати випускнику унікальний рівень професійної компетенції, який є важливою умовою змістового наповнення і якісного рівня розвитку соціальних і економічних знань, необхідних для швидкого розвитку України та її входження в Європейський простір.

Сторічний ювілей КНЕУ факультет економіки та управління зустрів гідно, з новими творчими здобутками. Істотно оновлено навчальні плани, видано нові навчальні книги, задумано чимало наукових проектів.

Колективом кафедри історії економічних учень та економічної історії підготовлено спеціальне наукове видання, присвячене економічній спадщині славетного вченого-економіста Є. Слуцького. Кафедра макроекономіки та державного управління розробила нову дисципліну "Національна економіка" та підготувала відповідний підручник.

Кафедра стратегії підприємств провела міжнародну науково-практичну конференцію "Економічна організація та економічна освіта: взаємообумовленість стратегій розвитку", присвячену 100-річчю від дня народження корифея кафедри і фундатора багатьох знаменитих факультетських традицій д.е.н., професора С.М.Бухала, видатного діяча української вищої школи.

Колектив факультету нині наполегливо відпрацьовує стратегічні компетенції, задаючи рівень розвитку особистості з орієнтацією на професійну діяльність в Економіці Знань.

У 2010 році відбулася визначна подія, яка стала головною передумовою для подальшого розвитку Університету: постановою Кабінету Міністрів України від 03 лютого 2010 року № 76 Університету надано статус самоврядного (автономного) дослідницького національного університету, що свідчить про результативну та ефективну роботу в минулі роки. Колектив факультету активно включився в реалізацію Програми інноваційного розвитку Університету.

Сьогодення ФЕтаУ - це спільнота енергійних та наполеглевих студентів, високо професійних викладачів, успішних випускників. Разом ними реалізуються інноваційні проекти в сфері освіти та науки: організується щорічний бізнес-форум "Наука - освіта - бізнес: стратегічне партнерство"; регулярно проводяться міжнародні наукові конференції та зустрічі з успішними бізнесменами у форматі проблемних лекцій та семінарів; функціонують робочі групи щодо оновлення навчальних програм, проведення наукових досліджень; виконуються спільні міжнародні науково-дослідницькі проекти тощо.

Факультетське бачення напрямків інноваційного розвитку полягає у відмітній позиції щодо посилення наукової складової навчального процесу, формування ціннісних орієнтирів економічної діяльності та адекватного відображення всього спектру цілей економічних суб’єктів як головного напрямку зв’язку навчання з практикою, а також щодо запровадження новітніх технологій управління знаннями у всіх ланках національної економіки задля розвитку економічної культури господарювання.

Спеціальності
Економіка підприємства

Економіст підприємства – це фахівець з фундаментальною підготовкою в галузі економіки, який має високий загальний рівень культури та лідерські якості, належний науковий потенціал для широкого вибору конкретних напрямків практичної діяльності.

Менеджмент

За спеціальністю «Менеджмент» готуються фахівці в сфері управління державними і бізнесовими структурами. Навчання на спеціальності дає можливість сформувати розуміння системних зв'язків щодо управління організаціями різних видів та сфер діяльності.

Економічна теорія

Спеціальність орієнтована на підготовку висококваліфікованих фахівців для провідних українських і зарубіжних компаній, органів державного управління, вищих навчальних закладів, дослідницьких, аналітичних та експертних центрів.

Магістерські програми
Стратегічний менеджмент

Керівник програми - Востряков Олександр Володимирович, кандидат економічних наук, доцент, декан факультету економіки та управління.

Преамбула. Найголовнішим завданням сучасного підприємства є пошук адекватних методів і способів управління матеріальними і нематеріальними ресурсами, формування у працівників стратегічного мислення та активне впровадження в ділову практику інструментів стратегічного управління. Визначальну роль у вирішенні цього завдання належить менеджерам стратегічного спрямування.

Менеджмент підприємницької діяльності (україномовна)

Cписок захищених дипломних робіт

Науковий керівник програми – Швиданенко Генефа Олександрівна, професор, кандидат економічних наук, завідувач кафедри економіки підприємств.

Кафедрою економіки підприємств забезпечується магістерська програма професійного та кар’єрного рівня (друга вища освіта, Центр магістерської підготовки): «Менеджмент підприємницької діяльності» (денна, вечірня та заочна форми навчання).

Менеджмент підприємницької діяльності (англомовна)

Керівник програми - Рєпіна Інна Миколаївна, доктор економічних наук, професор кафедри економіки підприємств

Мета магістерської програми – це розвиток системних знань та практичних навичок з управління підприємницькою діяльністю

Менеджмент проектів і консалтинг (україномовна)

Cписок захищених дипломних робіт

Керівник програми - Верба Вероніка Анатоліївна, доктор економічних наук, професор кафедри стратегії підприємств, директор Інституту укправлінського консультування КНЕУ.

Преамбула. Динамічне глобальне середовище, в якому оперують українські підприємства, потребує від них гнучкості та адаптивності, які вимагають певного комплексу дій, котрі виконуються у форматі різноманітних проектів із залученням внутрішніх та зовнішніх консультантів. Проектний менеджмент стає інструментом ефективної реалізації планів стратегічного розвитку та забезпечення операційної стійкості підприємств, що зумовлює потребу у відповідних фахівцях - менеджерах проектів та спеціалістах з управлінського консультування.

Менеджмент проектів і консалтинг (англомовна)

Керівник програми - Батенко Людмила Павлівна, кандидат економічних наук, професор кафедри стратегії підприємств.

Мета: сформувати у слухачів компетенції щодо управління економічною діяльністю та розвитком  компанії, що вже діє або прагне виходити на глобальні ринки, за допомогою підходів проектного менеджменту та  управлінського консультування

Державне управління економікою

Cписок захищених дипломних робіт

Преамбула. Незадоволеним є попит на фахівців державного управління економікою. Враховуючи реальну кон’юнктуру на ринку праці та професійну спеціалізацію, кафедра макроекономіки та державного управління сформувала магістерську програму — «Державне управління економікою».

Менеджмент малого бізнесу

Cписок захищених дипломних робіт

Преамбула. Малий бізнес є невід’ємним сектором сучасної ринкової системи господарювання. Зростання його ролі і значення в структурі ринкової економіки впродовж останніх 20-30 років є глобальною тенденцією розвитку всіх без винятку індустріальних країн і цивілізованого суспільства в цілому. Проте в Україні, як свідчить офіційна статистика, рівень розвитку малого бізнесу залишається незадовільним.

Менеджмент корпорацій

Cписок захищених дипломних робіт

Преамбула. Трансформація відносин власності стала поштовхом до формування потужного корпоративного сектора економіки України, у якому домінуючу роль відіграють саме акціонерні товариства. Саме ця форма організації бізнесу завдяки таким своїм перевагам, як необмежені можливості залучення капіталу та обмежена відповідальність акціонерів, властива найбільшим промисловим підприємствам України.

Економічна теорія (денна форма навчання)

Преамбула. Магістерську програму «Економічна теорія» сформовано на підставі чинних освітніх стандартів України та «Положення про магістерську програму» Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, затвердженого Вченою радою університету (протокол № 10 від 29 березня 2007 р.).

МАГІСТЕРСЬКА ПРОГРАМА МВА (Бізнес- Адміністрування) спеціалізація «Управління розвитком бізнесу»

Керівник програми - Батенко Людмила Павлівна, кандидат економічних наук, професор кафедри стратегії підприємств.

Програма МВА (спеціалізація "Управління розвитком бізнесу") спрямована на:

 • формування знань основного інструментарію управління ключовими функціональними сферами діяльності підприємства – фінансами, маркетингом, операційною, логістичною діяльністю, управління персоналом тощо;

 • розуміння механізмів стратегічної взаємодії  функціональних підрозділів компанії;

 • розвиток особистих управлінських, комунікативних, лідерських навичок;

 • отримання мережі контактів із міжнародною студентською та бізнесовою спільнотою, що створюються завдяки можливості прослухати окремі курси за кордоном; 

 • формування практичних навичок роботи у мультинаціональних командах під час проходження практики у міжнародних компаніях

Розклад занять

Розклад занять на 2015-2016 навчальний рік

Увага! Розклад може змінюватись, звертайте увагу на семестр та дати публікації розкладу та звіряйте з розкладом опублікованим на факультеті

Знайшли помилку у розкладі?

надішліть нам листа за адресою web@kneu.edu.ua, вказавши факультет, та в якому саме розкладі було знайдено невідповідність

Денна

Начитка Основний розклад Розклад сесії
     
1 курс 1 курс 1 курс
2 курс 2 курс 2 курс
3 курс 3 курс 3 курс
4 курс 4 курс 4 курс
5 курс 5 курс 5 курс
     

Заочна

По тижням

 

1 курс ⇓

2 курс ⇓

3 курс ⇓

4 курс ⇓

5 курс ⇓

6 курс ⇓Розклад дзвінків КНЕУ

Інформація надано відділом організаційного забезпечення навчального процесу
у разі виявлення неточностей в розкладі надішліть нам листа на адресу web@kneu.edu.ua, вказавши фаультет

Навчально-тренінговий центр економіки та управління підприємством
Події
Бізнес-турнір для школярів
Інформація для колег

ІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція "Тренінгові технології в освіті та бізнесі: досвід і перспективи застосування" (18-21 лютого 2014 р

Контактна інформація

03051, м. Київ, пр. Перемоги, 54/1 (Головний корпус КНЕУ), каб. 265

Телефон: (044) 371-61-91,  (044) 371-61-54
e-mail:  ksp@kneu.edu.ua
Інформація для студентів