Факультет економiки та управлiння

Наукова робота

Кафедра менеджменту, як один з пріоритетних напрямів роботи, реалізує наукові дослідження актуальних тенденцій розвитку управління бізнес-організаціями в контексті глобальних трендів цифрової економіки. Зокрема, на період 2021-2025 рр. визначені такі напрями досліджень:

  •  детермінанти розвитку сучасного менеджменту
  •  інноваційність та стратегізація в умовах цифрової трансформації
  •  стратегічне управління розвитком бізнес-організацій
  •  операційний та проєктний менеджмент: імперативи та трансформації
  •  управління агробізнесом в національному та міжнародному вимірах

Дослідження сучасних проблем та перспектив функціонування бізнес-організацій відбувається в межах розвитку наукових шкіл менеджменту, стратегії підприємства та аграрного менеджменту

Звіт НДР за 2016р.           Звіт НДР за 2017р.         Звіт НДР за 2018р.   Звіт НДР за 2019р.    Звіт НДР за 2020р.

Результати фундаментальних та прикладних досліджень напрямів розвитку сучасної управлінської науки та бізнес-практики впроваджуються в навчальний процес при оновленні змісту таких спеціалізованих дисциплін кафедри на:

першому (бакалаврському) рівні вищої освіти: «Теорія організації», «Менеджмент», «Операційний менеджмент», «Управління якістю», «Стратегічне планування», «Управління проектами», «Крос-культурний менеджмент»

другому (магістерському) рівні вищої освіти: «Стратегічне управління», «Антикризове управління», «Проєктний менеджмент», «Діджитал-менеджмент», «Корпоративний менеджмент», «Управління фірмою малого бізнесу»

третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти: «Концепції та моделі сучасного менеджменту», «Стратегічне управління розвитком бізнес-організацій», «Менеджмент ділової досконалості», «Парадигми управлінського мислення», «Комунікаційний менеджмент», «Менеджмент мережевих та віртуальних організацій»

Результати наукових досліджень сучасних трендів розвитку теорії та практики менеджменту публікуються в національних та міжнародних виданнях, в т.ч. індексованих в Scopus, зокрема, за останні два роки: 10 публікацій у 2020 р. (8 публікацій у 2019 р.) та Web of Science- 5 публікацій у 2020 р. (2 публікації у 2019 р.).

За останні роки кафедрою менеджменту було підготовлено такі колективні монографії:

Management: Strategic imperatives and Trends of Transformations: monograph / [Sahaidak M., Sobolieva T. and all] / Edited by Mykhailo Sahaidak and Tetiana Sobolieva: Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, 2020. — 230 p.

Стратегія підприємства: підприємницький контекст[Електронний ресурс] : монографія / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; заг. ред.: Л. П. Батенко, Т. І. Решетняк. - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2019. - 424 с.

Розбудова системи управління бізнес-організацій в інноваційній економіці: Монографія / [Л.О. Лігоненко, О.І. Гарафонова, Т.В. Омельяненко та ін.]. – К. : КНЕУ, 2017. – 436 с.

Підготовлено практикум

Проєктний менеджмент. Практикум. [Л.А. Азьмук, Л.П.Батенко, І.В. Кубарева та ін.] . Під заг. ред. проф. Л.П. Батенко. – К.: Вид-во КНЕУ, 2020 - 160 с.

Важливим напрямом наукової роботи є оприлюднення та поширення отриманих результатів досліджень через обговорення на всеукраїнських та міжнародних конференціях. Кафедра менеджменту на регулярній основі проводить міжнародні науково-практичні конференції:

листопад 2021 р.

Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Стратегія організації VSреалії VUCA-світу»

квітень 2020 р.

V Міжнародна науково-практична конференція "Стратегічні імперативи сучасного менеджменту"

квітень 2018р.

IV Міжнародна науково-практична конференція "Стратегічні імперативи сучасного менеджменту"

листопад 2019 р.

Міжнароднанауково-практичнаІнтернет-конференція"Стратегія бізнесу: футурологічні виклики"

березень 2016р.

IІІМіжнародна науково-практична конференція "Стратегічні імперативи сучасного менеджменту"

травень2014р.

ІІМіжнародна науково-практична конференція "Стратегічні імперативи сучасного менеджменту"

березень 2014 р.

Всеукраїнська студентська Інтернет-конференція «Удосконалення управління організаціями в умовах інноваційної економіки»

лютий 2012 р.

Міжнародна науково-практична конференція "Стратегічні імперативи сучасного менеджменту"

листопад 2012р.

Всеукраїнська наукова конференція молодих вчених і студентів «Корпоративне управління: сучасні тенденції розвитку та проблеми впровадження в Україні»

листопад 2005 р.

Міжнародна науково – практична конференція «Інноваційні процеси в управлінні сучасними організаціями в постіндустріальній економіці»

Дослідницька робота викладачами та здобувачами вищої освіти кафедри здійснюється в межах виконання ініціативних наукових тем:

2021-2025 рр.

«Стратегічні імперативи та детермінанти розвитку сучасного менеджменту»(№ Державної реєстрації 0121U109043)

2016 – 2020 рр.

«Трансформація менеджменту бізнес-організацій»

(№ Державної реєстрації 0116 U 001664)

Звіт НДР 2016-2020 рр.

2011– 2015рр.

«Удосконалення систем управління організаціями у контексті розбудови інноваційної економіки в Україні»

 (№ Державної реєстрації 0106U007082)

2006– 2010рр.

«Розвиток системи управління ринково орієнтованими підприємств»

(№ Державної реєстрації 0106U007082)

2001 – 2005 рр.

«Методологічні засади та прикладні аспекти управління конкурентоспроможністю фірми в умовах трансформації економікиУкраїни» (№ Державної реєстрації 0101V006457)

Також дослідження здійснювалися за такими госпрозрахунковими науково-дослідними темами:

2011 – 2012 рр

«Розвиток теоретико-методичних засад розбудови інститутів корпоративного управління в умовах інноваційної економіки»

(№ державної реєстрації 0111U000291)

2001– 2004 рр.

«Розробка теоретико-методологічних основ організації ефективного функціонування та трансформації систем управління корпораціями в умовах перехідної економіки» (№ Державної реєстрації 0101-V002440)

1999– 2000рр.

«Методологія стратегічного управління фірмою в умовах трансформації економіки України» (код ВАКу теми:08.06.02)

На кафедрі були підготовлені та захищені:

Докторська дисертація:

2015

Омельяненко Т.В.

«Виробнича стратегія підприємства: теорія, методологія, практика»  Науковий консультант: д.е.н, проф. Наливайко А.П.

Кандидатські дисертації:

2020

Ліщинська В.В.

«Поліваріантність конкурентної стратегії підприємства: формування та вибір» Науковий керівник: к.е.н, проф. Задорожня Н.В.

2019

Никифорчин М.Д.

«Управління операційною ефективністю підприємства» Науковий керівник: к.е.н, доц. Осокіна А.В.

2015

Данилюк В. О.

«Управління технічним розвитком підприємства на статегічних засадах» Науковий керівник: к.е.н, доц. Володькина М.В.

2014

Шатілова О.В.

«Управління стратегічною гнучкістю підприємства» Науковий керівник: к.е.н, доц. Володькина М.В.

2012

Лазаренко Ю.О.

«Управління активізацією інноваційної діяльності малих підприємств» Науковий керівник: к.е.н, проф. Соболь С.М.

2011

Ліфінцев Д.С.

«Вдосконалення використання організаційно – економічних важелів формування корпоративної культури організації» Науковий керівник: к.е.н, доц. Бабічев М.П.

2008

Соболєва Т.О.

«Управління формуванням та реалізацією інноваційного потенціалу підприємства (за матеріалами фармацевтичних підприємств України)» Науковий керівник: к.е.н, проф. Соболь С.М.

2008

Хименко С.М.

«Управління конфліктами інтересів у процесі функціонування акціонерного товариства (на прикладі ГЗК Криворізького залізорудного басейну)» Науковий керівник: к.е.н, доц. Шершньова З.Є.

2006

Гарафонова О.І.

«Організаційний механізм реструктуризації інтегрованих корпоративних структур» Науковий керівник: к.е.н, проф. Соболь С.М.

2006

Черпак А.Є.

«Розвиток корпоративного контролю в умовах трансформації економіки» Науковий керівник: к.е.н, доц. Шершньова З.Є.

2004

Хоменко Л.М.

«Управління процесами оновлення техніко-технологічної бази промислових підприємств (на прикладі ремонтних  підприємств залізничного транспорту України)» Науковий керівник: к.е.н, доц. Соболь С.М.

2003

Азьмук Н.П.

«Управління процесами розвитку малого бізнесу на регіональному рівні (на прикладі Черкаської області)» Науковий керівник: к.е.н, доц. Соболь С.М.

2003

Барабась Д.О.

«Управління конкурентними перевагами підприємства» Науковий керівник: к.е.н, доц. Омельяненко Т.В.

2003

Ратушний Ю.М.

«Формування систем стратегічного моніторингу середовища функціонування організації» Науковий керівник: к.е.н, доц. Шершньова З.Є.

2002

Крайнєв П.П.

«Формування системи управління промисловою власністю» Науковий керівник: к.е.н., доц. Соболь С.М.

1999

Щербина О.В.

«Формування механізмів реалізації політики державної підтримки малого підприємництва в Україні (на матеріалах суб'єктів малого підприємництва)» Науковий керівник – к.е.н., доц. Соболь С.М.

Студентська наука

Кафедра менеджменту з метою виявлення й підтримки обдарованої студентської молоді отримала право проводити Всеукраїнську студентську Олімпіаду з дисципліни «Менеджмент» на період 2020 – 2022 рр., згідно наказу МОН України № 1580 від 17.12.2019 р.

з 2018 по 2020 роки з метою створення умов для творчого зростання й підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації кафедра проводила Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт за спеціальністю «Менеджмент організацій»

З 2020 року було започатковано роботу наукового гуртка кафедри «Імперативи сучасного менеджменту» (Положення про науковий гурток).

Також діє гурток «Практикум від професіоналів», який організовує зустрічі студентів з успішними практиками з бізнесу та консультантами.

Кафедрою ініційовано проведення Міжнародної науково-практичної студентської конференції англійською мовою «Менеджмент: виклики та перспективи». На першій конференції «Management 2020: challenges and prospects» були обговорені результати досліджень студентів та аспірантів з України, Грузії, Болгарії та Румунії. Наступна конференція відбудеться 19 жовтня 2021 року.

Результати наукової роботи студентів за 2020 рік

Публікації (у співавторстві):

Опубліковано в українських виданнях 5 статей, в іноземних виданнях – 3 статті, 68 тез на всеукраїнських та міжнародних конференціях.

Участь студентів у міжнародних заходах:

Здобувач третього рівня вищої освіти Короткова Ксеніяприйняла участь у міжнародній конференції в Індії «Education : Creating Future Today . Going beyond the pandemic»

Участь студентів у Всеукраїнських конкурсах наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук

Диплом І ступеня ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом “Менеджмент організацій” Вініченко І.Ю. (науковий керівник доц. Шатілова О.В.)

Диплом І ступеня ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом “Управління у сфері економічної конкуренції” Островська А.М. (науковий керівник доц. Голіонко Н.Г.)

Диплом ІІ ступеня ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук зі спеціалізації «Менеджмент інвестиційної та інноваційної діяльності» Грач А.В. (науковий керівник доц.Лазаренко Ю.О.)

Диплом ІІІ ступеня ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом “Менеджмент організацій” Даниленко В.В. (науковий керівник доц. Прохорова Є.В.)